DE VLAAMSCHE STRIJD Maandschrift van hel Gèntsche Propagandacomileit BIKT IÏKi% VlilH';(SL.*.\»St:il "%'BSIC IBO.^ B». ABONNEMENTSPRIJS PEP JAAP 75 CENTIEMEN. Nummers tegen 5 centiemen bij Hoebeke-Wannijn, Slijpstraat. 22. en P. Vlaeminck. Drapstraat, 8. Gent. AANKONDIGINGEN 20 CENTIEMEN PER REGEL. t Vierde iaargan^. Nr BESTUUR Van Hulthemstraat, 52, Gent. Mei lÖOO zijne taal. Dr SCIIAKPMAN. Inhoud Eerbied voor de Wel! Een ivoord tot de Vlaamsche kiezers. Voor de Vlaamsche Ilooge- school. Juliaan De Vriendt. Een gedenk- tceken aan G. Rodenbach. Vlaamsche Spoorgids. Bij de artillerie der Genlsche Burgerwacht. In het Land van Waas. Eene vraag. Nog maals dc vrijkaarten voor de Comédie fran- (aisc - Aanbevolen. lloe men Vlaamsche Kringen sticht. Eerbied voor de Wet Gedurende de jaren, dio op de omwenteling van 1830 zjjn gevolgd, word alles in het werk gesteld om de taal der Vlamingen uit te roeien. Gerecht, Bestuur, Onder wijs, Leger, Spoorwegdienst, alles werd op Franscken leest geschooid, en schier overal werd uitsluitcud van de Fransche taal gobruik gemaakt. In een onkel geval werd eene uitzondering gemaaktdo aanslagbiljetten, waarbij aan do Vlamingen medegedeeld werd hoeveel zij in de Staatskas moesten storten, waren in het Vlaamsch gesteld. Daardoor legde het Bestuur de bekentenis af, .—est he*,nccd»g-wae hot VJaamsch hs-gebtttijceu. wanneer men door de Vlamingen wild) begrepen werden. De Vlamingen moesten immers begiijpcn hoeveel centen men van hen tischle! Voor'toverige kende Vlaming bestuurd, gevonnist en aangevoerd worden ïu een taai die hij mei verstond! Dat kwam er met op aan! Teil gevolge daarvan hebben de Vlamingen jaren ;ang tailooze plagcrjjen, vernederingen eu onrechtvaardig heden moeten verkloppen. Eindelijk heeft men ingezien, dat die toestand niet kon blijven voortduren. Verschei dene wetten betretlendo het ollicieei gebruik van onze taal werden do eene na de andere aangenomen. Daar door zijn een aantal misbruiken één voor één verdwenen. Daarbij hebben do Vlamingen echter ouderiondeii dat er etn groote afstand bestaat tussclien liet aannemen van wetten en liet uitvoeren van weiten. verkrijgen,.J>jj voorbeeld een misbruik wil deen op houden, my* lil de eerste plaats de uitvoering van die wet mugeljjk wurcen gemaakt. Hel is lliaus zeven eii- twintig jaaf^geleden dat de eerste wet, betreffende het gtbrudi van onze taal in bet bestuur weid afgekondigd Gedurende die 27 jaren heeft de ervariug ous geleerd dal een volledige uitvoering van de taalwetten onu.o- geljjk is, o uoat die, welke met do uitvoering zijn gelast, daartoe onbekwaa 11 zijn bij gebrek aan oen voldoende kennis van oiizc taal, ofwel «jjandig zjjn aan die wetten en door allerlei loonsche middeltjes de uitvoering ervan trachten to beletten. Vf jj kiezen lot voorbeeld de gezamenlijke wetten betreffende het gebruis van onze taal voor hot Gerecht het zijn de rechters en de advocaten die deze wetten moeten uitvoeren. Welnu, rechters eu advocaten werden, tot voor korten tijd. uitsluitend in "t Fransch opgeleid. Gedurende vier A vjjf jaar hoorden zjj aan de Hooge- school niets dan Fransch. Sedert eLkele jaren is daarin eene verandering ten goede tot stand slechts voor oen zeer klein gedeelte Ha hunne studiön in 't Fransch te hebben voltooid worden die lieden nu verplicht in 't Vlaamsch te ploitèn, Vlaamsche vonnissen uit to spreken, enz. Velen zjjn daartoe niet in staat en j trachten zich op alle mogelijke wijzen aan die verplich ting te onttrekken. Anderen kennen Nederlandsch, doch veel minder goed dan Fransih; zij verkiezen dus het Fransch, en gebruiken het overal waar het mogelijk is. Slechts een kleine minderheid kent behoorlijk Noder- klinisch schier allen echler tbrkiezen het Fransch en beschouwen het Nederlandsch als ondergeschikt. Moet het ons dan vmwond'-rjn dat die wetten betref- fendo het Gerecht onvolkomen uitgevoerd worden, of i slechts uitgevoerd worden naarjde Lcltcrniet naar don Geest Wat zou men zeggen, moest men eene wet aannemen, waardoor bevolen wordt dat .jen stoomvaartdienst zal ngericlit worden tussclien twine stedon waarlusschen geen kanaal ligt? Men zou oiiiniddollfik vragen dat er I een kanaal gegraven worde eiiders blijft de wet onuit- i voerbaar Welnu, om de. wetten betreffendo het j gebruik van het Vlaamsch verliet Gerecht uitvoerbaar j smalle ondiepe sloot waarin de schepen gestadig bljjven haperen. Er dient een breed, diep kanaal gegraven te worden. In andere woorden, de toekomende rechters en advo- 1 ca ten van het Vlaamsche land moeten, gedurende de vier of vjjf jaren die ze aan do iïoogcschool doorbrengen, liunue opleiding in hun vak, d. w. z. in de rechtsgeleerd heid, ontvangen in het Nedcrlandsih, opdat ze laicr do uitvoering van de taalwetten zouden beschouwen als iets i dat van zelf spreekt, als h ts natuurlijks, eu opdat dio j wetten zouden kunnen volledigd worden. Onze rechters I uil advocaten moeten door en door Vlaamsch zijn, even- I als de lieden, welke voor de rechtbanken verschenen. Wil men een Vlaamsch Gerecht hebbeo, dan moet men ook een Vlaamsche School voer Rechtsgeleerden hebben, dit wil zeggen ei n Vlaamsche Hoogeschoid. Wat nu het Vlaamsch in het Bestuur betreft, hier zien wij weeral tailooze ambtenaren, vooral hoogere ambten, réu, die hun onderwijs hebben ontvangen aan d« Iïoogcschool. Gedurende vier, vjjf of zes achtereen volgende jaren werden zij in 't Fransch gekneed; het Fransch werd hun aan alle zjjden ingepompt, alsof or geen Vlaamsch bestond. Daarna worden zjj geroepen om i Vlaamsche weden uit te voeren in bet bestuur van j Staat, Provincie of Gemeente. Zij trachten alsdau hunne onkunde te verbergen, door de uitvoering van dio wetten j te dwaisbaomen, of belachelijk to maken. En wanneer I Vlamingen, die Fransch hebben geleerd, in aanraking komen met dat Bestuur, wordt door de ambtenaren, oud-leerlingen van onze Franscho Hoogescholen, mcer- 1 malen een beroep gedaan op hunne hoffelijkheid om het gebruik van liet Fransch toe te laten, om afstand te doen van hun recht, zoodat do Vlaming, die de toepas sing van de wet eischt, dikwijls doorgaat voor een onbeleefd, onhandelbaar mensch. De lagere beambten ondergaan onvermijdelijk den invloed die van boogor- hand komt, en trachten aangenaam te zjjn aan de liooger geplaatsten door zelf het gebruik van liet Neder landsch te verinjjden. Wil men een volledige toepassing van de Vlaamsche wetten in het Bestnnr, naar de Lettor en ook naar den Geest, dan moet men aan de toekomende ambtenaren een Vlaamsche opleiding geven, en aldus worden wij alweer gebracht voor de dear der Hoogeschnol. Die broeikas van Vlaamsch-onknndigc ambtenaren moet vervlaamscht worden tot in het merg. De uitvoering der taalwetten naar Letter on Geest moeten wij niet alleen verlangen in 't belang van onze taal op zich zelf; u.t een algemeen oogpunt moeten wjj de uitvoering daarvan eisclien. Wanneer ambtenaren gewoon worden do verplich tingen die hun door do wet worden opgelegd, te beschouwen als weinig belangrijk, wanneer zjj gewoon worden iederen dag in een aantal kleinigheden de wet te verdraaien en te verkrachten, verdwjjnt allongs de eerbied voor de wet in 't algemeen, niet alleen bjj de ambtenaren zelf, maar bjj de bnrgc-rs die de ambtenaren ■aldlki-iu-ö. te werk gaan 1 Wanner de. bnrgerS. geWOOn worden in kleinigheden de onknnde en den onwil van den ambtenaar te dnlden, verliezen zjj allengs bet bewustzijn van hetgeen hun recht is; hun waardig- heidsgevoel wordt langzamerhand doorgevijld cn af gestompt De Vlaamsche taalwetten zjjn sederi zeven-en-twiiitig jaar een leerschool, waar de ambtenaren onbewust, schier zonder het zelf gewaar te worden, hunne plichten leeren verzuimen; oen le;rschool waar de burgers leeren vergeten wat dun recht is. Do hoeksteen van onze Staatsins'ellingon, namelijk de eerbied voor de wet, wordt in die leerschool sedert zeven-en-twintig jaren i ertrapt. Het is in de Hoogeschool. waar rechters, advocaten, leeraars en ambtenaren voor alle bestoren worden g.'.ormd, dat de kiemen van het kwaad worden uitge strooid de vervlaamsching der Hoogeschool dringt zich op, als het eenige middel om een einde te maken aan de gestadige wetsverkrachtingen die thans geplesgd worden. Het zal de bekroning zjjn van ouze taalwetten. Ecu woord lol de Vlaamsche kiezers. Bij het naderen der kiezingen voor dc Wetgevende Kamers achten wjj het noodig de Vlamingen hun plicht eens goed op het hart te drukken. Laten zjj vooral niet nit het oog verliezen dat van do stem, die zjj zullen uitbrengen, veel zal afhangen voor den vooruitgang onzer dierbare Vlaamsche Beweging en bjjgevolg ook voor het behoud onzer nationaliteit. Wjj weten wel dat vuur de kiezingen veel beloofd wordt, dat later dadelijk wordt vergetenc Veel heioven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven. Zoo best. er ook eene formule voor de Vlaamsche t; die vroeger dikwjjls werd gebruikt en misbruikt

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Strijd | 1900 | | pagina 1