DE VLAAMSCHE STRIJD Onze Taal ia dei Geitscta tataaleraal. ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR Yï» CENTIEMEN .Nummers tetyen centiemen ter drulïlcerij, PolLepelstraat, IÖ, «ent. AANKONDIGINGEN 30 CENTIEMEN PER REGEL. BRIEVEN VOOR ADMINISTRATIE EN REDACTIE POLLEPELSTRAAT, 18, GENT. Wij eischen eene Vlaamsche Hoogeschool! Twaalfde jaargang. Nr 2. Februari 1908. GELIJKHEID! GELIJKHEID! Imiood Onze Taal bij Brussel. Onze Taal in den GerUschen Gemeen teraad. Taal en Letteren. Tan Hier en Elders. Ons Glazen Kastje. Feuilleton. Met 50 tegen 9 stemmen en 8 onthoudingen van de bieren De Mot. Do Sélys en Wiener. werd ten slotte het wetsvoorstel op het gebruik onzer taal bjj het hof van assisen en de strafkamers der arrondissements- rechtbank te Brussel aangenomen. Al do wijzigingen die door den heer Sam Wiener, senator voor Brussel, j werden voorgesteld en ook door den Burgomeester van Brussel, den heer De Mot en den Luikerwaal, den heer Dupont werden verdedigd, leden schipbreuk, dank zjj vooral liet kranige optreden vau den Minister van Jnstitie, die hier evenals in de Kamer van Volksver tegenwoordigers mot kracht on klom optrad om hot ongewijzigde aannemen van het voorstel aan den lieer Van der Linden aan te raden. "Ook de heer Picard maakte zich alweer verdienste lijk door een lans te breken t»n gunste van het wets voorstel en daarbij tevens te wijzen op het niet steek houden van de dwaze bewijsvoering van den heer Sam Wiener dio in de Belgique Judiciairc van vóór meer dan dertig jaren allerlei beuzelpraatjes is gaan opdelven, die daarin over en tegen de Nederlandsche rechtstaal, door den heer Adolf Dubois werden geschreven Bij de bespreking werden door den hoer Mevers zeer belangrijke dingen gezegd, die des te meer de algcmeene aandacht verdienen, omdat de hoer Meyers hoegenaamd niet als Flamingant bekend staat. Hjj is verwonderd, zegt hij, dat men in het Vlaamsche land met zooveel onverschilligheid en golatenheid sedert 75 jaar den staat van ondergeschiktheid heeft verdragen die van de Vlamingen overal burgers van tweedo klas hoeft gemaakt. Spreker wijst er op hoe de zoogezegdo gelijkheid der talen en gelijkheid tusschcn Vlaamsche en Fransche Belgen nog steeds een droombeeld is. Feitelijk staan de Vlamingen als paria's tegenover de Franschspreken- den In vele gedeelten van het Vlaamsche land wor den zelts de dagvaardingen voor de rechtbanken enkel in het Fransch gedaan, soms waar do lieden er geen woord van begrijpen. De rechterlijke wereld in het Vlaamsche land moet vervlaamscht worden. De examens die men nu aan rechters oplegt, die een zetel in eene Vlaamsche rechtbank willen beklecden, zjjn onvoldoende om van die ambtenaars des gerechts mannen te maken, zich bewust van hunne taak en rechtspleging doende tot genoegen der Fransch- -onkundigen. Er zouden slechts mogen magistraten benoemd wor den in het Vlaamsche land, die «en diploma van doctor in de rechten bezittend, door eene Vlaamsche pleitrede hebben bewezen dat ze de Vlaamsche rechtstaal machtig zgn. Dezen zult ge genoeg vinden. Dan eerst zal de gelijkheid voor allen bestaan. Daarop wist de hoor Sam Wioner, die na den hoer Meyers opniouw aan het woord kwam, niots anders to antwoorden dan dat het wetsvoorstel Van dor Linden het recht van den beklaagde om in volle vrijheid zijn verdediger te kiezen kortwiekt Ten slotte vertelde hjj opni-nw den onzin, dien hjj reeds vroeger had uitge kraamd, dat de meeste Vlamingen geen redevoeringen of pleitredenen in lotterkundig Vlaainsch gehoudon zonden kunnen verstaan. Zou men het kunnen geloovcn het Journal des Tribunaux bevatte in zjjn nummer van 9 dezer een ongeteekend redactioneel artikel over het wetsvoorstel Van der Linden misschien is wel afkomstig van den hoer Hennebicq, een der zoogenaamde vaders van het beruchte Hollandsch-Bolgisck Verbond waarin al de dwaze praatjes van Mr. Sam Wiener opnieuw worden opgewarmd. Om onze lezers eers goed te laten oordeelen over den zöuïeloozen praaf. diêiffiët Journal des Tri bunaux. dat op den naam van ernstig tijdschrift aan- spraak maakt, aan zijn lezers durft opdisschen, laten j we hier een uittreksel uit dat dwaze artikol letterlijk volgon C'est d'abord la diflicnltó trés sórieoso de créer des i juges purement flamands, qui ne soient pas des - boeren- i jurys n ou des - baesenjurys, - car on se figure avec peine la mentalilé do pareille assemblee et l'on serait, I a part soi, semble t il, assez métiant a eet égard. C'est ensuite le danger de privor l'accusé llamand d'un défen- seur peut être plein de talent, mais ignorant de la i - moedertaal -. Et l'on pourrait au seuil d'une discussion sur la matière affirmer que, quoi qu'on fasse, le prévenu et l'accusé llamand seront toujours en état d'iufériorité car, que la procédure so fasse on franyais ou qu'ellc se I fasse en llamand, qu'y comprendra t-il Notre bara- guuin judiciaire officiel llamand est-il plus que le fran yais a la portee del'babitant de la rue des Vers traduit en simple police, du bataillenr d'Hekelghein assis sur les bancs de la correclionnelle ou du parricido d'Hérinnes coinparaissant aux assises dn Brabant? Le discours de I M. Wioner rappelle h eet égard de curiensos choses et il conjure dos juristes d'en revenir aux formules de nos grands jurisconsultes flamands, Damhouder et Wie- lant. qui n'hésitaienl pas ii parler de ordonnantiën, repetitien, sinoniemen, practijke civile et autres termes infiniment plus rapprochés de l'idióme de notre terroir i mipartie franyais ot mi-partie llamand, plus compré- i hensibles anssi que les formations savantes dues i nos i flamingants grainmairiens de cabinet qui forgent des - openbare aanklager voor der (sic) Krijgsraad alors qu'il est si facile de diro - Krjjgsaudilor In de gemeenteraadsvergadering van 27 Januari 1.1. werd naar aanleiding van eene machtiging, dio door het Bestuur der Godshuizen werd verzocht, door het nieuw- verkozen gemeenteraadslid, den hoor A. Lamberty, or over geklaagd dat de briefwisseling tusschen het gemeentebestuur cenerzjjds en de Burgerlijke Gods- huizen en het Bureel van Weldadigheid andeagds nog in het Fransch wordt gevoerd. Kon zulks vroeger geduld worden, toen do hoogere standen alleon hun vertogonwoordigors in don raad hadden, dat is thans niet moor mogelijk daar ook andero standen in den Riad vertegenwoordigd zgn. Hij sprak dan ook den wensch uit dat tot hooger bedoelde besturen het verzoek zon wordeu gericht, voortaan in onzo taal met het gemeente bestuur briefwisseling te voeren. Op uiterst onhandige wjjze nam de Schepen, den heer Baertsoon, de verdediging op zich van de tot nog toe govolgdo handelwijze. Hjj begon met te zeggen dat de heer Lamberty meer Vlaamschgezind is dan vele oude Yiaauischgezinden. Nu, uat kan waar zgn, want de Vlamingen ondervinden maar al te dikwjjls hoe sommige u Flaminganton, die zich gaarne do vrienden onzer taal noemen, als het er op aankomt iets voor onze taal te doen, niets van zich laten liooron en er zich wel voor wachten de daad bij het woord te voegen. Verder zeide nog de heer Baertsoen, dat eene opmer king als die van den heer Lamberty in den Riad nooit werd gedaan en dat hij daar voor zich brieven had liggen, onderteek-nd J. De Vigno, onlangs benoemd tot voorzitter van het Weldadigheidsbureel, dio alle in het Fransch gesteld waren Nu wjj hopen met de Vlaamsche Gazel dat (huheer De Yigne zal zorgen dal voortaan de brieven aan/het Bureel van Weldaiigheid in onze taal gesteld worden. Pijnlijk is het hierbij te moeten aantoekenen dat geen enkel dor bekende Flaminganton, dio in den raad zitting hebben, opstond om den hoer Baertsoon dén mond te snoeron. Waren zij misschion ingedut of vrees den zij daardoor inbreuk te maken op de partgtucht? In elk geval, die houding verdient evenzeer afkeuring als inderlgd die van sommige gepatenteerde F.amin- I ganten in do Kamer van Volksvertegenwoordigers, die nooit eouo vin verroerden, wanneer do heer Juliaan Do Vriendt onze taalrechten tegen den overmoed der Walen en Franskiljons verdedigd". Intusschen heeft de heer Lamberty, die nooit aan- I spraak maakte op den titel van Flamingant, hier een uitstekend voorbeeld gegeven, waarvoor hg den j dank van eiken oprechteD Vlaming heeft verdiend. Taal en Letteren. het Nieuws pan den Dag van Men leest Februari

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Strijd | 1908 | | pagina 1