6e vlaamsche strijd ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR CENTIEMEN. ummevs te^eo 5 centiemen ter tirixizlterij, E'ollepelstra.a.t, 1*8, -GJ-ent. AANKONDIGINGEN 20 CENTIEMEN PER REGEL. BRIEVEN VOOR ADMINISTRATIE EN REDACTIE POLLEPELSTRAAT, 18, GENT. Wij oischen eene Vlaamsche ïïoogeschool Twaalfde jaargang! Nr 3. Maart 10O8. GELIJKHEID! GELIJKHEID! Vlaamsche Landing te Aalst. Va en Elders Allerlei. Prijsraadsel. Vlaamsche Landdag te Aalst. Op dèlMUaamschen Landdag, den 19 Jannari te Aalst gehouden, werden de pnnt9n die aan de orde stonden, a. a. besproken door de hoeren Iteinliard, Dosfel, Crets, Sevens en Dr. Bauwens. De hoer V. De Vos, die de vergadering leidde, opende ze mot oen zeer merkwaardige toespraak, waarin hij o. a. wees op de noodzakelijkheid voor de Vlamingen om ook in hun huisgezin onze moedertaal de plaats te doen innemen, waarop zij recht heeft. Door den Landdag werden de volgende beslniten. die des morgens door den Vlaamschen Volksraad werden genomen, bekrachtigd I. liet Vlaamsch in liet onderwijs. A Wets voorstel Coremans en Commissie der IX. B Ver- vlaamscliing der Gentscho Hoogeschool. De Vlamingen van alle gezindheden, den 19 Januari (91)8. te Aalst in Landdag vergaderd. Brengen hulde aan de leden der Kamer van Volks vertegenwoordigers die den 20 Juni 1907 het hoofd zakelijk gedeelte van Coremans' voorstel aangenomen hobben, luidende als volgt - De getuigschriften, voorzien bjj do artikelen 5 en 12 dor wet van 10 April 1890 op de academische graden en bij artikel 17 I. litt. E en F der kieswet van 12 April 1S94. zullen te beginnen met 1 Juli 1918, de bevestiging inhouden dat de titularis van het getuig schrift ten minste twee leergangen, behalve h.et Vlaamsch het Duitsch en het Eneelsch, in 't Vlaamsch heeft aan geleerd, overeenkomstig de wet van 15 Juni 1883 Teekenen uit alle krachten verzet aan tegen de onge hoorde werkeloosheid der Commissie van IX leden, die door de Hamerden 12 Juli 1907 in opdracht kreeg zoohaast mogelijk eene oplossing voor te drag.-n u welke aan het Vlaamsch gedeelte der bevolking rechtmatige voldoening geeft en tot heden, dus na zes maanden, nog niets verricht heeft Teekenen ook protest aan tegen de aanmatiging der gemelde Commissie die, in hare eorsto en eenige zitting, zich/.elve, in strijd met de beslissing dor Kamer, volle vrjjbeid toekende om het vraagstuk opnieuw in zjjn geheel te onderzoeken, zonder rekening te moeten hou den met de reeds uitgebrachte stemming der Kamer over liet grondbeginsel zelf, dat het Vlaamsche volk als onlierro-peljjk vastgesteld beschouwt Verzoeken de Kamer van nu reeds te beslissen dat de bespreking over het voorstel der Commissie zal aan vangen in de eerste zitting na het Paaschverlof en de Commissie, dientengevolge, in mora te stellen hare werkzaamheden onverwijld krachtladig ter harte to nemen en haar verslag in tjjds in te dienen opdat het kunne voor het gesteld oogenblik gedrukt en rondge deeld worden; Geven last aan het Bestuur van den Volksraad, in geval het wetsvoorstel Coremans zjjn beslag niet ge kregen had vóór het einde van den loopenden zittjjd, de namen der Volksvertegenwoordigers die de schald van j dien toestand zonden dragen, bij de Vlaamsche kiezers van alle partijen iu Mei a. s. aan te klagen en dezen aan te zetten om hunno stern Ie weigeren aan de mannen die aldus onze grootsto bolangon zouden miskend of ver raden hobben Vers too ten elk voorslel waarmede men het voorstel Coremans zou willen vervangen naar het voorbeeld van wjjlen Minister de Troo;, namelijk mits oplogging van taaldwang aan de Walen; Verzoeken de Kamer aan te dringen op de stipte cn volle uitvoering der wet van 15 Juni 1883 op het taal- gebrnik in het middelbaar ondeiwjjs Verzoeken insgelijks de Kamt r het wetsvoorstel door de Heeren üaens, Persoons, Van Langendonck en Ver "heyen den li Mei1905'iftg®èr?nd"en strekkend? tot vervlaatnsching der Gentsche hoogeschool, door de afdeelingen tc doen onderzoeken en zonder uitstel in behandeling te nemon Verzoeken eindelijk de Wetgevende Kamers zonder verwijl een wet te stemmen de kennis der Vlaamsche laai eischcnde van alwio in do Vlaamscho gewesten, met inbegrip van het Arrondissement Brussel, tot een ambt of eene bediening van den Staat wcnscht toege laten te worden. II. Beheer der Koloniale bezittingen. De Vlamingen van alle gezindheden, den 19 Jannari 1903, t» Aalst in Landdag vergaderd, verzoeken de Wet- gev -nde Kamers 1" het wetsontwerp betreffende het beheer der Kolo niale bezittingen niet tc stemmen dan na het gewijzigd te hebben in den zin door den Vlaamschen Volksraad in zjjn besluit van 13 Juli 1902 aangeduid met bet oog op het volkomen gelijkstellen der Vlaamsche en der i Fr.msche taal in het Koloniaal Bestuur zoowel hier te lande als in Af.ika; j 2" het wetsontwerp tot overname der Congo-Kolonio I door BélgiS niet goéd te keuren zoolang de Regeoring i gcenc stellige verbintenissen aangegaan heeft met het I oog op die vrijwaring van het taalrecht der Vlamingen in het Koloniaal Iiestnur. III Te eischen taalkennis van het Slaatsperso- neel in de Vlaamsche gewesten. Do VlamiDgeu aller gezindheden, den 19 Januari 1908, tc Aalst in Land dag vergaderd, verzoeken de wetgevende Kamers zonder verwjjl eene wet te stemmen luidende als volgt Art. I Niemand zal voortaan als ambtenaar of bediende in welken tak ook van het Staatsbestuur in de Vlaamsche gewesten, inet inbegrip van het arrondissj- ment Brussel, opgenomen worden zonder bewezen te hebben eene behoorlijke kennis der Vlaamsche taal te I bezitten; Art 2. De twee talen znllen bjj de examens tot wer- i ving on bevordering van het personeel voor die gewrsten op volstrekt gelijken voet gesteld worden. De examens zullen over alle vakken, de talen uitgezonderd, in het Vlaamsch of iu het Frausch naar keuze dor mededingers mogen afgelegd worden Art. 3. Allo bestuurlijke verordeningen, besluiten, onderrichtingen, hevelen en dienstregelingen zullen aan de beambten on bedienden, in die gewesten, in het Vlaamsch opgesteld overhandigd of medegedeeld worden, evenals de wetten hunnc-n dionst betreffende. VAN HIER EN ELOERS. Vlaamsche Conferentie der Gentsche Balie. Op 19 Maart hiell Mr. A. De Groots, snb- stitnat-auditeur-militair voor Oost-Vlaanderen en Hene gouwen in het Gentsche pleitgez-lschap eene allerbe- langrjjkste lezing over onze Taal bjj de Militaire I Strafrechtspleging in België. Zeor merkwaardig waren zjjne niededeelingen over do wjjze, waarop zekere vijanden onzer taal, en in de eerslo plaats Mr. Górard i die liet tot auditeur-generaal bracht, er toe gekomen i waren o(i eigen houtje do taal dor militaire rechts- pleging. die naar luid der bepalingen van liet Wetboek van Richtspleging voor de Landmacht van 1814, uit sluitend Noderlandscli is, althans wat de rechtspleging 1 ter terechtzitting betreft, geheel en al te veranderen en daarbij onze taal volkomen te verbannen. Door den spreker werd ook gewezen op sommige gebreken die voorkomen in liet wetsvoorstel Van der Linden tot regeling van het gibruik onzor taal bjj de militaire rechtspleging, hetwelk sedert December 1895 in de afdeelingen der Kamer begraven blijfc. Terecht kwam hij op tegen de bepaling, waarbij eon Vlaamsch militair betichte, in het Walenland in garni- I zoen, wanneer hij verklaart dat hij do tegen hem gevoerde strafvordering in zjjne taal wil doen plaats hebben, voor i een krijgsraad in het Vlaamsche land zou worden ovor- i gebracht. Men begrjjpt immers zeer good dat liever dan geboeid naar none Vlaamsche provincie te worden I overgevoerd, de arme drommel zich nog liovor aan eene Fransche rechtspleging zal onderwerpen. Tronwens thans reeds, dank zij het lolwtirdige optreden van I Baron Durutte, auditeur-generaal, worJon Vlaamsche militairen, die voor een krjjgsraad in liet Walenland moeten terechtstaan, aldaar in onze taal gevonnist. Aan den heer Durutte Werd door Mr. De Groote onder instera- 1 ining der toehoorders eene welverdiende hulde gebracht het gebeurt toch zoo zelden dat magistraten hun plicht, geheel hun plicht weten te doen, waar liet het heilige taalrecht van den Vlaming geldt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Strijd | 1908 | | pagina 1