DE VLAAMSCHE STRIJD ABON'NEMENTSPRIIS PER JAAR T~* CENTIEMEN. Nnmmere teoren centiemea toi* dnilïljerij, Pollepelstraat, lö, Gent. AANKONDIGINGEN «O CENTIEMEN PER REGEL. BRIEVEN VOOR ADMINISTRATIE EN REDACIE POLLEPELSTRAAT, 18, GENT. Wij eischen eene Vlaamsohe ïïoogesohool! Twaalfde jaargang. Nr 4. A-ïpril lj)()8. GELIJKHEID! GELIJKHEID! .Inhoud Lakschheid. Van Ilicr en Elders. I Zonderlinge Vlaamschgccindheid. Prijsraadsel. Lakschheid. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is de beraadslaging aangevangen over een der gewichtigste pnnten, die ooit door het Belgische Parlement in behan deling werden genomen de naasting van den Congo- Voor Vlaanderen kan die overneming de ergste gevol gen beliben niet alleen door den zwaren schuldenlast, dien de regeering nit dankbetuiging voor eene zooge naamde koninklijke weldaad op de schouders der belas tingschuldigen wil schuiven, maar ook door de verster king van het Waalsch-Fransche elm.ent, die ons in het landsbestuur te wachten staat, indien de overneming geschiedt zonder dat daarbjj levens gelet wordt op de gelijkstelling der beide landstalen ia de nieuwe kolonie. Nu worden er weliswaar naar de Kamer van Volks verte ."enwoordigers adressen gezonden 'om te vragen dat" men da naasting van den Congostaat niet zou aannemen, indé n daarbij niet tevens doeltreffende maatregelen worden genomen, om aan de thans bestaande uitsluiting van alles wat Vlaamsch is uit bel beheer van dien staat voorgoed een eindo te maken en aan onze taal. en bijge volg ook aan ons volk ueljjke rechten als aan de Walen te verzekeren. Maar van eene ernstige, eene krachtige beweging is nog maar altjj I geene sprak", zoodat het van nu af te voorzien is dat aan dio adr ssen hetzelfde lot zal te beurt vallen als aan liet adies van het Natio naal Vlaamsch Verbond over hetzelfde punt aau de Koloniale Commissie, die zich niet eens verwaardigde daarvan notitie te nemen. Intusschon blijven de Vlamingen zich maar laten in slaap wiegen door wat zij nu en dan eens te hooren krjjgen over hetgeen zoo al gezegd wordt in do beruchte commissio voor de verknoeiing van liet wets'oorstel Coromans. Die brave lui hopen dat alles nog eens terecht zal komen wij worden nog maar sedert bijna acht-en- zoventig jaar vertrapt en geknecht en kunnen dus nog wel wat wachten 1 Intussckcu ziet men het groote gevaar niet iu dat ons door de overneming van dou Congostaat dreigt. Wordt de thans bestaande toestand bestendigd door het hand haven van een stelsel dat maar eenigszins gelijkt op de thans aldaar heerschonde autocratie, dan zal onze stam daardoor nog meer dan door do overrompeling van Limburg door de Walen tengevolge der mijnontginning in zijn bestaan ernstig bedreigd worden. Niet alleen zullen de lasten der nieuwe Kolonie het zwaarst op de VlamiDgeu drukken, zonder dat zij daarvoor nok maar de germgste vergoeding kunnen verwachten, maar de -loo machtige en alles ovorheerschende ministi-rieele ambtenarij, waarvoor thatflöfjecds onzo volksverte genwoordigers in het stof gebogen liggen, zal nog meer aan kracht winnen, omdat Iraar leger in getal sterkte alweer aanmorkelijk zal toenemen. Ronduit gesproken, ik kan.de houding van do Vla mingen maar niet begrijpen: Voor het wetsvoorstel - Coremans, dat toch inaar een onderdeel van het Vlaam- sche programma uitmaakt en dat voor bijna seven jaren in het leven werd geroepen, misschien wel met het doel om dio lcvensqnaestic dor VLamschu Bowegiag de vervlaamsching der Gentschi hoogeschool van de baan te schuiven, blijft men zich nog maar steeds afslo ven en veel belangrijker zaken verwaarloozen. Voor geen ander wetsvoorstel op Vlaam.-ehgezind gebied werden ooit zoo vele landdagen gehou en en toch bekomt men niets, omdat men in de politieke vereenigingen voor de Vlamingen met de geringste vrees meer koestert, dank zij het vervalschte stelsel van e jenredige vertegenwoordi ging, waarbij de erge keus der kiesgerechtigden geheel te niet wordt gedaan door de kiesclubs. lie Vlaamsche pers, die trol wens geheel zonder in vloed is; omdat rjj-ia dtz L zelfstandigheid mist en naar de pijpen danst van de Bdgisch-Fransche bladen, laat zich aan dat vraagstuk met gelegen, mis schien omdat zjj er niets van b-grjjpt. Van het eenige middel, dat den Vlaamschcn sirjjders thans nog ten dienste staat en dat trouwens veel beter werkt dan al hei geschrijf in dag- of weekbladen, van plakkaten, waardoor de Vlamingen nit hun sluimer zouden kunnen worden opgewekt, wordt ook in dit geval alweer geen gebruik gemaakt. Men deukt zoo licht dat men al heel veel voor dn Vlaamsche zaak heeft gedaan, als door het bestuur van eene Vlaamschgezin ie vereeniging waarvan men deel uitmaakt, een adres naar de Kamer van Volks vertegenwoordigers werd gezonden voor het herstel van d9 eene of andere taalgrief! Hoeft men zelf een dergelijk stuk met zjjn naam ondortcekend, dun waant 111011 eene daad te hebben verricht, waardoor men bijna aanspraak zou verkijjgen op de erkentelijkheid van het nageslacht tot in lengte van dagen. Laat ik het maar onbewimpeld zeggen de Vlaamsche Beweging is aan liet kwijnen geraakt en haar toestand zal er zeker niet beter op worden, indien niet spoedig doortastende middelen gebruikt worden. Eene der grootste fonten, die tot nog toe werd begaan, is dat men te veel, bjjna uitsluitend op den steun d'r zoogenaamd ontwik kelden. der verstandsmenschen heeft gerekend en men verwaarloosde een krachtig en aanhoudend beroep te doen op ie medewerking van de menigte, van den kleinen bnrgor, den boer en den werkman, omdat hier nog een vruchtbare grond te bewerken valt, waarop het goede zaad niet als bij de intellectueelen - vaak zal verstikt worden door den noodlottigen invloed der vronw en der naaste omgeving. Daartoe is het noodig dat tot het volk worde gegaan, dat men het de oogen opene over de oorzaken van zjjn achteruitgang, over het zedo- delg'k en het stoffeljjk belang, dat voor hom gelegen is in de volkomen erkenning zijnor taalrechten. Anderzijds zon ook een omde inooton komen aan al dat gesmeek en gebodol om eenige kleine toegevingen op taalgebied zoodanig moeten do eischen der Vlamin gen gesteld worden dat zjj aldus kunnen samengevat worden In Vlaanderen alles door en in het Vlaamsch Geene bevoorrechting meer voorde IValenl Jan nr. Vmjb. VAN HIER EN tLOERS. Spoorverbinding tusschen Antwerpen en Gent Bjj do behandeling der begrooting van Spoorwegen heeft geen enkel Kamerlid uit Gent of nit Antwerpen, zelfs niet de heer Brann, burgemeester van Gent, die nochtans eene redevoering hield over andere zaken, een woordje gerept overdo noodzakelijkheid cener betere regeling van het spoorverkeer tusschen de beide zustersteden. Welkeet.eg dsn toch de nfea ziju van dat onbegrijpelijk stilzwijgen, waar het een zoo ernstig be lang geldt? Zwjjgen zjj misschien, oindat zij bang zijn, daardoor de aoti-Vlaamsche bnreelratten, van wie zij soms gunstjes voor politieke vrienden gaan afbedeleD, tegen zich in het harnas te jagen? Of is hnn onverschil ligheid voor alles waar geen politiek achter steekt, zóó groot geworden, dat die quaestie voor hen niet het ge ringste belang oplevert Z-kor i§ het dat men in het Walenland een derge- Ijjken loestand geen maand zon dalden en hier danrt hij reeds sinds jaren. Men zon wol de vraag mogen stellen Hebben do Vlamingen nog echte vertogen- woordigors in de Kamor In den Senaat hcoft de hoer De Bast boter zjjn plicht begrepen. Hg hoeft het verzoek van do Gontscho Kamer van Koophandel tot .het bokoinon eenor botore dienst regeling tusschen de beide steden krachtig gesteund. Zon Minister Hellepntto, dio zelf con Gentenaar is, en reeds bjj andere gelegenheden toonde dat hij niet als- zijn voorganger met zich laat sollen door zjjn ambte naren, niet eindeljjk begrijpen dat hot tijd wordt ook in dit geval hun onwil to breken Een Feodaal Stelsel. Naar aanleiding van hetgeen wjj in ons vorig nummer mededeelden over een artikel in hot Journal des 'I'ribunaux. waarin werd beweerd dat niet do toepassing van het beginsel In Vlaanderen Vlaamsch inon ons wil terugvoeren naar het leenloerige of feodale stelsel, schrijft ons een vakman het volgende u Hoe komt dat het Journal des I'ribunaux vóór eenige maanden geen woord van afkeuring over had voor de benoeming tot notaris ter vervanging van wijlen zijn broeder, van den Brusselschen advocaat Georges

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Vlaamsche Strijd | 1908 | | pagina 1