De Vlaamsche Nationalisten Kortom, de socialisten hebben nooit iets ver wezenlijkt als ze het konden, 't is te zeggen als ze hun eigen ministers hadden zij schijnen zich enkel hun programma te herinneren als ze in de oppositie staan. Van den kruit der socialisten, sinds 1919 tot nu beloften bij de voere I Wat de verwezenlijking aangaat O Dat zullen de arbeiders zich bij de aanstaande kiezing herinneren. In eön volgend manifest maken we eens de vergelijking tusschen ZIJ en WJJ En 't zullen nagels zijn met koppen geen woorden, maar De Liberalen Van de liberalen moeten we niet veel spreken, 't ls een uitstervende partij, die 't best rap geheel zou verdwijnen ze is immers boven alles anti godsdienstig, anti-vlaamsch en anti-democratisch. In *t Kortrijksche trachten ze zich nog wat met geweld op te rechten. Maar 't moet geschieden door uitkooperij en door dwang. 'Jitkooperij van eenige knechten, om 't werk volk te leveren in onvrije syndikaten en zieken bonden. Dwang, om de werklieden op straffe van brood roof, er in te duwen. Zoolang die inrichtingen niet veel macht heb ben. kunnen ze nog niet veel kwaad, doordien de christene organisatie steeds zorgt voor de noodige verbeteringen. Maar moesten de blauwe verraders bonden eens tot macht komen, dan zouden ze het volk dusdanig verdeden, dat het machteloos over geleverd wordt in de handen der vooral liberale patroons die maar juist meer zouden geven wat ze willen kwijt zijn en de werkers, naar lichaam en ziel, een juk zouden opleggen op 't oude sla vendom gelijkend. Werklieden, Bedienden moe waren en teruggekeerd zijn tot het groot leger der Christen Werkliedenorganisatie. Ze willen doorgaan als volksgezinflen en vrien den va'n den werkman en veel onder hunne leiders zijn verstokte reactionnairen, die met de stemme van den werkmar. plaatskes zoeken te bekleeden en de vóóroorlogsche mistoestanden willen doen herleven. De christene werklieden stemmen nooit voor die witgekalkte graven. 2) Omdat zij een schijn-ideaal als doel stellen om 't volk een rad voor d'oogen te draaien, een ideaal dat uiterst betwijfelbaar is en zeker niet te bereiken, maar in der waarheid anders niets .be trachten dan op 't voorplan te geraken, iemand te worden al op en al over den rug onzer Vlaam- sche werklieden. Maar onze Vlaamsche werklieden stemmen al len als één man voor hunne kandidaten, de kan didaten der Katholieke Werkerslijst. 3) Omdat hun droom, een afzonderlijke staat Vlaanderen (is Belgie nog niet klein genoeg als niet verwezenlijkbaar is, vragen zij nu de aan sluiting bij Holland. Als fiere, vrije, onafhankelijke menschen antwoorden wij Dank U, Heeren en Holland ook, die zich in 't aanschijn van de wereld niet wil verbranden, zegt hun ook cDank U, heeren want de groote mogendheden zou den algauw hunne stem laten hooren handen thuis, baasjes of we komen er tusschen en ze zouden er tusschen komen, maar zeker niet ten bate van Vlaanderen. V We zijn katholiek en Vlaamsch, maar we hou den aan onze vrijheid, en moesten eensdaags de Vlaamsche Nationalisten ons slaven maken van Holland, ons onder Hollands vuist willen doen buigen, dan worden wij de echte Vlaamsrf) Na tionalisten. die den strijd niet zullen opgeven tof dat de vrijheid wordt herwonnen. Alle Katholieke Vlaamsche democraten stem men voor de Katholieke Werkerslijst. voor de mannen van 't Algemeen Christen Werkersver- bond. die de eersten een degelijke, rechtvaardige oplossing aan 't Vlaamsch vraagstuk hebben voor gesteld en zullen trachten te verwezenlijken. EN TE EECLOO DAN De socialistische overgave was daar nog schan daliger dan te Kortrijk. Daar was een staking uit gebroken in de weverij /Vandeputte-Baudts. De werklieden kregen ongelijk van den scheidsraad, waar ook hunne mannen in zaten. En z'èn dierven het niet gaan zeggen aan hun volk en lieten ze voortstaken, ze lieten er nog 1 800 werklieden bij uitsluiten. 7 maand lang liepen er 2.000 menschen op straat, omdat de socialistische leiders, met het loog op de kiezing hen de waarheid niet dierven Voorhouden. Heel de gure winter door werd er Vlaar niet gewerkt en als de socialistische textiel- 'centrale op den boord van den afgrond stond Slis ze geen geld meer had om 't volk zijn stakers- •teun te betalen, losten ze de zaak in één hand omdraaien op aan de vernederendste voorwaar den. Op Donderdag 28 Februari trokken 3 autos tri' Gent met 12 roode leiders, waaronder onze felle jan, Cocle, naar Eecloo, om te zeggen dat 't gedaan was, dat 't uit was met staken en be talen I Zonder lezing te geven van de overgave- formuul, werd het volk aan "t werk gejaagd, of beter, aan zijn lot overgelaten. Op 1 April stonden daar nog honderden menschen op straat en min stens 200 zullen geen werk meer krijgen. Roept dat toch niet om wrok, en is "t dan geen wonder dat 't volk hen den rug toekeert EN.TE MEENEN EN WERVIK de werklieden daar 4 maand in staking wa ren ;:i de roode leiders de stakers aan 't verkoopen waren, trokken ze die arme verdwaalden een vierde van him wekclijksche ondersteuning af 't zij 28 frank, waarop de stakers recht hadden om ze des te gemakkelijker te kunnen leveren. De woede der roode syndikalisten was zoo groot dat te Wervik de gendarmen bij de tafel der roode Jleiders moesten staan, bij de betaling, om de menschen in bedwang te houden. En te Meenen riep Dcbunne de staat van beleg uit, verbood alle stoeten en openluchtmeetingen, omdat hij te veel op zijn roode kazak kreeg Met dit alles is 't geen wonder dat "t werkende volk de rooden den rug toekeert en de rangen ver voegt der christene organisatie. EN DAN DE WERKING IN DE KAMERS .'We moeten er niet meer aan herinneren, hoe ze, ra t democratisch ministerie Poullc'. in den steek gelaten te hebben, aanstonds samcnheulden roet de grafdelvers er van. Hoe ze onzen frank hielpen stabiüseeren aan I 75 in plaats va.i aan 107 zooals minister Janssen het voorhad. Hoe ze de bezitters van Staatsrcnten hielpen Hoe ze ten slotte al hun kiesbcloften met de voeten traden. Zij beloofden goedkoóper leven en het index- -fcummer ging geregeld naar omhoog. Zij spraken van vermindering der belastingen. Boch dc lasten werden steeds drukkender, vooral op den arbeidersstand. 1500 millioen fr. nieuwe yvoefden ze, integendeel, in, waarvan 80 wegen op de gewone verbruiksartikelen. Zij zouden de ouderdomspensioenen gevoelig iTerhoogen, doch daar kwam niets van in huis. Zij gingen de v.oningkrisis oplossen, maar •chaften de bouwprc.nie af Zij zouden een volledige wet op de sociale ver zekeringen opmaken cn doen stemmen, maar deze V9erd doodgezwegen zoolang zij, ce socialisten, fran d« regeering,deelmaakten, „Zij schermden met een voorstel tot herziening 0er wet op de werkongevallen, natuurlijk in kie- (ingstijd en als ze buiten de regeering stonden, doch bleven daarover stom als karpels wanneer bun «gen vertegenwoordigers op de banken der 'legeering troonden I Zij schreeuwden steeds over de hongerwedden ten spotloonen van het Staatspersoneel, doch toen '*ij van de eerste regeering Jaap ar deelmaakten, in plaats van verhooging, voerden ze een afhouding fin van 3 en 7 op de loonen en wedden van (datzelfde personeel I Zij beloofden, sinds 1919, de invoering vu Ben zesmaanden dienst in 1 leger, doch spraken Baar niet van of stemden er tegen, als zs van ds regeering deelmaakten, waren er opnieuw.voor telkens ze er huiten stopdq» k, Somtijds kunt ge er, uit vrees van broodroof, niet van uit u in de liberale vak- of ziekenbonden te laten opschrijven. Maar in 't stemkotje zijt ge vrij. Schudt daar het slavenjuk uit cn toont u dwarsdoor solidair met al uw andere werkbroe- ders. En stemt dus duchtig voor de Katholieke Werkerslijst Dat zijn nu eens, als wij hen zouden moeten gelooven, de echte Vlamingen die 't Vlaamsch zijn in monopool bezitten en die in 't kort Vlaan deren in een aardsch paradijs zullen veranderen, om er heele dagen rijstpap met zilveren lepels en Hollandsche Stinkkaas te mogen lekken. Wij en zijn niet van hun gedacht, want die menschen die niets opbouwden tot hiertoe, maar alles gedurig afbraken, stichten anders niet dan kwaad. We weten 't wel dat er in hun rangen ver dwaalden zijn die op Godsdienstig als op Vlaamsch opzicht het goed meenen. al is er bij hen zeker zeer veel kaf onder 't koren. De groot sprekers onder hen zijn menschen. eeuwige vitters, azijndrinkers en zooveel flamingant als een De- bunne, een Missiaen en een Anseele. 1 WAT WIJ. TRTFGEN REBBEN- I) Zij verbrokkelen alle Katholieke Vlaamsch- gezinde. Volksgezinde Sociale werken. Hoe zij ka tholiek zijn hebben we gezien ce Yper zelf. hunrie daden leeren ons Hit beter dan hunne woorden. Wat hebben zij gedaan toen de toelage der H. Hertefeeaten ter sprake kwam Wat hebben zij gedaan in zake van 't béstuur der Stadsmiddel bare school Wilden zij zelf de socialisten, die er uitgeraakt waren nSg eens langs omwegen niet binnensmokkelen Zc zijn ongehoorzaam aan de geestelijke overheid en verdienen den naam van schisnuftieken. yDe werklieden die ze kunnen overhalen tot hun 7 vjfj Vlaamsch syndikant sluiten zij aan, buiten dezer wete, bij de oude verzeurde Dacnsiaten. Tefi bewijze daarvan de lidboekjes die we in onS* hteSS kiPiBOt vaa werklieden die hun kluchtspel MANIER VAN STEMMEN Elke verstandige kiezer geeft maar één dop, namelijk boven op den kop van de KATHOLIEKE WERKERSLIJST 't Is de beste manier om zijne stem de meeste kracht bij te zetten. De Communisten Ongetwijfeld zal er ook een Communistische lijst opkomen, omdat er vele roode werklieden, zoodanig van het socialistisch-kapitalistisch ge- zwendel moe zijn, dat ze zich van die huichelaars partij hebben afgescheurd en een eigene partij die der Communisten zijn gaan stichten. De socialisten, met het doel ons en hen hatelijk' te maken, willen al eens doen gelooven, durfden 't zelfs uitplakken, dat er tusschen ons en de com munisten eenige verstandhouding zou bestaan. Ze durfden zelfs spreken van overeenkomst tus schen kruis en sikkeL Onnoozele menschen' I Denken ze waarlijk dat er één werkman zoo 'n kemel zal slikken We bedanken ten andere feestelijk voor het compliment 1 De commuiristen zijn uilskiekens uit- roode eieren uitgebroed. De roode hen mag ze gemakkelijker voor haar houden. De Communisten zijn. in onze oogen, geen sikkepit beter dan de socialisten. In godsdienstig opzicht zijn ze even slecht ah de socialisten even haatdragend, fanatiek vijan dig. Ook in democratisch opzicht, al toonen ze zich voor "t oogenblik min kapitalistisch... omdat ze nog over geen kapitaal beschikken. Toch deu gen ze hoegenaamd niet. Want hun princiepen zijn slecht, de boom deugt niet. En van een slechten boom plukt men geen goede vruchten. Communist. Socialist. Om 't evr-i is 't. Al koeke van denzelfden deeg. En de koeke is aarbrand. Anderen mogen hem eten, wij lusten hém niet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Volk met Ons | 1929 | | pagina 2