Godsdiensthaat L B. Hesman minister van Nijverheid en Arbeid is 't Is gebeurd te Seraing, op bevel van den roo- den burgemeester. Merlot I De Staatsmiddelbare school voor meisjes ver huisde met heel haren inboedel naar een nieuw lokaal. Daar komt de burgervader Merlot en. wijzende op een kist met kruisbeelden, vraagt Wat is dat (Hoe kon hij dat vra gen, hij die vroeger misdienaar geweest is Dat zijn de kruisbeelden van de klassen. Breng ze naar het gemeentemagazijn. Toch worden de kruisbeelden weerom gehangen in de klassen waar ze altijd gehangen hadden, zon der dat iemand daar graten in vond, zelfs niet de meisjes die ontslagen waren van het godsdienst onderwijs. Zoodra de vrijheidlievende burgemeester het verneemt, schiet hij in eene roode koleire en doet de kruisbeelden afnemen. En ondanks het verzoek van de leerlingen, ondanks het protest van het onderwijzend perso neel. ondanks de tusschenkomst der ouders, de kruisen zijn weg en blijven weg. Dat is hun eerbied voor de vrijheid en voor den godsdienst I Wat zeeveren die leugenaars daar van Godsdienst is privaatzaak In den Gemeenteraad van Yper hebben de Katholieke Vlaamsch'1 Nationalisten tot tweemaal toe kartel gesloten met de socia listen voor 't aanstellen van den beheerraad van de Stadsmiddelbare school om alle chris- tene menschen er buiten te poeren. Zulk volk is hun naam Katholiek onwaardig. Stemmen voor de Vlaamsch Nationalistische lijst is stemmen voor de zoollikkers der socialisten. De Christene Arbeiders en het Taalvraagstuk Hoeveel jaren is 't niet dat naar eene volledige en bevredigende oplossing voor deze netelige kwestie werd gezocht 1 En 't waren waarachtig de vertegenwoordigers der christene arbeiders niet die achterwege bleven of er 't minst voor leverden. Ze stonden steeds op de bres. waar 't recht van t Vlaamsche volk in 't gedrang kwam. Ze zijn nogmaals de eersten geweest, die in hun Algemeen Christen Werkersverbond van Belgie, door hun hardnekkige vasthouding eene gelukkige oplossing in 't verschiet hebben gesteld. Op 1 3 Maart 1 929 hebben de vertegenwoordi gers van de vlaamsche en waalsche arbeiders rich akkoord gesteld op volgende hoofdgedachten 1. Vlaanderen en Wallonië, in hun geheel ge nomen moeten eentalig worden, zoo voor het openbaar leven als voor alle officieele betrek kingen. 2. Dientengevolge moet er eene aanpassing gebeuren in de middenbesturen, zoodanig dat de bestuurlijke aangelegenheden voor het vlaamsche land m 't vlaamsch, voor Wallonië in 't fransch behandeld worden, zonder tusschenkomst van een Vertaaldienst. Zijne vertegenwoordigers in de openbare bestu ren, zoowel deze van Wallonië als van Vlaanderen, zullen daar nu de hand aan houden om deze her vorming door te voeren. De Vlamingen zullen hen dan ook op 26 Mei een handje toesteken, met KATHOLIEKE WERKERSLIJST Ziehier wat Dr Borms in het Woensdag 30 Januari 11. van h*t dagblad der Nationalisten De Schelde zelf verklaarde: Wij zijn doende de lijsten van alle Vlaamschvoelende partijen, als daar zijn de fronters (zooals de vrijmetselaars Vos te Antwerpen en Maes te Gent) de Christene Volkspartij (de groene democraten van Aalst) en wellicht ook de communisten (en de bolchevisten erbij) tot eene centrale lijst te combineeren Daar hebt gij dus bun plan, Katholieke Vlamingen Niemand die 't goed meent brenge zijn stem uit voor zulk een hutsepot. Sedert M. Heyman minister van Nijverheid en Arbeid is 1 werd de toepassing der ondersteuning van het Nat. Krisisfonds merkelijk uitgebreid en ver- 2) Zijn de premies voor het bouwen van nieu we werkmanswoningen, door M. Wauters afge schaft, terug ingevoerd 3) Zal straks ook een wet gestemd worden die bij het bouwen van nieuwe woningen voor 5 jaar óntslaging van grondlasten verleent 4) Is een wet gestemd die de verplichting op legt van Familietoeslag te betalen aan de werk lieden die gebezigd worden aan werken, door Openbare Besturen in aanbesteding gelegd 5) Wordt thans een wet ter studie gelegd om de familietoeslag voor al de nijverheidswerklieden en bedienden te verzekeren 6) Is de familietoeslag voor al de staatswerk lieden en bedienden gebracht op 30 fr. voor het Is kind, 50 fr. voor het 2', 110 fr. voor het 3*. 140 fr. voor het 4e. 150 fr. voor het 5' en al de volgenden. De socialistische ministers Anseele, Wauters, enz-, hadden erin toegestemd de familietoeslag voor het 1' en 2" kind bepaald af te schaffen. Dat mag niet vergeten worden 7) Is een wetsontwerp neergelegd, behelzende een grondige en gelukkige verbetering der onge vallenwet. Groote verbeteringen zullen langs dien weg verwezenlijkt worden 8) Een wetsontwerp op de sociale verzekerin gen wordt voorbereid 9) De toelagen aan de mutualiteiten, aan de moederkassen en aan de Pensioenkassen worden merkelijk verhoogd. Ziedaar eene voorloopige en onvolledige op- Hoopvolle Toekomst We kunnen dit gerust vergelijken met hetgene onder Minister Wauters werd verwezenlijkt. De waarheid is dat nooit te voren in een tijd verloop van 6 maand zooveel gunstige hervormin gen werden doorgevoerd. Aldus is uit te leggen dat verscheidene socialis tische Kamerleden, bij de begrooting van het Ar- bcidsministeric, hulde hebben gebracht aan Mi nister Heyman. aan rijn durf. zijn behendigheid, zijn voorbeeldige werkzaamheid. Dat is het beste antwoord dat aan de roode perstrawanten en leugenaars kan gegeven worden. De kiezers zullen dat op 26 Mei indachtig rijn 1 HARD TEGEN ONZACHT We mogen er ons aan verwachten, dat deze kiesstrijd niet gemakkelijk zal afloopen. De Katholieke Werkerslijst, die het best in aanzien staat bij de massa van de kiezers, zal met alle middels door alle tegenstrevers aangevallen en bekampt worden. Daarop moeten we ons voorbereiden en uit alle kracht propaganda voeren geen dag mag verloren gaan. De socialisten zijn met betrouwen en hoop in een schoonen uitslag den kiesstrijd begonnen. Zoo tei&iinste trachten ze hot aan "t volk wijs te ma ken in hun manifest van Januari. 't Geen ze schrijven gelooven ze zeker zelf niet, want 't en ziet er waarachtig zoo rooskleurig niet uit. Zien we maar eens naar een paar gebeurd- nissen welke zich voordeden na de kieringen vaa 1925. De gedeeltelijke Senaatsverkiezing te Gent van 1 I Maart 1928 was maar een slechte voorbode voor de socialistische triomf bij de aanstaande verkiezingen. Vergeleken bij de uitslagen van 1925 waren ze toen reeds een 3000 stemmen achteruitgegaan, terwijl de katholieken een aanwinst deden van 9.542 stemmen. Vooruit bekende nederig dat de uitslag hun verwachtingen niet had beantwoord, maar.., ze zouden in Juni hun verlies kunnen herstellen. En 'l n klopping in regel 1 Beziet maar even de cijfers voor West-Vlaan deren, welke we reeds aanhaalden, en vergelijk ze met de uitslagen van -roecere stemmingen. Ge kunt onmiddellijk zien welken vooruitgang zo hadden gemaakt. In West-Vlaanderen alleen wer den rond de 10.000 stemmen meel uitgebracht voor de Christene werklieden dan voor de socia listen. Kan het anders 't Werkvolk laat zich zoo gemakkelijk niet meet beliegen en bedriegen en van de socialistische grootpraat hebben ze al lang genoeg. Onze organisatie gToeit aanhoudend, terwijl de ze der socialisten haar ledental met den dag zie* verminderen 't volk oordeelt tusschen "t beloven der socialisten en de daden der Christene werk- Zoo deed het in de laatste jaren zoo zal hef doen bij de aanstaande verkiezing. En dit en zegt niet veel goeds voor de socia listen. Alle werkers met hand en geest stemmen voor hunne lijst de KATHOLIEKE WERKERS- LIJST I ROODE GESYNDIKEERDEN, WAARTOE DIENEN UWE CENTEN Een rood waalsch blad is onbeschaamd genoeg om er op te roemen dat de roode Metaalbewer kerscentrale 150.000 fr. uit hare syndikale kas ge nomen Heeft voor de kieswerking. En als er stakers te ondersteunen zijn, gelijk te Halewijn en te Wcrvik, dan komen ze ons be liegen dat er geen geld meer in de kas is en dat den onderstand met een vierde moet verminderen. Ziet, socialistische gesyndikeerden. waartoe uw bijdragen dienen I Enkel om den politieken win kel van eenige a Betaalt maér I Waarom Socialist stemmen, geloovige werkman Waarom Om Uw loon Om de werk- en teven» voorwaarden Maar de kristen syndikaten bestaan, mijn vriend, sterker en vaster voor uwe belangen dan de roode svndikaten 1 Gij hebt dus geen excuus van cezen kant En uw religie dan vriend Ja, ze zeggen wel de socialisten, dat ze tegen den Godsdienst niet rijn. maar gij weet toch wel. nietwaar, dat het eene farce is als ze zoo. spreken. Gaan de leiders naar de kerke Zenden ze hun kinderen naar christene scholen? Spreken ze eens een woord van God en rijn gebod Naar welke scholen zoeken ze de kinderen hunner aangeslotenen te krijgen Welke gazetten lezen ze en doen ze lezen Zorgt voor uw brood bij de christenen, en houdt 't geloove van Vader en Moeder in owe... Zoo dient f u dubbel goed.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Volk met Ons | 1929 | | pagina 3