Werkerslijst Katholieke Zij zijn tegen den Badsdienst niet Om zand in de oogen te strooien van onze godsdienstige Vlaamsche arbeiders, verklaren de socialisten bij iedere kiezing in hun meetingen, ga zetten en plakbrieven Wij zijn tegen den gods dienst niet Godsdienst is privaatzaak I Wij laten iodereen vrij. In 1925 schreven de Rooden op een plakbrief dat Kardinaal Merci er zou gezegd hebben dat men socialist kan zijn en toch goed christen blijven. VUIGE LASTER I GROVE LEUGENS I Dat had de Doorluchtige Kerkvoogd nooit gezegd. Nu, voor de verkiezing van 1929 volgen zij een andere taktiek. Ditmaal stellen zij Kardinaal Van Roey voor als vijand van de arbeidersbelangen, en beschermer van de kapitalisten. Zij verwijten aan den hoogsten vertegenwoordiger van het ker- kei ijk gezag in ons land het stelsel van twee ma ten, twee gewichten toe te passen, al naar gelang het kleinen of grooten geldt. Tegenspraak met den plakbrief van 1925 I Och kom, voor de socialisten geeft dat niets. Als hun leugens maar ievers enkele lichtgeloovige arbeiders kunnen misleiden, dat is hun genoeg. Nu zoowel als vroeger blijven zij in hun rol de katholieke geestelijkheid belasteren I Trekt hun het masker af en niets dan godsdiensthaat blijft En toch durven zij onder aan hun plakbrief schrijven De socialisten zijn tegen den gods dienst niet Doch zij gaan er niet voor achteruit den hoogsten plaatsvervanger van Christus in ons land, in een hatelijk daglicht te stellen. Ah I ze «ijn tegen den godsdienst niet I... Daarbij is het gelogen, niets dan gelogen als de socialisten beweren dat de Kerk aan de armen verbiedt wat zij aan de grooten toelaat of zelfs onder hare bescherming neemt. De Kerk handelt voor iedereen gelijk. Geen enkele katholiek mag zoo spreekt het Kerkelijk Concilie van Mechelen in zijn dekreet ,121, a deel uitmaken van vereenigingen, die prin ciepen aankleven strijdig met het katholiek geloof en de katholieke zedeleer En het is juist hierom dat de socialistische vereenigingen veroordeeld worden. omdat zij met openlijke of verdoken middelen, de gaafheid van het geloof en de heilig heid der zeden aanranden Meer nog in het volgende dekreet verbiedt hetzelfde concilie aan alle katholieken ZONDER ONDERSCHEID zich aan te sluiten bij onzijdige vereenigingen welke de christelijke princiepen niet bekampen doch ook niet aankleven of erkennen, bijzonderlijk als er doelmatige christelijke organi saties bestaan. Dat is de waarheid I En zij is voor iedereen DEZELFDE, voor grooten en kleinen, rijken en De socialisten, in hun programma, willen de godsdienstige opleiding buiten de school bannen. De ouders die nog christen onder wijs voor hunne kinders wenschen, zouden t moeten... specietal aanvragen. Communisten en liberalen willen 't zelfde. Ouders 1 waakt over de ziel uwer kin deren. Te Brussel weigerde de liberaal-socialis- tisch-communistische meerderheid eenige honderdduizenden frank zelfs voor de ver warming der christene scholen, terwijl ze anderzijds millioenen uitgeven voor hun godlooze officieele scholen. Weg met die hartelooze fanatiekers I HET KARTELSPOOK Bestaat er gevaar dat er een kartel tusschen socialisten en liberalen zou kunnen tot stand ko men Wanneer men ziet hoe fel de socialisten, in den loop der laatste jaren, hebben geëvolueerd in de richting van het kapitalisme en hoe princiepen en democratie door hen worden geofferd aan het gouden kalf, dan is men wel gerechtigd te den ken van ja. De namen hunner vooraanstaande lei ders ziet men thans overal prijken in naamlooze maatschappijen, in financieele ondernemingen van allen aard, als voorzitters, beheerders, aandeel houders, met en nevens deze van groot-kapitalis ten en bankiers, die ze gisteren nog uitkreten voor uithongeraars, verdrukkers van den arbeiders- Het is de verzoening der sociaal-demokratie met de groot-financie I De deur voor het kartel staat wagenwijd open I De vrees in liberale middens gekoesterd voor een gebeurlijk kartel met de socialisten, uit hoofde van hun revolutionnaire politiek en hun princie pen van collectivisme, schijnt dus ongegrond en wellicht zal het voor vele blauwe heeren blijken dat voortaan geen em3tige hinderpaal het sluiten van een bondgenootschap met de roode kapitalis ten nog in den weg staat De socialistische leiders hebben bewezen dat het er bij hen niet om te doen is het kapitalistisch regiem van heden te vernietigen, maar dat het er slechts op aankomt, ten hunnen bate, het kapitaal van eigenaar te doen veranderen En vermits de liberale en socialistische partijen een gemeenzaam propagandapunt hebben, name lijk dan strijd tegen Kerk en katholieke school, mag men zich met kommer afvragen wat de toe komst ons voorbehoudt Het tot stand komen van een kartel is dus een mogelijkheid geworden nu de socialistische leiden kapitalisten zijn geworden en"" deze vurige collec- tivisten van vroeger zich hebben ontpopt tot ver stokte financiers voor eigen zak 1 Wat scheidt hen dan nog van de liberalen Het kartel is een werkelijk gevaar. Veronder stelt eens dat liberalen en socialisten, in het parle ment een meerderheid uitmakend, zich zouden verstaan om het bestuur te bemachtigen I Beide partijen zijn anti-godsdienstig. Wat zou er van de godsdienstvrijheid geworden Beide partijen zijn tegen de gelijkstelling van officieel en vrij onderwijs. Wat zou er van die gelijkheid geworden Beide partijen zijn tegen de toelagen aan onze vrije katholieke scholen. Wat zou er van deze zonder die toelagen geworden en wie zou dan instaan voor het godsdienstig onderwijs onzer kin- Gij. halfslachtige liberaliseerende of toeialisee- rende katholieken, die er geen graten in vindt uwe stem aan liberale of socialistische kandidaten te geven, weest wel bij die anti-godsdienstige han deling uwe groote verantwoordelijkheid indachtig en de vreeselijke gevolgen welke uw schuldige lichtzinnigheid zou kunnen na zich slepen. Een zaak kan het gevaar van kartel uit den weg ruimen een zegepraal der katholieken met de aanstaande kiezing. Meewerken aan de zege onzer partij in het al gemeen en aan deze der christene demokratie in 't bijzonder, is ons aller dringende plicht I Te Yper werd in den gemeenteraad, op 17 December 1928, de stadstoelage van 10.000 frank voor de H. Hartefeesten verworpen, door de schuld der Katholieke Vlaamsche Nationalisten. Die menschen zijn dien naam onwaardig en geen Christen mensch brengt zijn stem uit op de kandidaten hunner partij. Werkers met hand en geest, Vlamingen Stemt voor onderstaande EOa senaat (Kortrijk -Yper) WERKELIJKE KANDIDATEN BOSSUYT GASTON Uittredend Senalot, Kortrijk MAYEUR ARTHUR Voorzitter t. d. Provincieraad en Schapen. Kortrijk GHESQUIERE EM1EL CcmeaRta.aad.lid, Wcrvik DUQUESNE ACH1EL PLAATSVERVANGERS MEHEUS MAURITS Gemeenteraad.lid, Meaoea VUYLSTEKE ALOIS VERCRUYSSE JOSEPH Provinciaal Raad.lid en Schepen. Sweveghem CATTEEUW ARTHUR DUCHATEL HENRI BASTON HONORE WALLAYS REMI c- on Gemeenteraadnlid, Wevelghc MORTIER LEOPOLD Schapen. Avcigh.m PLAATSVERVANGERS WERKELIJKE KANDIDATEN SALEMBIER GEORGES Uiltr.pleatnvcrv.Volkevertegenvv.cnSchepen.Dottcniji DEYLGAT CONSTANT Provinciaal Raadalid aa Burgemeeater, Cuerne DEBRABANDERE VICTOR Schepen. Har.Ibek. DrukL Voarmtgongst..jaud».0, 2». Kortrijk Aan 't werk ter zegepraal onzer Katholieke Werkerslijst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Volk met Ons | 1929 | | pagina 4