TERLINDENPARK" KRIJGT RESULTAAT Om echter nog beter de publieke opinie te berei ken werden vanaf half april ook andere middelen gebruikt. Politiekers zijn hiervoor meestal vrij gevoelig om dat stemmen belangrijk zijn. Er werden 10-tallen affiches verspreid die terug te vinden waren op auto's, vensters van huizen, café's en noem maar op. Op de balkons van de buildings werden enkele heel grote spandoeken gehangen met de slogans „handen af van Terlindenpark" en „groen voor onze kinderen". Zaterdagvoormiddag 23 april werd een algemene vergadering gehouden voor de eigenaars en huur ders op de twee buildings en de bewoners van de buurt. Voor meer dan 100 aanwezigen schetste de werkgroep de hele situatie en werd demokratisch beslist over welke alternatieven de werkgroep aan het stadsbestuur moest voorstellen. Twee dagen voordien was er namelijk een onder houd geweest van het voltallig schepencollege met de beide partijen. Enerzijds met H. De Lathouwer, anderzijds met een gedeelte van de werkgroep (min. 15 mensen). Opvallend was wel dat tijdens het onderhoud niet alle schepenen even aandachtig luisterden. Maar ja, de verkiezingen waren ook al enkele dagen voorbij! De aandacht van de anderen was wel positief en af en toe sloeg één of ander gezicht wat rood uit. De werkgroep vroeg duidelijk dat het schepencol lege de belangen van de meer dan 1.000 bewoners zou verdedigen tegenover het private belang van de toekomstige bouwers, waarvoor zij zich trouwens konden steunen op de beleidsnota van de bestuurs- omgeving gehouden. Niettegenstaande de fel hin derende wind werd na een verhaaltje over het be dreigde park en de speelruimte ijverig geknutseld met verf, karton, stof, enz..., een toneeltje in el kaar gestoken, een liedje aangeleerd en noem maar op. Toen alles klaar was werd een kinderstoet ge vormd met buildings uit kartonnen dozen op een karretje en meer dan 30 kinderen. Nadat het to neeltje werd opgevoerd in een weide werd de na middag afgesloten. Perskonferentie aan bar in privézwembad Twee dagen later hield H. De Lathouwer een pers conferentie om zijn bouwplannen toe te lichten. Hij ontving ons in de luxueus ingerichte bar van zijn zwemkom onder zijn niet minder plechtstatig huis. Hij beklemtoonde vooral de esthetische aspekten van het ontwerp voor de nieuwe bouw, het milieu vriendelijke ervan en dat hij niets te maken heeft met de bouw van de building tussen de twee hui dige. Hij is trouwens akkoord dat het bouwen van deze buildings vanuit het gezichtspunt van leef milieu, speelruimten,... niet verantwoord is. De werkgroep stelt echter (en met reden denken wij) dat H. De Lathouwer wel betrokken is bij de ze zaak. Het kan niet ontkend worden dat hij het hele verkavelingsplan ter goedkeuring heeft onder tekend. Al bij al is louter materieel gezien de eerste fase van het verkavelingsplan geen ernstige bedrei ging voor het leefmilieu. We kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat deze bouw een vrij kapitaalkrachtig publiek zal aantrekken wat wel- i - - meerderheid. Er werd dan ook verwacht dat het schepencollege zelf naar alternatieve oplossingen zou zoeken vanuit hun deskundigheid op deze vlakken. De werkgroep zelf beloofde hun alternatieven vóór de volgende vergadering van het schepencollege be kend te maken. Op zaterdag 23 april werd in de namiddag een jeugdatelier voor de kinderen van Terlindenpark en licht de homogeniteit en het kontakt in het buurt- leven niet zal bevorderen. Grappig was wel dat H. De Lathouwer in het begin van zijn perskonfe rentie stelde dat hij in volledige openheid alle vra gen wou beantwoorden. Toen we echter vroegen of het waar was dat hij de gronden aan 300 fr. m2 had kunnen kopen, bleek dat wij daar geen zaken mee hadden. Hij gaf dus geen antwoord op onze vraag en vond

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 11