Wanneer woonerven te Aalst? dit trouwens ook een kwestie van openheid te dur ven zeggen dat wij het niet moesten weten. Toen even later gevraagd werd hoeveel de nieuwe appartementen ongeveer zouden kosten kregen we te horen dat men daar nog geen idee van had. Het was zelfs voor iemand die weinig verstand van bouwen heeft duidelijk dat dit een dure aangele genheid zou worden. Enfin, genoeg over deze dingen. De werkgroep heeft de beslissing van het schepencollege gunstig onthaald. Het gemeentebestuur heeft beslist bemiddelend op te treden bij de N.V. Lindimo en de N.V. Matexi. Aan Matexi wordt een ruilgrond aangeboden in de wijk Biolley en met Lindimo zal onderhandeld worden om fase drie (twee flatgebouwen) niet uit te voeren. Dat dit resultaat bereikt werd is te danken aan de akties van de werkgroep. We willen hier twee be denkingen bij maken. Ten eerste is het duidelijk dat, indien er een ruime raadpleging en inspraak van de mensen van etrimo en de buurt was geweest vóór het goedkeuren van de wijziging van verkave ling, alles van in het begin anders zou verlopen zijn. In een goed georganiseerde vorm van rechtstreekse inspraak ware het mogelijk geweest om samen een oplossing te vinden die de verschillende partijen kon bevredigen. Ten tweede stellen we vast dat, ook al is er weinig of geen rechtstreekse inspraak, een werk-of aktie- groep via drukking op het beleid toch tot bevredi gende resultaten kan komen. Het is dus niet nodig dat de bevolking steeds klakkeloos de beslissing van het bestuur overneemt maar wel zijn lot in eigen handen poogt te nemen. Het zogenaamde woon werf is een uit Nederland afkomstig: be grip waar trouwens het stadium van de experimenten reeds voorbij is. Woon werf betekent een straat waar de auto in plaats van prioriteit te krijgen, slechts geduld wordt. Een woon- en speelstraat dus met voorrang aan de mens, vooral voor kinderen en voetgangers. Zo zijn er bij een woonerf geen delen voorbehouden voor de verschillende sporten van ver keer zoals voetgangers, fietsers en auto's. De gehele oppervlakte van de weg mag immers wor den gebruikt. Ook heeft het traag verkeer voorrang op het snelverkeer en in een woonwerf zoals dat ook reeds in Neder land het geval is heeft de voet ganger de algemene voorrang en dan komt de fietser en dan pas de auto. Schenen vrn Openbare wer ken Jan De Neve heeft er oog voor. dat deze woonerven ook te Aalst een werkelijkheid kunnen worden, alhoewel zulks nog niet voor morgen «al zijn. op de staatsbegroting is immers nog niets voorzien voor de realisatie van deze relatief dure projec ten, terwijl er evenmin wooner ven opgenomen zijn in het Aal- sters structuurplan. PROJECT Niettemin zal schepen De Ne ve ijveren om» plannen te doen uitwerken voor een woonerf- project in de Schietbaan, het Keizersstraat je en de Sint-Ka- mielsstraat. terwijl eventueel ook het Sterrestraatje tussen het Begijnhof en het Volkshuis hiervoor in aanmerking zou ko men. De woonerven komen echter niet in aanmerking voor straten in villawijken, daarin dergelijke omgevingen door gaans geen gebrek is aan vol doende leef- en groen ruimte. Deze woonerven zijn dan ook vooral geschikt; voor volkrijke buurten, waar alle speelgele- genheid voor de jeugd onmoge lijk is. Een Aa Is terse werkgroep heeft over de woonerven te Aalst, trouwens reeds een on derzoek gehouden in r'd -ik bevolkte Sint-Kamielstraat. een typische oudere woonbeurt. waar vrijwel niemand van de inwoners over egn achtertuintje beschikt. Vrijwel alle inwoners van deze straat reageerden posi tief op deze enquete om er een woonerf project te verwezenlij ken. Ook voor de schietbaan zijn er dergelijke plannen, en zou men van de twee smalle rijstroken een rijstrook maken en dan de rest gebruiken voor een woonerf. Het Keizerstraatie tussen De Ridderstraat en de Nieuwstraat bevat talrijke krot woningen en hier zou een woonerf zal vast ook welkom zijn. Een straat die trouwens in een owonerf al vast ook wel kom zijn. Een straat die trou wens in een woonerf veranderd wordt, krijgt een totaal ander straatbeeld. Zo verdwijnen de voetpaden en de eigenlijke weg- bedekking om plaats te maken voor zeer verschillende elemen ten zoals voetgangersstroken, struiken, banken en andere. In ieder geval een initiatief die vrijwel bij iedereen in goede aarde zou vallen. Dit stukje lazen wij in Het Volk van 14/5/1977. Dat die „Aalsterse werkgroep" die reeds een onderzoek over woonerven heeft gehouden in de Sint-Kamielstraat ons bloedeigen Vies Oilsjt is, mocht blijkbaar niet vermeld worden. Begrijpt u NU waarom een STADSKRANT als de onze zo belangrijk is

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 12