VERGETEN VERLEDEN BELUIKEN Met het arbeidersverleden in de stad wil men zo vlug mogelijk afrekenen. Beluiken zijn te duide lijke voorbeelden van de onmenselijke omstandig heden waarin de arbeiders van de vorige en zelfs deze eeuw moesten leven. Een paar van de getoon de beluiken zijn ondertussen reeds afgebroken. Afbreken betekent het nageslacht een stuk van zijn verleden ontnemen men mag gerust weten in welke omstandigheden mensen vroeger geleefd hebben. Als alternatief zou kunnen de huisjes omvormen tot een museum van de arbeid (industriële archeo logie wint aan belangstelling) of verhuren aan be paalde verenigingen of actiegroepen. Alle beluiken op die manier een nieuwe functie geven, betekent echter hun karakter van leef- en woonruimte ont nemen. Daarom ook zouden deze beluiken kunnen gebruikt worden voor het herbergen van leerlingen, studenten, bejaarden of jonge gezinnen. Nu zien we met lede ogen deze getuigen van een somber verleden spoorloos verdwijnen. 18.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 18