WAPEN HANDEL OMSCHAKELING WAPEN INDUSTRIE NEEN AAN MISDADIGE WAPENHANDEL Ondanks akties van het Komitee tegen Wapentrans porten, algemeen volksprotest en een TV-reportage van Maurice Dewilde gaat deze misdadige wapen handel door. In het parlement worden vragen daaromtrent stel selmatig afgewimpeld. De wetsvoorstellen Glinne die een beperking en een begin van parlementaire kontrole op de wapen handel beogen, blijven tot nu toe onbesproken. Onze ministers lopen steeds hoog op met het vrede lievend karakter van de Belgische politiek. De wer kelijkheid is jammer genoeg helemaal anders. De ministers die spreken over de vredelievende rol van België weigeren elke konkrete informatie over de Belgische wapenhandel. Ze verzwijgen de waar heid. Soms leggen ze zelfs valse en onjuiste verkla ringen af. Onze regeringen hebben de Belgische wapenhandel nog geen stro in de weg gelegd. Integendeel, de Belgische wapenproduktie en wapenhandel krijgt alle nodige overheidssteun. Zo geeft het officiële Delcredere-instituut jaarlijks voor vele honderden miljoenen kredieten. Bij de officiële Belgische han delsmissies zijn bijna altijd vertegenwoordigers van de Belgische wapenindustrie. België behoort tot de 10 rijkste landen ter wereld, maar ook tot de 10 grootste wapenproducerende landen. Deze wapenproduktie is het voorbeeld bij uitstek van een produktie gericht op een misdadige winst ten koste van mensenlevens. Het is een machtsinstrument in handen van de rijke wereld om te verdelen en te heersen, en volkeren te onderdrukken. Het is een zuivere verspilling van kostbare grond stoffen en arbeidskrachten. De arbeidersbeweging moet weten dat de wapens die hier geproduceerd worden juist de (ontluiken de) arbeidersbewegingen in de Derde Wereld de kop indrukken, en het proces voeden dat jaar lijks miljoenen mensen de dood injaagt. Daarom deze oproep aan het adres van de ar beidersbewegingen, de vormingsorganisaties, de kerken, de universiteiten en parlementairen, om de rangen te sluiten in een massale protestbewe ging. Voor een rechtvaardiger wereld waarin ons land een voorbeeld stelt en afziet van misdadige wapen handel. We eisen als minimum en als eerste stap aanvaar ding van het wetsvoorstel Glinne. We ondersteunen alle initiatieven die voor de be trokken arbeiders nieuwe werkgelegenheden mo gelijk maken. We strijden voor zinvolle arbeid. Deze aktie moet los gezien worden van het vraag stuk van onze nationale veiligheid. In de Oxfam Wereldwinkel, Burchtstraat 20 vindt U Affiches, brochures. Nadere inlichtingen over het verloop van deze nationale aktie. STOP 23.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 23