WILLY VAN MOSSEVELDE SPREEKT Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1976 werd al snel duidelijk dat Jan Caudron zijn ambt van schepen van cultuur, onderwijs en toerisme niet lang zou waarnemen. Toen de nationale verkiezingen werden aangekondigd werd dat vermoeden bevestigd Jan Caudron maakte een grote kans om als volks vertegenwoordiger verkozen te worden. Dadelijk rees dan de vraag wie hem in het schepenkollege zou opvolgen. Willy Van Mossevelde bleek de grootste kanshebber te zijn. Op het moment van dit interview is nog niets definitief en doen nog allerhande geruchten (zelfs de wildste) de ronde. Wij beperkten ons voor dit gesprek tot het aspekt „cultuur". Later komt ongetwijfeld „onderwijs" aan de beurt, en nog la ter hopen wij „toerisme" onder de loepe te nemen. Vies OilsjtWilly Van Mossevelde, al geruime tijd doet het gerucht de ronde dat jij Jan Caudron als schepen van cultuur, onderwijs en toerisme zou opvolgen. Wat klopt daarvan Willy Van Mossevelde Dat is inderdaad juist. Dat zijn geen geruchten, dat is zo op 25 mei is het zover. Behalve indien zou gebeuren zoals in het Feestkomitee, dat er anders gestemd wordt. Maar normaal gezien, indien de koalitievorming gevolgd wordt, is er geen enkel probleem en ben ik inder daad op 25 mei om halfacht, acht uur, schepen van cultuur enzovoort. Vies OilsjtAlvast proficiat Willy Van Mossevelde Wij danken U. Vies OilsjtSommige mensen zien dat echter niet zo, er zou nog heel wat mogelijk zijn Willy Van Mossevelde Er is inderdaad al meer maals geopperd - en die geruchten heb ik ook op het stadhuis opgevangen - dat er een verwisseling van ambten zou gebeuren. Tot hiertoe hebben ze mij echter nog niets gevraagd. Eddy Monsieur zou naar personeel gaan, Herman Roels zou van perso neel naar cultuur komen en ik zou sport nemen. Dat zijn echter maar geruchten, aan mij werd nog niets gevraagd. Een andere visie is dat mevrouw de Maght naar Cultuur zou gaan en dat ik leefmilieu zou genomen hebben. Maar geruchten zijn er altijd wel en er is nog niets officieel. Vies OilsjtEen inleidend vraagje dan maar welke zijn Uw achtergronden, vanwaar Uw interes se voor politiek Hoe is het gegroeid Willy Van Mossevelde Wel, vanuit mijn jeugd, van op school. Specifiek voor mij ik heb een franstalige school gevolgd en daar heb ik geleerd wat het betekent een Vlaming te zijn. Ik heb er ge noeg Franstalige verwijten naar mijn hoofd gehad om steevast Vlaams-nationalist te worden. Ik ben in de politiek gegaan met mijn Vlaamse overtui ging. Ik wil niet zozeer aan politiek doen, maar mij in de eerste plaats als Vlaming waar maken. Zes jaar geleden vroeg de V.U. mij om op hun lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik had geen verdere politieke ambities, maar achteraf, door het sukses - ik kwam maar twaalf stemmen 4.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 4