EEN KULTURELE STAD BRON VAN VERDRAAGZAAMHEID t°kort om verkozen te zijn - is mijn interesse ge groeid. Ik heb mij altijd aan de Vlaamse problemen geïnteresseerd, ik heb alle marsen en betogingen meegemaakt, het zangfeest, de ijzerbedevaart... Vies OilsjtWat trekt je dan aan in het ambt van schepen van cultuur Willy Van Mossevelde Dat is een moeilijke vraag voor mij. Had ik zelf mogen kiezen - nu heb ik de keuze niet meer - dan had ik zeker sport of feeste lijkheden gekozen (ik ben in die middens goed ge kend) boven cultuur en onderwijs. Tot hiertoe heeft mijn interesse wel ergens anders gelegen, dat geef ik toe, maar dat betekent niet dat ik die inte resse ook niet heb voor muziek of voor andere kunsten, maar die was niet zo uitgebreid. Het is voor mij een uitdaging omdat ik, de middens van cultuur en onderwijs niet zo ken. De laatste maand wat samengewerkt met Jan Caudron zelf. Met de mensen die al verschillende jaren dienstig zijn in die tak, zijn we al meermalen samengeweest, we hebben inlichtingen ingewonnen. Vies OilsjtHoe werken de diensten van cultuur precies Willy Van Mossevelde Hoe bedoelt ge Vies Oilsjt Hoe is de struktuur van de dienst Wie houdt zich met wat bezig Willy Van Mossevelde In grote lijnen, de men sen waarmee ik tot hiertoe in kontakt geweest ben, dat is - voor wat onderwijs en cultuur betreft, Van- dergeylen, dat is in feite de hoofddienst, en ik moet U eerlijk toegeven, de bloempjes die hij van iedereen krijgt, die verdient hij. Wat toerisme be treft is dat Hugo Van Steenberghe. De andere men sen ken ik nog niet zo goed, daar heb ik uiteraard MET WILLY VAN MOSSEVELDE Uit het verkiezingsdrukwerk van de V.U. heb ik niets anders gedaan dan van vergadering naar vergadering en van tentoonstelling naar ten toonstelling gelopen, en ik moet eerlijk toegeven dat mij dat aangenaam verrast heeft. Ik heb mijn zin gevonden in dat schepen-ambt, ik zou er mij kunnen in uitleven. Vies Oilsjt Je hebt je dus al goed voorbereid Willy Van MosseveldeDat was noodzakelijk voor mij, zoals voor alle schepenen overigens. Vies OilsjtHoe is je voorbereiding de laatste maanden dan verlopen Wat heb je gedaan om je in te werken in de materie Willy Van Mossevelde Wel, ik heb onder andere de vergadering voor het festival van Vlaanderen meegemaakt, vergaderingen met het Dirk Martens- komitee, van de kommissies van schone kunsten en ballet, allerhande vergaderingen dus. En ook heel nog niet zoveel kontakt mee gehad. Hoe het juist in mekaar zit weet ik dus nog niet, dat is toe komstmuziek. Vies OilsjtMaar hoe funktioneert die dienst, vanwaar komen de initiatieven Hoe worden die uitgewerkt Willy Van Mossevelde De initiatieven voor wat cultuur betreft, of voor Schone kunsten, die gaan meestal uit van Bolaska, of van soortgelijke vereni gingen. Het initiatief kan ook, komen van de sche pen zelf, maar toch altijd in samenspraak met die verenigingen. In het schepenkollege worden na tuurlijk de uiteindelijke beslissingen getroffen. Het is de taak van de schepen om de goede ideeën eruit te halen, in samenspraak met zijn diensten. Is dat het antwoord op de vraag Vies Oilsjt Er is ook nog het aspekt cultuurpoli-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 5