tiek. Welke opties er genomen worden, waaraan voorrang wordt gegeven, wat belangrijk is... Willy Van Mossevelde Voor mij op dit ogenblik is niets belangrijk en is alles belangrijk. Het zal aan mij zijn eruit te halen wat eruit te halen is. Op een positieve manier iedereen aan bod te laten komen, dat is belangrijk, ledereen aan bod laten komen, zowel iemand die een beetje aan kunst doet op de akademie, als een groot kunstenaar. Goede initia tieven moeten gestimuleerd worden. Maar vandaag kan ik U nog niet zeggen wat een goed of een slecht initiatief is, daarvoor moet ik ze eerst zelf onder ogen krijgen. Ze moeten mij - en mijn diensten - hun initiatieven komen uitleggen, en iedereen is welkom. Vies OilsjtEn hoe ga je die initiatieven dan sti muleren Willy Van Mossevelde Eerst en vooral door mijn persoonlijke inzet. Financieel is het meestal pover gesteld, maar men kan ze op andere manieren sti muleren, bijvoorbeeld door naar hun initiatieven te gaan kijken, en betere oplossingen voor hen te zoeken, interesse te tonen, wat uiteindelijk veel be langrijker lijkt dan het op het eerste gezicht is. Vies Oilsjt Er is altijd weinig aandacht besteed aan marginale groepen, vooral financieel dan. De gevestigde groepen krijgen heel wat faciliteiten, terwijl de marginale groepen gewoon genegeerd worden. Willy Van Mossevelde Dat is inderdaad zo, met dien verstande dat de gevestigde groepen al jaren de zaak hier in Aalst een beetje proberen te red den. Zij worden dikwijls wel gestimuleerd door po litiekers van voorgaande jaren. En het is automa tisch zo, als men in zijn eigen kringen al politiekers heeft, als men in zijn bestuur al een politieker zit ten heeft, dat die beter de weg kent dan die margi nale groepen. De marginale groepen zijn nog veel te jong om zich waar te kunnen maken, om de juiste plaats te kennen waar ze het geld moeten gaan halen. Ze komen waarschijnlijk dikwijls te laat. Vies Oilsjt Strikt genomen is dat wel totaal ver keerd. Willy Van Mossevelde Ik zeg ook niet dat wat nu gebeurt, juist is. Het is aan de jeugd om zich te ontplooien en als die werkelijk gunstig werk levert en zich positief toont, dan zie ik niet in waarom dezelfde subsi diëring niet kan doorgevoerd worden voor hen. Financieel kan het erg moeilijk zijn, maar de jeugd mag zich niet laten ontmoedigen. Vies OilsjtTijd voor een algemeen vraagje dan wat betekent cultuur voor U Willy Van Mossevelde Da's een fantastisch moei lijke vraag. Had ik dat geweten, ik had eerst eens in een woordenboek of in de Winkler Prins gekeken. Enorm moeilijke vraag. Nog nooit over nagedacht. Het is denk ik een algemeen woord voor alle men sen die zich willen ontplooien op een of andere ar tistieke manier. Vies Oilsjt: Karnavalgroepen krijgen gemakkelijk een paar tienduizend franken, anderzijds zijn er groepen die een gans jaar aan kuituurspreiding doen en die met moeite 3 4.000 frank subsidie krijgen. Hoe sta je daar tegenover Willy Van Mossevelde In feite moet ik dat bij treden. Maar indien die culturele verenigingen wer kelijk iets goed gepresteerd hebben, zullen zij wel via de nodige ingangsgelden hun kas kunnen bijvul len, De karnavalgroepen zijn ook deficitair als je al leen hun subsidie bekijkt, maar die mensen vinden hun geld via de verkoop van zelfklevers, plakket- ten, kaarten enzovoort. Waarom doen de culturele verenigingen het ook niet op die manier Waarom gaan die ook niet bedelen, zou dat ook niet inte ressant zijn Maar het kan wel onderzocht worden die groepen die het verdienen een betere subsidie te verlenen. Vies OilsjtDan zijn we stilaan toe aan het cultu reel centrum in de Molenstraat. Heb je al ideeën wat daar mogelijk is Willy Van Mossevelde Neen. Ik moet eerst zelf zien wat dat eigenlijk is. Behalve de architekt en de mensen van openbare werken zijn er weinige die weten wat dat gaat worden. Het enige wat ik vrees is dat het een kultuurpaleis gaat worden. Dat zou spijtig zijn voor al de culturele verenigingen in Aalst. Dat zullen we moeten afwachten. Vies Oilsjt: Kan je als schepen van cultuur dan niet ingrijpen Willy Van Mossevelde Dat weet ik niet, maar ik zal alleszins een poging doen. Vies Oilsjt Gaat de eigen sfeer van de culturele verenigingen niet teloor gaan in dat cultureel centrum Gaan de mensen zich daar nog thuis voelen Willy Van Mossevelde Die mogelijkheid bestaat inderdaad, maar als daar iets aan te doen is zal ik dat zeker niet nalaten. Vies OilsjtKan het niet nuttig zijn een studie weekend daar aan te wijden, waar iedereen zijn zegje kan doen Willy Van Mossevelde Inderdaad, dat maakt deel uit van het pakket vergaderingen dat moet ge pland worden. Maar dat kan niet allemaal van van daag op morgen gebeuren, dat begrijp je natuurlijk ook wel. Vies OilsjtEr moet toch wel al een concept van werking bestaan voor het cultureel centrum

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 6