C&A ZIET IN AALST GELD Willy Van Mossevelde Tot hiertoe nog niet neen. Vies OilsjtWelke bestuursvorm zou het cultu reel centrum krijgen Willy Van Mossevelde Ik ben daar ook nog niet goed over gei'nformeerd, dus kan ik er nog niet veel over zeggen. Ik weet dat er een gebouw staat en dat dat binnen anderhalf a twee jaar klaar zal zijn. Er komt een direkteur, dat is een feit. Er zijn trou wens al heel wat mensen met hun ellebogen aan het werken. Maar het schepenkollege beslist daarin. Of de culturele groepen en organisaties hier alle maal erg gerust mee zijn, is een andere vraag. Willy Van Mossevelde is eerlijk als hij blijk geeft van nog niet zo bijster veel culturele kaas te hebben gegeten. Een Vlaams-nationale overtuiging volstaat blijkbaar niet om een visie te hebben op de culturele eman cipatie van de Vlamingen, laat staan de uitgespro ken sociale functie van een cultureel centrum... Wij wilden er vroeg genoeg bij zijn, opdat er geen on herroepelijke opties en oriëntaties zouden geno men worden. Schepen Van Mossevelde moet na tuurlijk alle kansen krijgen zich in de materie in te werken en wat het cultureel centrum betreft, wordt het meeste werk verwacht van de direktie-staf die ter zake moet gecreëerd worden. Een en ander mag echter niet overgeleverd worden aan de middelma tigheid, de kleinburgerlijke opvattingen die van „de cultuur" een volksvreemd luxe-artikel ofwel het inhoudsloze, volkse „verenigingsleven" maken. Cultuur is in wezen emancipatie, uitdaging en geest-verruimend. Niet zo maar wat tijdverdrijf dus, tussen het verkiezen van voorzitters, schatbewaar ders en het houden van de jaarlijkse souper. Al te veel energie en idealisme is in dit soort steriel „verenigingsleven" verloren gegaan. Een cultuur beleid moet er precies op gericht zijn de bestaande verenigingen te stimuleren tot een dynamisch leven, dat zichzelf voortdurend her-bront en kwaliteits werk wil leveren, binnen het bereik van elke burger. Kwaliteitswerk overigens dat zich in-ent op de so ciale werkelijkheid én haar problematieken... Bo vendien moet zo'n cultuur-beleid ook een neus hebben voor nieuwe initiatieven, ondergrondse trends en werkelijk toekomstgerichte kreativiteit. Vies Oilsjt wil daaraan waakzaam meewerken. (1) WAK Vereniging voor Aalsters Kuituur- schoon. 7. Het huis van Baron Moyersoen in de Nieuwstraat is, zoals iedei-een ondertussen wel weet, eigendom ge worden van het kledingmagazijn C&A. Volgens het struktuurplan steunend op de lijst der historische monumenten van de WAK (1) moet dit huis en de tuin bewaard worden omdat het nog één der weinige intacte herenhuizen in die straat is. Anderzijds leest men ook in het voorontwerp van het struktuurplan dat de concentratie van grootwaren huizen in één handelsstraat een gevaar betekent voor het evenwicht en de spreiding van de handel in het centrum en dat de omliggende panden aan een verhoogde speculatie bloot staan.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1977 | | pagina 7