mmmamtmimi iinwNuutmiinra/wtNfu ^4* n het A.N.C. zoeken zwarte militanten om op politiek ge bied te komen tot een demo- kratisch multiraciaal Zuid- Afrika De kerken gaan het meer en meer opnemen voor de uitge buite en zwakke Zuidafrikaan, tegen de politiek van Vorster en zijn fascistische trawanten. ZUID-AFRIKA VOORBODE VAIM DE WERELDWIJDE BOT SING TUSSEN IMPERIALISME (FASCISTISCH) EN SOCIALIS ME (DEMOKRATISCH) Uit protest tegen rassenscheiding in onderwijs boycotten meer dan de helft van 130.000 scholieren de lessen. (UPI 18/1/78 Soweto Johannesburg) Bulldozers slopen een krottenwijk „Unibell Camp" bewoond door ongeveer 10.000 zwarte trekarbei ders (Xhosa). Er is geen vervangende woongele genheid voorzien. (18/1/78 Kaapstad). Op dit ogenblik is Zuidelijk Afrika, nog één van de weinige plaatsen waar mensen in die mate als werk- vee verplichte trekarbeid) wor den gebruikt en waar deze krimi- nele uitbuiting in wetten is vastge legd (thuislandenpolitiek en apart heidssysteem). De Zuidafrikaanse maatschappij is zo georganiseerd dat een rijke bo venlaag (de meeste blanken en en kele rijke zwarten) de andere men sen (arme blanke en praktisch alle kleurlingen, Indiërs en Zwarten) dwingt voor hen te werken tegen hongerlonen. Ook bij ons bestaat dit kapitalistisch systeem nog al tijd, maar hier hebben de arbeiders langs hun vakbondsorganisaties wezenlijke verbeteringen AFGE DWONGEN van de bezittende klassen. De Vlaamse werkmensen hebben hard moeten vechten tegen de uit buiting en vernedering hen aange daan door franskiljonse macht hebbers en hogere clerus. In Zuid-Afrika speelt zich éénzelf de proces af De werkmensen in mijnen en fabrieken hebben al herhaalde malen gestaakt voor betere werk- en levensvoorwaarden, alhoewel vakbonden voor de zwarten verboden zijn en er telkens doden vallen. De beweging „BLACK CON SCIOUSNESS" ontstaan in studentenmilieus en die het zwarte volk zijn eigen kuituur wil teruggeven, slaagt er in de brede massa langzaam te mobi liseren. Onlangs werd hun be zieler STEVE BIKO in de ge vangenis vermoord door Vor- sters kliek. Als we demokraten willen zijn, moeten we solidariteit tonen met de verdrukten, en ageren tegen de fascistische blanke machthebbers en hun slippendragers hierbij ons. De Verenigde Naties hebben 1978 uitgeroepen tot het jaar tegen de apartheid en dit veroordeeld als een „flagrante schending van de rechten van de mens". Na de geslaagde Zuid-Afrika aktie van de KAJ in december 1977, volgt de hoofdbrok van de natio nale aktie in februari en maart 78. Overal zullen groepen mensen age ren en spreken voor de monddood gemaakte zwarte Zuidafrikanen. Konkrete doelstellingen zijn - Het kultureel akkoord tussen het Vlaamse Volk en de blan ke Afrikaanssprekende kleine minderheid, dat voorlopig op geschort werd, moet volledig verdwijnen. Alle aktiviteiten in het raam van dit akkoord moe ten verhinderd worden. - De propaganda van „Protea" moet ontmaskerd en bestreden worden. - Akties tegen banken die de apartheid mede financieren, op de eerste plaats de Krediet bank (door opzegging van re kening). - Samen met de vakbonden solï- dariteitsakties uitwerken (vb. poststaking). In Aalst gaan we trachten door kleinere akties de mensen bij de problematiek te betrekken en met hen spontaan prikakties opzetten. Gepland wordt een aktie tijdens de zaterdagmarkt podium met muziek, toneel, getuigenissen, boekenstands, verzamelen van goe deren die zullen gestuurd worden naar de kampen van zwarte ver zetsstrijders. Heel wat nieuw materiaal over Zuidelijk Afrika is te bekomen in de Wereldwinkel, in 't Fabrieksken, Burchtstraat 20, Aalst. Er wordt koorstachtig verder ge werkt GEWELDDADIG OPTREDEN AALSTERSE POLITIE TEGEN ANTI-APARTHEIDSAKTIE Op vrijdag 20 januari had jn de feestzaal van het stadhuis een optreden plaats van het Zuidafrikaanse Randse universiteits koor. Organisatoren waren de V.T.B.- V.A.B. waarvan voorzitter Van Over- straete, woonachtig te Aalst, lid is van Protea. Protea is een organisatie van vooraanstaande politiekers van PVV, CVP, en VU, zakenlui van Kredietbank, Generale bankmaatschappij met niet geringe kapitaalsbelangen in Zuid-Afrika en allerlei andere sympathisanten van het Vorster-regime. Ook Frits de Bisschop (ijzerwarenwin- kel) en Coene (ijzerbedevaartcomité) van Aalst zijn lid van deze bende vrien den van het rascistische en uitbuitings regime van Vorster. GESLAAGDE PROTESTAKTIE Op initiatief van de Wereldwinkel en 't Fabrieksken werden tot een protestaktie opgeroepen. Resultaat met meer dan 50 mensen uit een 10-tal demokratische organisaties waren we een half uur voor het optreden aan de ingang van het stad huis met spandoeken, borden en pam fletten. Tussen 17.00 u. en 19.00 u. waren reeds 2.000 pamfletten uitge deeld aan het station. In het pamflet werd opgeroepen het optreden niet bij te wonen en deel te nemen aan de pro testaktie. Ook het ter beschikking stellen van de zaal door het stadsbestuur in een perio de van opschorting van het kultureel akkoord werd galaakt. DE POLITIE-COWBOYS NEMEN ONWETTELIJK, SPAN- DOEKEN EN BORDEN AF Rond kwart voor acht, het roepen van slogans hinderde dus nog niet het optre den, sprongen een 6-tal -politie-agenten als cowboys uit een camionette en scho ten zich op de wreedzame manifestatie. Als sommige Aalsterse politieagenten menen te moeten handelen zoals colle ga's van hen in Etterbeek of Schaarbeek dan kunnen ze beter in Zuid-Afrika gaan werken waar ze alle dagen op de zwar ten kunnen kloppen. Dit handelen was, behalve vrij gewelda- dig, niet te verantwoorden aangezien het hier niet ging om een verboden beto ging. Wel ging het hier om een voetpa- daktie (waarbij het verkeer niet werd ge hinderd), en dat steunt op het recht tot vrije meningsuiting. Of wordt dit princi pe misschien door de politiekomminsris- sen betwist ■KV 'i:.U GEWAARSCHUWD UEHE^ETlJ D 0 V r LEGGLN DUS .7AL 3 -"ERVOOR GE PROCEDUH jI WW

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 6