O O n IVWMWHIIiiliUIIIUHIHIIilllNllttAiniUlllllAltlllWIIiUlliinWnVMIV meer manifestanten 3? rO h DAN PUBLIEK In de zaal zaten 37 aanhoorders voor 40 zangers, terwijl buiten meer dan 50 mensen tot ruim 22.30 u. bleven verder scanderen en diskussies aangingen met de politie en voorbijgangers. Wij willen niet ingaan op belachelijke argumenten van hen zoals doet uw haar af ga naar Rusland vuile kommunist enz.... Het argument, dat wij door het roepen van slogans, het koor, en alzo de vrije meningsuiting verhinderden, is zwak en een voorbeeld van meten met twee ma ten en gewichten. Terwijl er wekelijks boeken en films in beslag genomen worden is het wel toege laten propaganda avonden in te richten voor een wereldwijd veroordeeld, mis dadig regime. Waar is de logica De avond werd dan besloten met een politievertoon met drie rijkswachtcom bi's die echter leeg terug naar huis kon den. De volgende dag was er een gelijk aardige protestaktie te Mere waar het koor optrad in de turnzaal van het klooster. De rijkswacht en BOB waren er kalm. De inrichters waren veel agres siever en gingen bijna op de vuist met de wreedzame manifestanten. We laten het feit aan de opinie van de lezer over dat het koor op zondag 22 januari, als klap op de gekende vuurpijl mocht optreden in de kerk van Mere. Heer vergeef het hen, alhoewel sommi gen van hen verdomd goed weten wat ze doen „WELISWAAR EIGENWIJZE INDIVIDUEN MAAR HOE KONTRADIKTORISCH, BIJZONDER FLEXIBEL, BE ÏNVLOEDBAAR EN DUS UIT STEKEND PASSEND IN DE AKTIES VAN MAATSCHAP- PlJONDERMIJNENDE ORGA NISATIES" Deze en nog andere verstandige uit spraken vinden we in „het Nieuw Aalsters Magazine" nr. 28. Een zekere Mark de Jode heeft zich aan het werk gezet om eens een beeld van de hedendaagse jeugd te schetsen, wat er zoal verkeerd loopt en wat er moet rechtgetrok ken worden. Bij het lezen van dit artikel krijg je de neiging te den ken dat de schrijver sympathie heeft voor bepaalde verontruste ouders. Niettegenstaande hij het omgekeerde beweert, geeft hij ons de indruk de jeugd niet goed te kennen ofwel ze eenzijdig te bena deren. Zo lezen we b.v. „Het woord jeugd roept ook het beeld vari ty pische hedendaagse jeugdplagen op, zoals daar zijn het drugver- bruik, het alkohoiisme en de werk loosheid. Een aantal jeugdige werk nemers heeft zelfs lak aan werken en stellen zich tevreden met de vergoeding van de staat door af houding bij de aktieven mogelijk gemaakt. Werkloos zijn werkt niet meer zo frustrerend op de jeugdi gen. Dus zijn ze niet gretig om ge lijk welk werk te aanvaarden. Het komfort van de bestaanszekerheid maakt ze bijzonder kieskeurig, met het gevolg dat er talrijke werk gevers alle moeite hebben om iemand in dienst te nemen, laat staan in dienst te houden". Heeft de jeugd soms om de „plaag" van de werkloosheid gevraagd Heeft Mark de Jode al eens cijfers gehoord, hoeveel jongeren gaan solliciteren zo gauw er een betrek king vrij komt. Wie heeft er de jongeren geleerd alleen te denken aan prestatie, concurrentie, presti ge, bezit en noem maar op Enfin, 't is eigenlijk te belachelijk om er op te antwoorden. „De kreativiteit door het opzoe ken van meer sociaal kontakt met elkaar is de kreativiteit en dan vooral de kunst op de achtergrond verdwenen 16- en 17-jarigen zijn kreatief steriel te noemen". Zon der kommentaar „Uit diskussies blijkt het verlangen naar inspraak' in de schoolse aan gelegenheden. Een inspraak' die er niet komt en die veel oudere leerkrachten zelfs niet wensen tot stand te brengen, omdat zij perti nent weten dat de eindeloze dis kussies met de student ontaarden in openlijke verwijten of tot eisen die tot het rijk van fantasia' beho ren. De leeftijdskloof en de weinig praktische geest van de jeugdigen leidt tot kommunikatiestoornissen tussen hen en de volwassenen daaraan ontsnapt ook de school niet". Ook zonder kommentaar. Mark de Jode stelt dat de stad een grote verantwoordelijkheid heeft, want „Zo de gemeenschap de jeugdigen niet opvangt tijdens de vrije tijd, dan neemt de jeugd het initiatief om zichzelf op te voeden in eigen handen en komen wij tot een ekstreme opstelling van die jeugd tegenover de maatschappij, met alle kommunikatiestoornissen vandien". En hier wordt de opvatting van M.D.J. aLwel duidelijker. De on dertoon van dit artikel is trouwens vrij duidelijk. Gezin, school, jeugd werk en de stad moeten de jeugd een bezigheid geven, een goeie en dwingende leiding, geborgenheid, en het ideale opvoedingspad. j Dit ideale opvoedingspad heeft dan wellicht de bedoeling onmon dige, onkritische, vlot meedraaien de mensen te kreëren, wat zo be langrijk is voor de voorspoed van enkelen door de moed van velen. Als M.D.J. werkloos zou worden, dan kan hij alvast eens gaan sollici teren in het bisdom Gent, daar zal hij wellicht kollega's ontmoeten. ow.zd ■ZIT DAtI KUK MA| EEUS W MET DE. DOF ACH, H DEUK JE HET A.FLO ALS JE C TACT

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 7