MYLUM ONZE MILIEUVRIENDELIJKE BUUR! ZEGGEN ZE ZELF..WIJ NIET i DMOTWINtVmNIIVIflN itfNUWmilMIUMVMIH poleider mmMHNUMMmMMUUfflllMMMM V AHYU MIKIk- Dat Amylum milieuvriendelijk wordt, zeggen ze zelf maar al te graag. Wij zullen echter even on derzoeken vanwaar die „milieu vriendelijkheid" komt en of het inderdaad zo is. Een aantal cijfers, gepubliceerd door het ministerie, de Voorpost en Amylum zelf in het personeels blad, respektievelijk ivm. waterbe zoedeling, lawaai- en geurhinder, lichten we hier even door. 1. Watervervuiling Gedurende de periode van 1974 tot 1977 beweert Amylum (bij monde van Jean Schoonacker, di recteur van de technische afdeling, in de Voorpost van 2/12/77) reeds 109 miljoen uitgegeven te hebben aan milieuhinder, waarvan 70 pro cent voor waterbezoedeling, 20 procent voor geurhinder en 10 procent voor lawaaihinder. De 70 procent voor waterbezoede ling gaat hoofdzakelijk naar het in aanbouw zijnde waterzuiverings station. Waar Amylum hierover steen en been klaagt, vragen wij ons af waarom. Immers door mid del van zo'n waterzuiveringssta tion kan Amylum het gebruikte en vervuilde water recupereren Op deze manier ontloopt Amylum de hoogoplopende onkosten voor water. Deze realisatie komt er dus gewoon uit ekonomische nood zaak Deze hoge kosten moeten we dan ook nog relativeren. Im mers Amylum heeft een degressief tarief d.w.z. naarmate het verbruik van water stijgt verminderen de kosten. Ten laatste is dit waterzuiverings station geen toegeving van Amy lum, doch een wettelijke verplich ting vanuit het ministerie met in begrip van een subsidieregeling bij wet vastgelegd. Dit blijkt uit een brief van staats- sekretaris Poma naar Werkgroep Leefmilieu Aalst 2/9/76 de firma zal worden aangemaand zo spoedig mogelijk de bouw van dit waterzuiveringsstation aan te vat ten". De toegekende subsidie bedraagt, niet 30 procent maar 45 procent (bijna de helft). Waar Amylum be weert dat een waterzuiveringssta tion 80 miljoen kost, is slechts 47 miljoen voor eigen rekening. Dat Amylum dit waterzuiverings station nauw aan het hart ligt, blijkt eveneens uit de 60 miljoen (van de 109) die Amylum uit geeft voor aan de gang zijnde en te voorziene milieu-uitgaven). Dit be drag gaat bijna integraal naar het waterzuiveringsstation. Slechts 13 miljoen blijft over voor de enorme geur- en lawaaihinder. 2. De stank Het is toch wel raar dat hiervoor heel weinig gebeurt I Waar het lawaai de omwonenden het leven zuur maakt, verveelt de stank ie dereen die de stad Aalst binnen rijdt, fietst of stapt. Zit de wind in oost, west, zuid, of noord, elk deel van de stad krijgt bijna dagelijks zijn portie stank in de neus, door het venster,.... Behalve het „bestellen" van een testapparaat (alsof de stank nog niet voldoende bewezen is) spreekt Amylum van een nieuwe techniek, die er zou in slagen 70 a 80 pro cent van deze geurstoffen te neu traliseren. Deze technieken zijn dan volgens dezelfde spreekbuis (Jean Schoonacker in het perso- neelblad „Standpunten") om technologische en economische redenen niet toepasbaar. Daaren boven schijnt de techniek nog niet bewezen te zijn. Amylum moet dus nog „testen". De nieuwe techniek, god weet wat het is, zal dus wel voor het „jaar stilletjes" zijn. 3. Lawaai oorverdovend Onlangs werden de normen voor lawaaihinder vanweg de provincie strenger. Deze bedragen max. 60 db.A overdag en 's avonds max. 50 db.A. 's nachts op weekends en feestdagen hele maal geen lawaai. Kom je in de buurt van Amylum, dan weet je dat deze hieraan vier kant de voeten veegt. Door het continu werken in vier ploegen is er evenveel lawaai tijdens de week ends en feestdagen als tijdens de werkdagen. Waar Amylum nog beweert dat de norm 50 dbA reeds overschreden wordt door achtergrondgeluiden (niet van de fabriek) zoals het ver keer en de waterval van het sas, (en als we de laatste metingen uit de brief van de Saeger, ministerie van volksgezondheid 7/12/76, aan Werkgroep Leefmilieu Aalst bekij ken), houden we onze buik vast van het lachen. Resultaat van deze meting door het ministerie a. overdag 1) Van Wambekekaai hoogste waarde 74 db.A laagste waarde 71 db.A gemiddelde 72,5 db.A voorbijrijdende vrachtwa gens van Amylum 85 db.A 2) De Coninckstraat gemiddeld 66 db.A voorbijrijdende personen wagens 75 db. A

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 8