I i [WMvnmiiMimiTiimi V A Hl nMimuiMMi WJinimaiiNiMi rnrnsmmmtirnimmiimmtarnmummmtitm:. r^l b. 's nachts 1) Van Wambekekaai aan de drooginstallatie gem. 87 db.A aan de losplaats gem. 72 db.A vrachtwagens van Amylum gem. 90 db. A 2) de Coninckstraat gemiddeld 65 db.A Hieruit blijkt dus overduidelijk dat Amylum heel wat meer lawaai voortbrengt dan wettelijk toegela ten. Dat het achtergrondlawaai reeds 50 db.A beslaat is volkomen larie. Dit bewijzen de bovenstande metingen in de Coninckstraat, waar Amylum gemiddeld 66 db.A voortbrengt, en dit door voorbijrij dende personenwagens slechts stijgt tot 75 db.A Amylum blijft echter koppig en ging hiertegen in beroep. Of ze hiermee wat verder zullen geraken, blijft een grote vraag. Immers de Europese normen zou den dan moeten veranderen. Tot hiertoe bedragen deze max. 65 db.A overdag max. 60 db.A 's avonds max. 50 db.A 's nachts VOOR EEN TERREIN MET ZWARE INDUSTRIE max. 55 db.A overdag max. 50 db.A 's avonds max. 45 db.A 's nachts VOOR EEN WOONWIJK IN DE STAD Amylum mag dan nog van geluk spreken, niettegenstaande zij vlak in het centrum van Aalst gelegen zijn, geldt voor hen een gemiddel de van 60 db.A overdag, 55 db.A 's avonds en 50 db.A 's nachts. Voorts haalt Jean Schoonacker enkele realisaties aan om de ge luidsbronnen af te schermen zo als de gesloten SASA-poort aan de Burchtstraat de demper op de cycloom maïskuising het isoleren van de koeltoren dextroserie. Dit alles zijn pleisters op een hou ten been. De Isoglucose - eenheid wordt niet integraal aangepakt. De rest, waar over gezwegen wordt, wordt nog steeds en wel licht voor nog vele jaren bestu deerd. Dat er hinder bestaat, blijkt over duidelijk uit brieven o.a. door staatssekretaris Poma, minister de Saeger en vele omwonenden. Ver der stelt Amylum alle realisaties i.v.m. milieuhinder voor als „ge meende milieuvriendelijkheid". Dit is vals, aangezien de realisaties ofwel in eigen voordeel uitvallen (b.v. waterzuiveringsstation) of vanuit veiligheidsredenen (b.v. ver schillende afschermingen) wette lijk verplicht door het ministerie worden ofwel omwille van subsi dies nodig zijn. Daar waar Amylum beweerd ka pot te gaan aan de nieuwe geluids normen, is dit gewoon machtsver toon en druk uitoefenen in de eerste plaats op de 800 arbeiders zelf die afhankelijk zijn van deze mastodonte milieubekladder Amy lum recuperen na zuivering op nieuw gebruiken. MARK GALLE IN DE LEER BIJ D'HAESELEER Ook Mare Galle maakt nu misbruik van zijn positie van volksvertegenwoordiger om zijn sociaal dienstbetoon te organiseren. Meer bepaald is de volksvertegenwoor diger gaan snuffelen in de administratie van de studiebeurzen. Met de nodige adressen en financiële gegevens over een aantal studenten en scholieren (en dus onrechtstreeks over een aantal gezinnen) in de hand trok hij naar zijn bureau om briefjes te schrijven zoals deze 9300 AALST, 19 januari 1978. Parklaan 29 B, Bus 6. Dr. Mare Galle. Volksvertegen woordiger. Hiermee heb ik het genoegen U te laten weten dat U eerlang een studiebeurs fr.) zal toegekend worden. Ik wens U hiervan een goede ont vangst en blijf graag tot verder dienstbetoon bereid. Met vriendelijke groeten, Mare Galle. Betrokken personen hadden niet het minst beroep gedaan op zijn dienstbe toon (mooie dienst). Als dergelijke praktijken het geloof en de socialistische voormannen moet verstevigen zal het een mooi socialisme worden. TELEFOONS BIJ LOUIS TE BEKOMEN D'HAESELEER Zo vroeg er laatst een madammeken een telefoon aan bij de RTT. Een paar we ken nadat haar telefoon geplaatst was kreeg zij een brief van Louis waarin hij beloofde alles in het werk te stéllen opdat zij zo vlug mogelijk een telefoon zou bekomin. Misplaatste vijgen na pasen I SYNDIKALE PUBLIKATIES De dienst „jeugd en vorming" van het VC.V.-verbond Aalst houdt zich reeds geruime tijd bezig met een werking voor afgestudeerde werkzoekenden en jonge werklozen. In het kader van deze wer king werd een lijst opgemaakt van be drijven met meer dan 50 werknemers die in het kader van het plan Spitaels één of meer stagiairs moeten aannemen. Ondanks het feit dat dit geen funda mentele oplossing is van de werkloos heid, houdt dit toch voor een aantal jongeren een kans in. Je kan deze lijst bekomen op de dienst „jeugd en vorming" van het A.C.V. in de St. Joris- straat, bij Michel Ronseyn. Je hoeft niet te wachten tot de bedrijven het initiatief nemen om zelf te gaan solliciteren. AANVAL VAN SCHEPEN BLOMMAERT OP HET TOE KENNEN VAN SINDIKAAL VERLOF. Schepen van personeel Blommaert heeft het nodig geoordeeld voor de eerste maal in de annalen van de stedelijke vak bondsgeschiedenis, syndikaal verlof te weigeren aan onze vrienden HILAIRE LIEVENS, ROLAND DE COCK en FRANS CHERETTE om, als afgevaar digden, op donderdag 15 december 1977, de vergadering bij te wonen van het NATIONAAL KOMITEE van de CCOD te Brussel. Op deze vergadering wordt de programmatie 1978 bespro ken. Als syndikalisten noemen wij dit een aanslag op het recht tot verdediging van de syndikale belangen van 600 perso neelsleden die hun vertrouwen hebben gesteld in de CCOD en in de personen die zij als leiders en vertegenwoordigers hebben gekozen. Het toekennen van syndikaal verlof, schepen Blommaert, is onbeperkt. Wij zijn verheugd dat de definitieve toepas sing van het syndikaal statuut een einde zal stellen en dit ten definitieve titel aan de willekeur van bepaalde individuen. Deze handelswijze doet ons denken aan de dictatoriale praktijken die velen onder ons nog gekend en zelfs meege maakt hebben tijdens de oorlogsjaren. Dit is het zoveelste bewijs dat sommige middenstanders de werknemers niet kunnen of willen luchten en hen aanzien als minderwaardigen en profiteurs. Vrienden van de CCOD en zeker ook van de ACOD, deze gebeurtenis is een waarschuwing voor de toekomst en tevens een les en een bewijs dat men niet ver komt met een middenstands schepen aan te stellen voor personeels zaken. Het verleden heeft dit nu al genoeg aangetoond. Men kan de moei lijkheden niet blijven wijten aan een slechte raadgever of onwil of onkunde of wanverstandhouding. Onze vrienden Hilaire, Roland en Frans zijn op donderdag 15 december toch naar het Nationaal Comitee CCOD ge weest om daar hun plicht te doen I Hier toe hebben zij met plezier een dag ge nomen van hun aantal normale vakantie dagen. Proficat aan onze vrienden voor hun waardige houding. Doe zo voort Aan schepen Blommaert zeggen wij quo vadis, antonius zalig de armen van geest, want zij weten niet wat ze doen. Overgenomen uit C.C.O.D. kontaktblad okt. - dec. 1977. 9

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 9