iimmfiuMUMiMirawmirm nMwmntiMiroir KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST *«|wp JSliis53 vme. XVftWcC JÏTh yuin'itl ^«6 4Ï j!n»'JÏ \%l^#liiiiU|8F!,,,iün,|uiwJ '.- ;"|i»jki «mam uit ma mui I-, .iili f iitii iimm iuir «mi iic;1»"11»*® iumi iiutiif uiiiimmnnuuiiv^" j.ti« iutit nun, ii-Mf imii nuuif iuia_nuwi mm mm <mm< iiiu.iu iiiim limn in, tnliUU IILIHW (Lul Q E3 g!l,a'i,:g| mffjgjfggmEKES Verantwoordelijke uitgever Paul Nijs - Arestraat 92 - 9550 HERZELE MAANDBLAD - 2de JAARGANG - Nr. 5 - APRIL 1978 - BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST - Prijs 20 fr.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 1