vo KLEINE KR l-AI sl T OF G R OOT AALST RECLAMEBORD EN _EN SLUIKE1 'LAKKEN VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT VIES OILSJT - VIES OILSJT m VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT MAANDBLAD - 3de JAAR GANG - NR 2 - DECEMBER 1 979 - BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST - Prijs 20 fr. Om meer mensen te krijgen op het Aalsterse toneel, de forumfilm, spreekbeurten en muziekopvoerin- gen moet het publiek op een effi ciënte wijze ingelicht worden. Eén der meest populaire manieren, is de affiche. Maar die valt niet erg op, als ze tussen de reclamepapie ren van winkelramen hangtdaarbij nog een reeks aankondigingen van sportwedstrijden, TD's en belotters- prijskampen, allemaal bewijzen dat ons verenigingsleven welig bloeit, maar een warboel scheppen waarbij niets nog in het oog springt. Om de drukkosten te „drukken", wordt dikwijls van dat onopvallend vaalgeel of -groen papier gebruikt. De tekst is eentonig en overvloedig, omdat clichés voor figuratief werkte duur zijn. Ook meerkleurendruk kost geld en één kleur biedt minder mogelijkheden. In Polen bijvoor beeld, wordt veel waarde gehecht aan de affiche van culturele mani festaties. Meestal is dat een kunst werk op zichzelf, een „poster". Som mige tekenaars zijn met zulke wer ken beroemd geworden. (J. Czer- niawski, Fr. Starowieyski, W. Swier- zy). Theateraffiches krijgen dan ook een ereplaats op in het oog sprin: de voornaamste trefpunten van de stad. In Aalst hebben we ook een aantal officiële aanplakborden. Ze zijn schaars en klein. Daardoor gaan sommige Aalsterse verenigingen, de politieke collega's volgend, wel eens sluikplakken. Wat voor burge- meesterD'haeseleereen milieustok achter de deur is om op te treden. Alweer de kleintjes in de vuurlinie De groten blijven in elk geval buiten schot. Er wordt vergeten, dat kleine affiches meestal geplakt worden op 1) grote reclameborden, die zelf sluikplakken, daar ze meestal geen toelating aan vragen om zo een bord te plaatsen. de (smaakloze) affiche gebrui ken als (dikwijls bedrieglijk) middel om winst te maken. 2) electriciteits- en telefoon-"do- zen" die op de onmogelijkste plaatsen neergeploft worden, le lijk zijn van kleur (grijs) en kwa vormgeving lomp zijn (vergelijk maar eens met de oude postbus sen 3) notariële aanplakplaatsen, al weer een commerciële zaak met fabelachtige winsten, dikwijls bouwen ('t oud „Baasken" aan de hoofdkerk), op staatsgebied (muur domein Schelfhout) of pri- vé-muren. Maar de officiële borden zien er vooral slordig uit. Nochtans mag alleen de stads,.plakker" er gebruik van maken, en de affiches moeten door de betrokken verenigingen via onze burgervader overhandigd wor den. Manifestaties die nog nietvoor- bij zijn, worden overplak-t met poli- tieverorderingen die niemand leest, soms wordt met twee dezelfde af fiches een gans bord ingenomen de achtergrond, die gevormd wordt door oude affiches is te druk. Het is een warboel, waaruit niemand nog wijs raakt. Dit is pas milieuhinder. HOE AAN DEZE TOESTAND VERHEL PEN Op verscheidene punten in het centrum (Markt, Sint-Jorisstraat, Vredeplein, Houtmarkt), in de wij- (Watertorenplein, speelpleintje Moorselbaan, Kerk H. Hart) en in de deelgemeenten (dorpsplei nen) kunnen grote zuilen ge plaatst worden. Deze zuilen moeten dan voorbe houden worden aan culturele by, sport, kunnen terecht op de oude borden, die ook moeten vermenigvuldigd worden). De affiches krijgen een gelijke, vastgestelde oppervlakte. De achtergrond wordt eerst met wit papier „behangen". Een tegemoetkoming (in de vorm van wedstrijd, subsidie, gebruik stadsdrukpersen...) voor de „be tere" affiche vanwege het stads bestuur kan de kosten beperken van verenigingen die een finan ciële inspanning doen om goede (meestal duurdere) affiches te brengen. Zo krijgen de grafici van onze stad (erstuderen erjaarlijks af aan de stadsacademie) een kans om creatief te zijn en hun beroep uit te oefenen. Het mag niet blijven bij de jaarbeurs- en carnavalaffiche. Een toemaatje hoe het niet moet. Geregeld rijden door onze stad ca- i. *-ette,$van reclamebureaus, met gróte borden erop, reclame voor één of andere firma. Helpt aan de overbelasting van het verkeervervuilt de lucht, verkwist brandstof, en is zeer lelijk. JAN LOUIES Verantwoordelijke uitgever Pol Nijs, Gentsesteenweg 267, 9300 Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1978 | | pagina 1