KLEINE KRANT VOOR GROOT A A LST VUILNISBREKEN, COMPOSTEREN,VERBRANDEN. fV-s? 22"""- 'r W?W 1) het com posteren WB& 2) het verbrandenl 3) het brekeni ?5"w«a> WIIM li|0ILSjT 7i VIES 0ILSJT VIES O'L^T - VIES OILSJT - VIES 01 LSJJ - VIES-01LSJT --VIES 01 LSJT_ - VI ES OILSJT Verantwoordelijke uitgeverPol Nijs, Gentsesteenweg 2br9300 Aalst. MAANBLAD - 3de JAARGANG - NR. 3 JANUARI-F EB RU AR I 1979 BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST - Prijs 20 fr. Wij leven in de sceptische hoop dat vanaf volgend jaar grijze of oranje vrachtauto's met het schild van Aalst erop, ons oud papieren glas regelmatig zullen komen opladen. Maar wat ge beurt er met de rest van ons huisvuil, dat (in de al dan niet rotte) zakken de breekwagen in gaat 7 Voorlopig worden die gewoon uitgekipt op het stort te Voorde (ongeveer 35 km van Aalst), dat eigendom is van de intercommu nale ,,'t Land van Aalst". Milieu groepen uit Voorde maken te recht van hun tetter, want zo'n stort is ongezond. Normaal moe ten bij het gecontroleerd storten heel wat regels in achtgenomen worden. De afgedekte laag mag niet meer dan 2 m bedragen (dus is er een grote oppervlakte nodig) en de ruimte moet later kunnen aangewend worden als park, sportveld of weiland. Geen hui zenbouw of wegaanleg, want verzakkingen zijn steeds moge lijk. Jaarlijks moet de laag afge dekt worden met zand- en klei grond. Maar dat gebeurde alle-^ imaal niet te Voorde, tot groot"" sfgenoegen vah ratten en ander 'gedierte.- Vlierzele hebben we vroeger al bezoedeld.Wat zijn nu de alternatieve oplossingen door toedienen van lucht, wa ter, micro-organismen en warmte wordt de afbraak van organische bestanddelen versneld. Scherpe en harde voorwerpen (plastiek, glas, metaal) moeten echter eerst verwijderd worden. Daarvoor zijn geperfectioneerde, dus dure toestellen nodig. Het eindresultaat geeft ons com post, dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar (voor de landbouw I)vb. Gent, Ander- lecht. glas en metalen worden eerst uit het vuil gehaald. Het huis vuil brengt men dan in spe ciale installaties waar het ver brand wordt. Slechts 10 van het volume blijft over, als as. De rook moet wel opge vangen worden (door dure in stallaties, want anders zijt ge weer de lucht aan 't vervui len). Door de verbranding komt er ook stoom en gas vrij, dat kan aangewend worden in de electriciteitsproduktie vb. Edegem, Deurne, Loke ren. Een installatie, die eerst se lecteert (glas, metaal, plastic) en de overschot verbrandt, heeft men lang als dé oplos sing aangezien. Ze is echter zeerduuren soms heeft men geen vuil genoeg om ze ren dabel te laten werken (vb. Dendermonde). een machine om het huisvuil - al of niet met selectief opha len - te breken, kost relatief niet zo heel veel, en verkleint het volume tot 50 Dat wil zeggen, dat ge dan dubbel zolang kunt storten. In Vlier zele zijn eroude zavelputten, en met gekleind huisvuil kan men het oorspronkelijk reliëf van de streek op die manier herstellen. De intercommu nale denkt in die richting. Dan heeft ze 60 jaar de tijd om definitief te kiezen tussen verbranden of composteren (of naar de maan schieten) van de Aalsterse afval. Daarmee is het hoofdstuk vuil nis nog niet afgesloten. Raldes heeft een keurig samengestel de lijst van sluikstorten, waarop weinig gereageerd wordt door de stad. Bouw- en sloopafval komt dikwijls op de verkeerde plaatsen terecht, en de auto kerkhoven zijn droeve beziens waardigheden langs de„Den- •derroute". Industrieel afval kan g niet altijd afgebroken worden. jEn te Mol liggen tonnen radio- actief afval voorlopig opgesla- jgen, omdat men er geen weg "mee weet I JAN LOUIES iir.Miffint

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1979 | | pagina 1