KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST GEEN ALLEENSTAAND GEVAL ÜÜWWIMI^ DE MERESTRAAT GEEN AUTOSTRADE !i REAKTIES DE AFLOOP KORT DE FEITE MAART-APRIL 1979 - BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST - Prijs 20 fr. MAANDBLAD 3de JAARGANG Tewijl velen aangenaam kar naval vierden, waren het voor de familie Van Lierde in de Merestraat 82 te Aalst eens te meer onaangename dagen. De situatie is reeds in vele kranten beschreven maar het blijft meestal bij een weerga ve van de feiten. Weinig kran ten nemen stelling. Is het zo moeilijk voor een krant om een standpunt in te nemen Men heeft anders wel het lef om in veel ingewikkelder pro- blematieken (zoals b.v. de kri- sis of de communautaire pro blemen) standpunten in te ne men. Maar ja. Het ene heeft nu een maal veel meer elektoraal be lang dan het andere. BOEREN1EUTE BIJ HET O.C.M.W Het O.C.M.W. plant reeds jaren een nieuw ziekenhuis aan .de Siesegemlaan te Aalst, volgens het gewestplan een zone voor openbaar nut. (Vraag dat maar aan de Génen Ie Bankmaatschappij).: Daarvoor werden gronden, hui zen en een boerderij onteigend, in totaal 17 ha., waarvan onge veer 7 ha in gebruik waren door landbouwer Van Lierde. De kon-' kre.te onteigeningsprocedure i.v.m. de boerderij van mijnheer Van Lierde is nog geen 2 oud. Eind Januari '79 krijgt hij schrijven waarin hem kort mee gedeeld wordt dat de boerderij begin februari volledig moet ont ruimd zijn. Enkele jaren geleden werd op de hoek van de Ledebaan en de Sint-Annalaan eveneens een boerderij onteigend voor de uit breiding van het V.T.I. Een tweetal jaren geleden moest de boerderij dringend leeg.. Ze staat er nu nog steeds. De betrokken boerwerd 2 jaarin de draai gehouden om een nieu we boerderij te mogen bouwen op een stuk grond aan de Linde straat. De zaak is geëindigd in zelfmoord. van voorgaande problema- tiek is het op zich al*OTiverant- woord, de Merestraat in een au tostrade om te toveren. Er is een ringlaan vlak tegen het terrein en het is technisch mo gelijk.langs deze. weg he.t nieu we hospitaal vlot toegankelijk te maken. Nu wordt een buurt verkwan seld, en zal het verkeer op het kruispunt ringlaan-Merestraat zeker niet minder gevaarlijk wor- De fietsende scholieren kunnen gewoonweg de pot op. P.N. Laatste berichten Na doorgedreven tussenkomst van L. D'haeseleer werd aan de familie Van Lierde uitstel ver leend tot 1 juni 1979. Na die da tum moet de boerderij ontruimd zijn. Wij durven hopen dat dit goede initiatief de zaak een positieve wending zal geven. In feite'moeten wij de geschreven pers danken voor de ruchtbaar heid die ze aan deze zaak gege ven heeft. - NR. 5 Opeen persconferentie van het O.C.M.W. begin januari werd nog beweerd dat vernoemde ge bouwen geen hinder vormden voorde start van de werken op 1 februari en de boer dus nog niet direkt. hoefde te verhuizen. Als gevolg van het schrijven van het O.C.M.W. echter deed Van Lier de een beroep op Ghis Willems. Willems schreef enkele brieven om aan de zaak een menselijke oplossing te geven. Het belang rijkste hierin was de vraag dat de boerderij nog tot in mei zou kun nen blijven staan zodat een aan tal drachtige koeien zouden kunnen kalven en de jonge die ren tegen die tijd met beter weer op de'weide zouden kunnen. Op dinsdag 13 februari was er nog geen resultaat van dat schrijven bekend van J. Van Lierde. Op woensdag 14 februari nam V.O. kontakt op met het kabinet van de burgemeester om te we ten hoe de zaken stonden. Er kon geen uitleg verstrekt wor- Op het ogenblik dat we onze teksten voor. dit V.O.-nummer f moeten binnengeven (en deze? zaak is wel vies te noemen), we- ten we nog niet hoe dit afloopt. Wel weten we dat er verdomd weinig reaktie op komt van de zovele „sociale organisaties". Enkele groepen, hebben wel plannen maar dat zien we dan wel. Feit is dat geen enkele reden door het OCMW kan aange haald worden om deze uitwij zing niet uit te stellen tot in mei. den. Diezelfde avond echter' heeft de burgemeester zich dan toch verplicht gevoeld op de ge heime zitting van de gemeente raad een verklaring af te leggen. Na de gemeenteraad was ech ter vlug geweten wat er op de geheime zitting gezegd was. Er ging uiteraard gezocht worden naar een menselijke oplossing. Belangrijker was echter dat op deze zitting door meerdere raadsleden van diverse partijen getuigd a md dat de boer voor dien regelmatig van betrouwba re mensen van het OCMW de verzekering had gekregen dat hij nog jaren op zijn boerderij kon blijven, zelfs tijdens de eer ste periode van de werken. Dit is des te belangrijker, weten de dat de boer reeds enkele jaren uitkijkt naar een nieüwe boerderij, wat je niet zo gemak kelijk vindt, en wat je ook niet zomaar kunt kopen als je nog geen geld van de onteigening gekregen hebt." M'.a.w. hier ligt een" zeer zware fout bij het OCMW. Hét plots uitdrijven van het landbouwers gezin en de hele veestapel in het midden van de winter is dus, ook. rekening houdend met het feit dat de werken toevallig vroeger begonnen zijn dan voorzien, al lesbehalve een verantwoorde, daad en louter onmenselijk machtsmisbruik.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1979 | | pagina 1