KUITUUR ABONNEE WORDT KLEINE KRANT VOOR GROOT AALST CULTUURRAAD VERGADERT VERDER VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - ViES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT &AU.6' A I [M,WlSTeR. Inatiowalb Lopvoeoiw MAANDBLAD - 3de JAARGANG - NR. 6 - MEI 1979 - BURCHTSTRAAT 20 - 9300 AALST PUT De 230 Aalsterse cultuurverenigin gen konden op de vergadering van de cultuurraad op 19 maart 1979 iets meerje weten komen over ons aller cultureel centrum. Na vernomen te hebben dat het secretariaat goed werkte - want dat al 1.468 brieven waren verstuurd en 230 steekkaarten opgemaakt moest het lijdzame oor van de aan wezige een stortvloed van scha- viïstische volzinnen ondergaan, waarmee de architect, W. Van Her- reweghe, zijn theorie over cultuur en cultuurpalezienonduidelijk maaKTe. Het cultureel centrum zal - als het ooit opengaat - voldoen aan 10 ei sen, aldus de ontwerpers. Het zal o.m. sober zijn (in tegenstelling tot de kostprijs: nu reeds ongeveer450 miljoen waarbij nog eens een slor dige, ongeïndexeerde 400 miljoen voorde verdere afwerking dient ge teld het zal praktisch zijn (de rol trap bijvoorbeeld-zal ons goed te pas komen want we zullen stokoude mensjes zijn' tegen de tijd dat ie werkt), het zal aanzetten tot com municatie (die is trouwens al jaren aan de gang), het moet optimaal kunnen benut worden. In 't jaar nul, alsd'uilen preken, kunnen de Kamil- lekes in elk geval van de balletzaal gebruik maken, kan het stadsper- soneel een uiltje knappen in de kan tine onder de grond, waar geen glaswand hen tentoonstelt aan de bevolking. De bibliotheek - die vol gens een starre, nationale regle mentering in het cultureel centrum moet gehuisvest zijn - kan er „in binden" want de ruimte is nu al te klein. En op het dak, op de „patio" kunnen happenings en openlucht filmvertoningen plaatsgrijpen (I'm singing in the rain), tot groot onge noegen van de Zoutstraat-bewo- ners, die daar dan zitten met hun autoloze markt. Terwijl de publieke opinie de „put" nog verder de grond in boorde, zorg de een pompinstallatie ervoor dat de kelders (een onevenwichtige kuip, die het asymmetrisch gebouw moet ondersteunen) niet kapseizen en zo de lucht ingaan. In de put of in de lucht, alleszins reeds honderden miljoenen de pist in. 'Als ge weet dat de ruwbouw ongeveer één derde van de totale kostprijs bepaalt, kunt ge zelf uitre-' kenen hoeveel centen de betasting betaler (via staat en/of staat) er nog zal „inpompen"... De zaak een andere functie geven of afbreken en in de verschillende delen van de stad kleinere toneel- en tentoonstellingzaaltjes met ver gaderruimtes inplanten (cfr. biblio- thekennet in Groot-Aalstzou ons zelfs goedkoper komgn en zou de hele bevolking ten gbede komen (kleinschaligheid is soberder, prak tischer, bevordert de communicatie en verzekert een optimaal gebruik), MINISTERI In de Molenstraat zou b.v. een win kelcentrum kunnen komen (een kof fiebranderij uit Ninove of zo zou er zich kunnen vestigen), wat de plaat selijke handelaars veel plezier zou doen. Op de vergadering stelde een aan wezige de ondertussen geklasseer de vraag „Wanneer gaat dat af zijn waarop gelijktijdig antwoor den de architect W. Van Herre- weghe ,,'t stadhuis..:" en'de Heer Roels, schepen van cultuur „de heren architecten...". Zo kregen de culturele verenigin gen een beeld van de prachtige paraplu-samehwerking tussen de stad en de architect. Wat men hen echter niet vertelde, was dat de zaken wel nog iets moeilijkerliggen. De oppositie binnen de gemeente raad heeft er geen enkel politiek belang bij dat het cultureel paleis nog door burgemeester D'haese- leer zou geopend worden. Op het traditionele plaatje in de grootse hall zou geen enkele van hun na men voor het nageslacht prijken. Er zijn daar trouwens ook nog enkele interessante jobs te verdelen. Mis schien hebben de kwatongen maar weer eens gelijk. Vrijdag 30 maart belegde de cul tuurraad een tweede vergadering daar er op de vergadering van 19 maart onvoldoende mensen aanwe zig waren om te kunnen stemmen over de toevoeging van het woordje „jeugdbeleid" aan de statuten. Het geheel zou opgeluisterd worden door een spreker uit Hasselt die over het cultureel centrum aldaar deskundige uitleg zou verschaffen. Voorzitter Claus begon dan 'maar dadelijk met de inleiding van het belangrijkste punt op de agenda. Daar in het decreet op de culturele raden vermeld staat dat ook de jeugdverenigingen kunnen deel uit maken van de culturele raad, was men in Aalst verplicht z'n statuten in die richting aan te passen. De voor zitter verwoordde het ongeveer zo „niet dat de jeugdverenigingen nu allemaal naar de cultuurraad zou den moeten komen. Wij zijn al met 230. Maar als ze willen, kan ik, kun nen wij ze niet tegenhouden. Maar ze zullen niet komen, vrees ik; denk ik dat we niet moeten vrezen. Maar als ze komen, kunnen we ze niet tegenhouden". Van de 58 aanwezigen stemden 56 tenslotte voor. Daarna mochten ook vragen ge steld worden. Een eerste vraag luid de of het niet mogelijk was met de cultuurraad de een of andere actie te voeren. Daarop antwoordde de voorzitter dat dit niet tot het actie- Verantwoordelijke uitgever Paul Nijs - Gentse Steenweg 267 - 9300 Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1979 | | pagina 1