I m E KRANT VOO I ■M - OFDE NESTEN WAAR SN OPENBARE WERKEN ZICH WERKT wm$m l VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT ENIGE VASTSTELLINGEN DRINGEN ZICH OP L - !ii U ViESi QIL^Ii~u VIES 0ILSJT V|ES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT - VIES OILSJT A-V 2.4 v AANDBLAD - 3de JAARGANG - NR. 10 - OKTOBER-NOVEMBER - BURCHTSTRAAT 2 AALSIERSE RIN6LANENPR0BLEMATIEK i^süs 1. ALST - Prijs 20 fr. De problematiek is gekend tertafel liggen de plannen om binnen afzienbare tijd de Aalsterse ringweg te sluiten met het vak door (anderen zeggen achter) het natuurge bied Osbroek. Aidus wordt de verbinding gelegd tussen Sie- segemlaan - Autosnelweg- kompleks enerzijds en Al- brechtlaan - Brusselsesteen weg anderzijds. Het idee van een ring is niet nieuw de Boudewijnlaan werd aidustientallen jaren ge leden reeds ontworpen en aangelegd. Evenmin is de sluiting van de ring nieuw :wij herinneren ons het plan van enige jaren geleden dat voor zag in een sluitstuk via Capu- cienenlaan - Leo de Béthune- laan en Parklaan, waarbij de „kop" van het Stadspark (om geving ingang) en een halve woonwijk dienden te verdwij nen. Aan plannen en onzalige uitvoerin gen heeft het overigens nooit ont broken. Vandaag merken we de re sultaten. a) De Boudewijnlaan is een semi- residentiële hoofdweg, met rand- beplanfing en slechts twee rij stroken (maximum tot drie uit te breiden in de huidige toestand). Geen middenberm, geen 2x2 rijstroken het is de zwakke schakel van de ring en het zor genkind van de „moderne we genaanlegger". Te groot voor de plaatselijke bewoner, te klein als deel van de ring. b) Evenals de Boudewijnlaan is Heilig-Hartlaan en Leopoldlaan geen eigenlijke ring maar een diepe snede in en dwars door drukbevolkte wijken. Zo de wij ken zich al niet aan weerszijden uitstrekken, zijn de bewoners hoe ook telkens verplicht deze dodenweg te kruisen. De gelijk- grondse kruisingen zijn dan ook zeergroot in aantal. Een gevaar lijker breuk, een grotere vermin king van sociaal leven, het moed williger scheppen van moeilijk heden en gevaren is moeilijk denkbaar. c) De Albrechtlaan behoeft weinig kcmmentaarmet de vier kaars rechte ongescheiden rijstroken en de twee parkeerstroken vormt dit gedeelte van de „ring" wel licht de oplossing als de vlieg club Ter Kluysen wegens de so ciale woonwijk De Bioley haar startbaan verliest... d) De aansluiting Siesegemlaan - Gentsesteenweg geeft nu reeds tot dergelijke opstoppingen van structurele aard aanleiding, dat sommigen op het hoogste niveau Verantwoordelijke uitgever Pol Nijs, Gentsesteenweg 267, 9300 Aalst (opeozeiV C-OPSA/J ervan dromen daar ooit een kla verblad te (moeten) bouwen. Vooralsnog staat de villa van me neer Louis in de weg. Het zijn deze opeenvolgende „kunstwerken" die thans tot een ring moeten worden gesloten. De Minister van het Vlaamse Ge west maakt er geen geheim van dat het sluitstuk, de „Osbroekring", tot zijn prioritaire doelstellingen be hoort. Er wordt aangevoerd dat a) De opstoppingen aan de Zee- bergbrug dagelijks verschrikke lijk zijn en een enorme hinder voor chauffeurs en omwonenden vormen b) De thans bestaande tangent (dit is een halfcirkelvormige weg, in casu Boudewijnlaan - Heilig- Hartlaan - Leopoldlaan - Al- brechiiaan) voornamelijk op het segment Boudewijnlaan overver zadigd is c) Men over onweerlegbare ver- keertellingen beschikt die de noodzaak én van een gesloten ring én van een Osbroeksluitstuk aantonen d) Dat het probleem niet plaatselijk is, maar de automobilisten van een groot deel van onze streek en Brabant aanbelangt e) Dat hiervoor „toch maar" wat weiden en boterbloemetjes wor den opgeofferd in het belang van vele mensen. a) De hogere overheid vertrekt van het principe dat een gesloten ringweg noodzakelijk is. Dit is heden reeds een achterhaald be grip een ring is, zoals de stads wallen vroeger, een keurslijf, een barrière waardoor de stad en de mens van de omgeving wordt af gesloten waardoor een eiland ontstaat en gettovorming op treedt. b) Zeggen dat de huidige tangent- weg niet voldoet of overbelast is, betekent een verkeerde vaststel ling van zaken geven De verkeersmoeilijkheden zijn niet te wijten aan capaci teitsredenen, maar wel aan de vele technische miskleunen van deze wegen versmailing van 2 op 1 rijstrook (Boude wijnlaan), verkeerde lichtsig- nalisatie (kruispunt Siese gemlaan - Gentsesteenweg), ontbreken van gepaste uit- wijkstrook en groene pijl (idem, en tot voor kort aan de Albrechtlaan). de huidige tangentweg is he lemaal geen ring, of een deel ervan, maar een samenraap sel van grote straatstukken midden in de wijken, bezaaid VIES OILSJT - VIES OILSJT

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1979 | | pagina 1