m i§& h>, Maandblad - 4de jaargang nr. 1 - December 1 979 Burchtstraat 20 - Q300 Aalst - Prijs 20 fr. W, '"in - 2f; .c— rrrinii'i'Hn, H f, j -— I/l-. .V De taak van de Werkgroep Stadsherwaardering wordt vaak gezien als een genadeloos kritiek spuien op aller lei min of meer foute beslissingen van het stadsbestuur, een bekendmaken van en vechten tegen wanbeleid. Niets is echter minder waar en wij zijn blij als wij deze één zijdige opvatting kunnen weerleggen. Een uiterst geschikte gelegenheid daartoe was een in formeel gesprek met mevr. Schepen De Maght-Aelbrecht (grondbeleid en leefmilieu), dat enerzijds aan de Sche pen onze blijvende positieve interesse bevestigde, en anderzijds de werkgroep een beeld gaf van de stand van zaken op de dienst leefmilieu. AKT IE BOOMPLANTEN De aktie boomplanten, die Vies Oilsjt zowat een jaar geleden startte, en die als voorbeeld en stimulans voor de stedelijke diensten bedoeld was, blijkt haar objec tief te hebben bereikt. Zo zullen de aanplanten, die niet opnieuw in groei kwa men, door de stadsdiensten worden vervangen. Laanbcplanting (in tientallen jaren niet meer toegepast) staat weer in de belangstelling. In de lente van 1980 (het komend plantseizoen) worden met medewerking van de jeugd (scholen) talrijke activi teiten gepland zo staat o.m. de aanplanting van een bosje in Hofstade reeds vast. De inventaris der stads- en OCMW- en kerkfabricksei- gendommendie ook door de diensten van de Schepen werd opgemaakt kan een handig werkinst rument gaan vormen, /.o wordt momenteel uitgepluisd welke uithoe ken voor herbebossing in aanmerking komen. Nieuwcr- kerken vormt hierbij een prioritair onderwerp van stu die, daar in deze deelgemeente de e: essingsgraad zeer laag is, maar er wel een grote horvee"' u id restgronden aa nwez i g zijn. Eveneens m de lente zal er een aktie "wilgen knotten" gevoerd worden en een gespecialiseerde behandeling moei de beuk van hel Oud-Hospitaal redden. Er kwam vanwege de dienst leefmilieu onlangs hevig ver zet tegen een plan van de verkeerscommissie om het ganse Vredeplein ofwel tot parkeerruimte cm te toveren, ofwel vlug vlug het met bloembakken in het midden op te smukken Leefmilieu acht een aanplant van een dubbele rij hoog- stammig groen noodzakelijk. Daarbij wordt gedacht aan het voorbeeld van het Keizerlijk Plein. Zo zou het Vre deplein een volwaardige, groene zone worden zoals trouwens in het BPA voorzien was. Het geheel zou prachtig kunnen aansluiten bij de herdachte Nieuw- straat Het enthousiasme van de Schepen verheugt ons. Het enige wat voor Vies Oilsjt maar weer eens duidelijk wordt naar aanleiding van dit feitje, is dat er zo vlug mogelijk een soort structuurplan voor het groen dege lijk moet uitgewerkt worden. Aan het bestaande struc tuurplan hebben in hoofdzaakarchitecten gewerkt groendeskundigen werden er niet bij betrokken, met het gevolg dat het groen als waardevol element in de stad eerder onderschat werd. Wat nu de concrete uitwerking betreft het onderhoud wordt ter hand genomen door mensen van het plan Spit- taels, die bij 'n eventuele indiensttreding door andere projectarbeiders worden vervangen om de verschillende ploegen continu te laten functioneren. Wat het materieel betreft, dit is zo uitgebreid dat zelfs voor de hardnekkigste plantplaatscn een oplossing voor handen is (kleine bulldozer). Het gevolg hiervan is dat de projecten, die vorig jaar door Vies Oilsjt ingediend werden (beplanting Burcht straat en Denderoevers)nu kunnen uitgevoerd worden. Goede plantaarde werd tijdens het afgelopen jaar in Erembodegem opgespaard (besturen is inderdaad voor uit zien). Bij dc bomen gaat dc aandacht vooral naar streekeigen soorten, die overigens in eigen beheer (bomenbank) kun nen worden gekweekt of gratis afgehaald in de staatsbo- menbank Brussel). De Schepen spreekt met vuur en overtuiging, maar het blijft een concreet gesprek en geen verkiezingsspeech Wat daarbij opvalt is dat in de dienst enige uitstekende (en gemotiveerde) krachten op hun plaats zitten en door de Schepen naar waarde geschat worden. Concreet is dit bijvoorbeeld merkbaar in het stadspark- beleid en in de hernieuwde aanpak van (jarenlang ver waarloosde) plantsoenen. HUISVUILPRQBLEMAT1EK De benadering van de huisvuilproblematiek moeten we eveneens als dynamisch en weloverwogen bestempelen, ook al was er destijds grote kritiek op de eerder impro visatorische overschakeling op papierzakken i!ct fundamentele probleem van het wagenpark nadert langzamerhand zijn oplossing. Zonder voldoende wagens is een voldoende, al of niet selectieve ophaling onmoge lijk Daarom zullen eerlang naast vier nieuwe wagens nog drie andere eenheden 2 x 13 m3 en 1 x 19 m3) en een breekwagen operatief worden. Zo kan gedacht worden aan een tweede wekelijkse op- haalbeurt. Ook wordt gerationaliseerd door de ophaal- ronden te herdenken in functie van kilometers en hoe veelheden opgehaald huisvuil. Daartoe is sedert onlangs een enquête bij de chauffeurs aan de gang. Dagelijks moeten zij hun ritten (aantal kilometer) en hoeveelheden noteren. Oudere wagens zullen in die optiek voor andere opha lingen kunnen worden benut. De selectieveophaling, die in maart 1978 van start ging en op dit ogenblik enkel papier en karton betreft, heeft ondanks de moeilijke omstandigheden reeds resultaten geboekt zowat 524.000 kg tot eind augustus 1970, hetgeen grosso modo 400.000 Er verkoopwaarde omvat. Men bedenke hierbij dat de ophaling nog eerder n cinoni unn Oft7 Q Qfia Aolct

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1979 | | pagina 1