VREDE AAN ALLE POLITIEKERS VAN GOEDE WIL M LEINE KRANT VOOR GROOT AALST KAALSLAG 31 «BEKIHM6 VAH MOM» ifl IN BS KATTESTRAAT II IC AANSLA® mm AALSTENAARS Mi 4 I MAANDBLAD-4de JAARGANG - NR. 1 - JANUAR11980- BURCHTSTRAAT 20-9300 AAt-ST- Prijs 20 fr. STINKT Omdat de Carnavalgroep F0I3 niet akkoord ging met de vercommercialisering verkommering) van de Karnavalstoetschonk ze het geld, dat ze van de sponsors kreeg (van de reclamehorden in de stoet dus), weg aan nuttige verenigingen die niets met karnaval te maken hehhen, en elk 1.500 fr goed konden gebruiken. Amnesty International (die ijvert voor de vrij lating van politieke gevangenen overal ter wereld) en het Aalsterse dierenasiel St. Hubertus. Ondertussen is NOIG zijn eigen korset ontgroeid en als losspringende baleinen spatte haar leden lijst uiteen. Foig bestaat niet meer. Gans haar bestaan door heeft den groep gezonde financiën gehad. Ze hadden noch "verplaatsingen naar andere gemeenten" noch "sponsors" nodig. Wat bewijst dat de •''miljoenen) subsidies van de stad ruimschoots volstaan om de karnavalgroepen het overleven toe te laten. Als die natuurlijk niet hoger springen dan hun stok lang is. Klein maar fijn, was steeds het motief van F0IG. En ze sloot haar boeken met 13.000 fr in kas. Die som gaat niet naar de leden (die, met jaren gratis kostuums en verteer, ruimschoots hun deel kregen) en ook niet naar andere karnaval- verenigingenAls Foig zuinig en efficiënt kon werken, moeten de anderen dat ook kunnen. Het geld wil de ontbindende groep schenken aan verenigingen die minder (of geen) subsidies van de overheid krijgen maar, het ganse jaar door, belangrijk werk leveren voor de Aal stenaar VIES OILSJT, de stadskrant die de bevolking tracht op de hoogte te houden met wat achter de schermen van het (glazen) stadhuis gebeurt en ideeën om de Aalstenaar medezeggenschap te geven de wereld in spuit. WETSWINKEL, die gratis juridisch advies geeft aan de ^kansarme) bevolking. WERELDWINKEL die de kansarme bevolking in de ontwikkelingslanden steunt door verkoop van pro- dukten, waarvan de arbeiders en boeren zelf de winst krijgen. AFTRAKT een pluralistische filmclub die de betere film naar Aalst brengt. Tenslotte zal de ex-groep een prijs van 3.000 fr. schenker aan de Karnavalgroep die op de fijnste manier erotische humor in de stoet van 1930 brengt. Noig had vroeger al last van onverdraagzaamheid bij o.a. de jury, omdat zij het seksuele taboe door braken en seks als een normale zaak in hun uitbeel ding verwerkten. Vandaar de "erotische prijs" van NOIG. V- i Ik hing nog aan moeders rok toen de roek-periode lal raar zijn einde liep het uitzicht van Aalst I op het einde van der 5C-er jaren is bij mij al- jleen een wazig beeld. I Van het oud-vrouwkeshuis in de Kattestraat her inner ik me alleen de zwartgeklede oudjes die tegen de gele gevel aanleunden, en misschien wel I roddelden tegen mekaar over de oude mannetjes, Idie er rechtover tegen hun voorlaatste rust- Jplaats steunden. Over later herinner ik me al- I leen het leegstaande, steeds meer verkrottende Jpand, waarover gepennetwist werd door midden- I standers en V.V.A.K.1ers. Om de kapel in 't midden te houden, werd die geklasseerd. De 9-oudere, originelere- gebouwen errond werden Ib erecht JTussen wroetende slopers en vallend puin heb ik I weken geleden (nu is hij weg,) op de verweerde ■binnenkoer wat rondgeneusd. Als over dertig jaar jde Aalstenaar met spijt zal terugdenken aan dat ■gebouwencomplex voor wezen en ouderlingen in de Kattestraat en hij zich misschien zal afvragen ■hoe dat eruit zag, zullen alleen een paar -zeld- - pj-r Verantwoordelijke uitgever: Pol Nljs, Gentsesteenweg 267, 9300 Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1980 | | pagina 1