st8cfer0eP ACTIEGROENE STRATEN -Y herwaarderir I mm PAN UITZICTLOZE SITUATIE - - - Maandblad-5de jaargang-April 1980- Burchtstraat 20-9300 Aalst- Prijs 20 fr. Vorige lente kregen de schaarse bomen in de stad, behalve jonge blaadjes aan hun takken, ook compagnie van een 30-tal es doorns (snelgroeiende boom zo als op't Keizerlijk Plein) Vz uiz/ikgaozp itadikzauiaaadza-ing had dit initiatief genoemen en Vz g/iozndlzn&t van dz itad wer kte" daar aan mee Op meer vensterbanken dan tevo ren verschenen bloembakken. Hier en daar werd een trottoir tegel uitgebroken, om er een ge- velplant in neer te zetten. Een aarzelend begin, dat deze lente moet uitgroeien tot een actie die onze stenen stad een groen kleedje zal geven Stadsherwaardering en de dienst leefmilieu hebben opnieuw de handen bij mekaar gestoken. Het is vooral te danken aan en kele ambtenaren op 't stadhuis, dat alles zo vlot georganiseerd is Dit bewijst twee zaken: 1) dat er op 't stadhuis mensen zijn die enthoussiast 1) dat er op 't stadhuis mensen zijn die enthousiast werken, zeifs na de werkuren 2) moest Stadsherwaardering -of Vies Oilsjt- een vrijgestelde (d.i. een werkkracht betaald door de overheid) in dienst hebben, dan zou het nogal s tui ven in Aalst. (maar we geven niet af, zelfs niet na onze (zware) dagtaak) Om alle bureaucratische belem meringen te overbruggen, werd een toelatingsformulier gedrukt voor het aanleggen van een "gev "gevel tui ntje" Volgens het politiereg1ement moet elke inname van de stoep, ofte bijgank door de burgemees ter worden goedgekeurd Formulieren zijn verkrijgbaar op het stadhuis en in DE GELEN LIMONADE. In sommige straten worden ze in de bus gestoken. Waarom niet overal, zult U zeg gen? Omdat we geen vrijgestelde hebben Een geveltuintje of tegeltuin tje, wat is dat Je hakt een stuk uit het trot toir, graaft een putteken van 30 cm .diep, doet er teelaarde i in, en plant er een klimop; en kamperfoelie of bosdruif (cle matis). Klimplanten beschadigen de gevel niet, zoals de overle vering ten onrechte beweert, en verfraaien het stadsbeeld. Vooral mensen zonder achter tuintje, die soms op een stoel aan hun voordeur zitten, moeten van hun straat een tuin maken. Ook lage planten en (kruiden) kan je op die manier aanplanten. Groenstrook De mentaliteit van "en die vuiligheid van die bladeren dan Rzzdó zea jaan £z£*te.it een bzkzndz Aalétznz vzivozifilima een zvznzznó bzkznd Aaló£zi& azi>£au.nan£. En de po££££z doz£ n£z£ó De toevallige bezoeker van het Aalsterse, in kringen van douane welbekende restaurant 'Chalet Rubens', heeft wel eens ooit voor uitzichtloze situaties ge staan, maar nooit zo letterlijk als in dit geval Het is niet alleen dat de bezoek er van het restaurant geen uit zicht heeft, maar bovendien heeft hij nauwelijks toegang tot het restaurant: de toegang wordt immer versperd, en van dichtbij of van ver, afgeschermd door de aanwezigheid op zaterdagen en zondagen van een aanzienlijk aantal tientonners die vlak voor het restaurant geparkeerd staan. Een uitzichtloze situatie Die niet-argwanende bezoeker, die meer bezorgd is om het gas tronomisch maal dat hem door de restaurateur zal voorgezet wor den, meent allicht dat het hier over een staking van chauffeurs gaat (dus voorbijgaand) of over een overmatig belaste douane- aktiviteit (die zit daar immers vlak in de buurt, en dagelijks vertrekken vandaar tientallen wegreuzen) of over een vergader ing van chauffeurs die ergens in het restaurantgebouw plaats heeft Rzzdó mzzn. dan 7 jtia.fi Icing, maan. dein zak weekend na weck end na weekend" zo vzn.klaan.£ Verantwoordelijke uitceverPol Nijs, Gentsesteenweg 267, 9300 Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Vies Oilsjt | 1980 | | pagina 1