Landiuw eelprijskamp Koninklijk Letter- en 'ooneelkundig Gezelschap VERSLAG Tweede Jaargang Nr 18 |VmP.f,D8üRD Maand Juni 1924 Voorzitter Robert KL YES, Aalst, Dirk Martonsstraat, 7:;. 'Aan dit nummer behoort een bijvoegsel OVER DKN te Aalst 1923-1924. Aangezien het Landjuweel geschonken door Z. M. Koning Albert, inden eersten wedstrijd, waarvan de inrichting was toevertrouwd ge worden aan de Kon, Tooneelmaatschappij «De Noordstar van Brussel, gewonnen werd door het Koninklijk Letter- en Tooneelkun Jig Gezel schap VOOR TAAL EN VRIJHEID» van Aalst, viel deze laatste voreeniging de eer de inrichting van den tweeden Landjuweelprijs kamp te beurt. Zoo geschiedde het, dat een provintiestad gedurende een paar maanden de aandacht Gesticht ter jare 1871 MAATSCHAPPELIJK!: ZETEL Graaf van Egmont Groote Markt, Aalst deelnemende vereeniginlen hadden'stukken kozen waarvan de kunsK'-aarde, hoe niteenloo- pend ook, toch ónmisketi.aar was. Terwijl eer. Gentsche kring De Vrijheidsliefde'» het had aangedurfd een oproerig van Op Hoop Zegen (een der moeilijks/a werken van lle>er- mans) te geven, waagdenjuideremaatschappijen zicli aan do jongste prodiryvs van een paar on zer modernste ;oon<!elseÜ'y|^er»i" Zoo bracht de looneelkjirg Door Strijd tot Zege Sint Pielersnach! van Gaston Martens voor het voetlicht, terwi Volharding van Thiencn Mama's Kind vi De Noordstar van Vertraagde Film vertoom De Thiensche rederijk blijken zin. Dii ■estigd on'd olutiè der drains Putinan speelde en ichelen, Tcirlinck's die Mama's Kind de planken verwc- jn een voornitslrc- zij liet Landjuweel 't deai idacht der tooneel- mogelij k heden, wel- ;ude toonee! vormen ische-kunst inhoudt, nmeren om verklaren WHBnHTHlHlSwefkm^ïmf^vordenvervv; Te Aalst werd op schitterende wijze hoe de herinrichting van het aloude J een daad is geweest van groote cul ken is, die op de ontwikkeling dr^H| ving door middel van dien maehtf waarvoor het looneel ten allen tijde diepgaandcn en vcr-strekkenden invloed ten goede zal blijven uitoefenen. Reeds het feil alleen, dat de verplichting om het tweede Land juweel in te richten, de uitschrijvende vereeni- gmg deed hesluiten tot het bouwen van een modern-toégerusten schouwburg, die te Aalst ontbrak en daar in de toekomst de verdere ont wikkeling van het tooneelleven zal bevorderen zou voldoende zijn om het gegronde onzer bewe ring te staven. De oprichting dezer tooneelzaal waartoe alleen kon worden overgegaan dank zij de offervaardigheid der bevolking, bewijst hoe de belangstelling voor intellectueel leven in het algemeen en voor de dramatische kunst in het bizonder, groeiendeisin de Vlaamschegewesten Wij allen zijn ervan getuige geweest, hoe ondanks de guurheden van den Winter, de tooneelliefhebbers van heinde en verre, soms uit algelegen dorpen van alle verkeersmiddelen verstoken, naar Aalst reisden om de lan«e reek van vertoonmgen bij te wonen. In die dagen vai. he„ Landjuweel ging er van Aalst een sterke aantrekkingskracht uit, die zicli deed gevoelen tot in de verste uithoeken van het Vlaamsche land, waar de tradities der rederijkers nooit ueelemaal verloren zijn gegaan JWT I.andjuweel-prijskamn bleek het reeds, dat de beste onder onze volks maatschappijen met beslistheid den weg naar hooger op wilden. Het was inderdaad verheu gend te kunnen vaststellen, hoe de mededingen de dilettanten ook werk aandurfden van groote literaire waarde, dat aan de vertolking hooge eischen stelt. In dit opzicht heelt het tweede tornooi resultaten opgeleverd, die zelfs tamelijk stoute verwachtingen hebben overtroilen. Ai de gesiihsidieerde gezénp tra slechts hoogst-zehlei ej 'met hehoedzamen stap het zekere spoor dtr overlevering verlaten. De Aalstersche Kring Voor Taal en Vrij heid heelt op glansrijle wijze bewezen, dat o lumbers hot zgn klassiek werk kunnen spelen. Ook zij hebbci.i liaanbrekend bescha vingswerk verricht. Imners het leeren genie ten der groote dichters ijl den bloeitijd der Ne- derlandsche literatuur, jwaarvan de schatten versloten blijven voor df groote massa, is bij dragen tot versterking vjn het merg dér eigen V laamsche cultuur j Alhoewel de keus dei'stukken eigenlijk niet in aanmerking komt bik de beoordeoling der preslaties, achten we L' toch wenschelijk hieromtrent een paar jpmerkingen van alge- meenen aard een plaat in dit verslag in te ruimen. Over liet algemeen is ij deze keus een gewisse beperktheid waar te. nemen. Hoofdzakelijk wordt er geput uit het repertoire der schouw burgen waardoor de vertolkers, die in de gele genheid verkeeren liet sliel der beroepsartisten te besludeeren, al te zeer lot navolging worden geprikkeld zoodat hun ||restalies dikwijls een eigen ziel missen. Ruverjlien lijdt deze' al he- T?PM r!iCUS aan C,'n 0l)v;,lien,J<' eenzijdigheid. Dotle llans en Sonna werden reeds opgevoerd in den vorigen LandjuwepDprijskamp. Nu weer genoot liet werk van Fabi icius de voorkeur van verscheidene maatschappijen. Van hem werden ditmaal ten looneele gebracht Sonna, Dolle Hans Onder c-e'p Dak. We laten de waarde dezer drama s buiter. beschouwing en willeirer enkel op wijzen, dal de rijkdom der Nedorland- sche tooneelhteratuur een grooter verscheiden heid in de keus der stukken toelaat dienen moet, wordt heel zelden met groote zor gen omringt. We willen niet veioftcWstelWv dat de Vlaamsche tooneellielhebber machte gevoelt om een blijspel feinbirf/ti^-Artgi.. V Ons doei was het enkel de VI. Rederijkers opmerkzaam Ie maken op een euvel waaraan heel gemakkelijk;kan verholpen worden. De prijskampen var hel. Landjuweel moeten toonaangevend worden op elk gebied dor dra matische bedrijvigheid. Zij dienen hij te dragen tot vernieuwingen verbetering van het reperto rium, lot loutering van den smaak onzer Vlaamsche rederijkers voor wat betreft spel en insceneenng. Elk Landjuweel zoa het resultaat moeten zijn van een volgehouden streven naar hooger en het uitgangspunt voor steeds nieuwe pogingen. Dan zou deze groote nationale wed strijd beantwoorden aan het cnltureelo doel, dat met de herinrichting van liet ajoude Land juweel werd beoogd l'waall maatschappijen uil het Vlaamsche land werden door de Koninklijke Commissie van Toezicht aangeduid ofl Jen Land in weid o Een eigenaardig verder aan onze aand|S dilettant schijnt c„... voorliefde te koesteren waarloost daarentegen nooit het hoofdbestanJ rmt. De liu jpsel dringt zich De Vlaamsche jferk-afgeteekende Set drama en ver- Wijspcl, dat schier het programma lach van den /dun door Amliv Kivoiro. Uit het Fransch vertaald door M. Sahbe. Donderdag. 13 December, Broedermin van Brussel met Onder Een Dai:, tooneelspel in 3 bedrijven van Jan I'abricius en Onder Ons, dramatisch tafereel in een bedrijf door Marcel lus Emants. Zondag, l(i December, Voor Taal en Vrij heid met Jo^ef in Dolhan, treurspel in 5 be drijven van Vondel, Donderdag, 20 December, Roos en Eikel van Leuven, met Kleine Menschen,. komedie m vier bedrijven door Van Waesdijck. Zondag, li Januari 1U2I, 't Uzerbloempje van Kortrijk, met Sonna, tooneels|iel in 3 be drijven van Fabrioius en Onder Vier Oogen, blijspel in een bedrijf door FuIda. Donderdag, 10 Januari, De Vrijheidsliefde» van Gent, met Op Hoop van Zegen, spel van de zee, in bedrijven van Herman Me vermans. Donderdag, 17 Januari, Hoop en Liefde» van Antwerpen, met De Schande, boerenzede- spclin bedrijven door Schelïer en Bietje, too neelspel in 1 bedrijf van M. Sabbe. Zondag, 20 Januari, De Ongeleerden van Lier, met Mijnheer Pirroen, schouwburgspel in 1 bedrijven, door F. Timmermans en Gd. Veterman. Zondag, 3 Februari, Vslharding van Thienen, met Mama's Kind, van Willem Put man. Donderdag, 7 Februari, Door Strijd lot Zege van Oostende, met Sin! Pictersnachl. drama in 3 bedrijven van Gaston Martens. Zondag, 17 Februari, De Zeegbare Herten» van Roeselaere, met Dolle Hans, Indo drama in 3 bedrijven van J. I'abricius ea Lcentje uit Hemelrijk, in I bedrijf van Gaston Martens. Donderdag, 21 Februari, De Noordster van Mechelcn, met De Vertraagde Film, van H. Teirlinck.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1924 | | pagina 1