De Noordster van Mechelen, waagde zich aan het spelen van Teirlinck's Ver traagde I'ilm Vooral-de zeer verzorgde, vast merkwaardige inseeneenng' van het ge heel en de- geslaagde weergave van het moei lijke'tweede bedrijf, vormden-de grootste en- niet-te onderschatten verdiensten dezer ver-! tooning De vertolking der verschillende--rol len-stond' niet op hetzelfde hooge peil al waren de hoedanigheden aanzienlijker, dan de ee- breken. M. Gaston van der Meulen speelde de man. Sehakeering ontbrak in de teekening van-zijn personage; waarvan hij de innerlijk heid niet voldoende 'belichtte. Het pittige in de rol-van den lantereman scheen te ontsnap pen aan M. Fons Govaert. De drie koningen van'de HH. Staf 'De Heyder, de Wilde, de Graef,-waren mooi van typeering. De'lijn welke deze personages verbindt met de kern van het gebeuren, werd niet aangeduid. Dezelfde opmerking geldt voor de politieagen ten vde HH. P. de Heyder en van Leemput ten; Van zót Lo wieken verwezenlijkte M. Jef Laurent een beeld, dat getuigde voor de ori ginaliteit zijner conceptie. Verdienstelijk was de H, Dirickx.als de dood. Vooral om de ge slaagde typeer)ng dient de vaartkapoen van den HLens hier vermeld. Een groot©- innigheid bereikte Mevr. Greta Haesen in menig tooneel. Haar vertolking vanvde vrouw bezat diepte van gevoeld Het einde van IL speelde zij met een groote drama tische kracht. Het willokswijf van Mevr. Im- ter groeide niet boven de middelmatigheid eener. banale opvatting'dezer toclrsterk-ka- rakteristieke rol uit. De blonde-van Mej. B. van Es en het Geheugen van i Mej, Spreotels -waren lefbare pogingen om den geest van hetwerk in eenvoud te dienen. We drukken er hier nogmaals op, dat al deze persoonlijke tekortkomingen den gunsti- gerr totaalindruk niet'konden verzwakken -en- ""«nmin de waarde van de artistieke deze maatschappij gewaagd,ki Het opvoeren van een 'wer, agde Film -gaat natuurlijk9M«,1^TCCt iDoeilijkheden gepaard dan dezöoveel- Jfeiing van-een -overbekend werk in ^.^vWfioneelen drama-vorm gegotenHet geen'de Noordster bereikte, kon niet anders dan'de bewonder!ng-afdwingen wat daarom niet-een benaderen van de volkomenheid'be- teekent. Daar na elke vertooning overgegaan werd' tot de bespreking en de voorloopige klassee ring-der optredende vereenigingen, .kon ;de jury, na het sluiten der reeks-opvoeringen, onmiddellijk 'den definitieven uitslag van het tweede Land ju weeltornooi vaststellen. Daar toe.werd dan ook besloten nadat het doek op het.derde bedrijf van De Vertraagde hilm was gevallen. Nadat.de jury nogmaals elke presta tie.had geteetst^an het vastgestelde en-in den aanvaog van dit verslag bondig uiteengezet criterium, greep de eindstemming plaats. Aan de bespreking over-De Vertraagde rum nam de H. Teirlinck geen deel terwijl de H. G. Martens zich onthield bij de kritiek van de opvoeringen zijner werken. Deze jury leden werden dan vervangen door de HH Cuypers en Dé Wit, bijgevoegde leden. Tot een rangschikking van de-prestatie van Volharding van Thienen, welke maat schappij Mama's Kind in .moderne irscenee- nng opvoerde, .kon niet worden overgegaan. Uit-waardeering voor.de aanzienlijke artistie ke' beteekenis welke de baanbrekende poging dezer vereeniging, niet kan worden ontzegd! achtte de jury het gepast den wensch uit te drukken, dat de Kon. Commissie van'Toezicht de inrichting van het volgènde Landjuweel zou toevertrouwén aan Volharding van Thienen. Met algemeenheid van stemmen werden daarna.de volgende prijzen toegekend Eerste prijs van uitmuntendheid Landjuweel van Z. M. Koning Albert - V0OR TA-AL EN^RIJHEI D, van Aalst. Tweede prijs van uitmuntendheid DE NOORDSTER, van Mechelen. Derde prijs van uitmuntendheid DE VRIJHEIDSLIEFDE, van Gent. Vierde prijs, van uitmuntendheid: exccquo DOOR STRI J D I OT ZEGE, van Oostende. 'I IJZERBLOEMPJE, van Kortrijk. Voor Taaien VrijheidMej. Malcorps en Vart Trooyen (de reien), de HII. Robert Klae.s als Ruben; Beeckman als Jozef, deStob- heleir als Judas, Van den Branden als Simeon, Van Gauwenberg als Levie in Jozef in 'Dótlian. Roos en Eikel Mevr. Dons als Hanna in Kleine Menschen. 't LJjer bloempje Mevr. Allijns als Nitti. Van Speybroeck als Sonna, M. Ed La verge als •Ario Prawiro in.Sonna. De Vrijheidsliefde Mevr, De Moor als Jo ende fl. Peeters als ICobus in Op Hoop van Zegen Hoop en Liefde Mej. van Harneveldt als Coba Mevr. Bertha van der Hevden-als Truns, in De Schande. De Onge/eerden Mej. van Ilarneveldt als Jonkvrouw van St. Jan in Mijnheer Pi rroen. Volharding» Mev. Betsy van Es-als "Helena in Mama's Kind. ■Van Strijd tot Zege Mev. Gaspeéle als Doze Pry kers; Mev. Peelman als Madde Doris, M, De Iieyzer als Bouten. Zeegbare Herten Mevr. de Moor als Yolantlie, in Dolle Hans; Mevr, Soenen als Febroniein Leentjeuit het Hemelrijk. De Noordster Mevr. Greta Ilaesen als de vrouw Jef Laurent, als Zot Lowieke M. Lens als de vaartkapoen in De Vertraagde Film! De pri/s voor eenhèid en zuiverheid van. uit- spraak' wer'' De verslaggever .heeft er in de voorgaande bladzijden naar gestreefd om op onpartijdige wijze de indrukken der verschillende juryléden saam te vaiten. IHj liet wijzen-op fouten, die vooral in de beste vertooningen het meest tref fen, stelde de jury zich in de allereerste plaats voor doel de belanghebbenden tot een zuiverder inzicht van hun kunnen te hrcn?0n pogen en de verl CfRUYTEU van VoorToaleiiVrijheid-ten4ael Als beste tooneelsf-eeisler in dezen wedstrijd "erd uitgeroepen Mej. VAN HARNEVELDT voor haar vertolking.vimide-rol-,van DORA in Onder één Dak. r Ook (leze onderscheidingen werden met alge meenheid van stemmentoegewezen. Op dedipIoma's.der.maatsGliappijen zullen'de volgende speelsters en spelers- als buitengewoon verdienstelijk-worden vermeld «Willem Ogierskrütg .- Moj.-Msrtens-ia tel-kios (rol van Enimaf'M. Verstraete in De Glimlach van den Faun. De Broedermin Mej. Jos van Harne- veldt als Dora in Onder een Dak. De Secretaris-Verslaggever, De Voorzitter, Dode JVIonteyne. Herman Teirlinek. DE LEDEN Gustaaf D'Rondt, Valevy D'Rondt, René.de Ulit, flrthu» Hendriekx. duliaan Kuypens, Gaston JWantens, Olillem Sehepmans. BERICHT Afz°nderlijke exemplaren van dit Verslag zijn te bekomen aan 1,50 Fr. Groote ïM^aIlST. Feeslpaleis' Nieuwstraat, of Graaf van Egmont, Snelpersdrukkerij met elektrieke drijfkracht Broeck-fJacobs Zooo, Janstraat, 36, (Park),'AALST

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1924 | | pagina 4