visie toe te schrijven. Het ware wellicht meer in overeenstemming met zijn opvattingen zoo er naar gestreefd werd de heele tragedie in zui ver symbolistische en bovenaardsche sfeer te verhellen De voornaamste verdienste der vertolking was gelegen in haar sterke homogeneïteit. Robert Klaes muntte uit in de zeer complexe rol van Ruben, wiens leed en vertwijfeling hij door intens-doorvoelde zegging en karaktervol spel naar buiten bracht M. Modest Beeckman slaagde er in de illusie van Jozefs argelooze jeugd te wekken. Simeon werd in de goede vertolking van den II. Van den Branden, een brok krachtig-levende wer kelijkheid. M. de Stobbeleir Judas en M. Van Cauwenbergh-Levie, voldeden zeer. Over het algemeen was de uitspraak niet van een voorbeeldige zuiverheid en ging heel wat van de vormschoonheid der taal te loor bij het te radde zeggen der verzen. Eënig-mooi daaren tegen klonken de sonore stemmen der engelen Mejvan Trooyen en Malcorps die met innig en zuiver gevoel de reien zegden en liooge schoonheid schiepen. De vijl'hedrijven van deze tragédie werden zonder opgever gespeeld. De opvoering van Jozef in Dothan bezat een groote artistieke waarde. Voor Taal en Vrij heid verrichtte baanbrekend werk. Waar wij, ook in dezen prijskamp, menigmaal mogen wijzen op een bewonderenswaardig pogen, ver heugt het ons thans van een volledig welslagen te kunnen gewagen. Jozef in Dothan spelen 11a De Paus van llagendonk, was blijk geven van een durf zooongemeen, dat hij aan vermetelheid grensde. Dank zij een voortreffelijke leiding kwam ruime bijval deze stoute daad bekronen. Roos en Eikel van Leuven, trad op met Kleine Menschen door A. Van Waesdijck. Als een gelukkige, kunnen we de keuze van het stuk niet prijzen. De spelers bezaten niet hiklheid om het dramatisch geheu- ^rércJrativrij ..«dopwoie/^x» pji banale stuk aanueiiielyi en belangwekkend te maken. ^^W^oon homogeneïteit niet ontbrak, bleef de vertolking, in haar geheel, beschouwd, eer der zwak. Het speltempo was loom. De uil- spraak liet in opzicht van zuiverheid te wen- schen over. Van de tooneelschikking kunnen we echter met lof gewagen, ook al bleek ze niet feilloos. Zoo stonden b. v. in I al de stoelen naar het publiek gekeerd Er werd door de leden van den kerkeraad min naar een scherpe doch juiste weergave dan naar een karikatureele vervorming der werke lijkheid gestreefd. Vooral de godsdienstonder wijzer Pilgers en Gozewine vervielen in dit euvel. M. Breeus als Kousbroeck muntte daar entegen uit door soberheid. Mevr. Dons gaf'wel de gelatenheid weer der vrouw, die gebukt gaat onder de. heerscherigheid van haar brutalen man. Meer natuurlijkheid had Mej. Poot kunnen leggen in haar vertolking van Suze. De zoon van der Groef M. Mees sloeg af en toe een declamatorisch toontje aan. Niet onverdienste lijk was de wijze waarop de rol van vader Van der Groef in strakke lijning werd uitgebeeld door M.Thiriart. M. G.Polspoel voldeed tamelijk alsdominé Raalgers. Er ontbrak rolvastheid. 't IJzerbloempje van Kortrijk, speelde Sonna van J. Fabricius. He stuk is overbekend want veel gespeeld door liefhebbers- en beroepsgezelschappen. Het wordt vooral door vrouwen gedragen. Deze dilettanten gaven blijk van ongemeene rolkennis en bleken een opgever te kunnen mis sen Er werd gepraat met een verrassende rad heid. Toch werd daarom niet altoos den typi- schen conversatietoon getroffen. De tekst werd bij plaatsen kleurloos. Over enkele pathetische gedeelten werd heengegleden. Op de taalzuiver heid viel echter schier niets af te dingen. De mannelijke spelers droegen het minst bij tot de schepping der eigenaardige atmosfeer van het werk. M Deiuoen kapitein Velscn was te weinig een officier. De li kigheid zijner gebaren dtoeg niet hij om dien indruk te tempe ren. Sterker bleek de opvatting van Julius Van Overdiep, zooals M. Liber deze rol speelde. Doch de sarcasmen van den auteur kregen in zijn mond niet de onontbeerlijke scherpte. Gelukkig getypeerd was de Prawirc van M. E. Laverge. Ook zijn karakterteekening van den sluwen inlander mag geslaagd heelen. Als Sonna gaf Mevr. Tilly Van Spc-ybroeck bizonder verzorgd en waardevol werk te zien. Uit haar optreden bleek, dat ze de rol in haar schakee ringen doorleefde. Mej. Allyns gaf blijken van verdiensten in haar bezielde Nitti-vertolking en Mej. Van Dorpe teekende een aardige, opge wekte Njo. De eenakter Onder Vier Oogcn van L. Fulda werd vlot gespeeld door Mevr. Tilly van Spev- brocck, die de figuur van Hermina beslist op het voorplan schoof en de HII. Mulie HubertSoenen Volhardt, Maar heel wat geestigs in de dialogeeéing ging. verloren tengevolge van het radde zeggen. De avond als geheel beschouwd maakte een gunsligen in druk. De Vrijheidsliefde van Gent, trad op met Op Hoop van Zegen van Herman Heyermans. Dit zoo specifiek-IIollandsclie spel van de zee opvoeren was blijk geven van ariistieken durf. Inderdaad de bezetting is uitgebreid en schier van elk der oplredenden wordt, op een gegeven oogenbhk, typisch werk vereischt. Over het algemeen bleek de vertolking bij machte om haar moeilijke taak tot een eervol einde te bren- geD. We mogen zelfs wijzen, voor wat de meer derheid der spelers betreft, op een zich injeven in hun respectievelijke rollen. Enkel Simon en Bos vielen uit de lijst. Ook werd er nu en dan een ofler gebracht aan conventie. De bejaarde menschjes, lijk Jiaj^^yyerd. n voorgesh door hel leven In Op HootSJSjfZégijï jtfis-W-hSffU de ten- denz een algei^^^nonsclielijke kern aanwezig waaraan het stuk zijn blijvende waarde ont leent. Het kwam ons voor of de spelers te veel opgingen in de nu, gelukkig, als verouderd aan doende strekking van het drama. Dan vooral trof het melodramatisch tintje, waarmee enkele tooneelen wat dik bestreken waren. De sobere levensechtheid werd dan verdrongen door thea traal acteeren. Ook slaagden de acteurs er niet altijd in hun Vlaamschheid af te leggen, welk gebrek nog'versterkt werd door de dialectische kleur der toch verzorgde uitspraak. Slechts een voortdurende oefening kan hieraan verhelpen Met ingenomenheid wijzen we hier op de scenische verwezenlijking van tooneelen als dit van de koflietalel in liefderde bedrijf. Het uit flappen der lamp moest evenwel met een grooter wijziging der belichting gepaard gaan. Kniertje werd door Mevr. Roman op onge lijke wijze uitgebeeld. Toch gaf deze actrice de smart van het gelaten vrouwtje in zekere too neelen met treilende intensiteit weer. Geert M. Gaston Gvselinck mocht er pooliger heb ben uitgezien. Het verhaal van zijn gevangen schap werd met klem doch op eenigszins thea- tralen toon gedaan. Zonder in tranerigheid te vervallen gafM. Van Hecke de vreesachtigheid van Barend weer. Daanlje werd mooi getee- kenddoorM. Lieven Gvselinck, wiens prestatie echter werd overtroll'en door den prachtig gety- peerden Gobus van M. R. l'eeters. Ook de uitbeelding van Kaps door M. Vleurink was degelijk werk. Frisch en fleurig was de sterk omlijnde Jo van Mevr. De Moor. Het weerzien van Geert kon deze temperamentvolle actrice echter met grooter intcqaÉMUifbben gespeeld. Zij had haar personage|^^B|t leven bezield. Al de vrouwenrollenperasttip in goede han den en de vertooning befew" grolte verdiensten. Hoop en Liefde van Antwerpen, bracht een boerenzedespel in drie bedrijven De Schande van D. Scheffer. voor het voetlicht. Er werd door de leden van deze verecniging vlot, doch vooral met ongewone heftigheid geacteerd, waardoor de feilen van dit vrij on belangrijke stuk r.og werden aangedikt. De Schande ontaardde in een kijfpartij in drie bedrijven Toch dient hier gewezen op de zorg waarmee elk personage getypeerd werd en op de schilderachtige insceneering. Mej. Van Harneveldt speelde met groote natuurlijkheid voor Coba. Mej. B. Van der Heyden deed soms te luidruchtig als Truus. Toch wist zij de brutale rondborstigheid der fabrieksmeid door haar flink spel weer te geven. Mevr. De Coninck mocht het leidzame karakter van Lien meer hebben onderlijnd. M. G. Wouters gaf een brutalen eigenzinnigen pachter te zien. M. Peleman trof den juisten toon in de uit beelding van Jan. M. Vercammen teekende een gemoedelijken Tienus. Als Stam mocht M. Sysmans voldoen. De taal bleek niet voor beeldig zuiver De jury kan niet nalaten heur verbazing uit te drukken over het feit, dat een zóó mach tige vereeniging geen belangwekkender en sterker stuk-uit het modern repertorium wist op te diepen om te kunnen wedijveren met maatschappijen uit kleinere steden en met kans van welslagen aan het landjuweeltornooi deel te nemen. Slechts een absoluut superieure vertolking kon De Schande redden. En die superioriteit werd in lange niet bereikt. In Bietje van M. Sabbe, waren Momme (M. Monjet) en Jean Baptist (M. G. Wouters) vrij kleurloos. Mevr. De Coninck bracht met haar Bietje, wat frischheid op het tooneel. Er ont brak atmosfeer en stijl De Ongeleerder van Lier, speelden Mijn heer Pirroen, schouwburgspel in vier bedrij- ven van F. Timmermannen Veternian. De intenties van de auteurs werden cfoor de zwakke vertolking niet gediend. Van de eigenaardige kféurydie het stuk, on- k- danks de vele tekortkomingen in den sceni- schen bouw en in de karakteriseering der personages, toch aantrekkelijk maakt, ging nagenoeg alles verloren. In dialect gespeeld zou de vertolking waarschijnlijk aan sappig heid gewonnen hebben. Nu was de gebezigde taal toch maar onzui ver Nederlandsch zonder eigenaardig karak- teiAtmosfeer-scheppen lag boven de kracht der optredenden. Pirroen zelf (M. Appeltant) bleef schimmig het heele stuk door. Het tri viale werd niet gelouterd door humor De speler streefde naar komische effectjes, waar door de psychologische bedoelingen van de schrijvers verraden werden. In het laatste be drijf wanneer de tragiek de overhand dreigt te zullen krijgen, bleek M. Appeltant niet bere kend voor zijn zware taak. De innerlijke loute ring door Tpst ontbrak in zijn vooral uiterlijk komische uitbeelding De dolfijnen bereikten geen hoogcr peil. Het feestmaal miste leven digheid en kleur. Dc acteurs zegden hun rol op, leefden ze niet. Cato moet een flinke meid zijp, waarvan kracht uitgaat en die haar mees ter eenigszins beheerscht. Mevr. Goetschalks hield er een andere, minder passende doch sterk conventionneele opvatting op na. Alleen Mej. Van Harneveldt voldeed schier geheel. Zij leende Cesarine van Sint-Jan statigheid van voorkomen, voornaamheid in beweging, onbuigbaren trots, en, aan het einde weldadige warmte van gevoel. De vertooning van Mama's Kind, tragi- comedie in drie bedrijven van Willem Putman, door Volharding van Thienen, kreeg dank zij de modernistische insceneering van Karei Maes, de beteekenis eener artistieke gebeurte nis, die aanleiding kon geven tot discussie, Zie vervolg op het bijvoegsel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1924 | | pagina 5