Voor Taal fjf Vrijheid Verkleed enGemaskerd BAL wu a A a Koninklijk Letter- en Tooneelkundig Gezelschap De Visschers uit Blankenberg Vierde Jaargang Nr 31 IWAMJlDBüRD Maand December 1925 Voorzitter Robert KLAES, Aalst, Dirk Martcnsstraat, ra. - Tel. 48 ^5 Gesticht ten jare 1871 ZETEL DER VEREEN1G1NG Graai'van EgmontGroote Markt, Aalst 1926 Het Bestuur maakt van de gelegenheid van de ver wisseling der jaren gebruik om al de leden en hun familie een hartelijk nieuwjaar te wenschen, geluk in al hun ondernemingen, welvaart en in het bijzonder een bloeiende gezondheid. Het rekent verder op de getrouwheid en verkleefdheid van allen om Voor Taal en Vrijheid te behouden op den weg van vooruitgang en zegen welken onze dierbare vereeniging sedert meer dan een halve eeuw bewandelt. Moge het nieuwe jaar voor haar een jaar zijn van aangroei van het ledental, van kunstvolle vertooningen, gezellige feesten en vergaderingen en van onderlinge eendracht en genegenheid. LEVE VOOR TAAL EN VRIJHEID 1 lieden, opgepast 1Regeling voor het begeven der zitplaatsen der Eere- en Werkende Leden. Geene loting meer I Dt kaarten, het nummer dra gende van de voorbehoudene plaats der Eere- en Werkende leden zijn ter beschikking van deze laatste op vertoon van de Lidkaart. ten lokale Graaf van Egmont van af Donderdag 28 tot en met Zondag 31 Januari, iederen dag van af 11 uur 's morgens. in Opleggeld voor Loge. Orkestzetels en 2 eerste rijen Balkon 2,50 fr. per plaats. Voor Parket- en Balkonzetels 1,50 fr. 2. Leden I Vergeet niet dit blad mede te nemen naar den schouwburg op 7 en 8 Februari a. s. Er zullen immers geen programma's meer uitgedeeld worden tijdens de vertooning. SCHITTEREND op Maaijdag 15 Fcbrüari 1926, te 8 uur 's avonds in 't Feestpaleis. Twee eersterang Jassbani-orbesten Orkestleiders hh. José SNYDER en A. D'ARCHAMBEAU, allebei uit Brussel. Prachtige prijzen voor dc mooist verkleede of eigenaardig getypeerde personen of groepen. BIJZONDERE PRIJS voor de KONINGIN van 't Bal Andere nieuwsoortige verrassingen. Mooi versierde zaal. Schitterend licht. Te li uur groot souper m de Gelagzaal, voor welk maal een inschrijvingslijst zal aan geboden worden. LEDEN Aan 't werk dus aan uw kostumee ring Weest allen aanwezig in 't Feestpaleis op 15 Februari 1925 STLA_ID AALST Schouw bury Feestpaleis 99 ninkliik fetter" en ^ooneelKundig Qezelschap VOOR TAAü EN VRIJHEID op Zondag 7 en CTlaandag 8 Febhuahi LUISTERRIJKE OPVOERINGEN VAN LACHEN LACHEN I Kluchtspel in 3 bedrijven, door Max Reimann en Otto Schwartz. Met de gewaardeerde medewerking van Mevrouwen Rich. Van Styvendael- Aelbrecl\t, van Aalst, lid van het GezelschapJ. Dons-Albregt, Const. De Vuyst-De Geyteren Jufvrouw Betsy Van Es, uit Brussel. Bureel om 7 1 '2 uur KOL E R I) E E L l)r HANS IIANNEMAN, advokaat EMIEL BRUCKNER, Tooneelspeler MIZZI, soubrette TANTE JUTTA, uit Calcutta HILDA, haar aangenomen dochter DIEDERICK VOLLEKOP, Dr MUMMELMAN, gezondheidsraad FERDINAND, bediende bij Hanneman LINA, zijne vrouw EEN POLITIE-AGENT, j Gordijn om S uur ING H. Alfred Mega nek H. Modest Beeckman Mev. Van Styvendael-Aelbrecht Mev. John. Dons-Albregt Mej. Betsv Van Es H. Robert Klaes II. An toon Van den Broeck H. Frans Van den Branden Mev. G. De Vuyst-De Geyter H. Fritz Braeckman Tooneelspcl met zang in één bedrijf, doorSleeckx. ROLVER DEELING LIJBAERT I II. Alidoor De Wolf TONE visschers II. Gustaaf Steenhaut WALTER II. Jan Bruvndonckx DORA, moeder van Tone Mev. G. De Vuyst-De Geyter LENE, dochter van Lybaert Mev. R. Van Stvvendael-Aelhrech't 1" VISSCHER JAAK 11. Fritz Braeckman 2" II. Fritz Schoon 3e IJ. Maurice Van Mulders Visschers en Visschersvrouwen. Het stuk speelt te Blankenberg. Prijzen der Plaatsen Loge- of Orkestzetels en de 2 eerste rijen van den Balkon 6,00 fr. - Parket- en Balkonzetels 4,50 fr. Parterre- en Zijdezetels 3,00 fr. Alle taksen inbegrepen De Dearen z a gesloten blijvi a afloop van ieder bedrijf DE VISSCHERS VAN BLANKENBERG is alhoewel een oud stukje, toch nog mooi. goed van samenhang en van muziek. Het is 30 jaren geleden dat het opgevoerd werd door R. De Stobbeleir(Lijbaert). René Bosschaert (Tone), Frans Eemans (Walter), De oude leden zullen het met genoegen terug zien en de jongere zullen het ook met belangstelling volgen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1925 | | pagina 1