- öf)zc Volk boekerij - Onze jongste opvoeringen ran «9c Derby Aanmoedigende beoordeeling. In Het Laatste Nieuws verscheen over onze jongste vertolkingen van De Derby de volgende aanmoedigende beoordeeling De koninklijke tooneelvereeniging Voor Taai en Vrijheid bracht in 't Feestpaleis, voor twee bomvolle zalen, de moeilijke vierakter, De Derby van Gaston Martens, ten tooneele in uiterst goede voorwaarden een gelukkige rolverdeeling, een flinke rolkennis, een verzorgde tooneelschikking, een uitstekende typeering, een loffelijke zorg voor lokale kleur, een deugddoende mededeelende warmte in het geheele van 't spel. Emma Mejuffer Betsy Van Es, was een bevallige en bekoorlijke dorpsschoone, die leven en relief wist te geven aan haar anders wel eenvormig, passieve rol. In het slottooneel van het 4° bedrijf leverde ze mooi, tem peramentvol werk. De c< Zulma van Mevr. Elv. Pauwels was zeer goed. Deze kunstenares gaf verdienstelijk werk te zien, dat vooral uitmuntte door natuurlijkheid. Het komt ons voor, dat Mevr. Pauwels steeds zeer verdienstelijk werk levert in typen uit de werkers- en kleinburgerwereld. In deze soort rollen speelt ze met hart en ziel. Een flinke Margaret werd geteekend door de steeds gewetenvolle Mevrouw Dons, die goed getypeerd De h. Mod. Beeckman, als Leverton realiseerde één van die uiterlijk ruwe natuurtypen, die hij steeds zoo meesterlijk kan weergeven. De h. A. Agneessens speelde, met veel temperament, Leeuwie Gaarne zullen we dezen speler in harts tochtelijke rollen als deze, terug zien optreden. De h. Rob. Kiaes als Cribblv wist zijn voorname funktie van trainer hoog te houden. De Baron van den h. R. De Stobbeleir was vol waardigheid en goed omlijnd. We stellen de hoedanigheden van den jongen h. Kelders als Ted vrij hoog en aan de zeer goed weer- gegeven verwaandheid van Baas Dravers (h. Alidor De Wolf) hebben we genoeglijke oogenblikken beleefd. De Bliecks van Fr. Van den Branden was een net geteekeude type, vol sluwe onderdanigheid. De kleinere rollen werden vervuld door de h.h. G. Steenhout, G. De Stobbeleir, Alf. Meganck. Ant. Van den Broeck en Fr. Schoon, jongere spelers die getoond hebben planken te hebben en dapper hebben meege werkt tot het bereiken van een mooi geheel. Er was veel verdiend sukses voor het Vlaamsche werk en de spelers. gevestigd in Graaf van Egmont Open lederen Zondag van 9 tot 11 ure voormiddag. Een beetje kritiek. Een toeschouwer, wiens naam we niet mogen vernoe men, stuurt ons een beleefd schrijven, waarin hij het bestuur van ons Gezelschap verzoekt aan de heeren leden, die als kommissarissen bij iedere vertocning dienst doen, op het hart te drukken 1") te zorgen, dat er geen kinderen beneden een zekeren ouderdom, in de schouwburgzaal binnen komen. De plaats dier kleintjes is thuis in 't bed ze storen overigens al de personen, die rondom hen zitten, door hun rumoerige bewegingen en hun veelvuldig gepraat. 2°) te zorgen, dat ieder manspersoon zonder hoofd deksel in de zaal zou zitten. Als sommige menschen, raar zijn ze, gelukkiglijk in 1925 nog geen notie hebben van de elementairste beleefdheid, wel dan is het aan de inrichters van de feesten zelf, aan die menschen de beleefdheid, in te prenten en ze vriendelijk te verzoe ken hoed of muts af te nemen. Nog op een paar andere feiten trekt dezelfde toeschouwer onze aandacht. Hij schrijft nagenoeg Nog heb ik, met spijt vastgesteld, dat vele dames en jonge juffers maar niet beseffen, dat het niet betaamt BINST de opvoering te snoepen. Dat snoepen schijnt een noodzakelijk kwaad te zijnnaar den schouwburg gaan en pralinen of andere zoetigheden snoepen zijn twee onafscheidbare zaken bij vele menschen. A. u. b. damesHaal uw prauile-doos- jes of zakies boven binst de pause snoept zooveel ge wilt, tot ziekwordens toe. Maar, om de liefde Gods, stoort uw geburen niet binst de vertolking, met uw op de zenuwen werkend open-maken van prutselende, frutselende papieren zakjes 1 En dan nog iets vele personen hebben verleerd ernstig te zijn. De schouwburg is bij hen synoniem geworden van oord tot vermaak Ze meenen, dat bij een vertooning willens, nillens MOET gelachen worden. Mis het leven is een afwisseling van ernst en luim. Er worde gelachen als koddige toestanden worden uitgebeeld, of karikaturale en belachelijke personages ten tooneele worden gebracht.Maar er weze ERNSTIG toegezien als voor ons, op tooneel tragische toestanden worden vertoond. We moeten alsdan ophouden toe schouwer te zijn, wel integendeel, medespelers, mede- gevoelsmenschen worden, ernstig zijn bij ernstige levensafbeeldingen, medelijden met lijdende tooneelper- sonages, vooral zielslijdende Wii zijn gelukkig aan onze lezers enkele inlichtingen over onze openbare volksboekerij mede te deelen ONZE BOEKENSCHAT. Het aantal boeken in onze boekerij bedraagt thans 1009, verdeeld als volgt LetterkundeProzawerken 505 Tijdschriften - Almanakken 50 Gedichten 60 Tooneel werken 35 Levensbeschrijvingen 30 Kinderliteratuur 42 Folklore 20 Onderwijs 15 Vakboeken 10 Maatschappelijke kwesties en Studies 40 Kunsten 18 Wetenschappen: Gezondheidsleer 94 Plant-en Dierkunde 19 Scheikunde en Geneeskunde 4 Sterrekunde 3 Landbouw 3 Aardrijkskunde 26 Geschiedenis 40 Theosofie 85 NIEUWE BOEKEN. De boekenlijst gaat tot nr 939. In het lokaal der boz- kerij hangt thans een bijgevoegde lijst van werken j aangeplakt, de volgende, namelijk i 940 Jacob Van Artevelde Conscience 1 Arm Grietje en Heiderooske L. Janssens 2 De Vagebond id. 3 Het Valkennest id I 4 Een Ontgoocheling Willem Elsschot 5 Het Wonder van de Hegge J Grietens 6 Tamboer V. Loveling 7 Het Fransch in de lagere scholen Max Rooses i 8 Uit dagen van nood Siska Van Dalen 9 Het geheim der oude Juffrouw Marlid 950 Ernest Staes Tony Bergmann 1 Sichemsche Novellen Ernest Claes 2 Bei uns in Deutschland id. 3 De Witte id. 4 Vertelsels van 't jaar nul Stijn Streuvels 5 Van Plezante Menschen Jaak Boonen 6 Trimmards Edw. Vermeulen 7 Heeroms Nichtje is gehuwd Fr. Crols 8 Allerzielen Heyermans 9 Het geheim-van eenSchooljongen De Graaff 960 Pallieter F.Timmermans 1 Het Wrak Jef. Toussaint 2 Het Huisje onder de Linden Bertha De Deken 3 Tij] Uilenspiegel L.Goedzak Charles De Coster 4 Flilligenlei G. Frenssext 5 De SI et Lod. Schel tj ens 6 Vrouwenhart Mauritz Sabbe 7 De Grensgod ld. 8 Ruwe Liefde R. Stijns 9 Hard Labeur id. 970 Asja Is. Stoergzenjef 1 Luchtervelde Eug. Zetterman 2 De Blijde Kruisvaart Fr. Francken 3 Onkel Braesig Fr. Reuter 4 De Straten van Antwerpen Sleeckx 5 De Kolonel en Jerry L. T. Meade 6 Koninginnetje Alitta Hoog 7 De Vloek van het Geld Nelissen 8 De Razernij Victor De Meyer 9 Boeteling. Een dag in Amerika Lod. Scheltjens 980 't Kwartet der Jacobijnen Mauritz Sabbe 1 De landman uit Urie Hoffman 2 Verhuizen Hilda Ram 3 Een hoekjevanZuid-Vlaanderen Omer Wattez 4 De Boeren van Ooien Auctor 5 Pier-cies G. D'Hondt 6 Als de Lente bloeit R. Van Passen 7 Jan zonder Vrees C. De Kinder 8 Verhalen en Novellen Vrouw Courtmans 9 Mengel - Poézij J. Van Lennep 990 Treur- en Blijspelen id. 1 Drie Reisschetsen Jan Ten Brink 2 Van Vorst tot Banneling Louise Stratenus 3 Een Negergeschiedenis F. Hoffman 4 C.L.Vr. Van Affligem J. B. H. Willems 5 Aalst v. toeristen en kermisgasten P. Van Nuffel 6 Deken De Hert id. 7 Familie en Kennissen Fr. Haverschmidt 8 Zuid-Afrika Paul Fredericq 9 Aalstin 1805 Petrus Van Nuffel 1000 1302 o? Breydel en de Coninck C, Marichal 1 Wat Oud-VIaanderen zong M. Sabbe 2 De Wandelende Jood Vermeyler. 3 Demon Jan Fabricius 4 Katanga en Zuid-Afrika D' A. Lodewijckx 5 Uit Noord en Zuid Oude H.Smits e.a. 6 Volksverhalen Pieter Geiregat 7 Fransch. en Zeeuwsch-Vlaand. O. Hans 8 Schetsen uit het Dierenrijk Edw. Campens 9 Motten Ouida GELIEFKOOSDE SCHRIJVERS Worden meest gevraagd eerst en vooral de werken van HENDRIK CONSCIENCE, (De Leeuw van Vlaanderen en De Kerels van Vlaanderen, enz.) vervol gens dwerken van Bjórnson, C. Buysse, Couperus, Dina Demers. Ch. Dickens, Virginia Loveling, Marlitt veel gevraagd door Lezeressen)Top Naeff, Sabbe Mau- riti, Snieders, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Teirlinck en Styns, Ernest Claes, Van Hulzen, Van Lennep, Van Maurik, Zahn, Petrus Van Nuffel. Werken als t Iwien van Aalst Bauwens I Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak Ch. De Coster I Jan zonder Vrees C. De Kinder i Sprookjes Grimm Een Negergeschiedenis Hoffman I De Landman uit Uri id. De Boeren van Ooien- Auctor De Vagebond L. Janssens Het Valkennest id. worden veel gelezen van onze jonge lezers. ENKELE STATISTIEKEN Op einde 1925 waren er 83 regelmatige lezers. Gedu rende dit zelfde jaar ztjn er 3900 werken uitgeleend, zij gemiddeld per week 85. Hierna volgt het getal uitleenin- gen per onderverdeeliug voor 1925 Proza 2800-, Tijdschriften 40 Gedichten 20: Too neel 90 Levensbeschrijvingen 25 Kinderlectuur 470 Folklore 50; Onderwijs 15Vakboeken 30; Maatschap pelijke kwesties en studies 20 Kunsten 40: Gezond heidsleer 20 Plant- en Dierkunde 35 Scheikunde en Geneeskunde 20 Sterrekunde 20 Landbouw 20 Aardrijkskunde 90 Geschiedenis 65 Theosofie 30. EEN DANKWOORDJE Hulde en dank verdienen wel de h. h. bebliothekaris- sen Jan De Clippel en Gaston 'Van Vaerenberg die belangloos hun tijd en hun talent offeren aan onze lees'iustige leden, iederen Zondag van 9 tot 11 uur. Wat kunnen de Prorineie-overheden voor onze Tooneelvereenigingen doen DE PROVINCIE. Een soort Provinciaal Tooneeltornooi, zooals dit sedert een drietal jaren in de Provincie Brabant voor zangverenigingen ingesteld is, zou niet alleen op gelde lijk gebied aan onze verenigingen ten goede komen, maar zou ook de kunst louteren en een prikkel zijn om Dit tornooi zou ieder jaar plaats grijpen in de bijzon derste centra van de Provincie, op verschillende Zonda gen verscheidene kringen uit de stad en het omlig gende zouden er een tooneelstuk in één bedrijf opvoeren, opgelegd of vrij naar keuze j bij de uitspraak, door een jury aangeduid door de Provincie, met toevoeging van een paar afgevaardigden der maatschappijen, geen rang schikking, enkel een bekwaamheidsbewijs dat voor ge volg zou hebben de toekenning gedurende 2 of 3 jaren van een vaste toelage. Hier nog ben ik van oordeel, dat alleen oorspronkelijk werk in aanmerking kan komen. Verder kan ook de provincie steun verleenen bij verja ringsfeesten, tooneelwedstrijden, ojaenbare voordrachten en lezingen. R. DE WIT. Hel Dorp zonder Klok. Het gezelschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg uit Gent, trad in 't Feestpaleis enkele weken geleden op, met het bekoorlijke zangspel Het Dorp zonder Klok. Het duizendtal toeschouwers welke opgekomen waren om deze aan hoedanigheden rijke tooneelwerk te zien, spaarden hunne toejuichingen niet. Deze bijval was overigens ruim verdiend. Spel, muziek, dekor, belich ting, zang, dans, waren alle om ter meest verzorgd. De hoofdrol, gespeeld door h. Hesselinck, was een perehje van het helderste water; natuurlijkheid in hoor.- mate, mooie diktie, gevoel vol spel waren de hoofd- hoeoanigheden welke we in dezen speler meest bewon- Ook de regie geven we een gansch bizondere vermel ding Je heer E. Stevens verstaat zijn vak, hij heeft zin voor kleur, voor aangename- en kunstvolle groepeering. Hij heeft het Dorp zonder Klok zóó ten tooneele gebracht, dat we van zijn voorstelling een onuitwisch- baren indruk medekrijgen hij heeft ons een kunstgenot bezorgd, dat ons dankbaar jegens hem stemt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1925 | | pagina 3