foor Taal 1 Zooals Pilatus Jaarlijksch (iala Bal Koninklijk Letter- en Tooneelkundig Gezelschap - EEN ONWEER ■saassgsaB^aBaggagMsaBsgiGsgMEaEgaeagssaggBBa EEN ONWEER. Vlaamsclie Opera m Antwerpen. Zevende Jaargang Nr 42 IWHflJlDüHD Januari 1928 Voorzitter Robert KLAES, Aa is Dirk Martcnsstraat, 73. - Gesticht ten jare 1871 58 Stad Aalst. Schouwburg Feestpaleis. Koninklijk Letter-en Tooneelkundig Gezelschap g VOOR TAAL* Ep V^ItlHEID l| j Bureel 7 our =xxx>S§o»o»j Gordijn 7 1/2 uur j I Op MAANDAG 13 FEBRUARI 1928, OPVOERING VAN Spel in twee bedrijven, door Prosper ARENTS, met de medewerking van Mevrouwen Richard Van Styvendael-Aelbrecht van Aalst, lid van het Gezelschap en Constant De Vuyst-De Geyter uit Brussel. DE HOOFDOPZIENER. DE BESTUURDER. THEODORE DE RIVET, ERNEST VLOORS, Mr VANDEN BULCK. Mr ZW1M. ANNEKE. L1EZEKE. DE POLITIEAGENT. ONDERWIJZERS. De handeling heeft plaats te Heer Richard De Stobbeleir Heer Robert Klaes H;.r Alfred Heer Modest Beeckman Heer Antoon Van den Broeck Heer Gaston Van den Eede Mevr. R. Van Styvendael-Aelbrecht Mevr. Const. De Vuyst-De Geyter Heer Richard Van Styvendael SCHOOLJONGENS. 11 huidige dage in een groote stad. Geprimeerd blijspel i bedrijf, door Hubert MELIS. PERSONEN VERKU1PEREN. brouwer MARIE, zijn dochter VAN BOGAERD, geneesheer FRANS, zijn zoon VERLAENEN. vriend van den huize TREZEKEN, dienstmeid bij Verkuiperen PETRUS, knecht bij Van Bogaerd Een dorp in 1910. Heer Gustaaf Steenhaut Mevr. R. Van Styvendael-Aelbrecht Heer Gustaaf Van Langenhove Heer Fritz Kelders Heer August Stockt Mevr. Const. De Vuyst-De Geyter Heer Antoon Van den Broeck Leden, vergeet niet dit blad mede te n er zullen immers geen programma': i naar den Schouwburg op 13 Februari a :r uitgedeeld worden tijdens de vertooning. PRIJZEN. DER PLAATSEN Loge- of Orkest jetels en de livee eerste rijen van hel balkon 6 fr. - Parket- en Balkon jetels 4,50 jr. - Parterre en Zijde jetels jjo fr - Alle taksen inbegrepen. DE DEUREN BLIJVEN GESLOTEN TOT NA AFLOOP VAN IEDER BEDRIJF. OPLEG GELD voor Loge-, Orkest jetels en de 2 eerste rijen balkon 2.50 fr. per plaats voor Parket- en Balkonjetels zjo fr per plaats. Leden opgepastDe Eere- en Werkende leden zijn verzocht op vertoon hnnner lidkaart. hnnne kaarter, af te halen in Feestpaleis van af Maandag 6 tot Vrijdag 10 Februari, van af 10 ure 's morgens. Wie eerst komt, best komt De kaarten aan niet leden zullen slechts van af Saterdag morgeti 11 Februari te j 10 uur verkocht worden 8 «J ZETEL DER VEREEN1G1NG Graaf van EgmontGroote Markt, Aalst Cfl^flVRIi 1928 OUSTS De aankondiging op de 4e bladzijde zal aan onze leden het voordeel doen uitschijnen hebben aan gaande de inkomprijs voor ons zoo befaamd carnaval-bal. De niet-leden moeten 10 Fr. betalen, de leden slechts 5 Fr., een verschil van 10 fr. per koppel Onze leden moeten dit voordeel doen uitschijnen aan kennissen en geburen. Immers, de Eere-leden betalen per jaar 15 Fr op vertoon hunner lidkaart bekomen zij 2 kaarten per vertooning mits een zeer geringe opleg (nog de helft niet der somme geeischt door het meerendeel onzer Zuster-maatschappijen). groote vermindering voor ons Bal van AALST- KERMIS en dat van CARNAVAL. Het voordeel zich als lid te laten inschrijven van M VOOR l'AAL EN VRIJHEID is dus niet te versmaden. Elk lid moet er van gebruik maken om werven. In het blijspel dat op ons programma staat, zullen inze jongere acteurs het voetlicht trotseeren. De tooneelcommissie was van meer dan tijd is de leemte aai gedurende de 2 laatste jaren in onzi is. Een beetje toegevendheid varn eker er tot een gewettigd oordeel dat het 1 te vullen die rangen geslopen het publiek zal toedragen Het publiek weze dus niet al te streng in de beoor deeling over de vertolking van dit blijspel. Onvoorziene omstandigheden hebben ons genood zaakt de voorgenomen reis naar Antwerpen te verdagen tot na Carnaval. Meer dan waarschijnlijk zullen onze leden die dezen uitstap willen meemaken in de gelegenheid worden gesteld de nieuwe opera van R. Straus 1 DE ROZENKAVAL1ER ofwel HOFMANN'S VERTELLINGEN te kunnen toejuichen. Er zal slechts een oproep gedaan worden. Eene inschrijvingslijst zal ter inteekening berusten in ons lokaal GRAAF VAN EGMONT en ook in SCHOUWBURG FEESTPALEIS De leden zullen eene waarborg van 10 Fr. per persoon behoeven te betalen. Deze somme zal natuurlijk in aanmerking komen bij het afhalen der kaarten. Vertrek tusschen 9 en 10 ure 's voormiddags. Wie gaqt er meè 7 R. K.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1927 | | pagina 1