- (t A I, A B A Ia - Het verval van het Tooneel. GUST BORGBRS - Nieuwe Schouwburg Feesfpaleis. - De Naakte Eva, Over de Stille Kunst. De oorzaak ervan. Dat het tooneel geducht te kampen heeft tegen den steeds grooteren invloed die de cinematographic op de schouwburgbezoekers uitoefent, is een waar heid van bijzonder groote afmetingen, een dier waarheden die men in het land van Breughel wel eens vergelijkt met een herkauwer. Dat schouwburgbestuurders graag de massa jammer dat wij den klank niet kunnen weergeven die dit woord in hun mond aanneemt aansprake lijk willen stellen voor het met zienderoogen waar te nemen gemis aan belangstelling, is een andere dier waarheden. In naam der kunst wordt er dan ook geducht gebanbliksemd tegen de onverschilligen, de verwaten, de analphabeten, enz. enz., die van schouwburg bezoeker. ex-schouwburgbezoekers werden, en in de cinema van de wijk, deze verstrooiing vinden die de schouwburg of opera hen niet langer biedt. Een schouwburg, hoewel gesubsidieerd en nage noeg vrij van alle taksen, dient ondanks alles een onderneming te blijven. Zonder het publiek slaafs te volgen, dient er toch af en toe rekening gehouden te worden én met de artistieke nooden én met de artistieke wenschen der bezoekers. i, de kinema, hoezeer belast onder taksen as taksen, officieele chineezerijen van _.i controle, brengt ook kunstwerk ter voorstelling, kunstwerk dat zeker de vergelijking kan ondergaan met de cenakel-stukjes en de tooneel- werken voor de minderheid, die meer en meer het speelplan komen innemen. Vereenvoudigde spelling en andere subtieliteitjes geven nog geen recht aanspraak te maken op hooger kunst en eigent men zich dat recht toe, dan is de hartelijke lach van den man van de straat meer dan gewettigd. Om de belangstelling wakker te schudden werd er dan ook uitgezien naar krachtdadige middelen en een maatschappijtje kwam tot stand dat zich ten doel stelt zalen te vullen aan verlaagd tarief. Voorzien van een aantal bestuursleden voldoende om de kaders van een regiment der overledene burgerwacht te vormen en in handen van enkele piepjonge normalisten, gaat deze maatschappij haar gang en orakelt en richt in dat het een aard geeft, met dit resultaat dat de laatste volle plaatsbeta'ende schouwburgbezoekers zich eenvoudig in de rijen van de halfbetalers scharen Het zijn echter hulpmiddeltjes, plaasters op een houten been, die noch de tooneelspeelkunst, noch de tooneel-onderneming ten goede komen. Een degelijk repertorium, niet langer liefhebberen met conservatorium-leerlingen uit de hoogste klas, in dergelijke methoden alleen ligt heil. De oudere artisten verdringen en op het achter plan brengen, de toeschouwers tegenover pre stellen, proeven op gebied van tooneelschikking, proeven op gebied van interpretatie en een n omschrijven dictie, dit alles is de oorzaak, de ware reden waarom het schouwburgwezen zich meer en meer verdrongen ziet door de jongste der kunsten. Gezond werk, dat noch naar de onbereikbare hoogten streeft van lijfiooze mannen en doode ralten. maar tot het gemoed spreekt zonder tot het melo daarom z'n toevlucht te nemen, dat is het element dat al te zeer in de thans ingerichte vertooningen ontbreekt. En juist dit, biedt de kinema meer en meer. Werken als een Blauwe Donau Achttien jarigen De Niebelingen Metropolis Liefde Het Wiel Groote Parade bieden ondanks hunne hoogere vlucht toch die gemoeds aandoeningen die den toeschouwer meevoeren. Het is den schouwburgbezoeker niet te doen eindeloos gepraat over onmogelijke toestanden te gaan aanhooren eerst en vooral vraagt hij verstrooiing en verstrooiïngskunsl, alle mogelijk* brochuurtjes ten spijte, is niet noodzakelijk van een 0 te verwerpen acteur. Ziet den schouwburgondernemer dit niet in, dan oet zijne zaak ten gronde gaan, hoe ook de vriendjes 1 belanghebbenden het wierookvat hanteeren. TZEHRECRIEEA-IM: KOMT IN OPERETTENVFRTOONING OP Woensdag 1 Februari 1928, door het gezelschap van C3-TJST BORGERS Opvoering van Nieuwe Operette in 3 bed^jven van Byjacco, met Grietje Mertens Gust Borgers fin Fritz VaerewijCk in de hoofdrollen. GROOT SUCCES. - Lachen I Lachen I Kaarten in Feestpaleis van af 3.50 tot 7.50 fr. Bureel 7 ure. Gordijn te 7.45 ure. PRACHTIGE SCHOUWBURGZAAL FEESTPALEIS. - AALST. Koninklijk üettep- en Tooneelkundig Gezelschap VOOR TRAIi Etf VRIJHEID Jaarlijksch gemaskerd en verkleed BAL, op Maandag 20° Februari, met bijzonder dubbel Jazzband Orkest. Rijke verlichting der zaal. Nieuwe aantrekkelijkheid. Te middernacht uitreiking van prijzen aan de schoonst verkleede Dames of Heeren Koppels en groepen. Kroning der Koningin over het bal. INKOMPR1JS Leden van het Gezelschap Fr. 5,00 per persoon. Niet-Leden Fr. 10,00. Bureel te8u. Souper te 11 ure in het Foyer. - - Begin 81/2 u. NB. De Logc's kunnen voorbehouden worden a Fr. 25,(4 tot 5 plaatsen). Zich te wenden tot onzen Onder-Voorzifter. H. Franz Michiels, Kattestraat, 25. - Voor het souper inschrijving in Feestpaleis. PT Goei voorzien buffet. - De wijnen en champagne zullen aan zeer gema tigde prijzen verkocht worden. HET BESTUUR. Van alles cuat en... overal, Greta Garbo teekende een nieuw kontrakt met Metro-Goldwyn eerste film Heat (Hitte) insceneerder Clarence Brown. George O'Brien werd het slachtoffer van een ongeval na 15 dagen rust opgeknapt. Camilla Horn draait haar tweede Amerikaansche film De Steno James Cruze draait voor Pathé Exchange. Charlie Chaplin's Het Cirkus gaat in première te New-York op 14 Januari. Bessie Love. Molly O'Day en Richard Barthelmcss zijn partners in Little Shepherd Antonio Moreno. Spanjaard door geboorte, werd Amerikaan genaturaliseerd. Ben-Hur werd in het Elyseum voor President Doumergue vertoond. Greta Garbo's taalman, Sven Borg, is nu ook ver tolker geworden. Algiers krijgt een openlucht cinema. Jean Bart's, levensgeschiedenis, wordt verfilmd. Aimé Simon-Girard, liet zijn knevel groeien. New-York telt 800 cinemas tegen 70 schouwburgen. May Mac Avoy, verhuisde van Warner Brothers naar First National. Lars Hanson's terugkeer naar Europa wordt gelogenstraft. Noord-Afrika telt 170 cinemas. De Italiaansche cinematografie krijgt nieuw leven een geschied kundige film over Napoleon's strijd tegen Oostenrijk staat op stapel. In haar jongste film: Heden danst Mariette is Lya Mara een Hollandsch meisje. Nordisk draait te Berlijn drie films. Fox-Film gaat "Het Driemeisjeshuis van Schubert draaien. Lilian Harvey dreait te Berlijn De Bedelares van de Pont des Arts Harry Liedtke en Maria Pandler, draaien Mijn vriend Harry Henny Porten's jongste film heet Violantha In Canada wil men 's Zondags de cinemas sluiten. Tom-Mix zou zich uit de cinema terug trekken, tot heden draaide hij een 70-tal films. Pola Negri is met verlof te New-York. Wilhelm Dieterle gaat in Duitschland De Graaf van Monte Chrisio draaien. Carman Boni's films worden in Duitschland als jeugdgevaarlijk aanzien. Er loopen geruchten over eene verloving van Lily Damita met een beroemd Fransch staatsman. Italiaansche ilegme. De amerikanen brengen met zich naar het buiten land hun praktische methoden mede. Zoo komt het dat wanneer zij in een Europeesch studio draaien, zij belangrijke verzekeringen aangaan voorwat de dekors betref. Alzoo richten zij een brandweerdienst in die er zorg moet voor dragen niet door een brand ramp te worden verrast, wat de verwezenlijking van de film dikwijls aanzienlijk zou kunnen vertragen en hierdoor een macht aan kosten vergen. Een Italiaansch insceneerder had zoo eens enkele geschiedkundige dekors laten oprichten, een werkje dat machtig veel tijd en geld had gekost. Toen vroeg hij aan een plaatsingbureel hem een nacht waker te bezorgen die op de hoogte zijner taak was. Men stuurde hem een man van rond de dertig, die, naar het uiterlijk te oordeelen, wel in staat zou wezen de plaats met succes te bekleeden. De insceneerder leidde hem rond het studio, toonde hem de plaatsen waar de bluschapparaten stonden, alsmede de kontroolposten, waar hij zijn fiche, tijdens zijn ronde moest laten afstempelen. De Italiaan baalde de schouders op en zegde Ik heb nooit erg veel van paperassen gehouden en ik voel mij niet in staat om dit stukje karton te doen afstempelen. Ge kunt echter in mij alle vertrou wen hebben en ik zal mijn best doen om in tijd van nood de bluschtoestellen naar behooren te doen werken, Stel er u maar mede tevreden te wijzen waar mijn bed staat en of wat vuur is aangelegd. Indien er iets gebeurt.hoeft ge mij maar te wekken.,, Onnoodig te zeggen, dat de man de plaats in kwestie voor zijn neus zag voorbijgaan. Moppen. Witte roos Hoe komt het dat ge zoo rood zijl 7 Roode roos Ik schaam me dood, als ik bedenk, hoeveel geld de bloemisten voor ons vragen durven. Klant Wat rekent gij voor het scheren 7 Dorpsbarbier Ja. dat ligt er aan hoeveel kleef- pleisters ik noodig heb Die kosten twee frank zestig den halve meter. Juffrouw A Zie eens. dit muntstuk is 300 jaren oud Ik heb het gekregen toen ik nog een heel klein Juffrouw B. Verbazend, zijt u dan al zóó oud 7

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1927 | | pagina 3