TIEtVJA FliSTPALil AALST, Vlaanderenstraat, AALST. Inrichting van Ist' orde. Groot Orkest, DE LIEDE VAN SONJA, IRENE a- CIE, WEENERWALS, LIEFDE FOP, DE GAUCHO, (Le Gaueho), BLANKE SLAVINNEN DE DOODELIJKE KUS Van Boet» tot Bon-Vivant. De auto spoedde zich vooit en liet de kerk nu achter zich. De klokken luidden, doch het geluid stierf weg. Lucien d'Artois nam Germaine's handje in de zijne en wierp haar een liefdevollen blik toe. Maar zijn blik werd niet beantwoord. Treurig 7 Ik weet het niet. Niet treurig op onzen huwelijksdag, mijn liefste Ik weet het niet.. De wagen hield voor een oud kasteel stil. zooals het ten minste in die streek genoemd werd. Dit mooie, evenwel ouderwetsch huis behoorde den welgestelden markies Lucien d'Artois toe. Een ideaal man. zou de lezer denken, doch Lucien was geheel en al een boei in zijn uiterlijk en opvattingen, een man om een boerenmeisje te huwen. Maar Germaine Twintig, mooi, een kind van de Parijsche boulevards. Thuis! zei Lucien en hielp zijn vrouw uitstappen Treuriger dan ooit was zij, toen ze binnentrad. Thuis 7 Vijfhonderd jaren was dit het tehuis van de d'Artois. Maar Lucien.... je hebt een huis in Parijs, niet 7 Parijs I Lucien haalde zijn schouders op. Wie zou Parijs wenschen 7 Olie, rook. rumoer en hoofd pijnen. Parijs is een koorts —r Parijs is om dol te worden. Parijs, cocktails Mijn kleine Germaine. kijk eens uit dit raam. De bosschen. koeien, de vogels, de menschen hier 't Is prachtig. Hier kan men denken, leven. Hier hebben we den tijd voor iets. Parijs 7 Ach nee I Zij ging naar het venster, doch zag zij ook de dingen, die hij opgesomd had Toen hij bij haar kwam zag hij tranen in haar oogen. Mijn lieveling I Waarom huilen op je huwe lijksdag 7 Oh 1 ik haat dit alles I Hij deed een stap achterwaarts, alsof zij hem in het gezicht geslagen had. Maar liefste I Moe kan je dit haten 7 Het is zoo prachtig. Allen van de familie hebben hun bruiden naar dit mooie hui3 gebracht. Zij zijn er allen trotsch op geweest. Oh. er zijn maar weinig plaatsen in heel Frankrijk die zoo schoon zijn als deze. Maarhet is zoo boersch I Kan het anders zijn 7 Het is hier buiten. Met wie heb je hier omgang 7 Met wien spreek je eigenlijk 7 Wij hebben zeer welgestelde buren, Germaine lief. Boersche lomperikken I Weten zij iets van het laatste af 7 Het laatste.. Deze menschen hier leven niet 1 Ik verzeker je Wat doe je 7 Heb je van het nieuwste stuk gehoord 7 Ben je ooit in een bioscoop geweest, in een schouwburg 7 Maar Germaine... En kleeding 7 Ik heb het in de kerk gezien. Het is eenvoudig afschuwelijk 1 Noem je dat mooi 7 Bah Lucien nam haar bij de schouders en keek haar in de oogen. Germaine. zei hij heesch, hou je van me 7 Verwachtte je dat 7 vroeg ze onverschillig. Wat bedoel je 7 Ze zuchtte en ging weer naar het raam. Jij en mijn vader hebben dit huwelijk geregeld. Mijn opinie werd niet gevraagd. Jij verlangde een jonge vrouw. Mijn vader verlangde geld. Jullie beiden zijn tevreden gesteld, maar ik tel niet mèe. Nooit mooie dingen zien. maar altijd booraen en weiden, nooit een fatsoenlijk gezicht. Nee. Lucien, ik hou niet van je. Ik werd niet geraadpleegd over mijn gevoelens. Maar nu je het vraagt, ik hou niet van je. en. ik haat dit landelijk leven Ik verlang Parijs Lucien liep onrustig de kamer op en neer. bleef toen een oogenblik staan om na te denken. Daarna liep hij weer door om dan plotseling een oude bel te laten gaan, waarna een bediende de kamer binnenkwam. Zijn de advocaten nog steeds beneden 7 vroeg hij aan den knecht. Ja, mijnheer. Zij drinken wijn met de andere Laat hen boven komen. Ik wil hen spreken. De bediende boog en vertrok. Wat nu 7 vroeg de verwonderde Germaine. Wacht, mijn vrouw, je zult weldra zien. De heeren advocaten kwamen binnen en bogen diep voor de bekoorlijke bruid. Neem papier en pennen, riep Lucien. Er moet een overeenkomst geteekend worden. Met groote vlugheid voldeden de beide rechts geleerden aan Lucien's verzoek. Op mijn vrouw zet ik drie kwart van mijn huidige bezittingen vast. zei Lucien. Klaar 7 De advocaten knikten en volbrachten hun een voudige taak. De papieren waren spoedig gereed voor Lucien's handteekening en na hun buigingen beantwoord te hebben, begeleidde hij de heeren naar Toen ging hij naar Germaine toe en boog voor Vaarwel 1 zei hij. Vaarwel zei Germaine. Zij ging naar beneden en stapte in de groote limousine, die haar vader gekocht had, van Lucien's geld. Van uit het raam boven sloeg Lucien haar vertrek gade. De weg kromde juist even voorbij het kasteel. De eene weg ging naar Parijs, de andere naar het Zuiden. Germaine's wagen reed Noordwaarts. Toen ging Lucien naar beneden en nam een van zijn gasten terzijde. Henri, ik wil je spreken, zei hij. (Vervolgt). waaraan de beste muzikanten der stad verbonden zijn. Moderne zaal met allerbeste zitplaatsen. De grootste en kostelijkste banden voor het seizoen werden door ons reeds vastgelegd. Hieronder geven wij een kort overzicht van wat er zoo kortelings nog zal aangeboden worden (met GLORIA SWANSON) (met COLLEEN MOOR) (VALSE DE VIENNE) (POUPÉE D'AMOUR) laatste reuzenfilm van DOUGLAS FAIRBANKS i enz. allen superproductie's die op dit oogenblik te Brussel reuzenbij val genieten. Wij kiezen het beste uit de wereldband en zonder van onze kliënten de minste prijsverhoo- ging te vergen. De Algemeene bestuurder ROB. KLAES. Drukkerij Van den 13roeck-Jacobs en Zoon, St. Janstraat, AALST Telefoon 404

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Voor Taal en Vrijheid | 1927 | | pagina 4