HET VERBOND VAN AELST KOOPHANDEL NYVER1IEID. LANDBOUW. AELST, 17 JINY. UITSLAG DER KIEZING VAN DEN 13 JINV, TE AELST. Ballotering. N' 83. ZONDAG, 18 JLNÏ 1848. 2e JAER. Kiezers van de stad en van het distrikl Aelst! Gy hebt Voldoen aen de verwachting van het land aen de verwachting van alwie de handhaving onzer nationaliteit en onzer vrye inrigtingen acngcklccfd is gy hebt den dank van het geliefde België ten volle verdiend. Tc vergeefs hebben al de terugwerkende en ver nielende invloeijingenwelke het op den maetschap- pelykcn stand gemunt hebbensamengespannen om de mannen te bevechten die alléén bekwaem zyn om het liberael gouvernement en de grondstellingen van orde en van vryheid te verdedigen en te ondersten- I nen; te vergeefs zyn de hateiyksle, de buitensporig- i ste hartstogten in het werk gesteld gewordente vergeefs zyn de onbegrypelykste, de schandelykste lasteringen tegen de mannen van uwen keus uiige- braekt gewordenniets, kiezers, heeft u kunnen be letten de namen die u, even als aen geheel het land duerbaer zyn, niets heeft u kunnen beletten van j mannen te doen zegevieren die voor u eene waerborg zyn van orde, van vryheid, van spaerzaemhedenen van al de zoo vuriglyk gevracgde verbeteringen voor welke onze zoo schoonc inrigtingen nog valbaerzyn. Eer aen u, liberale kiezers van het distrikt Aelst! gy hebt u op eene eervolle, op eene schitterende wyze van uwe pligt gekweten gy hebt wel gehan deld voor u zeiven en voor het land, voor zyne eer en voor de uwe! Welk een waerdig en verrukkend tooneel leverde die oneindige vereeniging niet op van vrye mannen, ja wacrachtiglyk vry melde daed, en niet met de woorden, zoo als in andere landen alwacr men, in name der vryheid. niets dun een ondrageljk despolis- mus ziet heerschen, van mannen die bezield waren met den yzeren w il van als volksvertegenwoor digers te doen uitroepen diegene welke de be- kuuemste zyn om over het wclzyn des vaderlands te waken. Hoe bezieldhoe levendig was dit schouw spel niet van die ontelbare invloed hebber deen zoo hoog by hunne medeborgers van allen stand geachte mannen die men gestauiglyk heen en weer zaggaen om de kiezers aen te wakkeren en om ze door hunne vvyze raedgevingenmaer niet door kuiperyen en door gpweld, te onttrekken een den invloed van verborgene en schandelyke werkingen Dit alles was ten uiterste aenlokkelyk en bovenal een schitterend bewys van het punt lot welk de gevoelens van vryheid, die zoo onafschcidbner zyn van de orde, in ons land gekomen zyn. Wy zeggen het zonder vrees van tegengesproken te worden, wy zeggen het lot eer der stad Aelst die zich in deze gelegenheid zoo wel gedragen heeft en aen welke wy ons, meer dan ooit, verhoogveerdigen toe te belmoren Kiezers van de stad en van het distrikt Aelst! gy hebt een der grootste, der verhe- vendste der voortreffelykste tooneelen opgeleverd welke een vry land opleveren kan. Gy hebt u, in de oogen van het land, voor eeuwig opeenen zoo schit terenden, zoo cervollen rang geplaatst, dat gy u thans gelukkig en Irotsch over u zeiven moet gevoe len. Dat men ons een gewest noeme, niet alleenlyk in ons land, maer zelfs in zulke landen waer men be weert meer vryheid te genieten dan wydat men ons een gewest noeme, zeggen wy, 't welk roemry- ker en meer liberael zy dan de stad Aelst en derzelver distrikt! Yoortaen, wanneer men in u by wezen den naem zal aenhalen der meest bevolkte en meest ver lichte steden van waer het licht zvnc stralen over heel het land uitschiet, zult gy, nog jong in de oefe ning der vrvhedenmet een gevoel van geluk en van trolschheid den naem van de stad en van liet destrikt Aelst met eerbied hooren uitspreken. Ja, evenals Brussel, Geul, Antwerpen, Luik en de andere groote steden van verlichting, zult gy aen uwe land ten voorbeelde gesteld worden. Kiezers van de stad en van het destrikt Aelst, dat deze eer en het geweten van het welzvn uws lands bewerkt te hebben, het loon zy van uw schoon ge drag, van uwe voortreffelyke zelfopoffering! Senaet, le Bureel. 2" Bureel. .*3' Bureel. 4' Bureel. 5' Bureel. Kiezers 1792 TOTAL. Volstrekte meerderheid 997 AELST, GEERAR DSBEIIG EN 9 .NOVF. SOTTEGEM. HERZELE. M. DIIANE-DE POTTER. 141 98 224 300 248 1011 PROSPER SPITAELS. 271 175 128 144 172 890 MOERMAN. 122 69 176 24S 224 839 B. HAMELINCK. 273 122 94 103 175 767 VOOR DE KAMER DER VotkNvcrleifenwooriligfrg Kiezers 1795 Volstrekte meerderheid 898 M. BRUNEAU. 290 100 111 168 191 860 CUMONT-DE CLERCQ. 305 125 100 167 185 882 VAN CLEEMPUTTE- 267 192 116 166 197 938 VAN DER NOOT. 131 52 182 224 217 806 VAN DEN BOSSCHE. 114 180 194 235 219 870 DELWAERDE. 99 28 228 224 213 792 PROVÉ. 93 93 Ten gevolge v in dezen uitslag worden M.M. dTïane-De Potter, als scnateuren J. Van Cleemputteals volks- vertegenwoordiger uilgeroepen en v ordt er lot eene ballotcring overgegaen tusschen MM. Prosper Spitaels en Moermanvoor den senaeten MN Cumont-De Clercq, Bruneau, Van den Bossche en Van der Noot voor de kamer der volksvertegenwoordigers. Zie hier de uitslag dezer ballotering Senaet. Kiezers 1694 M. PROSPER SPITAELS. 283 191 165 145 191 975 d MOERMAN. 101 45 82 237 206 671 VOOR DE KAMER DER VolUsvertCKriiwoordtgers M. BRUNEAU. 291 125 160 149 192 917 CUMONT-DE CLERCQ. 298 178 167 146 191 980 VAN DEN BOSSCHE. 101 109 78 232 208 728 VAN DER NOOT. 105 61 94 233 206 699 MM. Prosper Spitaels voor den senaetCumont-De Clercq en Brunenu voor de kamer der volksvertegenwoordigers in de ballotering het grootste getal stemmen bekomen hebbende; zoo worden MM. d'IIane-De Poller, Prosper SpitaelsBruneau Van Cleemputte en Cumont-De Clercq, dcünilivclyk uitgcroe= pen, de twee eersten als senateurs, en de drie laetslen als afgevaerdigdeu by de kamer der volksvertegenwoordigers.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 1