De zegcprael «elke d«* lilieralcn van hol dislrikt Aeist, by de kiczing van den 13 Juny bchaeld hebben, is schillerend en beslissend. Wy hadden ondersteld, en wy hadden reden om te gclooven dat ile geeslêlyklicid zich zoude onthouden hebben van deel in den slryd te nemen, en dat de gebeurte nissen van February baer tut les zouden gediend hebben macr wy zyn in onze rogtvccrdige verwachting teleurge steld geweest, en van liaer inag men zeggen, even als van de legitimisten in Frankryk, dal zv niets geleefd beeft. Met hertzeer hebben wy de verdwaling gezien van zekere geestelyken wicn wy nogtans regtzinnlglyk zyn toegenegen, wal men er ook van zeggen moge, en welke, heden even als over een jaer, de kiezers verschalkten die zich nog niet liee- lcgansch acn hunnen noodlultigen invloed onttrekken dur ven. Heden, even als over een jaer, hebben w y gezien dat zv den w il der kiezers bewehiigden op liet oogenblik dat zy moesten stemmen met hun de bulletins uilde banden Ie nemen en er andere m le steken. Uaer die scbandelyke kuipery heeft slechts gediend om den roem onzer zegeviering nog luisterijker en de vernedering hunner onderlaeg nog sclia- melykcr te maken. Van eencn anderen kant zyn w v gelukkig te mogen zeggen en bevestigen dat ccrbicdwacrtlige priesters gausih vreemd acn den stryd gebleven zyn en zicli bevredigd hebben mei hunne regten als burger uil te oefenen zonder bun pricsterskleed te bevlekkeneer en achting zy bun toegewezen. Ten slotte, wy herhalen, helde zegcprael W'ILe de liberale en constitutionele dcnkwyzc, vertegen woordigd d. or hel Bondgenootschap, bchaeld heeft, is schit terend en beslissend. Want, biitci den inil.cl van cenigc clericalc makelncrs, bod het Bondgenootschap nog te w orste len tegen renen uitsporigen dorpsgeest welken zich had meester gemarkt van de unafhaukclykc kiezers der stad ÏSinovc die tot dal punt in dwaling gevallen waren dat zy tegen hun geweten en legen hunne overtuiging voor onze tegenstrevers gestemd hebben. De spyt en de besclinemdbcid die zy beden dacrover gevoelen wreekt ons genoegzaem over hunne doling. De even zoo ongeschikte als onzinnige kandi- datcur van .11. Prové welken zyne zoo weinig vereerende rol van over5jaren tegen de liberale lysl hernieuwt beeft, is insgelyks geheel ten dienste van onze tegenstrevers geweest want zonder den trouweloozcn aenval van den liberacl, M. Prové, zouden de kandidaten van 't Bondgenootschap zonder eenige moeite cn by de eerste stemming gekozen geweest zyn. Maer laet ons niet te veel beklagen over al deze hinder nissen, zy hebben slechts gediend om onzen zegcprael nog meer luister by te zetten cn het Bondgenootschap is voorlaen verzekerd van immer te zegevieren in al de kiesw orstclingen welke placls zullen hebben 't zy voor de kamers, 'l zy voor den provencialcn of den gemeente racd. De'definitieve uilslag is om 10 uren des avonds bekend en begroet geworden door bewyzen van cene algemeenc ver rukking. De lucht weergalmde van bel vreugde geroep des volks cn eensklaps was de stad, uit eigene acndryving en als by tooverslag, vcihcht. Deze uitslag was nog niet olljcie- lyk bekend gomackl toen hel muzickgenootsclmp i|L a I mil Ir Garde) alrcede bezig was met eenc luislcrlykc serenade te geven voor de woon van M. Biuneau en van daer' voor bet huis van M. Cumont-De C.lerrq. Nauwelyks bad dit ge nootschap zync vrolykcloonen gestackt ofhet woerd onmidde- lyk opgevolgd door de .Maetschappv van harmonie Al Grocijcnd'Bloeijcnd welke op hare beurt de twee verkorne des volks met een betooverend nachtmuziek vereerden. Het geschut donderde dat dc aerdo er van daverde cn dc algc- meene vreugde was onbescbryll'clyk groot: 'zoo waer is liet dat dc gekozen kandidaten wel inderdacd diegenen waren welke door dc algemecnc dcnkwyzc waren aengeduid. Na in hunne woonst de gelukwcnscliingen hunner talryke vrienden ontvangen tc hebben, hebben .MM. Bruncau en Cumont-De Clercq zicli naer bet locacl van liet Bondgenoot schap begeven. Nooit zyn wy, nimmer is Aelst ooggetuige geweest an zooveel gcestdrieft, san zoo veel verrukking. Gedurende een kw aertierten minste, hoorde men niets dan liet geroep van: Leven nn;c volksvcrtenenwoordiyersLeven de liberalen.' J.cve dc AllianceM. 1'. Iinpens, ondervoor zitter van hel Bondgenootschap, heeft eerst dc twee gekoze nen geluk gewenscht; na hem heeft M. F. Evil, in cene warme cn sympalicsclie aenspraek, den uitslag der zegevie ring van dezen schooncn dag aengrtoont cn met verrukking uitgeroepen dat de zegcprael geheel voor de vrylicid. voor de nationaliteit cn voor de burgerlyke onafliankclykhcid was. Dc woor.len van M. Evit zyn diep gevoeld en leven- diglyk locgcjuichd geworden. Daerna beeft M. Bruncau bet woord genomen dcrcdcnacr heeft er zich otucpgelegd om al de aengelegenbcid le doen uitscliynen welke den sibille- renden uitslag der kiezingcn acn het Bondgenootschap geven zal. Hy heeft nitgcropcu dal liet vacndcl des genool- scliaps in al de toekomende provcnciale, communale en al gemecnc kiezingen zegevierend zou rondgedragen worden, dat dit vacndcl, 't welk hem in zyne hoedanigheid van voor zitter is toevertrouwd, door hem met standvastigheid zomlc hcwaerd en hewaekl worden. Deze woorden zyn met een eensluidend geroep van geestdrift onlhacld cn met een da verend cn onoplioudclyk handgeklap begroet geweest. M. Cumonl-Dc Clercq heeft op zyne beurt cene trelfende aen spraek geJaen welke insgelyks op dc levendigste wyzc is toegejuicht) geworden. Deze lieer, liet levende zinnebeeld der reglschapenheid, beeft dc gcdoogzaemlieid der ovcrwin- naers ten voordode der overwonnen ingeroepen. Laten wy in onze tegenstrevers niets an Iers zien, heelt by uit geroepenals verdoelde mcnschcn, cn belooncn _wy liet kwaed met liet goede. Een donderd gejuich beantwoorde op nieuw deze zoo cclu evangelische woorden, en bet overige, deslvds, welke men dit marl aen dc rust ontnam, werdin eenc onuildrukkelyke vreugde en broedermin doorgebragt. Welke is dc pen die het zou durven wagen al den luister tc bcscliryvcn van dezen gedenkwaerdigen dag welken voor- tacn de schoonste bladzyde derjaerbod.cn van \elsl zal uit maken: van dezen dag welks gevolgen ter g" vk-r lyd ornc zcgepiael en eenc wacrborg zyn voor de handlisting onzer NATIONALITEITONZF.n CONSTITUTIE EN ONZER BrRCERLVKE onafiiankelykiieid! Zckerlyk zyn wy de verwaenden niet die zulks zouden durven; wy zyu eenvoudiglyk dc verbaiers der voornaemsle en lioofd/at-elyke daedzaken wacrniede de kiezing en derzelver uitslag elkander hebben afgewis seld, en zy alléén die hunner vryheid bewust zyn, die tot dezen uilslag hebben mcdcgeliolpcndie alles hebben bygewoond cn thans bunnen loon in hunne eigene voldoe ning vinden, zy alléén kunnen zich een denkbeeld vormen van ilezcn schooncn dag welken de eer en den roem van de stad eu van het dislrikt Aclsl ten eeuw igen dage geves tigd heeft. De mede opsteller uitgever van Den Dcndcrbode die allyd zoo gestuft heeft overzyncn eerbied voor dc wetten, heelt verleden dynsdag een schoon bewys van dien eerbied gegeven. De man, ofschoon geen kiezer zyndecn ter spyt van dc w et welke den toegang der kicsburcclcn uildruk- kelyk verbiedt aen alwie het slemrcgl niet bezit, heeft zich vcroorlofl in een dier bureelen binnen te dringen. Een onafhankclykc kiezer der stad dit bemerkt hebbende, nam den overtreder by den arm, bragt hem voor de tafel van denvoorzilter alwaer liv stond le kykcngclyk ccnen afgelek- len boterham en M. Byl wierd na dat dc overtreding bestntigt en er proces-verbael van opgesteld was, schandclyk cn onder liet gejouw der nteniglc, acn de deur gezet. Dc Gazelle ran Aelst cn Den Dendei bodehebben water cn bloed gezweet van zicli tc wccren om hunne zwarte gal op den achtbaren M. Bruncau, voorzitter van bet Bond genootschap van Aelst, en aftredende volksvertegenwoor diger, uil tc spuwen. Soderl cenigc weken zyn hunne kolour.en cene aenfenscbakeling van vuige en walgelykc lasteringen tegen bel zoo onbaetzuchtig karakter van dezen lieer. Verleden dynsdag hebbende kiezers over deze boos- aerdige en trouweloozeaenrandingcn regl gedaen met hunne stemmen acn dc gelaslerdcn tc geven en dc kandidaten der lasteraers tc verslooten. Het Slonshe van Aclsl en Den Dcndcrbodehebben hunne dwaze aenrandingen tegen liet Bondgenootschap dezer stad niet gespaerd. 11 at zullen dc armzalige brond- scliryvers van Slonsl.e en Dender bode nu vertellen, nu dat dc kiezers den voorzitter en cenen ondervoorzitter van dit genootschap lot volksvertegenwoordigers gekozen hebben? Den Dcndcrbode cn hel Slonshe van Aelst die het verle den jaer tegen malkander vlam en vuer uilsponwden en elk afzonderlek, maer le vergeefs, hunne krachten legen liet ver bond uitputleden,hebben dezen keer gemeenn zaok gemaekt en al hunne ballerycn op ons gerigt. Dc schecle poinlcur van hel Slonske heeft alweer scheef geschoten. Liet Verbond vergeeft uit ganscher hert acn Den Dcn dcrbode cn aen hel Slonske van Aelst al hel kwaed dal zy t.rUl.cn willou doon a«n 4'.e tandidalon die wy in onze Lo- lutinen verdedigd hebben. Indien die twee bladjes hunne conscience willen gerust s ellen, dan noodigen wy hun uil zich niet de openbare dcnkwyze te verzoenen. Degrootemccrderlicidvan stemmen welke onze kandidaten van de kiezers der stad bekomen hebben, brengt onsonvry- vvilliglyk op deze bedenking: Indien sommige kiezers van liet platte land niet bedrogen cn misleid waren geweest, dan zouden onze kandidaten by dc eerste stemming geko zen zyn geweest, want, hebben de stedelingen er min belang" in als dc buitenlieden om wel in dc kamers verte genwoordigd te zyn? Hebben dc stedelingen, die meest allen nyveraers of grondeigenaers zyn, er niet zoo veel belang in als den landbouwer, dat wy afgevaerdigden heb ben welke den landbouw in de kamers voorstaen en verde digen tervvyl dc voorspoed van den eigen lom en van dc ny- verheid van den bloei des landbouws athangen Kennen de stedelingen min de candidaten welke onze tegenstrevers voorstelden en mei wclkczy dagclyks omgaen dan vele lands lieden die dezelve niet van zoo naby kennen en zich, in hunne goéde trouw, ten opzigle dier kandidaten hebben laten misleiden door de broodschryvers van Den Denderbode cn van dc Gazelle van Aelstl Zulke vragen opwerpen is dezelve oplossen. Verleden woensdag in den avond hebben de jongelin gen liefhebbers der zangkunde, welke zich in den loop des verleden winters door limi ontluikend talent in een concert hebben doen onderscheiden,eencsehoone serenade gegeven aen AI. Bruncau en acn M. Cumont-De Clercq ter gelegen heid van dezens kiezing tot afgevaerdigden by de kamer der volksvcrlegenw oordigers. Des anderendaegs beeft lictKoorgcnootschaponder het bestucr van M. Joseph Schelfhout, insgelyks, en ter zeiver gelegenheid, ecne luislcrlykc serenade acn M. Cumont- L)c Clercq gegeven. Karcl-Lódcvvyk Coppcns. oud 22 jaren, geboren tc Oordcgemen alhier vcrblyvende, is gisteren, buiten de Ponistraelpoort, op het uogenblik dal bv zich wilde gacn baden ellendiglyk verdronken. Den ongclulikigcn kon niet zwemmen. Dc besluiten nopens dc hcrinrigling van de garde civiqne cn dc vvyziging van dc nionlccring zyn door den koning gctcekcn j en zuilen spoedig in den Moniteur vcr- schynen. Parys verkeert op dit oogenblik in al de afgrysso- lyklieid eener omwentelings vrees len gevolge der zaek Lmiis-Napolcon wiens toelating lol de kamers door de meerderheid is aengenoraen en ten gevolge van welke MM. Lemarline en l.edru Bullin op Let punt zyn bun ontslag le geven. Met angst ziel men dc toekomst le gemoet. Opliet einde van april jongstleden hadden 1500 han delshuizen en winkeliers hunne balalingcn gestackt; thans lelt men er tc Parys CüOO, welke in dat geval zyn cn uog is er geen uitzicht op eenc verbetering van het krediet 1 Wat dunkt n van deze weldaden der republiek In Pruissen even als in Frankryk cn overal, is het vracgpunl nopens liet werk aen liet dag-order. De ryksdag van ftcrlyn heeft zich hiermede in de zitting van den 7 juny onledig gehouden. Hel ministerie heeft verklacrd, dat op- zichlelyk dc organisatie van bet werk, liet beste was, van zoo veel dan mogclyk nuttige publieke werken tc openen cn van er de werklieden zonder werk hem tc zenden. Dien ten gevolge, heeft liet ministerie bekend gema -kt dat een tame ly k groot getal werklieden aen vv erken van wegen en vaer- tcn zouden gebezigd worden. Men weet dal in Frankryk, de beer Trélatminister van openbare werken, in dcnzelf- den zin beeft gesproken cn dat hy verscheidene belangryke kredieten gevraegd heeft voor buitengewoons werken. Het geen men in Frankryk cn Pruissen doet, is niets anders dan hetgeen men in Bclgien gcdacn heeft. In Bclgicn ook heeft bet gouvernement sedert lang begrepen, dat in, den toestand wacrin wy ons bevinden, liet besteen ccnigsle middel was, dc vverklooze armen met openbare werken bezig tc bouden. KIEZINGEN Gent. Senatcurs, Grcnier-Lefcbvre. Van Remoortcr-de N ever. Fr Vergruwen. AfgevecrdigdenTKmd-dc N'aeyer. Maniliits, Dclchaye, D'Elhoitngnc, Rcyntjens, Em. van Hoorebeke, Ed. van Grootven. Aelst. Senatcurs, MM. d'Hanc-dc Potter en Prosper Spitacls. Afgcveerdigden, MM. Bruncau, A'an Clecmputte, cn Cumont, ncgocianl tc Aelst. Df.ndermonde. Senateur, M. de Ribeaucourt. Afge vecrdigden, MM. P. Dcdcckcr, Cb. Vcrmeire, tcHamme, en P. de Denlerghcm. Aldenaerde. Senateur, AI. dcRodes. Afgevecrdigden MM. II. D'liondt, lictor Liefmans, advokatcn le Aude- naerde; Bourdeau-d'hui, geneesheer te Ilonsse. Eecloo.Senateur, AL d'Hoop-Lefebvre. Afgcveerdig den, M. Einde Van Hoorekekc. St. Nikolaes. Senatcurs, MM. Cassicrs cn Vilain \1III. Afgcveerdigden, MM. Cools, dc Meester en't Ser- claes. Brugge.Senateur, M. de Pclichi-Yan Huernc. Afge vecrdigden, M. Paul Devaux, S.nacve cn Peers. Kouthvk. Senatcurs. MM. dcBclhune en de Schictcrc. Afgevecrdigden, MIL E. Vandcnpcereboom, den abbé de Hücrne.cn B. Boulez, le IVacregeni. Rousselaere. Senateur, M. de Neckcrc. Afgevecrdig den MAI. Alex, llodenbach cn Dumortier. Tiiir.i.T. Senateur, M. Ysenbranf. Afgevecrdigden, MM. de Tilleghcm en Toussaint. Oostende. Scnalcnr, M. de Ridder. Afgevecrdigden, AL Van Isoghcm. Ypehen. Senateur, M. Alalou-Vcrgauwen. Afgevecr digden MAL Alp. Vadenpcercnboom Roedtcn Van Rcningbcn. Brussel. Senatcurs: MM. Dindnl, Van Schoor, Van AIiiis.cn. Wvns-dc Raucoiirl, cn dc Marnix. Afgevecrdig den MM. A'crliaegcnLebcaude Brouckcrc Cans Anspacli, DcPoulmn, Oris, zoon, Previnaire, en Thiefry. Leuven.Senatcurs, De ridder Wouters d'Oplintcr en d'Udckem. Afgevecrdigden, AIM. dcLuesemans, dc Man d'Attcnrode, Christiaens cn Vandcnberghc-de Binckum. ATH.Senateur De Bocarmé. AfgevecrdigdenDclesclusc cn Jonrct. Nvvei. Senatcurs Mosselman-Duchesnois; cn Coglicn. Afgcveerdigden, Trcmouroux Merci'r, de Mcrode, en Alascart. Bergen. Senatcurs, Dc baron dc Roycr de Volder; en Siranlt Afgcveerdigden, Rousselle, Dolcz, Lange, cn de lloycr dc Dour. AIeciielen. Senatcurs, Dutriru de Terdonck,cn de hertog van Urscl. Afgcveerdigden, Dc Brouwer de Hogen- dorp; dc Perceval; en van den Brandc dc Beelb. Antwerpen. Senatcurs De Graef dc Bnillet dc la Tour, en Cogcls. Afgevecrdigden, L. Vydtde baron Osy; de Knyfl', llogier. Loos, en de Baillet. Thuin. Senatcurs, Dc Burggraef van Lcmpocl. Afgc veerdigden Troyezoonen dc prins J. de Chimav. Doornvk.Senatcurs Dumon-Dumortieren Savart. Afgevecrdigden, Gilson de Bocarmc; de graef Lchou, cn Dumortier. CuAnLEnoi. Senatcurs De baron dc Haussy en Ferdi nand Spitacls. Afgevecrdigden, Pirmez, Dnmontcn Dechamps. Di.nant. Senatcurs, DOmalius-d'IIalloy. Afgevecr digden Dc Graef en Thibaut. Namen. Senatcurs, Dc burggraef Desmanet de Biosme, teGolzinnc; cn Pièlon. Afgevaerdigden, Lchèvrc; Moxbon en Moncheur. Luik. Senatcurs, De Waha-Grisarddc baron de. Polesla de Monligny de Walcfle. dc baron dc Cbestrei dc Selys. Afgcveerdigden, Delfossc, FrcreOrban, Destrivaux, Lesoinne, en de L'égc. A frviers. Senateur, Bullen. Afgcveerdigden, Darid, tc JalliayMorcan, cn de Peulion. Tongeren en Maeseyk. Senateurs, De Graef de Rencssc-Breidbach. Afgevecrdigden, Dc Renesse; en Juilliut. Hasselt. Afgcveerdigden, De Graef de Thcux de Mey]andt,cn Pitleurs. Soigmes. SenateurDaminct. Afgcveerdigden Faignart, Anciaux en D-bnmx. Yper Senateur: Ma'ou-Vergauwcn. Afgcveerdigden Van den Peereboom; Bne.il cn C. van Renynghe. Turnhout. Senateur dc baron dc Gillès. Afgcveerdig den: Dubus cn Coumans, mulste. Maesvck. -- Afgcveerdigden Cli. Vilain XI1II. Hor.v. Senateur Dc Tornaco. Afgevecrdigden D'au- Irebande en Lebcau. IYaremhe. Senateur: dc Rcncssc. Afgcveerdigden: dc Sdys-Louchamps. Aulun Algcscerdigden: Victor Tesch.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 2