K8E1 8118 Gi'ootcverkoopingvan Meubels, Wvnen GRAS-VERKOOPING w&mam* YOGELSC1IEUT IET DE BOLLE, TOOTraMj llii;zen, Landen, lleersclien en Bosch, Verkooping van Vruchten tc Velde Verkooping van Hooygras, le Erjic. VEllhOOriVG VVV EE\ IIIIS EV GHOVD HUYZEN, LANDEN, Heulen, en Obligatie. Bastogne. Senateur: de Far*ereau. Afgev ccrdigdcn d'Hoffschmidt. Marche. Afgcv. Jacques. Neufchateau. Senateur: Bergh. Afgev. Julien. Yitron.-- Afgev. d'Huart. Piiilipplville. Afgcv. de Baillel. A NNONCEN. nr uttscueydixg tan bedryf. In hot Hotel d'liiü icltc, te Aelsi. Den Deurwaerdrr NOTERIS, tc Aelst. zal ten verzoeke der eygenaersopcnbaerlyk verkoopenop Manning 2b Jung 1848 en volgende dagen, telkens ten 9 uren s morgens en ten 2 uren namiddag aen bel Hótei d'Altriciie. op de Kevzerlvke Plaels, tc Aelst, alle de Meubelenen Huysracd lich in zelve hotel bevindende, als mede verscheydc Rytuy- genbeslaende namcntlyk in Stoelentafels, zoo als coulisse-tafel en andere, kassen, comraodenskleerkassen bedstoelen, lavabos, nachttafels, van welkers voorwerpen er een gedeelte in accajou zyn, tin, koper, verder keukengerief, kachels, stoven, porcelynen, crislalen tafel- en dessertmessen een groot aenlal matras sen, sargien, spreyen, hoofdpeluw es, pluineaux, gordynen en verder beddego'ed, slaeplakcns. ammelakens, serviettcn, handdoeken, vcnslcr-gordyncn, 800 flesschen vvyn,bestaende in 'I'ours, Bordeau. Nourcogne en Ryns-hen, vvaervan een gedeelte van de jaren 1818—1823 en 1834, eenc klok, eene pers. een koperen fourneys met koperc scheel, cenen wagen op vier wieleneen calcchc, twee checsen en veel andere voorwerpen tc lang om tc melden. Deze verknoping zal geschieden op gewoone conditiën en tyd van betaling mits stellende goede en bekende borgen. Order van verliooping der voornaemstc voorwerpen: M AEN DAG 26 JUNY. 'S morgens, Huysmeubelen. Na middag, meubelen, serviettcn, handdoeken en 300 flesschen wyn. DYNSDAG 27 JUNY. 'S morgens, huysmeubelen en keukengerief. Na middag, serviettcn, ammelakens, bedgoed, 300 flesschen wyn en de voituren. WOENSDAG 28 JUNY. 'S morgens, huysmeubelen en keukengerief. Na middag, de 'voornaemstc hiivsmcubclcn beddegoed en den restcrenden wyn. Des noods zal de verkooping den 29 Juny, na middag, voortgezet worden. Ihqone zouden genegen zyn hel voorgemeld hotel uyl de handle koopen binnen hun van stonden af'vervoegen by Jen heer ARENTS, op de Vaert, te Aelst. Zegt voorts. Ycnditie van TE Erpe, Vleckem en Erondegem. Op Dynsdag 27 Juny 1848, zal Deurwaerdcr U1NGOIR, verkoopen hel volgende Gras: 1° Om 8 oer smorgens, 80 roeden Gras, achter de Windmolen te Vleckem. 2 Dry koopen idem, op een meersrh tussclien Vleckei n Ollergcm al compelercnde aen den heer Nooy. 3" Hel Gras, cp een meersi hker e Vlecken compete- rende ac:i d'hecr De Craeckei Dommer, het welk zal wor den verkocht opden mecrsch onder N" 2. En om 10 uer's morgens. 4° Vyf koopen Gras, tc Erondegem, compctcrcnde acn d'hecrcn Govaert. 5* Twee koopen Gras, dacr tegen, voor d'hecr Sarcns-De Clippele. 6° Twee koopen Gras, acn de Slcener-Brug in Marques mecrsch. 7° Vier koopen Gras, aen het buitengoed van d'hecr Jac ques Noor. De koopers moeten hunne medekoopers aenbicdcn met afslag van ieder koop, liet ongeld wordt met bet principacl betactd in October 1848. Namens den lieer Baron Pc Meerzalde Notaris D'HUYGELAERE, op 29 Juny 1848, om dry uren na middag, aen de meestbiedende verkoopen: 7 Hectaren HOOI-GRASgestaon in vcrsclieidc meer schcn tc Moorsel, om te beginnen acn den Krommen mecrsch. Zegge 't voort. Ter gelegenheid der Kermis van Erembodegem. NAER ZEVEN KOPEREN PRYZEN. Op Zondag 23 juny 1848 om 3 uren na middag, by P. Van Geit, in lui Brouw ers-IIuis tc Erembodegemop den Steenweg van Aelst Bacr Brussel. Groote Venditie van allerbeste wassende op verscheydc meerschcn tc Nmctlcdc csi ©ortlcgcm. DenZaekwaerneraerVAN DEN BOSSCHE, te Smcllcde, zal W''oensdag 21 Juny 1848, publiek verkoopen: Pes voormiddags om 8 uren 30 Koopen zwaer Hooygraswassende op differente meerschcn gelegen te Smetlede, Schildeslracl en Wcllebeke, toekomende aen d heeren De Wacpcnacrt, Not* Van Croin- liotit en anderen. 15 Koopen Hooygras, teSmctlcle in den Havermccrseb: den Toemaet dezer meerschcn wordt medeverkogt. En 20 koopen Hoovgraswassende als voren op de Ram ende, op den mcerscïi genaemd d'Akens van genoemden heer De Wacpcnacrt. Pes namiddags om 2 uren: 35 Koopen allerbeste Hooygras. tcOordegem, aen den Watermolenvan d'hecr V iclor Mallhys. Zegt bet voort. Om uil de gemectizaemhcid te geraken. VERKOOPING VAN Tot Aelst, Erembodcgen MELDERT, RESSEGEM EN BORSBEKE. Den Notaris G. EVIT, te Aelst, zal met gewin van palm slagen en gelagen opcnbaerlyk verkoopen de volgende goederen ic welen j 1" Koop. Een huis en Trvc, te AeUt-Schacrbeke, acn de NiniWdnctpooit, scclic A, V 3, bcvuüml b, JuJccus Luvckxschocnmacker. 2" Koop. Een Huys en Erve, nevens bet voorgaende, sectie A, N" 4, bewoond bv Jan Sinuddc. :j" Koop. 9 Aren 9 centiaren (30 R.) Mecrsch, te Aelst- Mylbekc, sectie A, N° 136, deel ten westen van meerdere. In nagl bv Jan B,e Camu. 4" Koop. 19 Aren 71 centiaren (64 B.) Hofsledcgrond te Aclsl-Mylbcke, scclic A, N" I37bis en 138bis; In ragt ï>v Camu, voornoemd. 5" Koop. 40 Aren 90 centiaren (133 R.) Land, lot Erembodegem, wyk ter Joden, dceltcn oosten van meer dere, sectie H, N° 1316bis. In gebrnyk by Bernard Ruvssinck. 6" Koop. Eenc party Sparrenboschtot Erembodegem op de Kwade Heydc, groot 22 aren 25 centiaren <3 U. 7" Koop. 21 Aren 50 centiaren 0 R.) Land, tol Mcldert, west helft van meerdere sectie A, deel van N" 102 en 107 Gebruykt by de kindereu van Frans Van De Meersche. 8" Koop. 13 Aren 22 centiaren (43 R.) Land, lot .vlel- de.-t, gehugle Klaerhaeg, west helft van meerdere. In pagl by gezegde kinderen Van De Meersche. 9" Koop. 20 Aren 61 centiaren (67 R.) Mecrsch, tot Mcldert, in de Bcvcnhoulcn, deel ten westen van meerdere. In pagt bv Jan en Frans Ycrmocscn, lol Moorsel. 10" Koop. 11 Aren92 centiaren (39 R.ï Land, lol Mcl dert, in ilc Bevenhoulcn, deel ten westen van meerdere. In pagl bv de kinderen Frans Van De Meersche. 11" Koop. 44 aren 56 centiaren (145 11.) Land, tot Ressegem genaemd Vcldhockoost helft van meerdere. In pagl bv de weduwe Melkebcke. 12" Kóóp. 33 Aren 71 centiaren (110 R.) Land tot Borsbcke op Mcervondel oost deel van meerdere. In gebruvk by Petrus Van der Bergbe. 13° Koop. 64 .aren 4 centiaren (208 1/2 R.) Land tot Borsbekc op den Heuvel. In pagl by Petrus Pannct. Deze party zal opgeroepen worden in tweegelykc dcclcn te weten: DC oost helft. De w est helft. ZITTAGEN: Instel, Zaterdag 24 Junv 1 Verblvf, Zaterhag 8 July Telkens om 2 uren na middag, ter cslaminet DE HALVE MA EN, by d'hecr Charles Pe Mette, tc Aelst, in de Ker- keslraet. Alles breeder by gedrukte aflicken aengekondigt. te Meirc, OttergemErpe en Erondegem. De Sekrctaris DE RYCK te Mei re, zal op Maendag 26 Juny 1848, te beginnen om een uer namiddag juistopcn baerlyk verknopen 32 Aren 80 centiaren Gras, tc Mcire in den Weymecrsch, Visscher Meircnhosch. 32 Aren Gras, tc Erpe naby de Mole beek en 52 aren G raste Erondegem aen den kleinen steenweg 1 hectare 65 aren 50 centiaren Tarwe, Rogge en Masteluin; te Mcire op de Hoeve, op den Mirkcrdam en Meiren- liosch. 26 Aren 85 centiaren Masteluin, te Ollergcm aen den ouden Heerweg. 24 Aren larwc tc Erpe Kracinnt. 16 Aren Klavers te Mcire op den Mickerdam. Alles op tyd van betaling. Men zal vergaderen in de herberg van den schepenen Licvens, tc Mcire Beek. Het kollcgie van Burgemeester en Schepenen der ge meente Erpe zal op Woensdag 28 Juny 1848, ten 2 uren namiddag, in de gemeente Erpe, in den Hoonigem mcersch. verkoopen. 4 hectaren, 13 dagwanden, Hooygras, staende tc w assen op de goederen aen de gemeente loebclioorendc geregulcert in menigvuldige koopen. GRAS-VENBïïïETE ERPE. Den Secretaris DE SAEDLLEElt zal, op Woensdag 21 Junv 1848, ten 2 uren namiJdag. in de gemeente Erpe, wyk Romn c'slraet cnScvcc ot, \crkoopcn twee hectaren 50 centiaren, 9 dagwanden, Hooigras, gestaen op de goede ren van Joannes Pullaers, te Erondegem. Den Toemaet zal mede verkocht worden. TE ERPE. Den Secretaris DESAEDF.LEEU zal, met twee zitdagen, voor Instel en Verblyfop Woensdag 28 Juny en 5 July 1848, ten 2 uren namiddag, ter herberg Den Meerlaen wyk Hoonigem te Erpe le koop bicden, eene Hofstedo met gebouwen, gelegen aldaer, groot 13 aren nagelaten by Maria-Joanna Fan der Eist. SSE-IBHGT. Ter gelegenheid der Kcrmisse, zal er in de gemeente EREMBODEGEM, op Ponderdag 22 dezer marndinden namiddag, eene volksfeest plaets hebben met het zangge- nocGchap de Penderbroedcrs. Verscheydc zang en muzickgenootschappen, zullen er zich verecnigen om die feest te vcrluyslerlyLcn. Tc huren lersïttml: Een SCHOON HUYS, staende in de Leopoldstraet, lacst bewoond geweest door d'hcer IVilmars, hebbende cenen groolcn hof, stallingen, schoonc boven-en benedekamers. Zich tc bevragen by de cygcnarcssc Juffrouw weduwe J. Van Branteghem-V erto.ngen. Yerkooping van Den Notaris C. EVIT, te Aelst, zal ten verzoeke van den Notaris J. 1'. FERDINAND EVIT, als executeur testamen taire ten slcrfhuyzc van Jufvrouw Thcresia Carolina De Wolf. te Aelsten van wegens de erfgenamen der zelve overledene opcnbaerlyk verkoopen Eerste koop. Een Huys en Erve, t strael, wyk D, N" 96. Onbewoond. Tweeden koop. Een Huys en Pakhuys, te Aelst acn den Molcndiiescb. In gebruyk door M. Henri Van Kerckliove. Derden koop. 12 Aren 91 centiaren (42 R.) Land, tot Denderleeuw op den kwaeden mcersch. In pagt, by Joannes de Koninck. Vierden koop. 18 Aren 17 centiaren (59 R.) Land tot Denderleeuw gebugle Iloode Schotel. In gebruyk by Jan De Bocck. Vijlden koop. Eenc Rente van fr. 544-21 a 4 0/o 's jaers, ten laste van de weduwe Joschp De Windt en de weduwe Jan d'Haens en kinderen, te Aelst Sehaerbekc. Zesden koop. Een capitacl van fr. 544-21 a 5 u/a 's j'aers, ten laste van Bernard Tas, lot Nieuwerkerke. Zevensten koop. Eene Rente ten laste van Gaspard Emanuel van Lierdete Aelst Sehaerbekcvan fr. 1269-84 a 5 's jaers. Achtsten koop. De helft der twee volgende Renten to weten 1° Van een capitacl in 't geheel van fr. 7256-23 h 5 °j. s jaers, ten laste van Jufvrouw J. P. Van Biesen, weduwe van d'heer P. J. Van Ovcrstraeten en kinderen, tol Lebbckc. 2° En vaneen capitacl in'tgeheel van f. 1269-84, intrest a 5 °/o 's jaers, ten laste van de zeilde. Negensten koop. De twee volgende renten tc weten: 1" Eenc rente ten capiialc van fr. 453-51 a 5 °/0 's jaers. 2" Eenc dito ten capitate van f. 362-81ook h 5 °/0 'sjaers. Beide ten laste van Petrus Emanuel De Koninck en Thcresia De Konincklandbouwers lot Erembodegem. ZITDAGEN: InstelMaendag 26 Juny .q-o Verblijf, Dynsdag 11 July lö,ö> Telkens om 3 uren na middag, ter cslaminet en hotel dt Por ze van Amsterdambewoond by d'hecr Jan-Baptisle Gheeraerdls, te Aelst, aen de groote merkt. Alles breeder by gedrukte plakbrieven aengekondigd. BEK.IGT. Deurwaerdcr Van BEVER, te Aelst, zal Zaterdag 24 Juny 18i8. inidda.' juste verkoopen ter Casern van Aelst, hel PAERDENMEST, voordskomende der kanon Pacrden, aldaer, vciblyvcndc. Zegge voords. IflKKI&T VAI SI F.ME* Tarwe (Nieuwe.)11-00-12-00-» Masteluin7-00-»— 8-00-» lloggc6-00-6-10-» (Teerst8-00-»— 0-00-» Haver5-08-»— 6-10-» Hoppe (1847) per 50 kil17-00-» 18-00 i Baepzaed per zak13-00-» 14-10-» I Lynzacd12-C>0-» 00-C0-» Racd-zaed-Olie per aem0-00-» 00-01'-» Lynzacd Olie00-00-» 00-00-» Baep zaed Koeken, per 1215 kilo. 90-00-» 00-00-» Lyn-zacd Koeken 118-00-» 00-00-» Kempkoeken00-00-»00-fl(i-» Aerdapp' (roodc)pcr 1/2 hcctol. 1- 8-»1-14-» idem, (witte)1- 4-»1- Boter, per 3 kilogram. 2-6-»— 2-10-» 00- -9»—0U-11-» ngenen, per stuk, 1'" soort Fr. 1 7-00. 2'1'' 22 I'r.-00. Lyliwadcu ter uicrkt gebragl stuks, 720 Verkocht 400. s per 2.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 3