GRASVEILINGEN fülOÖTE (iRAS-VENDITlE Vendilie tan 'iö koopen GOEB GRAS, GRAS, 1PAIEW1 li Ail D c, Ie Nieuvverkerken liy Aelst EEN HUIS, Aenbcliingcud Bcrigl. J VER-EA PEERBE-MERKT IAGASIN DS GIGARES. MASTERING TE PAID Door het ministerie van den Notaris DE DE4 N te Xinove. s tc Ninovc. in den groo- Macndag 9 Jmnj 1818, ilc herren (iovuei 18 Kuupcn extra schoon Hoe ten en kleinen Vvver. Dynsdug 20 Juni/om 2 uren na noen, wegens den lieer Pielcr Cost/ns 8 Knopen beste Dendergras tc Ninove, in den Ncderwyk. Woensdag 28 Jung, om 2 u namiddag, wegens den 2V Dagwanden Dendergras, 1° klas, tc Mccrbckc, in den kleinen Iïcirenvoet. Zeg 't voort! Welle en Ercniliodcgcm. Op Maendag 19 Jung 1818, zal er voor Mcjouffronw Maiie Dc Smet, zoo hel behoort, en onder de directie van haren Ontvanger RINGOIR, worden vcrkogl: 1" Om tien uer 's morgens, het KRAS, staende op de Krom-en Yyvcr-mccrschcn, tc Welle, aen den Watermo len. 2° Al het GRAS, op een meerschkcn te Welle, van d'hecr Sarens- Van der Helen. 3" Dry koopen achter de Kapel-ter-Mueren, op Ercra- bodegem. -V' Dry koopen op den mecrsch in hucr geweest by dc weduwe Van Ca uier. En om 2 uer nanoen, al het GRAS, wassende op de VI en X dagwand, nevens den Dender, gescbced van Welle en Ercinbodegem, verdeeld in 21 koopen. De koopers voorzien zich van ordinair ongcld en solva bele medekoopers. Voor hel principael is er tyd van betaling tol October acnstaende. Jan-Baptist Steenhout, wachter tc Ercmbodcgem is met den aen w vs belas'. TE CHERSCAMP, makende het yescheed met 11 dnzele, en op dc meerschen Ossewydc, Moennccrschen en Hrcl.cn/iage, te LEDE. Op Woensdag 1\ Jung 1848, om een uer na noen zal er na mens Mevrouw Dc Clippele, door Deurwacrder RINGOIR, worden verkogl 1° 2 Koopen GRAS, op eenen nieuwen meersch regt over den Proost Vy ver. 2" 23 Koopen goed GRAS, wassende op den Vyvcr- meerseh agler dc Klok Ie Wauzele. 3° 2 Koopen GRAS, op den mecrseli Gryse Broek, te Schollebelle: Deze twee koopen zullen warden vcfkogt op den Vyver- -meersclu En om dry uer na noen, te Lede voor Mejouffrouw Marie de Smet. 30 Koopen goed GR AS, staende op de meerschen en Os- seicgde en Moermeerschcn aen ik- Dammen tc Lede, ge- bugle Overimpe. En om 6 uer na noen, al liet GRAS, wassende op dc Brehenhagc. Voor den acnwys zich te bevragen by den Bosclivvagtcr Jan-Baptiste Dcnnelourg tegen de Brekenhage. De koopers zullen langen tyd hebben voor bet betalen van principael mits tc stellen goede borgen. Die veragtert zyn van vorige vendition, het zy alskoo per of borgen, zullen niet acnveerd worden. LAAD EN MEERSCH, gelegen te SEacffcrt en lierlijrlseu(e Wittop. I)en Notaris BRECKPOT, te Hacllert, zal opcnbaerlyk verkoopen de nasclircvcne goederen, om er by dc koopers in liet ücbrnyk van tc komen met 24 December 18'i8. 1° 16 Aren 90 centiaren Land, tc llaellcrl, Wcllckens- brocksectie C, N° 921(53 R.) 2" 39 Aren 35 centiaren Land, tc Kerkxken, Weeborrc, sectie R, N° 311. (128 R.) 3° 23 Aren 6 centiaren Land, te Kerkxken, Boekens- veld, sectie A, N" 648. ("5 B.) 15 Aren 38 centiaren Land, te Kerkxken, Ncucker, sectie A, V 516. (50 B.) 5° 15 Aren 68 centiaren Mecrsch, te Kerkxken, Ilof- mecrschen,sectie B, N° 347. (51 11.) En 6" 19 Aren 37 centiaren Mcerscli, tc Kerkxken, Hofmeersclien sectie B, N" 390. (63 R.' Instel Yrgdag 16 en Yerblyf Yrgdag 23 Jung 18'iS telkens om 3 uren namiddag, ter herberg het Spoclkente Kerkxken. VERKOOP1NG VAN 55 CKOOTE KOOPEN in de Affligcm en Faleynfjes Meerschen, Op Maendag 26 Jung 1848, om twee uer na noen zal er wegens Mejouffrouw Marie Ik Smetonder dc directie van haren Ontvanger, RINGOIR, openbaer worden ver- kogt: 36 dagwanden goed GRAS, verdeeld in 55 koopen, staende op ile Faleyiiljcns en Allligcm meerschen aen dc Abdyc tc Mcldc.rt, en 200 roeden GRAS, wassende op den meersch voormacis in li uer by Van Insein, tusschen de Kerk en liet bofte Put, Van Mehlert. Hel laelstc GRAS, zal worden opgeroepen en verkogt in dc Falcy iiljcns meer schen. De koopers zullen hnn ongóld complant betalen, en van liet principael zullen zy tyd hebben tot October acnstaende, mits tc stellen goede en wel liekenJc borgen. Men zal de conditiën lezen en beginnen in den mecrsch genaenil liracm-Bosih Egide Meert, Dose; Tigler, tc Afiiigcm is met den aen w vs belast. TE iiJiO P 8 jV G JA V cenc scboonc TE lirliellebrllr tegen de lierk. Den Notaris VAN DER LOOY te Aelst, zal namens de Erven Wellekens, ten overstaen van den lieer Yrcdcrcgler des kantons Aelst, kraclilens vonnis verleend doordcregl- bank van eersten Aenleg tc Audciiaerdc, in dato 26 April 1848, aen dc meestbiedende verkoopen: Eenc sclioone partyc LAND, te Seliellebclle, tegen de Kerk en dc Schelde, door de gclcgentheyd dienstig voor Ie bouwen, groot bv meting een hectare, vyf-en-twinlig oren veertig centiaren, bekend onder sectie AN.°'236,237 en 239, palende oost en zuyd den heer Matthys, west de bcke en daei ov r den zclvcn lieer Matthys en noord genoemden lieer Mattliys en den dreef vanachter 'l Kasteel. Ingcbruyk, lot Kersavond acnstaende, by Egidius Pclc- man en Petrus Bauiccns. Deze partyc LAND zal in pcrccelcnlelks gerieve, worden opgeroepen, met reserve van accumulatie, immers op dc vvyze gclyk het ter respective Zitdagen op 't beslaende plan, zal worden aengewezen. Den Instel zal placls hebben Den Zaterdag 17 Junv «oio Hel Vcrhlyf Zaterdag 1 July 18 Telken som vyf uren naer middag, ter herberg I.a Con corde of d'Eendrogt, bewoond bv don heer Jam an Den Broicke. aen dc Grootc Merkt te Aelst. Men kan alle verdere inliglingen bekomen ter studie van genoemden Notaris, alsmede ten huyz.c van JACQUES JESPERS, Kandidaet-NotarTs lol het zelve Aelst. By uytschcyding van bcdryf en verandering van woonst. V£9tK<!»OPI%G van een groot en ESetgl over hel Gemeente SM hijs. Den Notaris EVIT, junior, Ier residentie der slad Aelst, zalten verzoeke der rygenaers opcnbaerlyk verkoopen Een zeer schoon Ui YS met zync onafhankclykhcden onlangs geheel iu steen zeer sterk opgebouwd, hebbende dry verdiepen met twee zygebuuwrenalsmede vier groote kelderscour, scliuerstallingen, logting en boomgaerd. Hel eerste verdiep van het groot gebouw heeft vier grootc plaetscn hel tweede verdiep is op dezelve wyze verdeeld, en hel derde verdiep zynde eenen groolen zolder. Het zyge- bouw ten oosten heeft eenc plaels geschikt voor winkel daerncvens een waschhuys. Hel zygebouw ten westen is eene sclioone grootc z.ael. Den spacieusen cour is in zyn vierkant bebouwd met cenc grootc dorsch-sclmer, met aerdappeiput daeronder. twee verkciis koten,eenc kleyne poort van ingang tol den boomgaerd en loehting eenen groolen koeystnl met een verkenskot daer in, nevens den zclven stal nog twee andere stallen, daer onder twee beerputten, mitsgaders eene grootc poort ter strncl, alle gcstacn op eenen grond met cour, boomgaerd en loehting te samen groot 27 aren 88 roe den oude mael'i, gelegen binnen de gemeente van Ntcuvver- kerken, by de Kerk, regt over het Gemccnle-Huys. Den wclbeplanten boomgaerd en den loehting zyn om ringd met spacnschc en andere scboonc hogen en aldus palende oost Lmlovicus Sonek en dc wcdnvve van Julianus Helskens, zuyd aen den liof der Paslorv met de Papestract en noord de grootc bacn leydcndc van Aelst naer Mcirc Hcrzcle en Soltegein. Gemelde Hofstede en gebouwen gelegen zynde in het midden des dorps, op eenc halve uer afstand der slad Aelst, zyn zeer wel geschikt door hunne gelegenheid en constructie voor een buytcngued fabriek pensionnaetbrouwcry slokery, pachthof en andere bedryven. Den koopcr zal tot betaling zyner koopsom van alle gemak genieten. ZITDAGEN INSTEL, ZATERDAG 10 nTVV 1Q,a YERBLYF, ZATERDAG 24 Jl1* löt8" I Telkens ten 5 uren na middagbinnen de voorzegde gemeente van Nieuwerkerken.ter herberggenaemd SUS TE MA BTE.\ zynde liet Gcmrentc-IInys, bewoond by sicur Petrus Schinckacrt- Rassehaert. De verkoeping der Meubels Bersten, Uony, Strooy, enz, er,:., zal la.er liy nieuwe jilakbrieven worden be'end ge maakt. Zegt voorts. GRAS VE3ADITIE TE AELST-M YLBEKE. Op Woensdag 21 Juny 1848, om 8 uren s'morgens, zal Deurwacrder RINGOIR, voor Mejouffrouw Boone, op haren biiylen, Ten Roosenopenbaer verkoopen 10 koopen goed GRAS, op eenen mcerscli lp Petous, van gcmeldcn buyten. V*:RI400PI3« HSY MUTATIE TER KE1ZERL YKE PLAETS, TE AELST. Den Notaris YANDERIIEYDEN, tc Aelst, daertoe in rechte benoemd, zal ten verzoeke der Eigenaers, opcnbaer lyk verkoopen, met gewin van palmslag en gelagen: Een schoon en welgelegen HUIS, met zync Erve, heb bende Koetspoort en verscheidt' Beneden en Roven Kamers, gcstacn en gelegen te Aelst, ter KcizcrlykcPlaels; houdende van d eenc zyilc Mynheer Cumont, van d'andcrczyde en van achter Mynheer 'l.icvens. Bewoond by Jufvrouw weduwe Lefebure. Om er by den koopcr seffens van in gebruik tc treden. ZITDAGEN: Instel. Woensdag 28 Juny «o.Q Yerblyf, Woensdag 12 July j 1Ö,S- Telkens om 5 uren namiddag, ter Eslaininel den Zwar ten Leeuw, aen de HoppeMerkt, te Aelst. VAN 33a aasvsas-st&iBtim, Burgemeester en Schepenen vanS' Lievcns-Haulcm, bren gen ter kennis van liet publiek, dat dc Jaer- Poerde en Vccmcrkt, gezeid Zomenner!;!«ilkc in deze gemeente van ouds placls had op den 30 Juny, tc beginnen van dees jaer 1848 zal placts hebben up 29 Juny. zynde S.' Pictersdag. Het publiek wordt tevens verwittigd dat den larif der lui en plactsgclden op die merkt tc ontvangen iiicimc matigin gen komt tc ondergaen, onder andere dat de Yiggcns voor- laen macr tien centimcn par hoofd zullen betalen. S' Licvcns-Hautem23 Mei 18.8. Op lastBurgemeester en Schepenen De Secretaris, VERBRUGGHEN. L. DE CORTE. BELANGRYK BERIGT. R. PEIRREBOOM-DE PEYSER, meester Schilder, Verweren Glazcmackcr, Magnzynicr van Venster Glazen en Verfwaren, in dc Korte-ZuiifstiaetN" 120 Ie Aelst, heelt d'eer liet publick Ic beriglen dal bv, by eenc buytcngcwoone vermindering, de pryzen der gov reeve: e Olie-verwen komt le hcpaclcn aen 50 ccntimen den halvcn kilogr., en 40 Ir. da 50 ki .igramn cn. Gcmeldcn meester Schilder durft de eerste kwalitert zyner Olie-verwen waerborgen, en op dat, ingezien de leegc pryzen, er geenc kwaode vermoedens legen dc hoedaenigheyd zouden kunnen opgevat worden, lael hy locdc Olie-verwen kosteloos en voor.ifgaendclyk in zyn Magazyn aen eenc proef le komen onderwerpen. Verder beveelt hy zich in elks gunst voor alles wal zyn vak betreft; elkeen zal in dc pryzen eene aenzicttelrke ver mindering ontwacrcn en allyd dc lieslc hoedaenigheyd van waeren ontmoeten. Van de l*nlte-De Smedt Fabricant dc Ta- bacs, Courle me de SM, N° 189, a A losta l'honncur d'informer le public .ju'il vient d'nugmenler considcrable- mcnt son magasin el qu'il sera cnnslamment pourvu d un bon choix dc CIGA RES dc la Ha>ane et aulres. Par la modicitc dc ses prix et la bonne qualitc de ses marcbandisesil espene mcriter dc plus en plus la con- fiance dc MM. Ics consominalcurs. TE NEDERBRAKEL, OP ZO YB f G 9 JTSJÏÏjJr 19A8 VOOR DE VOLGENDE PRYZEN 1" Eenen Zadel; I 2" Een paer Ruiters Botten 3° Eenen Toom 4° Eenen Toom, voor het meeste getal ruiters van een en dc zelve gemeente; 5° Een paer Spooren, voor den voorts afgelegen ruiter. Om de twee laetslc pryzen te kunnen behalen moet men voorzien zyn van getuigschriften door liet placlsclyk bcslucr hunner gemeente afgeleverd. Inlegtwee franken. Aelst, drukkery van GOMMAR DE VOS, Korte Zoutslraet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 4