BET VERBOND VIN AEIST KOOPHANDEL. NÏVERHEID. LANDBOUW. Aclsl8 July. Aen de Bastaerdvlainingen. If'- 86. ZONDAG, 9 JIL\ 1848. •2 .JAER. Liberale kandidaten van het kanton Aclst voor de kiezinyen van den Provincialen Raed. M. Cli. De Witte, advokaet te Aelst aftredende lid. De Putter, burgemeester te Lede. Id. De H.eyser? burgemeester te Oordegcm. Ferdinand Evitnotaris te Aelst. Tlieodorc Dommer, fabrikant. Id. K IKSIA'G VAN DEN PROVINCIALEN RAED. Verleden Zondag heeft het Bondgenootschap van het arrondissement AclstSociété de VAlliance eene algemeene vergadering gehouden in welke incn is overgegaen tot den keus der kandidaten voor de provinciale kiezingen welke op woensdag, 12 julymoeten placts hekben. Na een ernstig en gron dig onderzoek in welk al de dcnkwyzcnal de belan gen zich vryljk en regt voor de vuyst hebben laten liooren, is men tol de geheime stemming overgegaen en hebben de volgende namen bykans de eenparig heid van stemmen bekomen M. Cii. DE WITTE, advokaet te Aclst. aftredende DE PUTTER, burgemeest. te Lede 1 leden. DE KEVSER burgemeester te Oordegem. FERDINAND EVIT, notaris to Aelst. THEODORE DOMMER, fabricant te Aelst. Wy zeggen niets van MM. De Witte en De Put ter; de kiezers hebben hun aireede verschelde mael het mandact van provinciael raedslid toevertrouwd. In de onderscheidene sessien welke op elkander ge volgd zyn hebben zy zich dcrwyzc gedragen dat zy hoe langer hoe meer het vertrouwen en de genegen heid der kiezers hebben ingewonnen. Ook gelooven wy dalzy volkomenlyk op hunne herkiezing mogen stael maken. Voor wat de hecren De Kevser, Evit en Dommer betreft, hebben de kiezers slechts deze namen te lezen om te begrypen hoe sterk men rekening heeft gehouden van al de verschilligc belangen die by den provincialen raed moeten vertegenwoordigd zyn. Mynheer De Keyser zal op eene meer byzondere wyze den landbouw, de noodwendigheden en de inte resten der landbouwers vertegenwoordigen. M. Evit, welke eene groole hervarenheid in den dagelyksehen omgang der zaken verworven heeftdien een man van bekwaemheid en bovendien zeer werkzaem is, zal een grooten doorslag hebben in de vraegpunten van wetgeving en van besluer en zal daer en boven de kunsten op eene waerdige wyze vertegenwoordi gen. M. Th. Dommer, een onzer voornaemste nyve- raers en koophandelaers, zal de weerdige tolk zyn der belangen van den koophandel en van de nyver heid. Daerby zullen oldize heeren al hunne krachten inspannen om het olgemeene bestuer des lands te helpen in het vcrwezenlyken der ontwerpen van ver eenvoudiging en van krachtdadige spaerzaemheden welke zoo algemeenelyk cn met zoo veel regt door de algemeene denkwyze gevraegd worden. Wy zeggen het tot de kiezers, wy achten ons ge lukkig, en wv zyn er trotsch over, eene lyst oen te ha len die zoo gclukkiglvk het meeste deel der gewig- tigste belangen vereènigt welke zoo te regt by den provincialen raed moeten vertegenwoordigd zyn, en die lyst aen de goedkeuring van het kiezerskorps te onderwerpen Echter voorzien wy dat deze namen, hoe achtbaer zy ook zyn, door alle slach van lasteringen van hoen zullen bezwalkt worden. Even als de volksverte genwoordigers welke door het kiezerskorps met eene zoo aenzienlyke meerderheid van stemmen naer de kamers komen afgeveerdigd te wordenmoeten de kandidaten van het Bondgenootschap voor den pro vincialen raed ,er zich aen verwachten derazerny en de dolheid legen hen te zien losgelaten worden van wege vyauden die er zoo veel te meer gestoord zyn daer zy zoo laeg tot de oumagt vervallen zyn. Dat de kiezers ons voorbeeld navolgen en dat zy, de smade- lyke bron inziende uit w elke al die vvalgelyke aen- randingen voortvloeijen, zich er over wieken door den dicpsten afkeer, door de stilzwygenheid en door de verachting. Wy noodigen de kiezers levcndiglyk uit zich niet op een al te groot vertrouwen te verlaten en hunne krachtinspanningen met de onze te vereenigen om in <1g*o gowigtigo gelegenheid Viogmnels de zuekvan het liberalismus en degenen die steeds de grondstel lingen van liet zelve ondersteund hebbente doen zegevieren. De kiezers weten dat wanneer onze te genstrevers geheel onder de voeten scliynenltc liggen, het alsdan is dal zy meest te vreezen zyn cn dalzy hunne gevaerlykeen noodlottige ontwerpen in het donkere smeden. Laten wy dus waken cn werken; dat onze krachtinspanningen en onze verkleefdheid aen de belangen van allen nogmaels met eene schitterende zegeprael bekroond worden Gedurende lieel deze week hebben de kamers zich bezig gehouden met de beracdslagingen over het adres in antwoord op de troonrede. Vcrscheide rede voerders hebben opvolgenlyk liet woord genomen cn allen hebben de noodzakelykheid der spaerzaemhe den doen uitschynen. Het ministerie heeft op zyne beurt vcrklaerd dat het vraegpunt der spaerzaemhe den en der hervormingen zyn programma isevenwel heeft het doen begrypen dat men zichvoor het oogeublik, slechts moet verwachten oen zulke spaer zaemheden die vereenbaer zvn met hel goede bestuer en bovenal met de nationale onnfhankelvkheid. Wy gelooven inderdacd dat het vraegpunt "dor grootste spaerzaemheden niet seffens kan opgelost worden. Het zoude eene onvoorzigtigheid zyn de kaders van het leger te verminderen op het oogeublik dal by onze naburen nog alles in goesting is. De houding van Belgie in deze laelste tydsomstandigheden is bcwonderlyk geweestin Duitschland in Engeland en in Frankryk zelve spreekt men er ons den groot sten lof over. Wy moeten niet ontveinzen dal wy die houding en tegenwoordigen toestand te danken heb ben eerst, wel is waer, aen den voortrcfTelyken geest waermede onze bevolkingen bezield zyn en aen de kracht van onze stactkundige inrigtingen, maer ook wel ter deeg aen de goede inrigtiug van ons leger dat ons bevryd heeft tegen den inval van struik- en rooversbenden. De spaerzaemheden in het bodjet van oorlog in te voeren, zyn dusallccnlyk voor liet toe komende cn kunnen slechts alsdan vcrwezenlykt worden wanneer onze zuidelyke naburen hunne repu- blikaensclic inrigtingen op vasten grond zullen ge vestigd hebben, wanneer onze naburen van het oosten in het bezit van eene constitutionele, een wvze en gematigde regeringsvorm zullen gesteld zynwan neer bovenal dc zamenleving tot haren natuerlyken staet zal terug zyn gekomen en dat wy voor geene geweldige opschuddingen, 'l zy binnenlands, 't zy buitenlands, meer te duchten hebben. Maer nevens het vraegpunt nopens liet budjet van oorlog bevinden zich andere diensten in welke men gewiglige spaerzaemheden kan invoeren. Wy hopen dat het vertrouwen welk wy gesteld hebben in liet mi nisterie dat thans het roer der staetszaken in handen heeft, niet zal te leur gesteld worden. Dat liet zyne oogen wende naer de onderscheidene besturingstak- ken van den openbaren dienst, en wy zyn overtuigd dat het daer stoffe genoeg zal vinden om aen de open bare denkwyze voldoening te geven, om aen de bil- lykc eischen van het land regt te laten wedervaren. Dat het ministerie welk reeds den dank clcr natie verdiend heeft met haer wetten van voortgang, in stactkundige materie, toe te staen, zich van het volk doet zegenen door het invoeren van goede financiële wetten: dat alle sinecuren,'of luijaerdsambten, dat alle cumul, of verecniging van verschillende ambten in eenen persoon, eens vooral en teenemael verdwy- nendal de wet op dc pensioenen herzien wordedat dc hoogc jaerweddenin welkdanig vak het ook we zen moge, tot eene billyke laxc verminderd worden: dal het getal der beambten in de versc hillende be sturen, cn wclnamclyk daer waer zy met al te gevelen zyn, in liet toekomende tot hel rcdelykc verminderd worde, doch zonder aen iemand eene verworvene positie te ontnemen. Wy herbalen liet, de mannen die thans aen het bewind zynhebben altoos ons ver trouwen gehad: met een vernieuwd betrouwen be- zweeren wy hun een regtzinnig onderzoek te doen cn eene strenge bchoudzaemiieid te stellen in al de uitgaven van hunne wederzydsche departemen ten en wy zyn overtuigd dal bei hun niet aen sloffe ontbreken zal om eene menigte spaerzaemheden te vcrwezenlyken. Wy wachten ze in by het werk; dat zy te werk gacn met kalmte en met voorzigtig- heid en zy zullen zich der algemeene crkcnlclykhcid van het land volwaerdig maken. Verdoolde kinderen der natucr, Die Vlacndercns lacl veracht, Bezield door nyd cn twccdragtsvucr; U vloeke 'tjongst geslacht! Als vrcemdling op. het vlacmsch gebied, Op vreemde zeden prat, Kent gy uw eigen oorsprong niet, Uw wieg noch bakermat. Waer heen voert u die woeste drift Die opgewondenheid Gy hebt, met eigen hand, het gift Op Vlaendrcns boom gespreid; Het gift dat hacst den oogst vernielt, Met vlyt cn zorg gcg&crd; Maer wectl dc Belg blyft steeds bezield Met moed, die nooit verjaert. Wee u, vcrfranschtc basterdstocl Wy heften reeds het zwaerd Omboog; bet vlacmschc bloed Is nog niet gansch ontaerd. Uw gift bcspat onz' akker niet; Het dringt niet in het hart Der jeugdzoo lang ons bloed nog vliedt Hoe fel dc frank ons tart' I Staet op, gy zonen van bet land Doet als liet voorgeslacht 1 Weert u door 't wapen van verstand; Dat niets uw moed verkracht' I Want ziet! uit 't zuiden breekt by aen, Dc vloed die voorwaerts snelt; Maer, boe liy woede dc Oceaen Vergeefs is zyn geweld. Op 't land dat, met vereende kracht, Zyn vacrt in banden knelt: Zoo wint me in "t einde op overmagl, Hoe zeer zo ons 't hart ontstelt. En dan, o gy, myn Vaderland! Geen zoon die u ontw vdt Geen storm, geen vloed die u vermant, Daer uw dc tacl bcvrydt, Dc tael der onafbanklykheid; Ja, meer dan schatten waerd: 'T is zy die ons een placts bereidt Een rocmryk nacm op aerd'. Gent, Mei 18V8. Hier. IAens.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 1