De eerste dagen onzer kermisfeesten zyn rustig afgeloopcn. Behalve het festival van verleden zondag dal nog al luisterlyk maer ecnigzinls benadeeld is geweest door het slecht weder't welk in hel midden der feest is overgekomen, is de kermis lameljk onbeduidend geweest. Builen het tornooispel 't welk verleden woensdag op de vaert plaets had waren er geene volksfeesten welke de kermissen zoo levendig maken en aen dezelve haren eigeulyken en vrolyken aerd geven. Zonder de luisterlvke avond feesten, door byzondere genootschappen zoo als de gene van de Jeune Garde en van de Viet lie Garde gege ven zou men schier niet gcwacr zyn geworden dat het kermis was. llaeslcn wy ons dan hulde te doen aen de moeite door deze twee genootschappen aengewend om onze kermis allen mogelyken luister by te zetten en ons op ecne ruimschootsche wyze schadeloos te stellen voor het gene anderzinls aen dezelve ontbrak, iels waerin zy alle beide volkomcnlvk geslaegd heb ben. Het bal van de Jeune Garde welk den zondag, 2 july, gegeven werd, had al het puik der stad en de meeste vreemdelingen die er zich bevonden, uitge lokt. De opschikking des dames was piachtig en schitterend, maerongelukkiglyk een weinig verdoofd door de duisterheid der zael die veel te weinig ver licht was, daedzuck welke zich te dikmacls by der- gelvke gevallen in het Landhuis hernieuwd, en die geenzints aen het genootschap maer wel aen 's stads regering moet toegeschreven worden. Deze omstan digheid hoe nadeelig zy ook washeeft echter hel feest niet belet van zeer levendig te zyn en lot 's an- derendaegs vroeg in den morgend in de gulharligsle vreugde voorsteduren. Niet min luisterlyk, niet min schitterend was het bal der Vieillc Garde dat eergisteren in hel lokael dezer mactsehappy onder eene wel opgeschikte tent plaets had en wacr bet gebrek aen licht niet belette de liefelyke gelaatstrekken en de zwierige gestalte te bewonderen van de bevallige dansters die erin over vloed waren. Het zoude onsmocijclyk zyn een juist denkbeeld te geven van de gulhartigheid en van de broedermin welke van hel begin tol het einde der feest in dezen zoo opregten v riendenkring geheerscht hebbeneven min als van de levendigheid waermede de danspartyenwelke tot 's morgends om 5 uren zonder ecnige afbreking, geduerd hebben. Zoo groot was de levendigheid van het bal zoo aenlokkclyk de onderlinge vriendschap, en zoo medc- deelend de openhartige vrolykhcid, dat de ouder lingen die er hunne jonge gezinnen vergezeld hadden, doch sedert lang aen dcvcrmakclykhcid van den dans vaerwel hadden gezegd, aen de algeuieene verruk king van het jeugdige gezelschap niet vveerstacn konden, en, in deszelfs bly moedigheid ecne ver nieuwde vreugde puttende, zich onder de jonge dansers vervoegden, liet verheugde een ieder te zien hoe de verlustiging en dc eerste jeugd in het gelacl van die bejaerde brave lieden herleefde Cnwy mogen zeggen dat zy dc laetslcn niet waren om hun spyt uittcdrukkcn om daldezonnc, dit mael, zoo haestig was een einde aenhetvermaekvan dit feestte stellen. Ten slotte, wy zyn dc achtbare'voorzitters van beide deze genootschappen eene reglziunigeen even- gelyke dankbaerheid verschuldigd voor de aenge- name stonden welke zy aen de ingezetenen, en aen de vreemdelingen door dezen te gast genoot, ver schaft hebben; wy zyn overtuigd dat al degenen welke van deze vermakelykheden genoten hebben en er nog lang het geheugen van behouden zullen, in onze dankbaerheid zullen deelen en reeds het be sluit hebben genomen dezelve steeds by te woonen wanneer zich de gelegenheid ervan opdoet. Zie hier de inhoud van het adres der volkskamer in ant woord op dc troonrede zoo als het zelfde in dc zitting van eergisteren met 86 stemmen tegen 3 is aengenomen en gisteren aen den koning is aengeboden Sire Dc kamer der volksvertegenwoordigers komt by U. M. dc uitdrukking vernieuwen van de levendige en eerbiedige genegenheid, waermede dc nationale vertegenwoordiging bet opperhoofd van den staet omringde, als hy de openingen onzer werkingen voorzat. a Wy weten, dat, zoo in de tegenwoordigheid der woe lingen welke Europa zoo diepgrondig bedreigen, de kalmte en 't vertrouwen in België niet vertoord zyn geworden, wi llet niet minder verschuldigd zyn aen de wyshcid des konings, aen zyn begrip onzer instellingen, dan aen de diepe ver kleefdheid van het helgisch volk acn zync nationaliteit en aen zync grondwetlclyke vryheden. Wy zyn gelukkig te vernemen dat de veranderingen, in den polilickcn staet van onderscheidene landen geenzins onze goede betrekkingen met dezelve hebben gekrenkt, en dat onze ufliciclc onderhandelingen motile franschc republiek op eene wederzydschc vriendclvke wyzc plaets hebben. Dc betuiging van genegenheid en achting, welke Uwe Majes teitons aenkondigt, zyn voor Belgic eene beweegrede, om in het spoor van bedaerdheid order en voortgang te volher- den, die. het land deuitwendigc onderscheiding verzekerende, hel meer en meer dc inwendige wclvaert waerhorgt. Dcbelangryl.c wetten herinnerende, in onzelaetslezittyd gestenulverklnert Uwe Majesteit dat de eerste proefneming van de kicshcrvorming bewyzen van dc wyshcid der natie heeft opgeleverd. a De kamer der volksvertegenw oordigers zal zich toeleg gen om deze weerdcring te regtvccrdigcn, door met eenen slcvigcn tred dc liberale baen binnen te treden, welke door dc vaderlandsliefde dor kiezers en wyshcid van M. geopend werd. Wy zyn gelukkig te vernemen, dat de inrigting der burgerwacht krachtdadig en met goed gevolg wordt voortge zet. Wy hopen in die inrigting ecne nieuwe wacrborg voorde openbare orde Ie vinden. «Ja, Sire, heiland heeft begrepen wal poogingen en opofferingen de omstandigheden oplegden. Moedig en bui- tengewoone lasten dragende, door zync vertegenwoordigers gestemd, beeft liet bewezen tot welk punt het bclgisclis volk verkleefd is aen zyne nationaliteitacn zync instellin gen, acn zyncn alouden roein van trniiwbertighcid. Ons leger op eenen onlzagwckkcndcn voel van verdediging hou den, arbeid verschaffen, trouwcly k aen dc vcrbindtcnisscn van den staet volkomen, vcrwy deren water bedreigend was in den last der vlottende schuld, dit was edelmoedig dc strenge pliglcn vervullen, welke men niet miskennen mag, zonder hel regt te verliezen van zich onafhanglvk volk te noemen. Maer hoe meer het land spoed heelt getoond, om zich dergelykc lasten en opofferingen op te leggenhoe meer liet regt heeft om op eene strenge navorsching der uitgaven te rekenen, hoe meer het regt heeft te vergen, dal zync verte genwoordigers zich bereid tooncn tot liet aen veerden, het cischcn en vcrwcz.cnllyken van alle hervormingen, van alle bezuinigingen bestaenbaer met den gang des openharen dienst, liet afschaffen van alle opccnhooping en de uilroei- jingen van alle misbruiken. a Ook ontvangen wy met genoegen dc acnkoiidiging dat, dank aen dc wyze voorbcliouding van uw gouvernement, er gccnc nieuwe lasten noodig zyn, om in dc buitengewoone noodwendigheden te voorzien, en dal, zonder voorvallen, welke builen alle vooruitzicht zyn, de gestemde kredieten zullen dienen om het einde van liet jaer te bereiken. Als Uwe Majesteit, van dc noodwendigheid doordron gen van Bclgicn eenen goeden financiëlcn toestand te behou den, overtuigd dat dacrin, wczcnlyk, ten groolcn dcele onze magl en onze veiligheid ligt, verneemt uc kamer met ge noegen dal dc normale bucljol der uitgaven zal verminderd worden, en dal uw gouvernement voornemens is krachtda dige bezuinigingen in te voeren. Zy verwacht die vooral van een bestucr, 't welk door de kiczingcn in zyncn gang cu zync vryheid van w erking versterkt is; zy hoopt dal deze geest van spacrzacmbcid meer en meer in alle ministeriële budjctleu zal ingevoerd worden. Sinds lang ook ciscbt dc openbare dcnkwyze een ernstig onderzoek van liet stelsel onzer belastingen, dc herziening van verscheidene dcrzclve, en eene billyker verdeding der openbare lasten. a Voor dc volken, even als voor de persoonen van jeug digkarakter, verslcikcn deze beproevingen verre van ter neder te slacn, en elk heeft kunnen opmerken lot wal punt zy den voortgang van hel nalionacl gevoel bespoedigd heb ben, door al de goede burgers te vercenigcn. Deze hervorming verccnigt zich met liet lol der ar beidzame klassen. Dc voorzigtighcid niet minder dan dc mcnschlicvcndhcid bevelen die verbetering: deze klassen opbeuren, door onder dezelve met ondcrwys de grondbe ginsels van godsdienst en z.cdeleer, de liefde lot den arbeid en dc gewoonten van orde en voorzorg te verspreidenis tevens eene groote pligt vervullen en eenen akt van lioogc staet kunde dacrstcllcn. Overtuigd van dc bezorgdheid welke liet gouvernement van uwe Majesteit nictophoudacndevlacndcren toe te dragen', zal dc kamer met bereidwilligheid de nuttige maclregc'en toetreden welke hacr zouden voorgesteld worden om ter hulp te komen aen dc desiriklcn welke zoo wrccdclyk beproefd worden. In hel midden eens tydslips vervuld met gevaren voor de europische samenleving, zal Bclgien de wyze en veilige bnen bly ven bewandelen, welke het in 1830 ingeslagen is. Het heeft aen dc schokkingen, die steeds treurig en racil- sckichtigvan uitslag zyn, den vooruitgang niet tevrngen van het grondbeginselgelegd in het hcugelyk cn diep demo- krat iscli werk van het Nalionacl Congres; dc vooruitgang, wacrvan dc vcrwczentlyking gewaerborgd is door die vry- hcidsliefde, geput in onze ovcreeuwigc worstelingen en voorregten in de roeraryke voorbeelden ons door het voor geslacht tuterfenis gelaten, in dien eerbied voor de wel tc- lykheid is dat geduldwaermede men dc verstandige lnngzacmhcid der grond wetlclyke vormen weet te activeer den, liet welk dc deugd der volken is, die ryp zyn voor een vry gouvernement. De kamer der volksvertegenwoordigers, voortgesproten uil kiezingen in welk het ministerie niet gezocht heeft zyncn invloed te doen gelden, acnzict zich. als dc echte uitdrukking der gevoelens cn wenschcn van dc natie, Wy gclooven dc verwachting van M. te beantwoorden, door het gouvernement dc welwillende ondersteuning te j beloven, welke liet vraegt en hel noodig heeft om zvnen gang mccF en meer te verzekeren op den liberalen weg. en omdczedelykc cn sloflelyke verbeteringen, aen liet land beloofd, te vcrwezcntlykcn. Wy vernemen zoo even dat M. Cli' Arents, land bouwer te Ilaeltert welken wy met zoo veel genoegen tot lid by den provincialen racd hadden zien gekozen wordenvan zyne kandidatucr heeft afgezien uit loutere dicnslveerdigheid, cn om aen het Bondge nootschap van hel arrondissement van Aclst alle oor zaken van onecnighcid te sparen. Zulk een lick van zelfverloochening is boven allen lof verheven. Men'meld ons: dal de kandidatucr van MM. Ver- bruggheii, Notaris Tc S' Licvens-Hautcm, en Van den Bos sche, geneesheer, te S' Anlclinckx, als leden van den pro vincialen racd voor het canton Herzcle, de goedkeuring van alle weldenkende kiezers wegdraegt; indcrdacd, ware er grooicr dwacsheiddan tie kandidatucr dezer hccrcu tcvcr- werpen om degene van kandidaten te ondersteun?!!welke pcrsonuelyk geene dc minste belangen hebben in liet wel varen des kantons, dewy] de gemelde licercn Ycrbrugghcn cn Van den Bossche, ongeminderd zy tot dier alle vercyseh- ten bezitten, voor hun cygen, het wclzyn van hun canton zoo zeer tckctraglen cn te bewerken hebben? Kiezers! zyt dus op uwe hoede, geeft uwe slem aen dc voorgedrageno hoeren, cn uwe belangen zullen voorzeker bestreden worden. Wy vernemen dat dc kiezers van het canton Sollegcm vast besloten hebben al hunne stemmen te vereenigen op MM. Bnysschaert Notaris en Frcdcricq-Droissart, Negotiant kandidaten van den provincialen racd. Hel was acn dc kie zers van liet gemelde canton onmogclyk een hetere keus te doen cn hel staet niet te bctwyfelen of deze. licercn zullen eene groote meerderheid van Stemmen bekomen. Dc herkiezing van M. De Deyn, oud Notaris, te Ni- nove, voor den provincialen racd, lydl gecnen tvvyl'cl. Men verzekert ons dat M. Dclwacrde insgelyks veel kans heeft van gekozen te worden. Door ministeriel besluit van den 23 juny laetsl, zyn MM. L. an Langcnhove en V. De Moor, de eerste tot voorzitter cn dc tweede tot gehcimschryver benoemd voor hel 5' dislrikt der landbouwkundige vergaderingen van Oost-Vlacndcrcn. l)c koning heeft gisteren dc dopulatic van dc kanier der volksvertegenwoordigers ontvangen, welke deputatie go- last was met liet adres, in antwoord op de troonrede, aen Z. M. aen te bieden. De koning heeft zyne dankbaerheid uitgedrukt voor de gevoelens waermede do kamers beziel J zv n cn welke zy in nacm der natie voroper.baerd hebben. Vervolgens is de deputatie naer de kamers terug geko men, en dc voorzitter, heeft lezing gegeven van hel ant woord van Z. M. Daerna heeft dc minister van liet inwen dige oen koninglyk besluit afgelezen by het welk de buitengewoone sessie van 1848 gesloten is. l)e vergadering is onmiddelyk onder het geroep van Leve <ie koning/uit een gescheiden. De Hhmiieiir verval dc tabel der ontvangsten van den Stadsspoorw eg gedurende dc maend mei laelsledcn. De zelve bedragen fr. 2.1)8»,141-30 Do ontvangsten der zelfde maend van 1847 waren fr. 136,765-40 acnzienlykcr. Menschryfl uil Cliimayvan den30 juny: Onze kleine stad is in volle beweging. Men kontllc verne men dat de benden opstandelingen, die uil Parys vérjiiegd werden zich naer onze grenzen rigten, en dat dc eerste vluglclingcn zich reeds tusschcn Laon en Vcrvicrs vertoond hebben. Door dc ruiten vervolgd', hebben zich de opstan delingen, schynt.liet, in de bosschen van Yillers-Cotterct, op tien ucr afstand van Parys, geworpen, cn van dacr heb ben zy bcacktciyk do grmir.cn van Jlolgicn kunnen bereiken, liet getal der persoonen, die deze benden uitmaken, is nu t bekend. Eenigespreken van 15.000, anderen van .4 tot 6000 man. Men is niet weinig bevreesd voor deze gasten, by zenders in de iandely kc gemeenten. De franschc overheden der grenssteden hebben reeds groote voorzorgen in het werk gesteld. De prcfekl van llocroy heeft de ineijers van zyn arrondissement verwittigd dat zy-zich op hunne hoede moesten houden. Eenige fran- sche boeren zyn schietpoeder in Bclgien komen knopen. Men verveerdigd patroonen in dc dorpen. I)e onder-pre!ëet van Avesnes heeft hel voorbeeld van dien van Kocrov gevolgd deze laelste heeft dc burgerwacht doen byceiirocpcn. Te Trclon heeft deze byeenroeping reeds plaets gehad, cn mm verwacht een korps ruilcry in die stad. De baron Cbazal, minister van oorlog, heeft hv het ont vangen dezer tyding een eskadron kavallery ha er 'Beaumont doen vertrekken. De troepen in garnizoen te Namen Philippeville en Charicroy, hebben ook bevel ontvangen van zich gereed te houden oin op liet eerste tccken te ver trek ken. Men schryf uil Korlryk, van den 1 juny: Dc gcncracl Fleury-Duray is heden ochtend met zyncn staf naer Doornyk teruggekeerd. Ecu half eskadron lanciers heeft ons insgelyks verlaten. De kamer van inbeschuldigingstellingen te Brussel, heeft voor liet hof van assisen verzonden veertig beschuldig den vvaervan oen-en-dertig aengehouden zyn, in de zaclc van Ruquans-Toul. Het schynt dal «le generael Mcllinct ook niet geheel onschuldig in deze zaek is. Hv wordt als acngchoudcnc in zyne kamer bcwaekt. TydSisisson «ait Fraiihryk. Frankryk komt eenen zvner doorluclitigste schrvvers to verliezen. AIr De Chateaubriand isdynsdag morgend, in den ouderdom van 80 jaren, overleden. Dc lybdienst ter gedachtenis van dn slagtoffers der ramp spoedige dagen van 23, 24, 25 cn 26 juny heeft eergisteren 6 july met ecne buitengewoone pligtiglicid plaets gehad. Boven de nationale wacht en de linietroepen wc!kc zich alle onder de wapens bevonden, telde men er 800 gccstelv- ken. Het is Monseig' l'arisis, bisschop van Langres welken dc mis heeft gelezen cn hierin bygcslaon werd door de bis schoppen van Orleans cn van Oniinpcr. Dc stool heeft eene geheel andere rigting genomen dan degene welke door den Monileur was aeiigevvczen. Dit komt voort, zoo hel schynt, acn dc wete welke het gouvernement bekomen had van eenen hclschc aenslag bevroed door do vyanden der Republiek, en naer dc wyzc van dengenen door Ficschy des tyds tegen Lodcwyk Philipis werkstellig gcmackt Men maekl tegenwoordig in hel ministerie van b;'n- ncnlandscbc zaken een volledig verhael der gebeurtenissen van juny. Hetzelve zal binnen w einige dagen in den Moni- leur verschcyncn. Dc uitslag der laetsle kiczingcn die in Corsika hebben

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 2