mm Bii BAL GRATIS, clioz 1!. I)o C!erc<|, placts gehadis thans gekend. Het getal stemmers beliep 38,179. Lodcwyk Napoleon Bonaparte heeft er 33.903 be komen De heer Auguste Affre, aertsbisschop van Parvs, is geboren tcSaint-Rome-dc-Tarnin bet bisdom Rode/, den 18 september 1793. Hy wierd bisschop van Poinpcïopolis en coadjutor van Strasburg benoemd den 27 aprd 1840, den 29 mei da erop volgende aertsbisschop van Parvs, gcprcconisecrd den 13 julv, en den 6 augusty van liet/elfde jaer in zync mclropolitanc kerk gezalfd. Hy was 54 jaren 9 maenden en 9 dagen toen hy stierf. Zyn acrlsbisschopschap heeft 7 jaer, 10 maenden, 21 dagen geduerd. Hel was ee- ncn der verstandigste prelaten, niet alleen van Frankryk, maer van liet ganschc christendom. De lykdicnst van den aertsbisschop beeft gisteren, vrydag inet buitengewoone pligtighcid plaets gehad. De nationale vergadering, heeft de vyf volgende inact- regels gceischl, dewelke wcrkclyk in gang van uitvoering ryn: l°De bestendige aenwezigbeid teParysvan tenminste zestig duizend mannen, met honderd stukken kanon. 2" De ontwapening van allen nationale garde die in de laclste dagen acn de verdediging van het order geen deel heeft genomen. 3° De oniniddclykc ontbinding van alle de nationale werkhuizen. 4° De sluiting van alle de clubscn,tot dat de constitutie het associatiercgt hebbo geregeld. 5° Eenc tydclyke beperking van de losbandigheid der drukpers. M' Emile DcGirardin opsteller van het dagblad La Presse, is in vryheid gesteldhy heeft slechts eenc onder- hooring ondergacnen niet vier, zoo als men gozcd heeft. Er zyn gecne huiszoekingen t'zynent verrigt. M'dcGirar- din stond onder het rcglsgcding van ccnen krygsracd. Een dekreet van 4 july schaft de nationale werkhuizen afin het Scinc-deparlcment. De meijers der verschillende arrondissementen zullen bv voortduring hulpmiddelen ver gunnen acn de werklieden zonder broodwinning. Den zelf den maclrogcl zal achtereen volgend lyk worden toegepast aen de nationale werkhuizen der verschillende punten van de republiek. Deze afschaffing doet ecnigzins liet vertrouwen herle- Ten. Echter zal het nog lang duren alvorens de hoofdstad I zal teruggekeerd zyn tot haren vorigen welstand. .Men rekent dat de uitwyking sedert den 24 february hel cyfer der be volking van een miljoen tot 730 duizend heeft doen dalen. Menige moorden of poogingen van moord worden o[ de mobiele garden gepleegd. De gramschap tegen die bravt troepen wordt zoo ver gedreven, dat men reeds spreekt van hun uniform met helgcnc der liniclrocpen gclyk te maken. Dc overheid lieeft opzoekingen doen rerrigten in i calacombes. Men heeft daer enkclyk een acntal schiet"! wceren gevonden. Hel spoor van stappen welke men er heeft bemerkt, doet blyken dat de opstaendclingcn zie opgehouden hebben, maer dal gebrek acn levensmiddelen hen gedwongen heeft uit <le kerkers te vlugten. Hel hlykt dat er onder de verdedigers van het order dry macl meer dooden en gekwetsten zyn dan onder de op standelingen. Dit is toe te schryvcn acn dc zorgvuldigheid waermede de oproerlingen zich achter dc barrikaden en in de huizen verschanst hadden, terwyl ganschc balailjons zonder cenig beschutsel blootgesteld waren acn het vuer des volk. Men heeft begonnen de onkosten te berekenen van hel vervoer voorgeschreven door de wel tegen dc epslacnde- lingen van juny. Het bevra-liten der vcrvocrschcpen, het spy zen en het huisvesten der volkplanters van het Nieuwe learie zoude ruiin 23 miljoenen kosten. In den nacht van 2 july heeft ccne tamelyk levendige beroerte plaets gehad in den wyk van den Jardin-dcs-Plan- tes. Ecne pooging van brandstichting heeft plaets gehad in <le gevangenis van St. Pelagic, vervattende meer dan 300 aengchoudeiic oproerlingen. De opstandelingen die zich verschanst hadden in den Jarilin-des-Plantcshebben gedurende den stryd al dc zeldzame vogels der dieren-gaerdebenevens de fesanten opgcctcn. Zelfs de kleine vreemde vogeltjes zvn niet gespaerd gebleven. Aide herten zyn'gcslagt geworden om voor de soep te dienen; dc wilde dieren en de apen zyn slechts gespaerd gebleven na ccnen racd onder de oproerlingen gehouden. Deze hebben zich verlustigd met schieten nacr den olifant. Dank aen deszelfs sterk omhulsel is dat dier niet kunnen gekwetst worden. In het kasteel van Vincenncs heeft men bemerkt dat Barbès, by het hooren der eerste losbrandingen voor de eer ste mael Tjn kamerkleed aflegde om zich acn tc kleed en gewis op eenc spoedige verlossing rekenende. Blanqui liet minder vertrouwen blyken. Hy kanbyna geen voedsel meer verdragen en eet schier niet anders meer dan salaed. Zvn zenuwgestel isineenen zoodanigen toestand, dal liet hem moeijclyk zal vallen zich tc been te houden tot den dag van het proces. De inlichtingen door het geregterlyk onderzoek ingeza meld, hebben doen blyken dat daegs voor den opstand, gedurende den gansehen dag van donderdag, de opperhoof den van iedere der voorname scklien der opstandelingen "e- gnen waren ter placts op dewelke elke dezer sektie".! zich den volgenden dag moest bevinden, en dat daer degene die net bevel moesten voeren, hunne ondcrrigtin»cn ontvangen hebben, met den ac.iwys der placts van de opto riglcn barrikaden en van dc huizen uit welks venster er moest geschoten worden. De inrigtingder scklien cn brigaden was er gansch vol tooid, want zy stond in verband met die der nationale werk huizen er waren luitenantenbrigadiersescouadc-hoofden en men bcgrypt met welk gemak dc ontwerpen en bevelen moesten overgebragt worden tusschen mcnsel.cn die aldus dagclyksche betrekkingen onderhielden. Door de bekentenissen van verscheidene oproerlingen heeft men vernomen dat den oproer zich over geheel Frankryk moest uitstrekken. Men heeft langs alle kanten het bevel gezonden om dc parvsche zendelingen aen te hou- den. 1 en gevolge van gewigtige ontdekkingen door de magistraten gedaeo, zou men nu welen van waer al het uitgedeelde geld kwam en w ie de opperhoofden van den opstand waren. Er zyn in dc slrael cn c'e voorstad St. Anloine huizen door dc kanonballen door cn door geboord, welke niets meer opleveren dan instortende puincn. Al de vensterramen zyn door het yzer en lood verbryzeld. Op den hoek der dc Nalionale-Rrtig is ccne dakgoot wel met twee ■tract honderd kogels doorboord. Dc marmeren °talcls, de spiegels en kristalen der kollyhuizeii zyn verbryzeld. Dc katoenen en zv den stollen der modewinkels liggen vol schroot en ko gels. Hier ziet men een balkon welks yzeren sieraden verwrongen en vermorzeld; verder ecu winkelraem inl derde stukjes gehakt; elders een uithangbord, welks uit springende letteren zyn wcggcvacd. j~T opstandelingen van liet voorgeborgtc St. Antoine hebben tot ccnen baerbarschen middel tocvlugt genomen on hunne veiligheid tc verzekeren. Als zy ecne barrikade had den opgcrigt, deden zydehuraers uit de naburige huizen komen, hen dwingende zich de voorstele plaetscn cn met hen mede tc slryden. 4 crsclicidcnc oproerlingen plaetscn zich dan acn dc vensters, dc ongelukkigen dwingende te schieten wilden zy niet zelf gescholen w orden. De volksvergadering te Parys heeft de volgende proclamatie uitgevaerdigd. I ryheid, Gelijkheid, Broederlijkheid. l'ranschcn I Dc regcringslooshcid is overwonnen. Parvs houdt zich staende, en regl zal geschieden. Eer zy den moed cn dc vaderlandsliefde der burgerwacht van Parys en der departementen! Eer zy acn ons dappei roemvol leger, aen onze jonge en onversacgdc gar,le mobile! Aen onze scholen, aen dc republikciuschc garde veel edelmoedige vrywilligere die dc bres beklommen heb ben voor dc verdediging der orde cn der vryheid Allen hun leven aen bet vaderland opofferende en met ccnen bovennalucrlyken moed, hebben die uitzinnige schep sels, die zonder beginsel of vaendcl zich voor dc moorderv cn de plundering schenen gewapend tc hebben, van barri kade tot barrikade en tot in hunne uiterste roofspelonkcn verdreven en vervolgd. Huisgezinnen, inriglingcn, gestichten, vryheid, vader land, alles was in hel hert getroffen.—onder dc moordda dige slagen dezer nieuwe barbaren was dc beschaving der AIX." eeuw met den ondergang bedreigd. Maer neen, dc beschaving kan niet ondergacn. Neen, de republiek het werk van God, levendige wet der mensebe- lykheid, de republiek zal niet ondergacn. Wy zwceren hel by geheel Frankryk, dat deze woeste leerstelsels, waerin het huisgezin maer een nacm en ,1c eigendom maer een diefstal is, ruoiafgryzen terugstoot. 44) zwoeren het by hel bloed van zoo veel edilmoejiae slagtoffere onder dc kogels van de broedermoord gevallen. Alle vyanden der republiek hadden wanhopig tegen de zelve een afschuwelyk verbond gesmeed. Zy zyn overwon nen en in liet vervolg, zal geen hunner nog mogen poo»cn oin ons op nieuw in zulk cencn schrik verwek kenden blocdstrvd tc wikkelen. De verheven geestdrift, met welke van alle punten van frankryk zoo veel duizcudc gewapende burgers naer Parvs toegesneld zyn, zegt deze niet genoeg dal onder het bcsliier v an dc algemeene cu regtslreekscbc stemming, het de groot ste misdacd is van zich tegen de souvcrciniteit van het volk optczcltcncn de dekreten der nationale vcrgaderiii", zyn zyn iel daer, om ellendige lasteringen tc ontmaskeren om luidkeels uit tc roepen dat dc werklieden onze broeders zvn dat bun belang altyd voor ons liet heiligste belan" gevv eê-t is cn dat de rust kraclitdadiglyk hersteld en ecu gestrenge justicie daergcsteld te hebben, wy onze armen cn herten ODCnen voor »1 do ir»n»n dïn ZQ() ajs Er; e zyn. nschen vercenigcn wy ons in de heilige liefde tol het aücrland, doen vvv de laclste spooren onzer hurgerlvkc ynen handhaven wy slandvastiglyk alle zegevieringen der vryheid en der dcmokratic; dat niets ons an de beginselen onzer revolutie doe afvvyken maer ver geten wy nooit dal de mactsebappy bestierd wil zvn, dat de gelncheid en de broederschap zich alleen ontwikkelen in de cendragt en in den vrede, cn dal de vryheid orde noodig cell om zich te versterken en om zich tegen hare eigene buitenspooriglicden tc beschermen. Zoo is het dat wy onze jonge republiek zullen bekrachti gen cn dat wy haer zullen zien vooruitgaen naer eenc toe komst, die dagclyks uilmunlendcr en gelukkigerzal worden m dc harde beproevingen, wacrdoor zy gedwarsboomd wordt, eenc nieuwe krachten nieuwe waerborgen voor hare üucrzacmhcid puttende. Oprofb in Biscaven. (Spaenje.) Men leest in dc (rincnne van den 2 dezer: Dctyding is te Bordeaux acnge- komen, dal Biscaven in opstand was ten voordode van Ka- rel l en dat Cabrera zich acn hel hoofd der beweging ge steld had. o o b I zult IE: met my overeenstemmen dat deze kandidatuer niet mag ondersteund worden wanneer d'hccr 4 an den Bossche, geneesheer tul S« Antclinckx, cn hel aftredend lid d'hccr voordra-'cn 88 6e"mcntlyk dc hunne aen de kiezers Hel moet IE: wel geweien zyn dat deze hceren tot dien allevereyschtcn bezitten en dat derzclve cygcnc belangen hen volroaektclyk uytdagen degene van het canton Herzcle tc bestryden, zult Gyl: zulke waerborg in M' DcNavcr vin- T<r\VT,Cr ln hel Ohlon Herzcle gecne liet minst stottelyk belang te verdedigen heeft Indien zulks beslaet waerom zyne kandidatuer acn de kiezers bevolen?.... Dunkt niet ik UE: deze regelen neersclirvf om ÜE: acn- temocdigen de kandidatuer der hceren Van'den Bossche en erbriigghcn te bekrachtigen. Neen voorzeker Neen! zulks ware nutteloos vermits zy wacrlyk eenparig zullen gekozen worden. Ik zou UE. wettig uytgedaegd hebben deze regelen in uw eerete blad overt, nemen maer nw dienstwilligheid Kennende durvc ik derzclve invoeging verhopen. Burger!}kon stand iler stad Aelst. Aengiften van dm 30 Juny lot den 7 July. GEBOORTEN. Mannclyk 3 Vrouwclyk 1 j HU4VELVKEN. Judocus van der Biest, jongman, 22 jaren, daglooncr met Joanna 4 an den Brando, junged., 24 jaren, kantw Joseph Branlrgem, jongm., 37 dienstbode, met Colcta Juduca 4 an Nuflei, jonged. 20 j., nacUtcr OVERLYDEN. Frans-Jan dc Waffel, man van Maria Thcresia Michicls, katoendrukkersgasl, 30 j., 44 indmolenstraelje. Joann rouw van Jan va Amelia Bracm 36 j., Mylbckc. bcraphina van Mylbckc. Catharinü Meganck, winkelierster; 30 jaren, Anna-C'.atbarina de X sclicrsse, 83 j., Dam. Maria-Elisabeth Ronsi der Eckcn, wed. van Frans Hers, en der Elsl33 j., Keizerstraat, wed. van Joseph dc Scbryver, kracmslér, dc 4oordc, zonder beroep, 58 jaren, rouw van Rochns van Cutscm, Acbterslraet. s, wed. van Petrus de Molwas- ans, 3 maenden, Pontstraet. .73i«iele!>-£>!'}>• van dc Tarwe ein de Van den 24 Juny lol den 1 July. Aïton. Brugge. Brussel Gent Hasselt. Luyk Bergen Namen, Totalen. lUiddenprys MUDDEN. PRYS. IV. c. 40 17 43 482 13 75' 618 13 78 1,781 18 00 092 13 81 128 10 00 2.873 13 91 3,000 17 75 1030 13 81 101 17 02 11,407 16 73 204 241 592 1.038 1,225 599 475 4,109 Ir. c. 9 02 9 30 9 73 9 91 9 52 11) 44 9 98 41 9 33 9 98 9 84 MEKHT TAV llHil V. (Nieuwe.) - Mastcluin D'hccr F. De Cock heeft ons verzocht overlenemen den volgenden brief welken hyacn den opsteller der Gazelle van Ac/sl hcefl tocgeslucrd. 44'ouhrechtcgem 7 July 1818. Mijnheer de Opsteller! Rtbcn wacrlyk verwonderd dal UI: de kandidatuer van M. DcNaycr.advoeaet te Gent, als provinciael raedslid voor t canton Herzcle durll bcvoordeeligen. Edoch is het wyd van my zync bekwaemheden tc bestryden, n a r ook Rogge. i eerst Haver Hoppe (1847) per 50 kil. Raepzacd per zak Lynzacd ,1-Olie per aem. Lyn zaed-Olie Raep zacd Koeken, per 1213 kilo. Lyn-zaed Koeken Kempkoeken Aerdapp' (roode)pcr 1/2 hcctol. idem, (witte) Boter, per 3 kilogram Eycre per 25 Viggenen, per stuk, 1»'" soort Fr. 18-00. 2^ 14 Fr.-00. l.ynwaden Ier merkt gebragt stuks, 085 Verkocht 332. 11-10-,. 12-10-» 7-10-8-00-o 6-00-..— 0-10-» 6-00-»— 7-00- 5-00-..— 0-10-» 17-00-»— 18-00- 13-00-»—13-00-» 00-00-.. 00-00-.. 0-00-,, 00-00-,, 00-00-,, 00-00-.. 80-00-» 00-00- 110-00-» 00-00-,, 00-00-»— 00-00-» 1- 4-»— 1-00- 1-0-,,— 1-3-., 2- 0-» 2- 8-., 00- 9-,, 00-10-» by Alexander Glteeraerdls, in het KLEIN GENT le Aelst, Zondag 9 July. Het Bal zal placts hebben under ecne rykelyb bespannen 'lente met groot Orkeslcr. tuperbe Pavilion dc l'hotel DC I'.IO.X Ü'ORt Oiniiinelir O Jullie» 1848 L'orcbestr Le Buffet sera confortablcmcat garni. PRIX D'ENTRÊE PAR CA4ALIKK: 25 Les dames ne pavent point d'cntr Shesn-fM dn aoir

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 3