mm skdhotmdIj LAM) 1 IEERSCIÏ EEN HUIS, P. SMOLDERS MAGASIN Dï CIGAMS. Landen en Bosch, VERKOOPING. HUTZENLANDEN, Rentenen Obligatie. OPENBARE VERKOOPING VAN LANDEN viSS:vSS.Ï)«r IIUYS TE HUREN BERIGT. BELANG RYÏv BERIGT. GARDE GIVIQUE. Nieuwe Wel op de Burgerwacht Bg Lit italic VERKOOPING VAN BENE te Staei'dc^ein. Den Notaris VAN DER LOOY, te Aelst residerende, zal krachtens reglcrlyke beveling, ten verzoeke en overstacn van wie bet behoort, met gewin van palmslagen, openbacr- lyk verkoopen Eene partyc MEERSCH, groot 87 ares 70 ccnliares, ge legen te Bacrdcgcm, in liet Stokt, sectie B, N° 190, pa lende oost de Oude Hcirbaenzuyd Jacobus Verhaverten den Heer Phiiipkin, west Michael Segers, noord Petrus- Joannes Van Maldcr en d'erven van Paschasius Dc Wolf. (285 R. locale mact.) Deze partyc Mcerscb zal opgeroepen worden in vier len, ieder deel ter gróótte van 21 ares 92 centiarcs. De koopers zullen er acnstonds in gebruyk konnen van komen. ZITDAGEN: InstelDonderdag 20 July ,8, R Absoluet Verblyf, Zaterdag 29 July Telkens ten vyf uren namiddag, ter Estaminet Het Vis- sciiebs Huts, bewoond by dc weduwe Jan Uegvaert, te Aelst, acn de Viscbmerkt. Voor nadere inlichtingen adresserc men zich ter studie van bovengenoemden Notaris, alwaer bel kohier van ver- koopvoorw aerden is berustende. VERKOOPING VAN tot Aspclare en Opliassrlt. Door het ministerie van den Notaris DE DEYNtcNinove, krachtens vonnis der reglbank van Audenaerdc, wegens bet sterfhuis van wyle joufv. Joscphina Dc Smet 1° Eene Hofstede tot Aspclare, groot in gronde omtrent 122 Roeden; In gebruik by sieur J. B. Dc Smet. 2° 100 Roeden Elsboscb, als voren, in den Wvmcnicr; Gebruikt by Jb. Meganck. 3° 227 1/2 Roeden Land, tot Ophasselt, genaemd Mo- lenkauterIn gebruik by M' Karei Bcrlengcé. 4° 112 Roeden Land, als voren, in dc Godsborrc; Ge bruikt by dcnzelvcn. En 5° 125 Roeden Land, als voren, op den Spcclkautcr; In gebruik by sieur Frans Dc Spicgcleer. ZITDAGEN. Instel 10 40,0 VcrHjf IT Jul>' ,8iS' Telkens ecnen Maendag, om 3 uren namiddag, ter her- berge van de kinderen Priccls, genoemd DEN PALING, tut Aspelarc, aen dc Plaets. Zeg 'l voort OPENBARE Namens dc erfgenamen van wylen d'becr Lieten Dc Clippele, zal men den Maendag 17 Julg 1848, te beginnen om 9 ure 's morgens, eerst aen den Windmolen te Ophas selt, en vervolgens in de gemeente Stecnhuysen, op de goe deren van dien stcrfliuyze onder gewoonc bespreken, open- baer verkoopen; 13 Hectaren allerschoonste TartteMasteluin en Rogge, aldaer gespleten en verdeeld in verschillende koopen t'elks geryf. L. DE DEYN. VERKOOPING VAN tot Erembodegem Haeltert Welle en Dendcrhatilem. Den Notaris DE VUYST, lot Borsbeke zal met gewin van palmslagen en gelagenopenbarclyk verkoopen dc vol gende goederen l"cn Koop. 27 Aren 4 cenliarcn Land, binnen Ercmbo- degem, op het Galgenveld. In gebruyk by Jean Rap. Van Varenberg. (84 Roeden.) 2J"n Koop. 14 Aren 14 centiaren Land, binnen Haeltert op den Grooskaulcr, om naer scbceren van den ou"st. In gebruyk te komen. (4(j p 3d'nKoop. 8 Aren 68 centiaren Mcerscbbinnen Hael tert, in den Yissing. In gebruyk by Jean Bap. Van den Steen. (28 R. idcu Koop. 19 Aren C centiaren Landbinnen Welle, op den Molenkautcr, In gebruyk by sieur D'hondt. (63 R.j 5d'° Koop. 12 Aren 40 centiaren Land, binnen Dender- baulcin, op bet Rocyvcld. Gebruikt by J. Bap. Buvc. (40 R.) ZITDAGEN: Instel, Donderdag 13 July ,oro Verblyf, Donderdag 20 July Telkens om 3 uren naer middag, in liet Gemeente Ilugs, tot Haeltert, bewoont by Jufvrouw de weduwe van d'heer van Landuyt. Elk zegge voort. Veikoopiitg van Den Notaris C. lit IT, te Aelst, zal ten verzoeke van den Notaris J. P. FERDINAND EVIT, als executeur testamen taire ten slerfhuyzc van Jufvrouw Tliercsia Carolina De Wolf. te Aelst, en van wegens dc erfgenamen der zelve overledeneopcnbaerlyk verkoopen Eerste hoop. Een HuyscnErve, te Aelst indeKapelle- stract, wyk D, N° 96. Onbewoond. Tweeden koop. Een Huys en Pakhuys, te Aelst acn den Molcndriescb. In gebruyk door M. Henri Van Kerckhove. Derden koop. 12 Aren 91 centiaren (42 R.)Land, tot Denderleeuw op den kwacden mecrsch. In pagt, by Joannes de Koninck. I ierden koop. 18 Aren 17 centiaren (59 R.) Land tal Denderleeuw, gehugtc lloode Schotel. In gebruyk by Jan Dc Boeck. 1 gldcn koop. Eene Rente van fr. 544-21 a 4 "/„'s jaers, ten laste van de weduwe Joscbp De Windt en dc weduw e Jan d Haens en kinderen, te Aelst Schaerbckc. Zesden lioop. Een capitael van fr. 544-21 a 5 's jaers, ten laste van Bernard Tas, tol Nieuw crkerkc. Zevensten koop. Eene Rente ten laste van Gnspard Emanuel van Licrdete Aelst Schaerbckc, van fr. 1269-84 a 5 'sjaers. Achtsten koop. De helft der twee volgende Renten te weten 1" Van een capitael in 't geheel van fr. 7256-23 a 5"/0 s jaersten laste van Jufvrouw J. I'. Van Biesei», weduwe van d lieer P. J. 4 an Overstraeten en kinderen, tot Lebbckc. 2° En vaneen capitael in'lgeheel van f. 1269-84, intrest a o °/0 s jaers, ten laste van dc zelfde. Ncgcnstcn koop. Dc twee volgende renten te weten; 1" Eene rente ten capitalc van fr. 453-51 a 5 's jaers. 2" Eene dito ten capilale van f. 362-81ook a 5 'sjaers. Beide ten laste van Petrus Emanuel Dc Koninck cn Ihcrcsia De Koninck, landbouwers tot Erembodegem. ZITDAGEN: Instel, Maendag 26 Jung 4e, Verblijf, Dynsdag 11 Julg Telkens oin 3 uren na middag, ter estaminet en hotel de Dorze van Amsterdambewoond bv d'becr Jan-Baptisle Gheeraerdts, te Aelst, aen de grootc merkt. Alles breeder bv gedrukte plakbrieven aengekondigd. AEKBELAKGE1VB BEB.IGT. Verandering van bureel DER MESSAGERIEN VAN DE 44".d BIDARD exComp. Hol publick wordt verwittigd dat de burcelen der Mcssa- gcrien van dc WRidard cn Gomp. van liet betel d'Autriche Kc.zerlyke Plaets, te beginnen van den Woensdag 5 july, naer liet hotel dc Drie Koningen, in dc Nicuvvstraet, vcr- plactst zyn. Te Krent bodet/ent Den Nolnris EA ÏT./Iini 'r, Ier residentie 0*i stad Aktst. daer toe in rechte benoemd, zal ten verzoeke van wie het behoort, met gewin van palmslagen cn gelagen, opcnbaer lyk verkoopende volgende onroerende goederen Eersten Koop. Eene party Land, te Eicmbodegem op den Galgcncautcr, wyk R, N" 1250, groot 36 aren 68 centiaren, palende oost den steenweg van Aelst naer Ghceracrdsbcrgcn. (L19 Roeden.) Tweeden Koop. Erne party Land, te Erembodegem, wvk B, N" 134, groot 30 aren 75 centiaren, palende west-noord den steen weg van Aelst naer Ninovc. (100 R.) Derden Koop. Eene party Land, te Erembodegem, op de Vcnnc, wyk II, N" 1277, groot 13 aren 86 centiaren, palende zuyd den Venncgraclit. (4ö R.) Alle gebruykt by dc weduwe Joannes Tan De Mcerschc. ZITDAGEN: Telkens om 5 uren na middag, ter Estaminet DE CON CORDE, by sieur J. Ion denRroeck, aen de Grootc Merkt, te Aelst. TEUHOUPMG III Lli'lTATlE TER KEIZERL YKE PLAETS, TE AELST. Den Notaris VANDERHEYDEN, te Aelst, daertoe in rechte benoemd, zal ten verzoeke der Eigcnaers, opcnbaer lyk verkoopen, met gewin van palmslag cn gelagen: Een schoon en welgelegen HUIS, met zync Erve, heb bende Koetspoort cn verscbcidc Beneden en Boven Kamers, gestaen en gelegen te Aelst, terKeizerlykcPlaets; houdende an d'ecnc zydc Mynheer Cumont, van d'anderc zydc cn an achter Mynheer I.ievens. Bewoond by Jufvrouw weduwe Lefebure. Om er by den koopcr scfl'cns van in gebruik te treden. ZITDAGEN: Instel, NVoensdag 28 Junv 18>8 Verblyf, NVoensdag 12 Julf lö+ö' Telkens om 5 uren namiddag, ter Estaminet den Zwar ten Leeuwacn dc Hoppc-Mcrkt, te Aelst. Gewezen regiments-doctor der fransclic keizerlyke legers cn van Z. M. den koning der Nederlanden, nu geneesheer te NN ieze, tusschcn Aelst cn Dcndcrmondc, maekt bet pu bliek bekend, dat bv door vyf-cn-vccrlig jaren pialyk grjole kennis heeft bekomen in liet bezigligen van bet water [urina) waerdoorhy geneest alle verouderde borst en andere zicktcns: zoo als leering (phlisie, vallende ziektens (epilepsie), kanker, venus-ziektens, graveel, ontsteking van dc marg in meer andere kwalen waermede bet mcnschdom aengcdacn wordt. Hy is alle dagen sprekelyk van 9 nren 's morgens tot 2 uren naermiddag, dc 44 oensdagen uitgezonderd. Den armen wordt kosteloos bedient: Men kan er ook llcchjcs legen de koorts bekomen. GELDEN TE BEKOMEN. By den Notaris DE SC1IAEPDRY4:ERtc Nieuw cr- kerken, zyo grootc cn klcyne GELDSOMMEN op intrest i'oordeelige conditiën te bekomen, mits hypotheek. Staendc tc Aelst, inde Kapclleslrael, nahy de Graen- merkt, hebbende groote Zolderingen, twee Roven-Kamcrs, eene groote Bencdc plaets en Keuken, zvnde van oud; ge kend dc herberg den Ouden Moriaen. Zich te bevragen bv De 4 vi.der-Bacwe.xs. Te /turen terstond: Een SCHOON HUYS. staende in de Lcopoldslraet, laest bewoond geweest door d'becr Wil marshebbende cencn groolen liof, stallingen, schoone boven-en bencdekamers. Zich tc bevragen by dc cygenarcsse Juffrouw weduwe J. 4'ax Braxtegiiem-Vertoxgex. JAN-BAPTIST U 4 AN 41UYLEM. hy genaemd Tistjen Kalot, woonendc in de Nieuwstraet, te Aelst, heeft dc eer liet publiek kcnbacr te maken dat er by hem dagclyks Rloein-koulfii Choux-FIcurs Libiralcs) (l)tcbcko- zyn acn ecnen civilen prys. vl, 4 erlaling van den bcrigtgever R. PE1RREB004I-DK PEYSER, meester Schilder, 4 erwer en Glazemacker, Magazynicr van Yenster Glazen en Verfwaren, in de Kortc-ZoutslraetN" 120 Ie Aelst, heelt d'cer liet publick te berigten dat by, by eene buylcngewounc vermindering, de pry zen der ge\réevêi.e Olie-verwen komt te bepaclen acn 50 cenlimcn den halven kilogr., cn 40 fr. dc 50 kTogramn~.cn. Gcmelden meester Schilder durft dc eerste kwalilert zyncr Olie-verwen wacrborgen, cn op dat, ingezien dc leege pry zen, er gccne kwaedc vermoedens legen de hocdacnigbevd zouden konnen opgevat worden, laet by loc de Olie-verwen kosteloos en voorafgaendclyk in zyn Magazyn aen eene proef tc komen onderwerpen. Verder beveelt hy zich in clks gunst voor alles wat zyn vak betreft; elkeen zal in de pryzcii eene aenzicnclykc vcr- lindcring ontwarren cn allyd dc beste lioedaeiiigïieyd van aeren ontmoeten. Vnn tie Pntle-Be Smedt Fabricanl de Ta- bacs, Courte rucdeSel, N° 189, a Alosl, a Thoniicur d'inforraer le public qu'il vienl d'augmentcr considcrablc- ment son magasin et qu'il sera conslammcnt pourvu d un bon clioix dc Cl GA RES dc la Havanc et autres. Par la modieité dc scs prix et la bonne qualilc dc scs marcbandiscs, il cspère mériter dc plus en plus la con- fiance de MM. les consommaleurs. Tc bekomen by den drukker van het Verbond van Aelst: Soldaten school. Ecolc du Soldat) prys. 50 ccntimen. Pelotons-school(Ecolc dc Peloton) 50 4 ersierd met platen verbeeldende al dc bewegingen der wapenoefeningen en krygsvcrrigtingcncn zoodanig ge schikt om in weinigen tyd met de handeling van het geweer cn met al liet overige der cxcrcicen bekend te zyn, cn ver groot met dc laclstc ministerieclc voorscbryvingen. Zoo als de zelve is gestemd in de zitting van dc kamer der volksvertegenwoordigers, van den 17 april 1848 cn door den Moniteur is afgekondigd. Prys 15 ccntiinen. Aelst, drukkcry van G0.4IMAR DE VOS, Korte Zoulstraet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 4