HET VEBBOND VAN AELST KOOPHANDEL. NYVERHEID. LANDBOtW. Aelst, 15 July. i\' 87. ZONDAG, 16 JILV 1848. 2e JAJEK. l ilting dep Provinciale Klezingen van den IS July 1848, VOOR IIET KANTON AELST. Ingeschreven stemgcregtigden1068 Getal kiezers715 Volstrekte meerderheid 358 1' bureel. 2° bureel. Total M. Ferdinand EVIT 336 270 606 Cu. DE WITTE 323 271 594 DE KEYSER 278 209 487 B Tn. DOMMER 285 195 480 DE PUTTER 286 183 496 Van de Kerckiiovi 71 126 197 Van den Bossche 101 65 166 Beeckman 44 115 159 LlMI'ENS 65 44 109 De Coninck 66 30 96 De provinciale kiezingen in ons kanton hebben -dezelve beduidenis als de algemcene kiezingen. Al de kandidaten van het Bondgenootschap zyn ge kozen Eer zy daer over aen de kiezers gegeven. Zoo als men hel in de hier bovenstaende tabel kan bemerken, is de meerderheid van stemmen welke de liberale kandidaten bekomen hebbenvoor onze te genstrevers verplettend. l)e liberale knndidaet wel ken het minste getal stemmen vcreenigd heeft, heeft 469 stemmen op 715 kiezei s bekomentcrwyl den genen onzer tegenstrevers die er meest bekomen heeft, er slechts 197 heeft kunnen vereenigen. Op nieuw verwachten wy ons er aen dat onze tegenstre vers om zich over hunne onderlaeg te troosten, zul len uitroepen dat de uitslag der kiezing het gevolg Is van kuiperyen én van geweldenaryen; maer dat doet er niets aentoorlaen is hun geschreeuw een enkel gebas legen de maen, zy kunnen niets meer dan gaten in den wind schieten enals nieuwe Don Qui- cliottcn, mogen zy in het vervolg hunne klingen tegen windmolens en ingebeelde wezens bot stoolen zoo veel hel hun maer believen mag. De openbare dcnkwys in ons canton is»zoo snel vooruilgcgaen dat het aen liet Bondgenootschap genoeg" is geweest zync lyst aftekondigen om al de kiezers overeentcbreiigenhot is reeds geheel on— noodig geweest een enkel buitengewoon nummer van ons blad te doen verschynenHet Verbond van Aelst heeft zich bepaeld met een cnkelmael te spre ken over de kandidaten door het Bondgenootschap van het arrondissement voorgedragen zelfs zonder zich bezig te houden met de Jysl onzer tegenstrevers, en de zegcprael is geen «ogenblik tvvyfelnchtig ge weest. En deze uitslag moet niemand bevreemden de kiezers hebben hel Bondgenootschap loeren kennen zy welen liet thans naer vvaerde Ie schatten en reeds laten zy hel regt wedervaren. Sedert zyn dryjarig bestaen heeft het Bondgenootschap niet opgehouden waerborgen van orde en van zcdciyklieid te geven. Men weel dat het geen oogenblik afgewe ken heeft van den weg welken het van den beginne af heeft ingeslagen en dat het steeds aen zyne aenge- nomen grondbeginsels getrouw is gebleven Heden, even als op het oogenblik zyner instelling is zyn doelwit bet zelve geblevenwerken lot de zegeviering der liberale dcnkwyze ,tot de verlichting en zedeverbetering des volks, tot den stactkundigcii voortgang door de wettige ontwikkeling onzer inrig- tingen, tot den voorspoed van den koophandel en van den landbouw door de orde en den vrede. Byzonder- lyk ingesteld met het oogmerk van goede kiczingen te bewerkenzich daermede werkzaem bezig hou dende en klaerblykende bewyzen van regtzinniglieid en van kunde gegeven hebbende moet het niemand verwonderen dat de kiezers er vertrouwen in hebben en zyne kandidaten zonder acrzelen aennemen. Ten anderen de keus zvner kandidaten is slechts het gevolg van ecne vryc en openbare bcracdslaging in welke al de dcnkvvyzen zich ongedwongen mogen uiten, en waer al de interesten bepleten worden. Zeggen wy dat den invloed en den voorrang van het Bondgenootschap des arrondissements Aelst voor- taen in al de kiezingen gewonnen isdat het genoot schap zich tot nu toe volwaerdig getoond beeft van het vertrouwen welk liet alom inboezemt en dat liet in T vervolg er niet aen te kort zal blyven. De zegeprael van het Bondgenootschap in de kiezingen die komen plaets te hebben bepaell zich niet by de gene van liet canton Aclstin liet canton Hcrzele zyn de twee kandidaten welke door liet Bondgenootschap ondersteund werden zege vierend uit den kiesstryd gekomenhet zyn MM. Van den Bossche doctoor, te St. Anlelinckx en Ver- brugghen notaris te St. Lievcns-liaulem. Deze laclsle heer bad voor mededinger M. De Naeyer, gewezen volksvertegenwoordigeren welken slechts 70 stemmen heeft kunnen vereenigen. Eer aen de kiezers van het kanton Hcrzele zy hebben zich ter hoogte van de verlichtste cantons van liet land weten te stellen. Wat zullen onze tegen strevers er van zeggen De onderlaeg van M. De Naeyer is een beslissende slag voor de achteruitkrui- pende party, want M. De Naeyer was een harer belhamels en niet tegenstaendc de kennissen die wy hem gaern toekennen is hy opliet veld der kies- worslelingen terneer geslagen. Het iseene geduchte les Tc Ninovc hebben 298 stemmers in de kiezing deel geno men; drie bulletcns zyn nietig vcrklaerd geweest, zoodanig dal de volstrekte meerderheid 148 stemmen was. M. De Deyn, altredende lid, is by de eerste stemopneming door 188 stemmen gekozen. By dezelfde stemopneming beeft M. Delwaerdc 115, Ber- lcngcr 1J0 en De Winter, 81 stemmen bekomen. Daer gccnen dezer drie kandidaten de volstrekte meerderheid be komen had, heeft er ccnc ballotering lusscbcn MM. Del waerdc en. Bcrlcnger plaets gehad by welke de eersten 156, en.de tweede 96 stemmen verccnigd beeft. Dien ten gevolge zyn MM. De Deyn en Delwaerdc als a (geveerdigden by den provincialen racd voor bet canton Ninove uilgeroepen. Soltegcm wilt, kost wat kost, in de duisternissen der domper» eeuw versmacht blyven. De twee kandidaten der achlcruilkruipende party, MM. De Cock en Van Aclbrouck, zyn tot afgevaerdigden by den provincialen racd gekozen. Ecu uritst bcircKkelyk Uczc Inezihg is ons ücttcn te laet toegekomen om in ons blad te worden overgenomen. Verleden maendag is onze kermis geëindigd door liet feest der koninglyke Maelscliappy van harmonie, onder kenspreuk: Al Groeijend' Uloeijend'. Ofschoon liet weder niet heel gunstig was, heeft het feest aller verwachting verre overtroffen. Hel gezelschap, byna gansch samengesteld uit liet puik onzer stad, was zeer talryk en leverde, door de smackvollc opscliik- king der dames, een verrukkend oogslag op. Na dat dc mactschappy van harmony liet gezelschap verlus tigd had met ecnigc muzykstukkenuitgevoerd met die zuiverheid, dien 'samenklank en die kei r'glicid welke liner de faem verschaft hebben die zy bezit en liaer op den rang der beste muzykgcnootschappcn des lands gcplaetst hebbenis men lot den dans over- gegaen. Het bal dat lol laet in den nacht geduerd heeft, is allerlevcndigsl geweest en heeft zich doen onderscheiden door de gulharligslc vrolykheid die geen oogenblik opgehouden heeft onder dit even zoo talryk als uitgelezen gezelschap te hccrschen. De koninglyke maelscliappy van harmony, benevens het zanggenootschapLes Amateurs Choristcs, dezer stad, hebben verleden woensdag beurtelings eenc luistcrlykcSé- rénade gegeven aen MM. F. Evit, Cli. De Witte, en Th. Dommer, ter gelegenheid van dezer kiczinglot afgeveerdig- den by den provincialen racd. Men is bier te velde druk bezig met liet inoogstcn der gcerstc. Reeds beeft men begonnen met dc rogge te pikken en dc tarwe zelve begint te rvpen. Alles voorspelt dal dc oogst der onderscheidene graengewassen overvloedig zal De acrdappclen die in ongeloofelykc menigte geplant zyn, leveren ccnallcrgunsligstcn oogenblik op. Hier en daer is er, wel is waer, cenc party die ecnigc tcckencn der plaeg van de voorgaendc jaren draegl, doch zoo weinig dat liet bykans niet noemensweerdig is. (ielukkiglyk bemerkt men dat dc ziekte, welke zich in de voorgaendc jaren met cene zoo vrccssclykc snelheid voortzette, dit macl moeile-s-bynt te hebben om zich uiltcsprcidcn. Wy hebben sedert drie w eken een partyken acrdappclen gezien die met dc plaeg waren acngcdaen cn staende lusscbcn twee andere partyen patalcrs die tot nu toe heel gezond zyn gebleven. Dit hcwyst genoeg dat de hevigheid der ziekte inerkclyk verminderd is cn ons weinig of gecna vrees voor hel toekomende moet overlaten. De werkzaemheden van den spoorweg van Jurbisc, naer Doornyk zyn met ecne groote krachtdadigheid hervat. liet gouvernement heeft onlangs den post van gou verneur der provincie Henegouwen aengeboden aen Myn heer. I.cbon die denzclven geweigerd heeft, willende zync parlementaire onafhanglykhcid heel cn al bchouJcn. Aten schryft uit Yper, van den 11 july: Gisteren avond, rond elf ucr, heeft een vcrschrikkelykc brand te Woestencin liet kasteel van den lieer Lcmaire de la Neuvillc, plaets gehad. In weinige oogenblikken waren bet gebouwzyne aenhoorigheden cn de meubelen ver brand. Mynheer en mevrouw Lemaire, door het vuer overrast, hebben moeite gehad zich te redden. En toen later dc heer Lemaire in zync kamer getreden was, om ecnigc noodzakc- lykc kleedingstukken te nemen, is hy bykans zelf veronge lukken heelt moeten bet venster uitspringen. Men kent den oorsprong van dezen brand niet. Dc schado beloopt 175,000 franks. Het gebouw was voor 100,000 franks gewaerborgd. De gewezen kolonel Ernest Grcgoire is verleden zon dag tc Quiév rain aengehouden geworden, op hel oogenblik dal hy er met bel convooi van den spoorweg acnkwam. Hy werd onmiddelyk naer Brussel vervoerd. Na door het be- stner der openbare veiligheid ondervraegt te zyn geworden, is by naer dc franscbe grenze terug gebrogt gew orden. Een CDgclsche sterrekundige voorzegt ons de wedcr- verschyning van dc onheilspellende staerlslcrrc welke in 1264 cn 1556 zoo veel schrik baerde en tydens welker vcr- schyning zoo veel bloed gcslord werd.Dc tydderbyge- loovigbeid is voorby. Mynheer Quinetle, buitengewoon afgezant en gevolmagtigd minister der franscbe republiek by het bclgische gouvein ment, heeft by liet overhandigen zyner geloofsbrieven aen den koning devolgeodc woorden totZ. 11. uitgesproken: o Sire Ik ben gelast door het Opperhoofd der uitvoerende magt om op nieuw, in naom der franscbe Republiek de gevoelens van ccndragt en vriendschap uitte drukken welke gevoelens iweo Vulkeren, door menigvuldige belangens cn grootsche hlslorischo herinneringen rernaderen ten allen tydc vcreenigd hebben en moeten vereenigen. a De beginselen van onafbanglykheid en byzondcre vryheld der natiën waervan het franscbe volk zich door zoo vect krachtdndisheid en opofferingen door zich zeiven de zegevie ring verzekerd heeftdeze beginselen weet zy en wil zy by andere volkeren eerbiedigen. i Deze verklaring die de republiek, van baren oorsprong aen, gedacn beeft cn die de uitvoerende magt te midden de nationale vergadering hernieuwd heeft, blyft het grondstelsel en de regel der uitwendige siaeikunde van Frankryk. n ux. om.crngin.gtu my gege-eu weiden en de gevoelen* die het gouvernement Uwer Majesteit aen de uitvoerende magt dcrfransche republiek beeft duen uiten verleenen aen dc zen ding die ik geroepen ben te vervullen een karakter cn een doel die de betrekkingen van vertrouwen en goede nabucrschap lusscbcn beide volkeren en lusscbcn derzeWcr gouvernementen dagclyks meer cn meer moeten vernauwen. Dat liet my veroorloofd zy Sireal de persoonclyKc vol doening uittedrukken die ik gevoelde toen ik met deze zen ding bekleed werd. Noch het opperhoofd der uitvoerende magt, noch ik hebben kunnen vergeten dat in vroegere lytlen onze verbannen vaderscn wy zclven die vlugtclingen waren, in dit land eene herbergzaemheid ontmoet hebben waervan vv y ten allen lyde een diep eendenken van crkenielykbeid jegens de edelmoedige belgischc Natie zullen behouden. Zyne Majesteit beeft geantwoord Mjnhccr de Minister, Ik ontvang met ecne levendige voldoening de uitdrukking der gevoelens van cerfdragi cn vriendschap die gymv wel wilt aenbicden in nacm van het Opperhoofd der uitvoerende magt van de franscbe republiek. o Woest overtuigd. Mynheer de minislcrdat wy niets zullen verzuimen om dc betrekkingen van goede overeenkomst en go-'de nabuerscliap, die zirh zoo gclukkiglyk Inssr.h-n beide natiën cn lusschcn beide gnuvcrnemciiicn inge leid hebben, dagclyks meer cn meer te versterken l)e fransche republiek kan slaet maken op dc regtzlgnigbeid van onze gevoelens cn op de opregthcid van onze vvensclicn voor hel geluk van Frankryk. Gelukkig door zyne ïreedzamc betrekkingen met al de volkeren wil Belgien, in stilte en zekerheid, voortgaen zyi e ona'hang- lykhcid, zync slaelkundige onzydigheid en dc weldaden zyner inriglingcn te genieten. o Ik verheug my Mynheer dc minister, dat gy by mv geroe pen zyt als vertegenwoordiger van Frankryk. De gunstige her inneringen die het opperhoofd van de uitvoerende magt der Cpublifk cogy, van het herbergzame België behouden bebt dc talrykc vrienden die gy er zult terug vinden zullen bydragen oin aen de betrekkingen lus?chen beide gouvernementen dij karakter van licilelykhcid en standvastigheid die zoo wen- scbelvk voor bel belangen van beide landen zyn, meer cn meer tc verzekeren. (lUonileur.) Ty<Bici£Cii uit Frankryk. Parys is wederom bedreigd geweest met ren nieuwe oproer naer de vvyze van den gene welken up 2 5, 24, 25 cn 26 juny zoo veel bloed gekost hecft.cn welken in den loop der tegenwoordige weck moest uilbarslen. Even als op 23 junywaren dc hoofden der samcnzwccring hel niet eens wegens den dag cn het uer op welke zy hcnhcische plan ten uitvoer moesten brengen. Ecnigc voorgestelde middelen oin het satanische doel der o|iroerigen te bereiken, waren zoo gruwclyk dat dc rainsi verdwaalden er voor leiug deins den. Dcnkelyk is het aen de verontweerdiging dezer laetslcn tocleschryven dat dc policie op hel spoer der samenzweering gcrackt is en Parys legen ecne niet mui versubrikkclyke tnoordery dan degene van juny heeft kunnen bevryden. Om een uer des nachts kreegen dc troepen hevel om naer de voorstede S' Marcel, en langs den kant van M'vi;: -,.-.rtre optelrckkcn, al waer dc opstand met bel aenbreken van dag

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 1