Zaek van Risquons-Toul. moest bezinnen. In bet meeste deel der doorgangen en on der cene menigte koetspoorten, vond men al de noodige ma terialen in gereedheid om dadeljk barricades op te werpen. Een zeer groot getal persoonen zyn acngchoudenop ver scheidene hunner heeft men ,papiercn gevonden welke ongc- lukkiglyk de ontdekte samenzweering bevestigden en den aerd van den oproer te kennen geven. De jonge meesjes der kostscholen en couventcn welke zich in menigte in die wyken bevinden, moesten geschackl en boven op de barricades geplactst worden ten einde acn de oproerigen den tvd te geven al hunne maclregelen te nemen in het geval dal de baricadcs zouden aengcrand worden vooral eer zy gansch zouden voltrokken zvn. Hel getal der persoonen welke op dit oogenblik in de gevangenhuizen opgesloten zyn ten gevolge der gebeurte nissen van '23, 24, 25 en 2G juny, beloopt tot niet minder dan 16,218. Volgens de fransche dagbladeren en de opgaef welke zy in den beginne wegens de slagtolTcrs der juny-omwente- ling mededeeldenhebben wy gemeld dat het getal der gedoo- den tot 10,000 beliep. Nu schynt het dal ditgetal verre van van overdreven te zyn, nog veel meerder is en nog dagelyks op eene scbrikkclyke wyze vermeerderd door de slagtolTcrs welke, ten gevolge hunner wondenalle dagen ten grave gesleept worden. Gchcclc benden oproerlingen die uit Parys verdreven werden, zwerven thans rond die stad, plunderen de pacht hoven uit vermoorden alle nationale en mobile wachten en soldaten die zy ontmoeten. Deze roof- en moorders benden zyn meest uil losgelaten galeiboeven samengesteld. Gencrael Cavaignac heelt aen de nationale vergadering twee belangryke verklaringen gedaen: De eerste is de handhaving van den stact van beleg der stad Parys, gedu rende eencn tvd dien het opperhoofd der uitvoerende magt nog niet beeft kunnen bepalen. De tweede is de invocgstcl- lingdcr wetten van 1830 cn 1831 over de drukpers. Inderdaedccn bcrigt, door den Monileur afgekondigd, verwittigd dc bestuerders der dagbladen w elke den 27 juny lactst bestonden, dat zy binnen de veertien dagen acn de voorschriften der wet opzicbtclyk de vvaerborgstelling der dagbladen te gedragen hadden. Wat de dagbladen betreft die sedert den 27 juny bet licht gezien hebbenis hen het tydperk van veertien dagen zelfs nog niet vergund. Zy moe ten ophouden te verschvncn of zich onmiddclyk acn dc bovengemelde formaliteit onderwerpen. Behalve dien herinnert het zelfde bcrigt dc ander voorschriften van de wetten van 1830 en 1831zoo als liet voorloopig neerleggen van twee exemplaren van bet dagblad, de haudleekcning van eenen vcrantwoordclykcn besluerdcr enz. De beweging der fondsen ter beurs is altyd ryzendc en de onderhandelingen zyn talryk. Deze verbetering van het publiek krediet moet op hel byzonder krediet eencn gunsti- gen invloed hebben, cn ongctwyfeldzullen denyverheids en handelszaken dacrdoor ten minsten een weinig herleven. Dc instructie van het komplot van juny, hetwelk met dat V3n den 15 met sebynl samen te hangen, verkrygt da gelyks meer en meer ontwikkeling. Ovcricgens heldert zich bef uitzicht van Parys van uer lot uer meer op, ongeacht de stael van beleg wacrin deze hoofdstad zich bevindt. Ecli- Lj.'rvnWi"» nlaets. Tbnwlvks heeft men poogingen van moord op garden nationacl, de soldaten of officieren der garde-mobile of van het leger acn te stippen. De tydingen uit dc departementen zyn steeds vol doende. Het vertrouwen schynt overal te herleven. Dc Majoor Conslantineen der officieren verslag gevers by het proces wegens dc gebeurtenissen der maend Juny, is acngebouden. Het schynt stcllcg te zyn dal deze bcamptc, welken de beschieldigden met eene ongehoorde bocrschheid ondervroegdeeen der vvaermstc aenstokers der moordcryen is geweest. De eigenaers van de Presse hebben besloten by den gencrael Cavaignac een protest in te leveren tegen hel dekreet, waer bv dit blad wordt opgeschorst. Zy willen bcloogen dat deze maelregel onwettig en een acnslag tegen den eigendom is, en dal talrykc huisgezinnen door deze opschorsing van hunne broodwinning verstoken zyn. De Presse bad 20 opstellers, 25 klerken, 70 correi- teurs cn letterzetters, 20 mecaniciens en drukkers, 60 dragers, 6'» vouwsters en 500 ronddcclers. Dc schatkist verliest by dezen maelregel 2200 fr. per dagcn dc f; - bricantcn van inkt, papier, letters enz., cene dagelykschc consumlic van omtrent 4000 francs. Gedurende den opstand van 23,24, 25 cn 26 junv zyn er acn de linictrocpen en acn dc nationale wacht twee miljoenen cartoucbcn uitgedeeld welke byna alle gebruikt zyn geworden. Hierby is liet poer niet gerekend dat door byzonderen verscholen werd. Meer dan 3000 kanon- scheuten zyn op de barricades cn op de opstandelingen gelost geworden. Brieven uit Sedan melden dat aldaer eene yzingwek- kcr.dc samenzweering ontdekt is. De communisten hadden besloten een dertigtal der voornacmsle fabrieken dier stad in brand te steken cn 70 of 80 der rykste fabrication te ver moorden, onder voorwendsel dal zy aristocraten waren Een groot getal der samenzweerders is aengchouden. Tydingen uit Kalicn Het gerucht liep dat de fransche admirael Baudin, wiens smaldeel voor Napels ligt, daman twee schepen zoude afge zonderd hebben, welke den 18 juny voor Messina acngeko- men zyn. De aenkomst der schepen heeft veel indruk te w eeg gebragt. Dcstad, die half vernietigd endoor dc inwooners verlaten is, biedt ccn bedroefd uitzicht acn; niet alleen lig gen huizen en gehccle kwartieren in puinenmacr dc krachtdadigheid cn de geestdrift der bevolking geven acn deze verwoeste stralen een zonderling uitzigt. De zaek der siciliaensche onuflianglykhcid zal ducr acn Messina te komen stacn. Het picmontcesch leger heeft zich op w eg begeven om dc vesting Lognago; acn den Adigo, op tien mylcn van Ve rona, tcg.ien belegeren.Dezekrygsverrigtingschynttotdoelte hebben de Ooslenrykers te verhinderen den Pö ovcrlegacn en bet hertogdom Modena te hernemen. Dc Siciliancn van zcs-cn-twintig stuks kanon voor zien zyn te Paolo cn te Pizzo ontscheept; dc kolonel Iliboti is aen hun hoofd. Verscheidene ernstige ontmoetingen heb ben reeds placls gehad. De gcneracl Busaco wierd ganschelyk geslagen; Nunziantc wordt steeds te Monlclconc ingesloten gehouden; Lanza bevindt zich te Castrovillari. De koniDglykc troepen beginnen den moed te verliezen. La mongiana, de 1 koninglykc wapen-fabriek, is in do magt der opstandelingen. Dc wegen zyn afgesneden, dc bruggen afgebroken. Men bc groot hel leger der gewapende Kalabrccscn op 32,000 man. Men schryft uil Trieste, van den 4 july: Een ge deelte der vyandljke schepen heeft gisteren-avond de have van Piramo gebombardeerd. Dc balteryen der have heb ben hierop geantwoord cn de vyand heeft het vuer dry kwaerlier uers naderhand opgehouden. Men schryft uit Guïto: Het gerucht loopt dat de keizer van Ooslenryk acn Karel-Albrecht aengeboden beeft hein Lombardicn tot den Adigo ovcrtelalen, met de ves tingen Mantua en Verona. Hy zoude het venctiaensch land behouden alwacr hy ccnen prins van Ooslenryk zoude instellen. Karel-Albrecht liccft geweigerd. Samenzweering cn acnslag legen de veiligheid van den Staet. Het getal der persoonen in deze zaek ingewikkeld bedroeg 61 op het oogenblik datdc kamer van beschuldiging by het hof van appel van Brussel geroepen was om baer vonnis te vellen. Op dit getal zyn er 43 verzonden voor het hof van assisen van Antwerpen dc anderen zyn buiten zake gcstcid. Een aenlal der in beschuldiging gehandhaefde betigtcn zyn voortvlugtig of verborgen, en onder deze laetstcn zyner ccnigcn, zoo men zegt, die in de lactstc wanorders te Parvs sneefden. De twee gebroeders Joseph en Antoon Kats,dieopde korrektionneie regtbank voorkwamen ten gevolge der woe lige samenrotlingcn op 14 en 26 maert, te Brussel, hebben zich insgdvks in deze nieuwe ingewikkeld bevonden. Antoon Kals, die zich niet vertoond had voor dc korrektionneie regtbank, macr die nogtans vrygesproken wierd, is voor de assisen verzonden. Zjnen broeder heeft een bevelschrift lot vryvcrklaring verkregen. Ook gcneracl Mellinct is verzonden voor dc assisen; deze omstandigheid gaf aenlciding lol de maetrcgelcn op 1 july ten zynen opziglc genomen. In het arrest van verzending treft men dc volgende hoofd- zakclykcschikkingen aen; Gezien de stukken van de proceduer onderzocht door MM. dc raedslicercn-kommissarissen Van Mons cn Delc- vingnc, ten laste van(hier volgen dc namen der 61 beschuldigen). Gehoord liet v erslag aen dc kamer van beschuldiging gegeven door M' den prokureur-goncrael De Bavayen ge zien zyn rcquisitoriiim van den volgenden inhoud Gezien het arrest van 3 aprilwaerby het hof van cas-i satie, om redens van publike veiligheidvoor den reglcr ter instructie te Leuven verzond dc vervolging ingespannen te Kortrvk tegen de bewerkers cn mcdepligtigen aen* den" aenval gewapenderhand gepleegd aen onze grenzen op 29 maert lnctstledcn Gezien het arrest van oproeping geveld door het hof van appel van Brussel, in zyne algcmcene vergadering van den volgenden 4 april, alsook het onderzoek tengevolge van dal arrest bewerkt door de racdshccren a Overwegende dat er gccrie genoegzame bezwaren tic- stacn om verdere vervolgingen in te spannen tegen dc beschuldigden Dujardin Meskens Jozef KatsBacrt Mélange, Herkcns, Begbin Nicaise en Ebbinghaus: Óverwegende dat liet onderzoek alle dc andere be schuldigden acnwyst als bobbende in 18'i8, dc eencn in Frankrvk en de anderen inBelgicn, vastgesteld cn beraemd onder lien van tncl ccnen aenval gew apenderhand het in dat laetsle land dacrgestcldc gouvernement omverrc te wer pen, welke misdaed voorzien is door de art. 87 en 89 der strafwet o Dat er genoegzame bezwaren bestaen om de opge noemde beschuldigden in stact van beschuldiging te stellen cn dal dc door hen gesmcede samenzwecring in verband staet met de daedzaken, welke zullen volgen, dcwyl dacrin aenlciding bestond om dc volvoering er van te vcrgcniak- kelyken enz. Eisclit den prokurcur-gencracl van wegc liet hof: 1" Bevel tot de in vrybeidstelling der beschuldigden Dujardin, Meskens, Jozef Kats, Bacrt, Melange, Herkcns, Bcehin. Nicaise en Ebbinghaus 2° Tot het uilveerdigcn van een bevelschrift tot gevang zitting ten laste van alle de andere beschuldigden cn deze te verzenden voor liethof van assisen van Brabant,(1) om in 1848 (hier volgt de uiteenzetting der beschuldiging van samenzwecring, eerste punt van bcligting); 3° Tot verzending voor liet hof van assisen van dc be schuldigden Jules Carnel, Henri Giicllon, Louis-Auguste Jouannin, Frans Calonne, Gerard Clauwens, JanBactcn, Eugeen YanlabekcEdouard Van GoethemFerdinand Leien, Pietcr-Jozef Nonkel, Frans-Xavicr Doliat, Karei Schoonhooghe, Nikolaes Vandcnsande, F. Hannecart, J. B. Coopmans, Jan Koups, J. Bourgeois, H. J. Brouwers, Eugeen Couckx, Willebord Trcignicr, Jan Dabli, Jozef Norot. Jan-Antoon Corlvriend, J. B. Aan Buggenhout, nenri Nys, MarinusNuitlen, Jozef Ollhon,Karei Dusburg, Picter Mestdag, Antoon Robert, Frcderik Blervacq, Karei Graux, Frans IIouwaer, Prosper-Alexandcr Arens, Jozef DeinnodtTheodore-Alexander BriillczJozef Tytgat Jules Fosses, EmileCoition el Fidclis, Fcloen, als hebbende te Risquons-tout, koningryk van Belgien, op 29 maert lactsllcdcneencn aenval gewapender hand gepleegd met het oogw it van liet gouvernement omver te w erpen welk door onze constilutionnclc wetten dacrgcsteld is; 4° Tot verzending voor dc zelfde assisen van de betigtcn Karcl-Lodevvyk, Spilthoorn, Lodewyk Dclcslrce, Victor Malhicu, Frcderik Blervacq, Karei Giaux, Frans Hou- wacrProspcr-Alexander Brullcz, Jozef Tytgat, Jules FossesFidelis Fcloen cn Honoré Mathicu als zyndc mcdcpligtig acn den voornoemden aenval gewapenderhand dacrloc aengespourd hebbende door giftenbeloften of pligligc listen, als hebbende inlichtingen gegeven tot het plegen van dcnzclvcn, cn eindelyk om inet kennis van zaken de daders geholpen te hebben in de feilen welke dezelve voorbereiddenvcrgcmakkclykten of volbragtcn, enz. Het bof geeft akt acn liet openbaer ministerie van zyn requisilorium, en om deer in opgenoemde beweegredenen (i) Sedert dieu is de zaek voorde assiscu van Aolwerpen ge- zooden. beveelt de invrystelling der beschuldigden Jozef Dujardin, Judocus Meskens, Jozef Kals Jozef Bacrt, Thomas-Jozef- KarcI Melange gezegd Mclquin, Willem Herkcns, Jan-Bapt. Bcgliin, Jan-Fred. Nicaise en Gaspard Elbinghaus. u Beveelt dat de genaemden 1" Karcl-Lod. Spilthoorn, oud 42 jaren, advokact, ge boren teCruishautcn, woonendc te Gent; 2° Lodewyk Deleslréc, 45 jaren, zeggende kasseiwerker cn zonder werk te zyn', geboren te Ghecl, woonendc te Antwerpen; 3°. Ch.-J.-Julien Pcrin, 51 jaren, kleermakergeboren te Henscnclle, woonendc te Brussel 4° Aimé-Francis Mellinct, 80 jaren, gencrael-majoor geboren te Corbcil (Frankryk), woonendc te St. Jossc-ten- Noode; ör Jacob De Rudder, 38 jaren, beenhouwer, geboren te Gentwoonendc te Brussel 6° Felix Balliu, 46 jaren, koopman, geboren te Gent, w oonendc tc Scliaerbcck 7" Victor Tcdesco26 jarenadvokactgeboren te Luxemburg, woonende te Luik; 8° Dominicus Auvcnnc, 36 jaren, kleermaker, geboren te Ormignies, woonende te Brussel; 9° Victor Malhicu, 25 jaren, zonder beroep, geboren cn woonendc tc Doornyk; 10" Karei Dupré, 42 jaren, mekanickwcrkcr, geboren en woonende te Gent, Drongcnc-stract, builende Brugsche- poort 11" Julius Carnel, 29 jaren, reiziger, geboren te Vaugi- rard en w oonende te Parys; 12° Hendrik Guclton, 23 jaren, kleermaker, geboren tc Kortrvk en zeggende woonachtig tc zyn tclloubaix; 13° Lodcwv k-August Jouannin,24 jaren, meubelmaker, geboren cn w oonende te Parys 14° Francis-Dumas Calonne, 34 j., mekanickw., geboren tc Doornyk en woonendc tc Parys; 15° Gceracrd Clauwens, 24 jaren, kleermaker, geboren tc Antwerpen cn woonende tc Parys; 16° Jan Bactcn, 25 jaren, schoenmaker, geboren te Brugge cn woonendc tc Parys; 17° Eugeen Yanlabekc, 21 jaren, papiermaker, geboren teSt" Qucntin cn woonendc te Parys; 18° Ed. VanGoelhcm, lSjarcn, kassei werker, geboren te St. Marlens-Leeuw cn hebbende gccnc vaste wooning; 19° Ferd. Lclcu32 j., wever geboren enwoonendo te Korlryk, macr werkende tc Doornyk; 20° Pictcr-Joscph Nonkel, 32 jarengeboren te Doornyk cn woonende tc Parys; 21° Francics-Xavicr Dobcl, 17 jaren', geboren en woo nendc te Parys; 22' Karei Schoonhooglien, 45 j., schoenmaker, geboren 1c Brussel cn woonende te Parys; 23" Nikolaes Vandenzande,20 j., schoenmaker, geboren tc Elsenc cn woonende tc Parys 24" Franries Hannecart, 36 j., kleermaker, geboren to Bergen en woonendc tc Parys; 25° J.-B. Coopmans, 30"j-,daglooncr, geboren te Critcn (Antwerpen) cn woonende te Parys; 26" Jan Knops, 68 jaren, geboren te Lootcnhol en woo- nondo te Parys: 27° Jan Bourgeois48 jaren werkmangeboren te Lcurne en woonendc te Hueïes; 28° Herman-Jan Brouwer, 24 jaren, reiziger, geboren tc Utrecht cn woonendc tc Gent; 29" Eugeen Ccuckx, 33 jaren, beenhouwer, geboren te Oostendeen woonendc tc Parys; 30" Willeb. Trcgnics, 27" j., ketellapper, geboren te Vame (prov. Luik) en woonende te Parys; 31° JanDoblé, 30 jaren, schaliedekker, geboren te Leu ven en woonendc tc Parys: 32° Frcderik Blervacq, 46 j., koopman in wyn, geboren tc Pcruwelz cn woonende te Parys; 33° Karei Graux, 37 j., drukkersgast, geboren tcNyvel (kanton Cliimai) en woonendc tc Parys; 34" Francies Houwuer, 42 jaren, geboren te Gent, woo nendc tc Parys; 35" Prospcr-Alexander Arens, 36 jarengeboren tc Gent, woonendc te Parys; 36" Josef Dcinoodt29 jarengeboren le Gentwoo nendc te Parys; 37° Thcodor-Alcxander Brullcz, 25 jaren, woonende lo Parys; 38" Jozef Tylgat, schoenmaker geboren te Gent, woo nende tc Parys; 39° Jules Fosses, oud-officier by de kavalcrie, woonende tc Parys; 40° Kmilc Coulon, geboren tc Nyvcl, woonende te Parys; 41° Antoon Kats, weversgast, woonende tc Brussel; 42° Fidelus Fel hoen, 30 jaren, ketellapper, geboren tc Korlryk cn woonende te Parys; 43° Honoré Malhicu, meer gekend onder den naem van den oudsten Mathicu, geboren te Doornik cn woonende te Parys; Zullen worden by den lyvc gevat als gcnocgzaem over tuigd van dc cene in Frankryk, de anderen inBelgicn, in 1848, onder lien hel besluit beraemd cn genomen tc heb ben van, door eencn aenval gewapender hand, bet in lactstgcnocmdc land daergestcldc gouvernement omverre te werpen. Wat aengaet den genaemden Jozef Narot, Jan-Ant. Cort- vriendt, J.-B. Van Buggcnhout, Hend. Nys, Marinus Nuil- len. Jozef Ollhon, Gh. Dasburg, Picter Mestdag, Ant. Robertdeze zyn bevonden gcenc schuldigheid op zich verza melende en zvn dus in vryheid gesteld op het rekw isilorium van den procureur des konings. Dus zyn dc bovengenoemde 43 verzonden om geoordeeld te worden. Een derde gedeelte der beschuldigden is naer Frankryk gevlugt. Gencrael Mellinct zal door den heer Gcndebicn cn cenen anderen advokact verdedigd worden. Onder dc voort vlugligen bevinden zich Fosses, Blervacq, Graux, benevens andere die schyucn deel genomen tc heb ben acn dc lactste gebeurtenissen te Parys. Zelfs zouden er een acntal gesneuveld zyn in dc gevechten welke dc franscbo hoofdstad mcl bloed bevlekten. fik'seliiildi^iugs-Akt. Het voorbeeld van Frankryk, hetwelk de julj-troon

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 2