kwam omvcrre te werpen, kon niet nalaten woeling te ver oorzaken in Belgicnalwaer men sints cenigen tyd poogde republikacnsche denkbeelden te verspreiden. Er ontstonden dan wanorders te Brussel in den avond van den 27 february; maer deze w ierden gevolgd van cenc onmiddelyke beteuge ling en de mannen die cene om verre werping droomden legden zich van dan af toe om den innerlyken opstand gc- lyktydig te wagen met eencn vreemden aenval. Spilthoorn j begaf zich gevolgelyk naer Parys, onder voorwendsel van liet voorloopig gouvernement een adres van wege de demo- kratische inaelscliappy te bchandigen. Echter'kende men weldra de echte beweegreden zyner reis, vermits zekere vrouw De Bie onder datum van 7 maert uil Parys schreef Er zyn hier dry afgcvccrdigden aengekomen welke dé Belgen moeten afzenden, ten einde 't onzent de republiek uit te roopen en Leopold op de vlugt te jagen. De eene is de advokacl Spilthoorn; ik heb er zelve tegen gesproken, en hy heed my verzekerd dat de soldaten voor liet volk zullen zvn, dat zy hunne wapens zullen wegwerpen, en dat de koning zich zal haesten om hel land te verlaten. Reeds zvn 2,000 mannen ingeschreven; acn de grenzen zullen "zv 30,000 scbielgew ccrcn vinden en zy zullen naer Brussel oprukken. Het eerste gedacht van dat Legioen te vormen was voort- komst ig van cenen oud-officier eens vrykorps, den -enacm- den Felix Becker, van Rhcirns, die in'l83l onder generacl Mcllinct diende en van den 27 february af de Bel2en bveen- ncp om zich te vcrecnigen in den doorgang van Rivoli te Parvs. "Vervolgens voegden zich Blervacq en Graux bv Bec ker, en van dien oogenblik afiwierd de zetel der vereenigin overgebragt by Blervacq, in de Ménilmontantstraet. Dus. te Parvs aenkomende, vond Spilthoorn de kern van een opstandslegioen in gereedheid. In vriendschap zyudc met Imbertgouverneur der civile invaliden d.c veertien jaren lang in Belgic gastvryheid ge noten had en tot in february laclstlcdcn cenen der onder voorzitters was van dedcmokrntischc mactscliappv te Brussel, zoo verkreeg hy door zync tusschenkomst levensmiddelen voor bel legioen; nog niet te vrede zvnde op deze wvze cenen opstand te begunstigen, legde hy zich daerenboven loc de zelve te wege te brensen door zyne redevoeringen, die bv Blervacq vergaderde Belgen aenhilscndc om op te rukken naer hun land, ten einde er «den schoonzoon van den dwing land omverrc te werpen en de dochter van Louis-Philippe te onttrooncn. Het ondeizoek liet diesaengaende ccenen twvfel over en de rcvolulionnaire werkingen van Spilthoorn' blyken no- klaerder uit cenen brief welken Dclestrée aen Imbert schreef cemgc dagen voor het vertrek van het legioen en waerin hv hem zegdeJ Ik ben acn myn zeiven verschuldigd, zoo als acn het zoo eervolle en welwillend onthael welke gy my wel hebt willen vergunnen, u te verklaren dat alle "gemeenschap zal ophouden te bestaen lusschen citoyen Spilthoorn en rav Dit besluit is gestaefd op de nauwheid welke hy thans toont', er, wel na dat wy toegestemd hadden hem te activeerden in hoe danigheid van een der hoofden om eene rcvolulionnaire expeditie, op Belgtc te besturen. Dclestrée had op zich de kopy van dien brief, toen hy den 26 maert om 11 „ren "s avonds, in de straten Brussel aengehouden werd. Spilthoorn was den 20 maert uit Parvs vertrokken en Delestree den 21met een inleidingsbrief waerhv Bornstcd hem aenbevol acn de helgischc demokretenhem verzeke rende «da, hy goede propaganda voor de republiek zoude doen.Imbert, van zync zydc, verzocht de hrusselsche de mokreten vertrouwen te slaven op citovcn Dclestrée die te Parys bewyzen van zelfopoffering had gegevenen om het stuk gcloofwecrdig te maken, had men het gezegeld met den stempel van de civile invaliden en van de duitschc dc- mokralcn Delestree kwam dus naer Brussel republikacnsche propaganda bewerken op het oogenblik dal het legioen zoude op we- gaen, en in eene nota aengaende de aenliouding an apiitiioorn, verklacrt hy dat dezen lactstcn met hel zelfde oogwit naer Gent ging; „Ik ben het, zegt hy, die aengedrongen heb op dat Spilthoorn naer Gent zoude 4cn tcrwyl ik my naer Brussel begaf met een doelwit hetwelk' vroeg genoeg zal gekend zyn. Ten overige Blervacq bc'vcstigt de dacdzaek in eene memorie welke hy in het licht gafie Parys, dewvl hv ze-de sprekende over- cenen brief welken h-m de medewerking van liet inwendige beloofdeDien brief was overhandi-d geworden aen een lid van het komité der vereeniging het welk zich naer Brussel en naer Gent had begeven ié het gezc schap van citoyen voorzitter cener demokratisehe maetsehappy in Belgicn, in het vooruilzigt dat dezen het- sten zou kunnen aengehouden zyn, zoo als hy inderdaed in hechtenis gezet wierdDe kolonel rigtte insgelvks naer Gent dry citoyens van ons legioen, geboortig uit déze stad die voorgesteld w.erden door citoyen Tydgai, lid van het komite en bygenoemd de onbevreesde,, van Gent. met ccmn geteekenden en toegoz.cgcldcn brief voor citoyen Ddie ons aengcduid geworden was door citoyen voorzitter S als zynen regten arm; dien brief moest te Gent hel zelfde uitwerksel hebben dan degenen die naer Brussel gezonden Nu, de beschuldigden Spilthoorndie het voorzitterschap waernam van de demokratische maetsehappy van Gent is inderdaed m hechtenis gezet geworden op den 20 maert by zyne aenkomst op de grenzen; hy was vergezeld, zoo af hy het moet bekennendoor een werkman die zvnen weg voortzette. 6 1 „.„"'"„'u' SPk0"!,00'n "iWruHclykc logenstraffing legen rulleikl.erbl,kende bet,,sen. Meer hoe s,n Jon de stuks tan Delestree te verklaren hoe den brief van de de vrouw de Bic Hoewel het legioen de medewerking had verloren van de twee eerste beschadigden, bad bet nog in het land innige betrekkingen bewyzcndcdccnkele verbinding derdaedzaken. Blervacq in de placts van Becker gesteld voor het kom- mando der troepen, was in den morgend van 26 maert gaen kamperen naer Seclin, digt by Rysscl. Generacl Flcury-Du- raydie liet kommando waernam aen de grenzen vvierd do optogt van Blervacq bom slechts den 29 maert, om uren 'smorgends, kenbaer ge- maekt wierd en dat de stryd eene halve ucr nadien bc-on- ook wierd de bende tegengehouden en overhoop gcsla-en door eene enkele voorhoede 1 No-lans hadden de oproerlin gen van het inwendige, beter onderrigt dan het gouverne ment, eene plundering ingcrigt tegen dien dag zelve. JJaegs te voren hadden zy in de straten van Brussel brielkens rondgestrooid behelzende: Woensdag 29 Macrtc 1848, om 6 urea's avonds, zal men naer het Jcsuitenkloostcr gaen. Vuer en bloed zyn de vereen ingswoor- J,c neerlaeg van den morgend deed den opstand van den avond mislukken; maer het is stellig dat de minste aerscling van wege onze soldalen cene inwendige beweging in verband zoude gesteld hebben met den aenval uit hel bui tenland. ierwyl men te Brussel oproerige schriften ver spreidde rukte men te Gent, op de Yrydagmerktde fcassyden uit, en zamenrottingen van werklieden ontston den in de Borinage en in de omstreken vau Doornyk. Al die feiten gebuerden in den avond en in den nacht van den 28 maert, tcrwyl Blervacq den 29 in Belgicn trad; zync aenkomst te Seclin had reeds tot tceken gestrekt aen on lustente Brussel uitgeborsten in den avond van den 26, en den 29, op Ik t oogenblik dat men aen de grenzen streed wierp men m de straten van Ath bricfkens met deze vvooré den: If eg den koning! vivat de fransche rebubliek n Die gclyktydigheid dwong dejusticic om de pli-tj-en n bet inwendige ten zclvcn lyde dan degene van hét uit- endigc op te zoeken, en weldra bragl dc acnhoudin-van Perm ons op hun spoor.. Hoewel deze aengouding niets gemeens had met de zack elke ons onledig houdt, wierden er aen Pcrin uille-in-e gevraegd over cene reis welke hy gedaen had nacr'Pary met cenen zekeren Dujardin, en de betigtcn moest beken, ncndatzy den 26 maert teruggekomen warendat zy den -5 vertrokken waren melden eersten trein welken de eerste kolon vervoerde; dat Blervacq zich by hen bevond, en dat zy het konvooi hadden verlaten te Douai; dat zy te voet gc- gaen waren naer de omstreken van Ath en den vzeren weg genomen hadden te Mailles, endat zv te Brussel aengeko men waren lusschen 4 en 6 uren 's avonds. Perin en Du jardin hadden dan tvvaefn veertien uren te voet af-ele-d schoon zy het vervoer kosteloos konden verkrvgen tot aen' Bysselalwaer zy vervolgens een konvooi voor Brussel zou den gevonden hebben. Het oogwit dier geforceerde marscli was met van de verificatie der pasporten te vermvden, de- vl zy beiden papieren in regel hadden. Wat rnögl dan de oorzaek wezen van deze vreemde zaek? v\ v moesten ons tot gissingen bepalen toen eene gansch ncluerlj-kc uilteinf one gc-e.en «M door de mmorie van Blervacq. Inderdaed, wy lezen acn de bladzyde dirr memorie, dat de kolom-I, lij ejncn doorlo-l door Douai naer Brussel had gezonden den citoyen P.... beproefdei republikacn, lid van de demokratische mactscliappv en dra gcr van proklamalien met de handteekens van Blenacq ei Graux. Nu, de beschuldigden Perin, oud-gerant vai Atelier démoeratique, was te Douai afgestapt van het nvn. zich te begeven naer Brusselen zyn republi uL-g».->cii naer imisseien z» n republi- kaïiismus was des te meer beproeft, daer Perin vooreen ingewikkeld geweest was in de zaek van april 1834, en in de samenzweering van Barbes en Blanqui 1839; hel is dan stellig dat hy het was die iu de brochcur aengewezen is. Wal de proclamaticn betreft welke hv op zich droe-, deze verklaren door zich zelvcn de zorgvuldigheid waerinedé hy de douane ontweck, tcrwyl zy aen de werklieden zegden dat zy met zouden konnen bestaen zto lang zy de dvvin-c landen, zuigers, van 's volks zweet, en lieden die van aller lei genot overladen w arenaen het hoofd van "t gouvei ne ment lieten. Behalve die proclamation had Perin op rich een ander S| in. cm kon in gevaer brengen acn de douane, dewyl Blervacq er byvoegt dat citoyen Pgelast was eencn brief te bchandigen aen eencn invloedhebbende,, per soonvan Brussel, van ivien toy, zegt hy, cenen uitleggings- brief hadden ontvangen nopens de beschiklheid van de demo- kralen dier stad, ons aenkondigende dat zu veerdig uaren om op te rukken, n Dien invloedhebbendcn persoon kon nie mand anders wezen dan generacl Mcllinct, wiens naem in den avond zelve voorkwam op de lysten van het voorloop!- sou vernemen t. r Echter moeten wy bekennen dat de brief waervan hv drager was niet ontdekt vvierd in de wooning van den gené- r n,aor mcn beeft er aldus versihiide anderen welke zync gemeenschappen met Parys uitvvyzon, benevens den bvstand welken hy boud aen het opstandslegioen. De «e- wigtigsten is dien welken Becker hem schreef op 4 maert en waerin hy hem zegde: «Een persoon die beweerde utc kennen,-had my verzekerd dat gy overleden wacrt te Lharleroiwelke stad, zoo hy zegde, u door liet gouverne ment als vcrblyfplaets aengewezen geworden was. Ik had geschreven aen Gendebien. Maer gy kent hem; hoewel wy op hem moesten rekenen uit hoofde zvner populariteit ino-t ik geen antwoord verhopen van zynent wege. In die veron derstelling schreef ik aen Felix Delhasse, die my terstond antwoordt dat hy ernstig ziek is en dat de gcnccsheeren hem eene volkoraene rust voorgeschreven hebben. Ik schreef ook aen onzen braven Gillo, maer zvnc we duwe antwoordt my met ons haer ongeluk aen te kondigen. lk heb geschreven aen Barlels en verwacht zyn ant woord. J Nu, dezen morgend verneem ik de wacrheid; ik snrinc op van geestdrift en ik scl.ryf Kon ik de belofte vergeten m-ttc ,,,Wr„ dryjar„, „no^nrd/mili- tare klrcklmp lu i m t ,-oor I, „ft 3,,a,n„h,k begonnen UMen, „,,T|„ ft, W dc" injncccnlc ««pcnfcilcn miücrnam Barlels, Jotlrand, Gillo en onze vcrklecfstc vrienden heb ben daervan in uwe tegenwoordigheid dc verbindtenis ont vangen. Emdelyk gy weet welke mvnc betrekkingen waren met Gendebien. Geliefden hierin gesloten brief zonder het minste ver toef te doen toekomen aen Pellcring. Mack dat hv my aen- stonds antwoordde, behoudens my 's anderdaegs breedvocri- ger te schryvcn, als hy Barlels zal gesproken hebben. Deze brief, waerop Mcllinct den 7 maert antwoordde, stond in verband met de aenkomst te Parys van Spilthoorn, die zich aldaer bevond sedert den 2. De generacldie den brief ontvangen had in den morgend, deed denzclvcn s avonds lezen in dc demokratische maetsehappy. Moet men daerna verwonderd zyn dat dc leden der mact schappy deel genomen hebben aen den opstand van tien 26 maert dat anderen denzclvcn te wege gebragt hebben door gelduitdeelingen, dat de generacl zelve dc inri-lin- der- zelve bestuerde Hy bragl een gedeelte van den atond door in de herberg l Lmon, op dc Groolc Merkt, met den ge noemden Deguesco, later onder de oproerlingen herkend; met den beschuldigden Kals, die 's moigcns geld uitdeelde mot de beschuld.-den Balliu en Tcdesco, mogclvks ook met den beschuldigden De.udder; en tcrwyl men den opstand rl° I*!.. ®'nf. U1'bcrsten, ontving de generacl eiken oogenblik zendelingen welke hem iels inde oor kwamen fluisteren en die vervolgens in verschillende rigÜngen ver trokken. Hy onderhield tevens verstandhoudingen met twee leerlingen van de politecbnieke school, aen c'cncn andere aicl gezeten en die veinsden den generacl en gezellen niet te kennen, ofschoon zy den zelfden dag in gemeenschap ge weest vvaren met 'ledesco, by mevr. Imbert, en olscboon zy den volgende dag een bezoek hadden afgelegd aen Balliu. achli-I)C,u'Senis Tan dcu 26 macrUis dan niet twyfcl- Hoewel verscheide geloofwccrdige getuigen het byzyn en dc houding van den generacl in de herberg bevestigen heeft dezen in cene eerste onderhooring beweerd zich meté te herinneren yan den 26 maert, dat hy zich met herin nerde in Lmon geweest te zyn, dat hy nog minderde betrekkingen in bet gelieugen bad, welke l,j et ae.nlc moe- ten gehad hebben. Wat aengaet dc dienstbiediging van Becker en dc beloften raervan liygc.aegt m ijn brief van deni moert, de generacl beweert dal dere ciftclvk in verband staen met onre natinnole onaflangl,kbeid welke Becker voorbeen bad verdedigd en voor dewelke hy heden nog wilde stryden. Reeds had Mcllinct twee kommissarissen van liét le-iocn ontvangen; de eencn was Perin. en dc anderen den werk man die bpillhoorn vergezelde en uil Brussel cenen brief vaneenen invloedhebbendcn persoon had medegebra-t Wel- dra moest hy er cenen derden ontvangen, dewy! Victor -ualhieu zich t zynent aergeboden heeft op 28 ma.'rt en dat hy hem nog twee bezoeken af e,<de de.. 29 en dc. 30. Ma- e„ had inderdaed eene werkzame rol gespeeld te Parvs. alwaer hy de belgische werklieden acnteekende hen tevens levensmiddelen uildcelende en hen oproerige redevoeringen toesturende. Den 11 of den 12 maert washy terruggekomen ïn nelg.en met cenen inleidingsbrief welken Imbert hem behandigd had voor dc maetsehappy van Agneessens. En Mathieu verklacrt dat Spilthoorn hem brieven had behandigd van den zelfden aerd voor MM. JotlrandCastiau en ande ren; maer by beweert geene propaganda gedaen te hebben te Brussel, waer hy slechts zoude gekomen zyn, zegde hy, om zich te onderrigtcn van de werkingsmiddelen van Spilt hoorn en om zooveel mogelyk de inrukking te beletten van de benden welke zich acn de grenzen ophielden. Maer mets verpligltc hem dan dry m iel terug te keeren by Alelhncl, wien hy nooit voorgaendelyk had gezien en die bew eert zich niets te crinnercn van die dry bezoeken. Mo- gclyksis zyn gebrek aen erinncringen te verklaren door dc getuigenis van M' Jotlranddie de stappen van M' Mathieu eenen vo strekt anderen aerd toeschryft Ik crinner my inderdaedzegt de getuige, dal op dc zondag 26 en macn- dag_/ maert verscheidene persoonen t'myner.t gekomen zyn met bricfkens vervattende deze woordenMynen ge- helden (zonder aenwyzing van naem noch adres) dc bren- ;er zil u inlichtingen vragen of geven nopens hetgeno geschiedt; gy moogt u betrontren op hem. Geteekend p,l-TlIO,,WN. Mogelyks was Matbieu onder hel getal dezer peisoonen. Een heer, die my zegde van Doornyk te wezen was cenen van dc talryke bezoekers; ik zegde iiem dat hy zich met eene zeer dwaze kommissie belastte en dal ik al dc y en vreemden ge-mredde ontwerpen grootelyks af.eurdc vyacrop hy antwoordde dat Mr Castiau, welken hy had ge zien van het zelfde gevoelen was dan ik. Mathieu was dan niet naer Brussel gekomen, wat hy ook zeggCD moge, om de inrukking over de grenzen te beletten. Hy bevond zich daer met een volstrekt ander doelwit; ziet aer ongel vvjfeld wacrom dc generael de bezoeken vergeet van den beschuldigden zoo als hy den avond van den 26 ^Vergeet: °"Ii zegde Mr Jotlrand in zyne getuigenis: ik Heb en ik tril gcenerlei gemeenzaemheid hebben met M' den generacl mellinet, omtrent zyne manier van zien en fj,u btMthrien, ik l,„ „r„iSc nul ken. Diüioo uitdrukkelyke ontkenning bevestigt alles wat gezegd is. Mathieu had zich twee mael bevonden by Mellinet met enn, die hv in den belgischen club te Parys had gezien, en die hem te Brussel deed kennis maken met den beschul digden Auvcnne. Hy is vertrokken naer Gent op 30 maert. om 4 uren lo minuten, met Auvenne.cn Perin, en zy heb ben zich toegevoegd aen den beschuldigden Dc Rudder, dio wy reeds kennen door zynen brief aen Imberten den be schuldigden Balliu die dezelfde ontwerpen van omverrc- werping koestert. Icn overige, Balliu bevond zich onder het getal der dcmokralen acn wie Bornstedt en Imbert dengc- naemden Dclestrée toezonden om republikacnsche propa ganda te doen; hy had zich den 26 maert in 1'Union bevon den met den generacl, en had voorgaendclvk het bezoek ontvangen van Delestrée, welken hv niet kende, cu die zich lzynent aengeboden bad met den brier van Bornstedt, dio later met de wapens in dc hand in "t hertogdom van Baden aengehouden wierd. Men bcgrvpt dan w aerom hy den 30 maert gekomen was naer Gent alwaer men 's avonds zclvo poogde barrikaden op te werpen. Balliu had te Brussel, hy bekent het zelve, hft bezoek ontvangen van twee kwcekelingen der polytechnische school. Deruddei zegde in eenen brief aen Imbert, gewagende van dc republikacnsche vvyzigingen der Alliance; Gelief, my nen ouden en trouwen kamaraed, deze tv dingen mede lo doelen aen de citoyens Delafosse en Begum, beiden leerlingen van dc polytechnesche school, en hen even als onzen vriend Balliu aen my te doen herdenken. Deze twee Icerlin-en hadden zich aengeboden bv Balliu, uit naem van Imbert den 26 maert waren zy in VUnion, gclyk Tedesc. het bé kent, en den .»0 w.,ren zy te Gent ten zeiven lyde van Ba'- hu, De Rudder, Perrin, Mathieu en Auvcnne, dewyl zv er den 20 aengekomen en den 31 vertrokken zyn, eiidaUy hunnen intrek hadden genomen in het hotel des Pays-Bas. Zelfs schynen zy zich te samen bevonden te hebben in do herberg van Julie Tackcls met dc beschuldigdenen deze laetsten hebben den nacht doorgebragt by Dupré van wio den brief van Bornstedt insgclyks gewaegdc. Al die dacdzakcn, in overeenstemming gebragt met do stoffelyke samenloopin- welke wy aengcduid hebben, geven dc saincnz.weering eene nieuwe uitbreidingen zy antwoorden zegepralend op verklaringen welke zelfs niet waerscbvnlvk zyii. Het is aldus dal Bailliu tol bewcc-rcdcn acn bet bezoek van Delestree toeschryft dc begeerte welke dezen zoude ge-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 3