Landen en Bosch. VERKOOPING. had hebben van aengebodcn Ie worden acn de vrouw Inibert en van dc fabriek bacrs echtsgcnoots af le koopen, Icrwyl Deleslrée, op hel oogenblik dal hy nacr Bclgien terugkcc- rendc en nen lmberl schryvende, zich lirpaeldc incl le zeggen dat hg zoude per wezen zicli ÉRcl ecni'jc boodschap voor zync gemalin le mogen belasten. Dc Hudder is niet gelukkiger in dc uitleggingen welke hy geelt over den brief van den 22 aprilvvaerby hy aen Imbcrt zyn spyt betuigde van niet dry weken vroeger er in gcslargd te hebben hein sprekende met lof over Delcstree, die deel genomen had 01*11 den oproer van den 26 macrl als een treerdigen en braven republikaenen hem zeggende ten opzichte van den tweeden beschuldigden: Wat vriend Tedcsco betreft, ik verwacht hem alle oogenbikken; by is thans te Luik, icacr hy zich vlgtig bezig houdt met de mid delen om voor altyd den vorstenstam te ondermynen van onzen fameuzen Leopold, den schoonzoon van meen gewezen koning; en lietgenc Tedesco toen verrigtlc, was in over stemming met zyn vorig gedrag, vermits hy met liet zelfde oogmerk naer Brussel gesneld was van den dag af dal hy den val van Lodcwyk-Philip vernomen had. Nauwclyks zynen intrek genomen hebbende in hel hotel van den Witten Leeuwhad hy zich nacr dc Duitsche Maet- schappy begeven, om er ccnen vriend le zien, namelyk M. Wolf, in Pruisscn tot acht jaren fortres veroordeeld wegens politieke zaken. Hy deed zich vervolgens leiden nacr het Oude Hof van Brusselin de Zwarte Zuslcrstractgewoo- nen zetel van den meeting waer hy bekent Bornslcdt ont moet le hebben, alsmede zekeren Gigot, behoorende tot de duitsche communisien. 'l'edesco, nauwclyks te Brussel aengekomen zynde,bad zich dus in gemeenschap gesteld met dry mannen waervan het onmogc'.yk isdc ontwerpen in twyfel te trekken, en hy zelve bad reeds denkbeelden van den zelfden aerd betuigd in de maend november te voren, daer hy in de eerste zitting der deinokratische vcrecniging dc afschaffing had betracht van het artikel des ontwerps van reglement welke dc wer kingen der maetschappv binnen den kring door de constitu tie voorgeschreven, beperkte. Hy trachtte op 26 february de persoonen die zich in het Hof van Brussel bevonden te heprediken «Gy ziet wel, zegde hy, hoe onaencenaem het is voor dc aristocraten te werken. Ik ben uil Luik gekomen om u het voorbeeld der Franschcn te doen volgen. De Heer heeft ons geschapen om te samen te leven en niet voor dc aristocraten. Doen wy ons zweel niet meer vloeijcn voor hen, laet ons gelukkig worden. Komt morgen, tusschcn 8 en 9 uren, byeen om u naer het stadhuis te begeven en dc wegzending der troepen te vragen mack vooral dat gy gewapend zyt. Indien wy mor gen ochtend niet gelukkenzal cr morgen avond publieke zitting zyn voor een ieder; wy zullen trachten in grooter getal te wezen. Deze woorden zyn gehoord geweest door den policie-in- specleur Deckers, en 's anderdaegs avond is de zitting van het Hof van Brussel inderdacd gevolgd geweest van bewe gingen en akten van wedcrspannighcid legen de policic- agenten. Een lid der maetschappv is ten dezen gevolge ver oordeeld geweest tol dry maenden gevang. Op liet oogenblik zvner acnhouding was hy drager van ccnen zwaren dolk welken Bornslcdt hem beliandigd had in den morgend. Dc genaemden Wolf die dc eersten liet bezoek had ontvangen van Tedesco, droeg insgclyks eenen dolk op zich toen hy aengehouden wierd in het midden der saincnrotlinsingen injden avond van den 27 february; Tedesco zelve, die aen- bevolen had van gewapend byeen te komen, was voorzien van eenc pistool. Hy droeg dan ccnen blauw en kiel en eenc muls, en 't is in die voor een advokacl tamclyk zonderlinge Deeding dat hy achlcrvolgelyk nacr het Hof van Brussel nacr dc Mactschappy der Alliance cn in een acnlal herber gen ging. Tcrwyl men in het hinncnland bewegingen inrigtte, le gerden "dc kolommen van Fosses en Blervacq le Ryssel, alwacr zv levensmiddelen wapens en krygssoldy genoten. Dit blykt uit de w oorden van den beschuldigden Jules Camel, koopmansklerk van Vaugiraurd en woonachtig tc Parys, die ons belangvolle byzonderheden mededeelt omtrent den aen- val van den 29 maert «Tc Scclin acnkomende, zegt by, maekle ccnen kotnmissaris des gouvernements ons bekend dat wy levensmiddelen cn wapens zouden hebben dat leerlingen uit de Polytechnische School cn uit de School van St. C.yr zich hadden aciigcboden by M' Dclescluse, kommissaris des gouvernements tc Ryssel, ten einde le vensmiddelen cn huisvesting tc bekomen. o Ik ben mctccnc brigade gcrigt geworden naerGonde- rour, dry kilometers van Scclin verwyderd, en daer zyn •wy in kaïuonncmcnl gcplaetst geweest lol den dynsdag om 2 uren. Tusschcn 8a 9 uren's avonds zyn wy teruggeko men tc Seclin. Wy rukten op naer Ryssel, al buiten rond de stad gaende, en wy volgden den grooten weg tot een punt waer dry wagens met schictgcwecren stonden, cn, zoo ik meen, twee fourgons met buskruid. Twee leerlingen van de Polytechnische school zyn op dc wagens geklommen en hebben schiclgeweeren en kardoescn uitgedeeld. Wy hebben onzen weg voortgezet langs dc kasseide tot hel punt waer wy op eenen weg kwamen die naer Tourcoing cn Roubaix leidt; ik weet niet wie dc gids was, daer ik my volkomen van achter bevond. Men hragt ons langs verscheidt paden op het open veld; dc wegen waren zoo eng, dal er nauwclyks een voor een kon heen gacn. Wy zyn door het voorgeborglc getrokken van ecne stad welks nacm my onbe kend is. Dan hragt men ons op een klaverveld waer eenieder zich ter rust legde. Dc opperhoofden zyn met een batailji nacr dc grenzen opgerukt cn daer hebben zy standplacts gevat Ik was ganschachter dc kolommen, cn ziende dat weldra zoude aantasten, rigllc ik my naer den linken 1 gel die reeds langs de grenzen heen geschaerd was; het is die kolom, grootendccls uit Belgen samengesteld, die acn het hoofd ging. Ik weet niet wie hot vuer van den acn val opende; ik was te verre verwyderd, maer op het oogenblik dat rnync mannen vcrschcidc gekwetsten in onze gelederen zagen brengen, wierden zyn ncèrslaglig en zyn zy wcggc- vlugt. Op myne bevelen hebben zy naer dc bcigische sol daten gevuerd, tcrw yl zy zich links en regis verspreidden. My verlaten ziende door de Franschen die zich onder myn kommando hadden bevonden, ben ik nacr don grooten weg gegacn naer dc bcigische troepen, niet met den punt van den sabel vooruitmoer met den punt in dc band en het handvatsel omhoog, om aen te duiden dat men niet meer moest schieten op my nogtans rigllc men een dertigtal scheuten naer my, zooJat ik niet weet hoe ik niet gedood geworden hen. Carncl voegt er by dat er 17 belgischeen 4 fransche com pagnie» waren; dal dc wapens, volgens men hem zegde, uil liet arscnacl of de sterkte van Ryssel kw amen cn dat de mannen van wege Mr Dclescluse 1,800 ratioencn brood en 35 ccnlimcn soldy per dag ontvingen. Vervolgens terug komende op de byzonderheden van het gevecht, sluit hy zyne verklaring met te zeggen: Wy rukten op in kolom Fosses en Blervacq gingen vooruit met eenen der den. Dry leerlingen van dc Polytechnische school dienden ook tot koinmandantcn; zelfs gchoorzaemdc ik acn eenen dezer leerlingen, om dat ik cene korapagnie aenvoerde welke schier gansch samengesteld was uil Franschen. Als men twee scheuten met schroot had losgebrand, zag ik ccnen dezer leerlingen wegdragen die gesneuveld en ccnen anderen die gekwetst was; zy zyn terstond op den fransehen bodem overgebra'gt geworden. Maer Camel beweert onbekend geweest te zyn met de ontwerpen, van Blervacq, tcrwyl die ontwerpen voor nie- d ctn geheim waren; wy vinden liet bewysdaervan in ccnen brief welken dc beschuldigden Baelen op 27 maert zynen vader schreef en waerin hy zegde: Ik laet u weten dat wy Parys verlaten hebben om ecne omwenteling te komen inaken tc Brussel; maer wy zyn leQuicvrain verraden en tegengehouden geweest. Ik ben nogtans kun nen vlugten cn ben gcraekt tot acn Seclin, twee uren boven Ryssel, alwacr wy met lö,000 mannen zyn. Den 28 vertrek ken wy in massa nacr Brussel, cn wy zullen cr indringen dood voordood. Indien wy overwinnen, zullen wyook naer Brugge komen. Koning Leopold mag zyn pak maken, enz. Baeten, een eenvoudigen schoenmaker, wist dan tc Seclin lietgenc ons door ecu acnlal brieven sints lang acn- gekondigd was; liet is dan onmogelyk dat dc beschuldig den Carnel, kapitein ccncr kompagnic, heeft kunnen ge- looven, zoo als by het beweert, dat hy ter hulp snceldc van Bclgien, hetwelk door cene vreemde mogendheid zoude aengetast wezen. De gids waervan hy in zync getuigenis gewacgt, was een oud-smokkclaer, dc genaemden Lahoussc-Delmotte, bv verstek te Douai veroordeeld, en door M' Dclescluse gelast de bende in Belgicn le brengen. De kommissaris van 't voorloopig gouvernement had hem gevolgclyk een vrygelcidc vergund hetwelk zich onder de stuks der pro- ceduer bevindt. Dat stuk dracgt den zegel der prefektuer. Hetzelve vcrcenigd acn dc leerlingen der Polytechnische school en acn den gouverneur der civiele invaliden, den oud-prefekt van 't Noorderdepartement, die insgclyks in Belgicn gastvryheid had genoten Het is even zoo met Bornslcdt, die t onzent eenen schuilplaats gevonden beeft welke lieni geweigerd was door Pruisscn en door Frankryk, en die, gelyk Imbcrt en Dclescluse, trachtte Belgien in om wenteling te brengen; maer die pliglige poogingen hebben hel lot gehad dal zy verdiendende, wyl 1 e bende overhoop geslagen is door cene voorhoedein onze magt latende den beschuldigden Goopmans, van cene vuerwonde acn het heen gekwetst; de beschuldigden Lclcu, die gevveer- schculcn loste als men hem gevangen macktc;dc beschul digden Vanlabckc cn A an Goclhem, tc Scclin ingclyfd cn die zeggen by de eerste losbrandingen hunne wapens weg geworpen le hebben; eindelyk, dc beschuldigden Jouanin, Clauwens, Baeten, Nonkel Schoonhooghc, Vandcnsande, Hannecarl cn Knops die Parys hadden verlaten met liet legioen, die zich met hetzelve opgehouden hebben te Seclin cn het slechts verlieten als dc slryd reeds acn den gang was. Nonkel cn Lclcu gewagen van Hendrik Gucllon als gewerfd hebbende cn als deelachtig geweest le zyn aen den aenval van den 29 maert in hoedanigheid van vacndra- Andcrcbeschuldigden,zoo als Dohet, BrouwerTrcignièrc cn Duhlc bekennen zich tc Seclin opgehouden tc hebben met hel legioen; echter bcwccren zy hetzelve verlaten tc hebben acn dc grenzen. Wederom anderen, zoo als Frans Calonnc cn Eug. Coiickc, bekennen gelykclyk hun acnwezen in het kamp tc Scclin, maer zeggen voor den aenval gevlugt tc zyn naer Tourcoing, hoewel Coucke op 18 maert uit Parysacn zyne zusters schreefMogclyks kom ik naer Bclgien men tcckcnt alle dc Belgen op om terug tc keeren nacr hun land, ten einde Belgicn tot republiek uil te roepen. Ik denk met de Belgen mede te komen, cn indien ik op hel slag veld blv vc, bidt God voor mvnc ziel en wecsl fier, want gy zult mogen zeggenIndien onzen broeder dood is hy is gestorven voor onze vry heiden voor ons schoon vaderland. By alle de bovenstaende beschuldigden komen zich toe voegen Felhocn, Tylgat en Brnllez, die te Parys werfden cn levensmiddelen uitdeelden; Honoré Malhicu, sekrelaris van het komile, die in de nieuwsbladeren van de.22 macrl het vertrek van het legioen ncnkomligdc, en eindelyk Cou- Ion, Arcns, Hauwaer en Dcinoodl, die onder liet getal van Blcrvacq's officieren waren en op dien titel ecne prolcslalic deden opnemen in dc nieuwsbladeren van dc 15 april. Gedacn in het parket, den.5 july 1848. Dc procurcur-gcnerael, ME BATAY. 9IERHT VM IIEDM. Tarwe (Nieuwe.) 12-05-» 13-05-» Maslcluin7-10-»8-10-» K0gRC6-00-6-00- Heerst5-00-5-10-» Haver5-00-»— 5-10-» Hoppe (1817) per 50 kil17-00-» 18-00- Kaepzacd per zak. 12-00-» 15-00-» Lynzacd10-00-» -12-00- Bacp-zaed-Olie per acm00-00-» 00-00-. Lyn zacd-Olic44-00.-» 00-00-» Bacp-zaed Koeken, per 1215 kilo. 80-00-» 00-00-» Lyn zaed Koeken112-00-» - 00-00-.. Kempkoeken00-00-»-00-0(1-» Aerdapp' (roode)per 1/2 hectol. idem, (witte) Boter, per 3 kilogram. Evers per 25 Yiggcncn, per stuk, 1"" soort Fr. 15-00. 2,c 10 Fr.-OO. Lynvvadcn ter merkt gebragt stuks, 796 Verkocht 4+2. By Licitatie VERKOOPING VAN EENE te Ka er «legem. Den Notaris VAN DEB LOOY, te Aclst residerende, zal krachtens reglerlykc beveling, ten verzoeke cn overslaen van wie hel behoort, met gewin van palmslagen, opcnbacr- lyk verkoopen: Ecne parlyc MEEBSCH, groot 87 ares70 centiares, ge legen tc Baerdcgcmin het Stokt, sectie B, N° 190, pa lende oost de Oude Hcirbacn, zuvd Jacobus Yerhavcrt, en den Heer Philipkin, west Michael Segcrs, noord l'ctrus- Joannes Van Malder cn derven van Paschasius Dc Wolf. (285 R. locale macl.) Deze partye Mccrsch zal opgeroepen worden in vicrdcc- len, ieder deel ter grootte van 21 arcs 92 centiares. Dc koopers zullen er acnstonds in gebruyk konnen van komen. ZITDAGEN: InstelDonderdag 20 Julv ),sr(, Absoluet Verblyf, Zaterdag 29 July Telkens ten vyf uren namiddag, ter Estaminet Het Vis- ïitns Hcvs, bewoond by dc weduwe Jan JIcyvacrttc Aelst, acn de Viscbmcrkt. V oor nadere inlichtingen adrcsscrc men zich ter studie n bovengenoemden Notaris, alwacr het kohier van vcr- koopvoorvvaerden is berustende. VERKOOPING VAN tot Asprlare en tfBplnasseBt. Doorliet ministerie van den Notaris DE DEYNIcNinove, krachtens vonnis der r egt bank van Audonacrde, wegens hel sterfhuis van wyle joufv. Joscphina De Smet; 1° Ecne Hofstede tut Aspelarc, groot in gronde omtrent 122 Roeden; In gebruik bv sieur J. B. Dc Smet. 2° 100 Roeden Elsboscli, als voren, in den VVymcnicr; Gebruikt by Jli. Meganck. 3° 227 1/2 Roeden Land, lot Ophassclt, genaemd Mo- lcnkautcr; In gebruik by Mr Karei Borlengeé. 4° 112 Roeden Land, als voren, in de Godsborrc; Ge bruikt by dcnzclven. En 5° 125 Roeden Land, als voren, op den Spcclkauter; In gebruik by sieur Frans Dc Spicgclccr. ZITDAGEN. Instel 10 ,Q,Q Verblyf 17 Jul-V 18 Telkens eenen Maendag, om 3 uren namiddag, ter her- berge van dc kinderen Pricels, genaemd DEN PALING, lot Aspclare, acn dc Plaets. Zeg 't voort Namens dc erfgenamen van wylcn d'hecr Livien Dc Clippelc, zal men den Maendag 1T July 18'1Stc beginnen om 9 ure 's morgens, eerst acn den Windmolen te Ophas sclt, cn vervolgens in dc gemeente Stccnhuysenop de goe deren van dien sterf buy zc onder gewoone bespreken, open- bacr verkoopen; 13 Hectaren allerschoonste Tartec, Maslcluin en Kogge, aldacr gespleten cn verdeeld in verschillende koopen l'elks gerjf- L. DE DEYN. VERKOOPING VAN i_ G-» 10-0- 0-»— 1- 4-» 2_ 2-.. 2- 6-» 00- 9-» 00-10- tot Erembodcgem HaeltertWelle en Denderhautem. Den Notaris DE VUYST, lol Borsbcke zal met gewin van palmslagen cn gelagenopcnbarclyk verkoopen dc vol gende goederen «.ie. Koop. 27 Aren 4 centiaren Land, binnen Erembo dcgem, opliet Galgenveld. I11 gebruyk by Jean Bap. Van Varenberg. (84 Roeden.) 2ir" Koop. 14 Aren 14 centiaren Land, binnen Haeltert, op den Grooskautcr, om nacr schceren van den ougst. In gebruyk tc komen. (46 B.) 3d™ Koop. 8 Aren 68 centiaren Mecrsch, binnen Hael tert, in den Yissing. In gebruyk by Jean Bap. Van den Steen. (28 R.) 4den Koop. 19 Aren 6 centiaren Land, binnen Welle, op den Molcnkautcr, In gebruyk by sieur D'hondt. (63 R./ 5drn Koop. 12 Aren 40 centiaren Land, binnen Dender hautem, op liet Roeyveld. Gebruikt by J. Bap. Buye. (40 R.) ZITDAGEN. Instel, Donderdag 13 July .010 Verblyf, Donderdag 20 July Telkens om 3 uren naer middag, tn het Gemeente Hugs, lot Haeltert, bewoont by Jufvrouw de weduwe van d'hecr van Landuyt. Elk zegge voort. CrEUfEJX TE BEKOMEN. By den Notaris DE SCHAEPDRYVER, te Nieuw cr- kerkeu, zyn grootc en kleync GELDSOMJHENo\>intrest acn voordecligc conditiën te bekomen, mits hypotheek.. Aclst, drukkery van GOMMAR DE VOS, Korte Zoutstraet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1848 | | pagina 4