voortdnrenden vasten... Ie water en te Lrood. Hoeveel ongelukkige!) rvn acn dit nieuw slack van loriuer niet aireede bezweken I Men verbeelde zich de verslagenheid der familicn wan neer een vader, een echtgenoot, een zoon, een broeder door de H. Inkwisilicin de gevangenis worm geworpen en dal men zeker is dezelve, op ccnige schaerscbe uitzonderingen na, nooit meer te zullen weder zien! Zicldaer reeds eene getrouwe schels van eene der instel lingen van dat schoon gouvernement van Hoornen, dat onze klcrikalen, in hunne bocJamghcid van volkomen gcloo- vigen en blinde aenbangers der klerikale dominalie, uubc- rispelvk moeten vinden en goed om nalevolgeu, want zy kunnen, ten slotte, niets kwalvk vinden wat door den paus geJaen wordt, zelfs voor wal bel vvcrcidlvke aengaet. Klauwen. Den Dcnderbode volhart er in met zyne gcwooidvke trouweloosheid alles te verwarren wal de godsdienstige li wi stic van Holland aengaet Het is de eerste mael niet dat *J hem tol de wacrheid cn de kuischlicid roepen; maer dal b.vcl in 'l geheel niet zyne party heeft er belang de ac\tcruilkruipende protestanten van Holland voor de zoo- genacinde conservatoirs van dal land te doen dourgaen, cn licvooTnitf/aende protestanten voor onvcrdracgzame libera tors uillcschildcn. Wvl dit schoon cn cerlyk bedryf hem hcliaegl, zullen vvy hem op zyn gemak ilaermcde laten voortgaen... Als of heel de w ereld met wist dal de acblcr- uitgaendc cn klerikale party van Holland volkoincnlyk overeenstemt melde achtcruitgaendeen klerikale pailv van llelgie, met dit ecnigste verschil, dal in Holland de terug werkende conservalcurs in hel belang van bel prolestan- liimus werken, Icrwyl de anderen, in Belgie, voor den katholieken klergé werken. Zietdacr de wacrheid, geheel de waerheid. 'T is omdat de liberalen eene nationale party uitmaken, en niet eene kaste, dal wil zeggen, dal zy met blindelings *erslaefd zyn acn geen eenen klergé, 't zy katholieken of protcstantscücn klergé, dat zy de vryhsid willen voor allen en overal, om liet even welken godsdienst men bclyde, om bet even in welk land! Wacrlyk, Den Dcnderbode verliest liet laetsle vonkje verstand dat bcm nog was overgeblevenZiel liever. Sprekende van dc hollandsclic francmacons, zegt byDe fr»ncma$ons beginnen met dc volkeicn opleliitscn legen de koningen welke hun begluren en cenige regelen honger «egt hy, hel is prins Frederik van Nassau die grootmeester der hullandscbc francmacons is. Hoe al dit gerammel aenknoopen? De hollandsclic francmacons hebben lot grootmeester eenen koninglyken prins van Nassau, en zy zyn vyauden van den troon der Nassau wen Denderbode, gy spreekt 100 dikmaels over uw kru'.m hebt gy ons, in deze omstandigheid, er een bewvs vbd wil len geven? "Ven Denderbode, dit burgers-en volksgezind blad, (van de vaerl en van de kal) bv uitmuntendheid, bedekt zieli bel aengeiigt van schaemte omdat do Prins de Ligne in den Senact nevens xynrn apotheker zoude kunnen zetelen, in lift geval dat M. Piron, apotheker, door de liberalen tol scnaieur gekozen vvierde. Goede Godl welk eene euveldacd van gckwclsle aristo cratie! een apotheker nevens eenen prins in den Senact! welke eene erfzonde voor deConstilutie, van degclykheid voor i*l de delgen Ie hebben uitgeroepen! Zoo als men het ziet, er is altoos een becdje slechte bekrompenheid in het brien van Den Denderbode, zelfs wanneer hy te doen heeft met eenen confialcr-apothckcr macr wy vergissen ons zyn patroon is maer drogist Eerlang zullen wy Den Denderbcxle betoonen hoe het klcrikalistnusde armoede voortbrengt, en liet libcralisimis den welstand. Alsdan zal hy zich kunnen overtuigen dal hel niet ceriigc miljoenen buitengeuoone m voorbygaende «erken zyn die denrykdom van een land te wege brengen, maer wel een geheel order van begrippen die liet volk in wenk houdt, 't welk met de liefde tul bet werk cu ccnig vernuft, hem die regelmatige cn voortdurende welstand geeft, die men in de walenprovincicn bemerkt. Indien zulks met cenige miljoenen franken le doen ware, «Jan zouden de Vlaendcren de rykste provinciën van hel bnd moeten zyn, want sedert 1830, hebben zy voor publieke werken, tien mael meer subsidien gehad dan de walen- provincien. Wy herhalen het, dit hangt af van een geheel orde van denkbeelden, waermede wy hem eerlang zullen bekend maken. Volgens hel reccnsemcnt van 4848, telt Savoyc 58i,08a inwooners, h bisschoppen, 't zy eenen bisschop op 14(5,081 inwooners. (In dil geval zouden rr in onze provincie van Oost-Vlaenderen alleen 5 bisschoppen moeten zyn.) Daerenbovcn telt Savoyc 46 manskloosters en 35 vrou wen kloosters! Deze kloosters zyn bevolkt door een onrin- «lig getal monikken en klooslcrszustcrs van alle soorten cn van alle kouleuren. Is het dan le verwonderen dat men gcmcenlyk zegt: Zoo arm als een Savoyard het gene door geheel de wereld een spreekwoord is! Sprekende van dc kermis van Aelst, zegt Den Denderbode; Aelstenaers, wordt er met veel voor uw vertier gezjrgd? lndordacd, onze kermis feesten zyn niet zeer luislcrlyk; da bekennen wy gacrnc. liet is sedert laugc jaren byna allyd het zelfde programma. .Macr een voorzigtig huishouder saeit naer den zak, en on»c regering is gedwongen zich nacr «lil oude spreekwoord te gedragen. Hadden dc vrienden van Den Denderbode, die lot in 1847 hier aen het hoofd waren, den aak van het stedelyk huishouden met zoodanig uitgeput, dan zoude de tegenwoordige regering zekerlyk wel wal heter voorliet verlier der aelstenaers, Ier gelegenheid der kermisfeesten, kunnen zorgen. Want men herinncrlzichdalde schuld welke dis heercD, hy hun aftreden, achter lieten, zoo tol iel of wal als 47a,Ö00 franken beliep!!.. Geeft gy dacrmede i'ecstcnl Nu, oaer die toestand allengskcns verbetert, dank acn bel wyze en spaerzaem bestucr van onze tegenwoordige liberale regeling, hopen vvy dal dit welhaesl, met behulp der vol- loeijing onzer yzeren wegen, tal verouderen en dat dc burgers wal meer voordeel en profyt uil die feesten zullen trekken. Hebt dus een weinig geduld, Denderbode, mei le wachten zult gy niets verliezen, gy zult misschien maer te veel winnen... .Maer dan zullen vvy u ook iels vragen, na- melyk dal gy alsdan gy en uwe party niet doel zoo als gy altoos gedaen hebt, van al onze feesten, al onze ver- uiakelykhcdcn, al onze spelen te dwarsbooiucn; weigert dan met meer bel programma der leesten in u<v blad op te ne men, zoo als gy over twee jaren gedaen hebt opziglcns de vasten avondvermakelyküeden; dal uwe vrienden, de pas toors, alsdan aen de buitenlieden niet meer verbieden de feesten van Aclsl te komen bywuoneiicn er deel in te ne men, zoo als dit het verledeoe jaer heeft placls gehad voor wal bel kaelsspel aengaet. Zitl dacr wal vvy u zullen vragen niels meer noch mets min voor liet overige zullen ons gcmakkclyk van u passeren... Doch, wy welen 'top voordeel, liet geene vvy u vuigen is nuodelooze moeite... want gy behoort lol de party die eenen afkeer beeft van alle feesten, van alle vermaku- lykbcJen cn algcuuenlyk van alles wat geschikt is om de bevolkingcu by malkaer le brengen cn le vereenigen, ler- wyl de liberalen gaernedil middel vaniiescliaving gebruiken. Wy nemen akte van de stilzwygrndhciil van Den Dcn- derbodeop ons gezegde dat M. De ituddcrc pene voorstad van Brussel isgaen bewoonen, sedert dal by lot volksverte genwoordiger van bet arrondissement Aelst gekozen is. Onzelëzercn weten dal een volksvertegenwoordiger, dc stad Brussel blyvende bewoonen, geen regt heeft tol de 2uü gl. per niaend die acn de overige representanten bctaeld worden. Wy berigten bet publiek dat het ■ifcé? Spektakel van maendag aenstaende slechts ten 7 uren des avonds zal be ginnen, in plaets van ten 6 uren, zooals het op t programma der kermisfeesten is aengeineld. Het Spektakel is samengesteld uit twee al lerschoonste stukjes, gezamenlyk slechts drie akten uitmakende. iNu dat de Schouwburg zael in amphitheater geschikt is, zoo is een ieder verzekerd er eene goede plaets te vinden om alles wel te zien en te hooren. Het Spektakel zal geopend worden door de liefdelyke ouvertuer La Citatie blanche. Nauwelyks is de eerste sektie van onzen vzeren weg van Dender en Wacs (Aelst-Dcndermondc) in werkzaem- heid, en reeds hebben vvy eene er op begane schelinery te melden, die dc dood aen een groot.getal werklieden zouden kunnen gekost hebben. .Men weet dal sedert de iiirigluig van den openbaren dienst op die sektie, de lokomotkT van M.M. llcrtugs hare werking van vervoer van aerde, zavel cn andere materialen, des nachts verrigt. Nu, in den nacht van maendag tot dynsdag heuben twee of dry booswichten te Uyscgem eenigc zware planken cn korrevvagens kru.;e lings over dc rails gelegd op het «ogenblik dat de lokoino- tief, met een aentai aerde wagons en óiarbeiders, zou voor- byryden. Dank aen de builengewooiie zwaerle van deze treinsleper, die, met zyncn tender, niet min dan 2i,00i) kil. weegt, liep deze er over, alles verbryzelendewalin zynen weg lag, zonder uit het spoor te geraken. De schok was gewel dig, de machinist vertraegde aenstonds den loop, tcrvvyl hel werkvolk, dal de misdadigers zag wegloopen, in eenen oogwenk uit de wagons sprong en hun op dc h elen za>. Een dezer werd al spoedig ingchacld, cn slechts aen de krachtdadige tusschcnkoinst van den machinisten vaneen der opzigters, M. Wheeft hy het tc danken gehad, dat hy niet op staenden voet is doodgeslagen, door de verbit terde werklieden, wierlcvcnop eene zoo nnsdadigcen verra- dcrlyke wyze in gevaer kwam gesteld te worden,en vvaer- van zy onfeilbacr de slagloilcrs zouden geweest zyn, zoo dc wagons, in plaets van voortgesleept le worden door het niacliien vooruit waren gesloot geweest gclyk dit meesten deels geschiedt. De acngcboudcnc, heel Ad. Van den Brueck, geboortig van Sl. Gilles, woonachtig le Audcgciu, cn is reeds in hadden der justicie overgeleverd. Gedurende dc kermisdagen zal onze konin-lykc Maelschappy van harmonie der Burgerwacht verschelde muziekfeesten geven. Hel programma dezer leesten is vol- gender wyze verdeeld: Zondag, 3 july, 's middags juist, op de Keizerlykeplaets; zal zy de volgende stukken uitvoeren: Ouverture du Loc des Fées, iAuber Valse, Lu Locomotive, (Labilzky.) Me langes, (P. J Schelfhout.) Polka, Les Cloelicttes, (id" Dvnsdag, 5 july, ten II uren des morgends, muzikalcn murgemlstond m liet lokael der maelschappy. Donderdag, 7 july, zal hel muziekkorps zich ten i uren 's namiddags naer dc afspanning Dc Zonnebloem, limtm dc Zoutslraetpoort, begeven, en er verschelde muziekstuk ken uitvoeren. Maendag, 11 july, ten 6 uren des avonds, Concert Cliampttre, gevolgd door eene dansparty, in hel lokael der Maelschappy, alwaer dc volgende stukken zullen uitgevoerd worden Ouverture du Carillonncur de Dinges, (Schelf hout.) Polka, (id.) Pot-pourri de l'opëra, Ac louche: pas a la Reine, (V an Calck.) Valse, Dublin, (Lahilzki.) By hel on weder dal verleden dynsdag avond zoo vervaerlyk boven onze stad cn omliggende gemeenten ge woed heeft, heeft de bliksem bel huis in brand gestoken van J. B. Van der Stock, te Kcrkxkeu, dal byna geheel door dc vlammen is verslonden geworden. I'.en koninglyk besluit van 23 «lezer verleent eene derde subsidie van 3,000 fr. aen de kommissie gelast met ■Ie opngting van een standbeeld ter cere van Dirk Martens, binnen onze stad De Moniteur bevat een aental benoemingen in het leger. Dezelve beslaen tien kolommen in liet «dliciccl blad. Men schryft uit Itevcrloo, ilen 28 juny: De hertog iaa Draband cn do g'acf van Vlaendcren zyn zondag, omlicnt vier uren, alhier aengekomen. Maendag hebben de prinsen de kazernen liczigligd; zy zyn rad onhescbrjfljken geestdrift ontvangen. lieden dynsdag lu-bbcn de prinsen da gekampeerde troepen in oogenschouw genomen. Da muziekkorpsen speelden de Brabanfonne en het nationael oostenrykich air. Dc hertog van Biabant heeft vervolgen» raanceuvers per wapen doen uitvoeren onder de bevelen der generaels Gicindl, Vandcrlinden en Cousscment, voor de infanterie, eu van goncrael Atday, voor de ruilery. Vervol- een» hebben er gezamenlijke manoeuvres plaets gehad o ijcr kommando van den geneiacl Dejs- Al die manxurre» hebben met eene bewuii Icrcnsweordige juistheid plael» gehad. De bertug van Braband betuigde verscheidene keereu zyne voldoening deswege. De troepen hebben vervolgen» g Mriileord, onder de kreten van vivat de koning vivat de jrrinsen/•Eeneheerlyke zon bestraeldc dc krvgsoefeningen, d.e talryke nieuwsgierigen uitlokten. Maendag laelsl is de woonst van P. De Clercq, land bouwer te elsique, algebrand. De schade bcdraegt slechts 6oü fr. Hel huizeken w as door dc assurantie van Anlwcrptn verzekerd voor 1,000 fr. Een koninklyk besluit stact den oud-minister M. d'Hoffscbinidl een pensioen toe van fr. 3,316. Dyns lag is een konvooi, dal van Mouscron naer Ryesel was vertrokken, le Fives op een konvooi van koopman schappen geloppen dat van Duynkerkc kwam loegestooind, en vvaervaii de achterste wagons builen dc sporen zyn ge worpen. De togl van bel konvooi van Moti»cron was even wel genoegzaem vertraegd, «lal de lokomulieve slechts aen hare tampons is beschadigd, Icrwyl de wagons van bet ander konvooi zelfs niet gansch verpletterd zyn. Geene men- sclien hebben daerby iels geleden De burgemeester van Brussel beeft, in de zitting van den gemceulcraed van zaterdag, medeJeeling gegeven van de wcrkzacmhcdcn der kommissie, weikc gelast is met liet inriglen «Ier feesten, die ter gelegenheid van liet buwelvk van den hcriog van Braband, zullen placls hebben. D« kuvalkade ufoiumcgaug-sloel, zou twee lydslippcn betalten liet eene IÖU9 zou den iutr.de van de acrlsherlog Albeit en dc iufaiileJsabellii verbeelden; bel andere zou het tegen woordige tydslip vertounen. Dc administratie beeft reeds de me lehulp van de korpsen der ambachten gevraegil on bekomen, zoo als van de wa penmakers, timmerlieden, bakkers, smeden, kleermakers, lakenkoopman*, schippers, beenhouwers, viscbverkoopers, koperslagers, en van dc vertegenwuordigers der nieuwe ny- veiliedeu, welke geroepen zyn om in bet tweede gcdeella van den stoet le gaen, zooals zyn de rytuigmakers, de druk kers, de kanluiaekslers, enz. De medoliujp is gevrargl aen verschilligo maetschappjen nami'lyk aen ue Gruute-Harmonie, de Haudels-Maelscbap- py, den Kunst-en Ictlcrknug, oindelyk ook acn de junge- lingcn, welke schoone peeioen bezitten, en acn welke dt sUd de teekeniiigeii der kostiiineu. welke d u adel «on het gevolg der hertogen moeten verbeelden, zal leveren. Ter gelegenheid der medehulp van de korpsen der am bachten. heeft de burgemeeslci de gunstige imiciitingen over den toestand van de nyverlicid der hoofdstad ingewonnen. De geldclyhe onderstand van alle de welhebbende per- sooncn, welke geene nyverheid uitoefenen, die kan verbeeld worden, is insgelv kr ingeroepen. Dc burgemeester zal al de deelneming die men hom op hc! stadhuis zou sturen, met dank aanren.en. Hy verzoek! zyne collegas, de inwooners met welke zy in betrekking an een feest, hetwelk onder alle opzichten wccidig zon zyn van de hoofdstad des lands. Te Heyst-pp-ileii-lierg, is dc verleJcne werk een sclirikkelyke moord gepleegd. De vermoorde was eene weduwe, en is op eene afgiysjo- Ivke wyze van het leven beroof I, op hel oozenblik dal hora kin leren naer «Ie kerk waren; hy hunne t"rugkomst log ty badend in liaer bloed; doch zy was reeds een iyk. Vooralle bestaen bad de weduwe een kleine landbouw met twee kocijen. Eenigc dagrn le. voren.had zy voor 16 of 18 fr. booinschois verkocht en het scnjul, 'tal deze gering» Sim den mourdeuaer tol hel plegen van zvne cuvcldaei lieert aengespoord, vermits hel geld gestolen is. Naer men zegt, is de verdachte dader op dc vlugt. Men leest in De Broedermin: a Eergisteren viel er op den Ku'.itrr iels voor, dal echt wonderlik mag genoemd worden. E«-neder ladders, wacr- cn zou zeker in haren val een spelende juugnuljc verpletterd hebben, hadde zv linn niet juist lusschen twee sporten gepakt. Het jongentje was Sterk veisclirikt, toen hy zich lusschen de twen sporten van deladder zag Slaen, maer hy had geen letsel bekomen. U il Hcr*é meldt men dat er geen zeven mynwerkcra, maer «tiy verongelukt zyn. Men heeft er nog vier, die by de doorbreking van hel water in «e:ie hoogercgaleiy ge- vlugl waren, levend kunnen uilhalen. Twee lyken zyn boven gebacld. Er ligt nog een in da Men schrift uil Berlyn: Hel lieve stadje Groefenlha), in «le nabylieid van Rudól- stadt, is door brand fel geteisterd; 230 huizen zyn in' as?li gelegd. Een lecrlooijer, die op het punt stond bankroet te maken, heeft zyne wouning in brand gestoken cn zich van hel leven beroofd; ilcze brand liecTlzicli zoodanig verspreid, dal hy dc bovenvermelde gevolgen heeft gehad. El is met» TrFerrar.i.iu Italië, is onlangs hel volgende gebeurd: Vyf persoonen worden acngelluuJen, beschuldigd van dief stal en inoord. Men brengt ze op dc pynbank; ze bclyden huimcmisdai.nl, en wol tien alle vyf ter dood veroordeeld. Maer den dag der halsregling, cp 'loogmblik dal men tc naer dc strafplaets leidt, ruepl een liunurr luide, dat hy alleen pligtig is; dat hy de meusehen niet kent, die met hem wierden veroordeeld, en dat hy andere medcpligljgen heell, die nicl bekend zyn geworden. Hem hoorendc, be ginnen de vier an Tere veroordeeiden le roepen, dat ty indcrJaed onschul lig zyn. I)e strafuitvoering wordt opge schorst, de wcrkelyke misdadiger, voor de reglbank gebragt. Iicrhacll zyne verklaringen, duet zyne medepligtigen ker nen, dezelve worden gestraft cn de ouscbuldtgco in vivheiJ gesteld. Uit Rome schryft men het volgcndo;

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1853 | | pagina 2