AMNONGEN. GROÖT BAL. BOSCH EN MEERSCH fllli H D1 le Melder!. v58 EK; ,6 Een nieuwe overval van roovers geeft op dit oogenblik veel stof lol spreken. Signor Saliiruto Risolrli, gehuwd niet «ene bloedverwante van den kardinnel sekretaris van Staet, Antonelli, te Tcrraccina, werd zalurdag der vorige week in aync nabygelcgcn boerderv Pia overvallen, door zeven mannen, die van top tol leen gewapend waren. Zy hadden hel gezigl met buskruid zwart gemaekl en droegen deels karabicnen, (deels nieuwe soldalcngcweren, gevulde pa troontassen en dolken in den gordel. Zy gelastten den gevangene, door een zyner bedienden, binnen twee uren tyds, de som van 6000 scudi (meer dan 12,000 gl.) als losgeld te doen verschaffen, lerwvl de gevangene, wanneer binnen den bcpaclden termyn hel geld niet was geleverd, of indien aen de gendarmerie van Tcrracina, de geringste medcdecling wierd gedaen, op slacnden voet zoude woidcn doodgeschoten. Reeds onderhalf uer daerna zond de heeJ Giovanni Risoldi, ter redding van zvncnj broeder, 2000 dukaten in zilver- en goud geld en bet overige des geeisclf- len ranlsoens in kleinodiën en zilverwerk.) Nadat de schej- men hel alles in ontvangst hadden genomen en tevens de\i gevangene in vryheid gesteld, verdwenen zy in hel naby gelegen gebergte, zonder dal men hun spoor kondc ontdekken. De correspondentie uil Constantinopclen'van 15 cn 16, door de Indépendance medegedeeld, verval een gewigiig dokument, de text der dcpeche door den heer De Ncsscl- redc aen Rcschid-pacha gcrigt jen vervatlende hel;laelslc ultimatum. De uitdrukkingen zyn gematigd, roaer de lael is duidelyk erg.vast. De Jiczctting (der prinsdommenjvan den Donau door de Russen, is er niet in voorgehouden als eene toevallig, mogelyke gebeurtenis, macr als ccne vastge stelde zaek binnen ecnige weken uit te voeren, in geval l ur- kyen het ontwerp van nota niet aenveerdde dat prins Meu- chikolT, voor zyn vertrek, tc Conslanlitiopclen overhandigde. Men weet dat de Porie de nota afgewezen heeft, en dal de bezetting naer alle waerscbynlykbeiJ zal plaets grypen. Macr de bevelen welke daerloe uit Sl-Pelersburg moeten worden verzonden, kunnen slecbts op 1 July ten vroegste aen prins McnchikofT of aen generacl GorlchakofT toegeko men zyn. Men ziel het, cr zullen dus nog een aenlal dagen te verloopen zyn alvorens men iels over de bewegingen der russische troepen zal kunnen vernemen. al er ook van zy, men weel thans dal hel overtrekken van den Prulh door bet leger van den czar geencn oorlog zal tc weeg brengen, macr enkelyk liet sein van nieuwe onderhandelingen zal wezen. De zaek van hel Oosten begint dus langzamerhand bare gewigughciü te verliezen, dew tl men zc tc regl als in vereffening mag aenzien. TTytlïugcï» uit Frauiiryk. De Honitcur kondigt een dekreet af waerhy er voorli pensioenen zuilen toegeslaen worden aen do bejaerüe of zieke priesters. Die pensioenen zullen bediend worden door eene elgemecne rclraite-kas, onder welker middelen men diegenen bemerkt van vyf miljoenen franken, voortko mende van de ontroofde goederen der Orleans familie! 'Mm is nieuwsgierig te vernemen uf de fraosche gccslclyk- hcid dit zal aenncmen Er zyn alweder eene groolc menigte persoonen, in de .gevangenis geworpen! L'Indépendance zegt, dat bet grootste geheim wegens de oorzaek dezer aenhoudingen blyfl ibestaen. liilussclientyd iyn de zonderlingste geruchten in omloop. Men vertelde dal de samengezworenen, welke besloten had- -den L. Napoleon als op den weg naer dc Hippodrome op te liglen, ten gclalle van 43 waren, die het militaire kleed «ouden aentrekken, om des te beter hun plan te konnen ten uitvoer brengen. Jnlusschentyd is het zeker, dat verscheidene voorname persoonen in hechtenis zyn genomen, en onder anderen de pastoor der parochie van Sl-Josepb, te Parys en, cencn cho- •eolacl-koopman der Heldcrstraet. liet gerucht was verspreid, dal M. Goudcbaux aengc- bouden was, doch het is gelogenstraft. In Frankryk beginnen er bekommeringen van oenen anderen aerd zich in de plaets te stellen van die aengaende de zaken van hel Oosten. Volgens deberiglcn uit dc depar tementen is den oogst bedreigd door de voortdurende re gens. Veel rivieren zyn overstroomd geweest en men vreest voor groolc rampen ten gevolge der overstroomingen. De graenpryzen zyn sterk gerezen, en de pryzen der eetwaren •iver 'l algemeen volgen ccne klimmende beweging. Zelden, behalve iri de tyden van hongersnood, was liet leven zoo duur. I)ie duerlc doet zich niet alleen in Frankryk, roaer ook in Belgien en andere landen op ccne biltere wyze ge voelen. Hier te lande evenwel belooft den oogst een over- vlocdigcn opbrengst. Daer zulks in Frankryk liet geval niet is, is bet gouvernement en dc bevolking daervoor niet w ei nig bekommerd. Een nieuw dagblad, hetwelk te Chauny (Aisny) is verschenen, meldt een zeer zonderling feil," hetwelk de aendacbl der wctcnschappelyke wereld verdient. Een buitengewoon feit, zegt dit dagblad, hetwelk in een lydverloop van tien jaren tweemacl is opgemerkt, heeft zich verleden donderdag op het kerkhof van No) on voor de derde mael vertoond. De grafmakers hebben by hel opgraven bet gansch behouden lvk gevonden van den heer L., welken over 39 jaren, na eene schnkkelyke gebeurtenis, begraven was. Den lieer L., die liet ongeluk had door ecnen raicnden houd gebeten te w orden, was op dc jammerlykste wyze omgekomen. Het lyk van dien inan beeft sedert 1814 aen de verrotting wcdcrslacn. Terwyl alles, dal zich rondom hem bevond, doodlaken en kist, vernield was, is hy alleen )n cencn staet van volstrekte behoudenis gebleven.» Er heeft te Versailles een feit plaets gehad, dal cenig- zins bvdraegt oindcn tegenwoordigen toestand van Frankryk te doen kennen. Hol napoleontisch blad la Patrie mcIJl d'al een persoon op den yzeren weg ruzie had gekregen cn in zyne gramschap het opperhoofd der statie zelfs met zynen stok sloeg. Naturrlvk wilde men den kerel aenhouden, macr hy zegde dat by de minister van binncnlandsche was cn uatucrlyk liet men hem eerbiedig voorlgacn. Men beeft een doortrapten dief acngehouden, die te Nante», in eentnael, bonderd gouden horlogies bad gesto len. De meeste vvarcu nog in zyn bezit. Brieven uit Konstantinopcl melden, dat Abd-el-Kader gevraegd heeft, om in liet leger van den Sultan te dienen, indien er oorlog lusschcu Turkye en Rusland moest uitber sten. De Sultan zoude daerin hebben toegestemd, op voor- vvaerde noglans, dat Frankryk er niets zoude tegen hebben. 'l'er gelegenheid van den ö',cu veijacrdag der dood van Mr. Aflre. acrtsbisscbop van Parys, zoo ongelukkiglyk op eene harrikade bezweken, hebben een overgroot getal geluovigen de Karmelielenkcrk bezocht, alwaer men hel hert van den prelael in hel allaer bcwaerl. In al dc kerken van Parys zyn er overigens missen gedaen voor de rust zyner ziel. Men verzoekt ons eene plaets in ons blad voor dc vol gende regelen Eene Vlaemschc Koor-Maetschappy, onder den naem van Dc Vereenigde Werkliedenkomt zich in deze stad te Het doel die men zoekt te bereiken, is de werkende klas, lydens hare ledige uren, te behoeden van onwetend heid, gevoelloosheid en dweepzucht. Men zal uilsluilclyk de inuedcrtael gebruiken hetwelk de eenigslc sprack is die het volk kent, de eenigsle, wacrin men zynen geest kan ontwikkelen, zyn gevoel opwekken, zyne zeden verfynen, de eenigsle eindelyk, mei hulp van welke men onze vlaemscho stadgenoten aen den voortgang deel kan doen nemen, en voor achteruitgang behoeden. Alle de werklieden,die verlangen deel tan dc Sociëteit te maken, worden vcrzogl zich op Donderdag, om 7 uren 's avonds, voorzien van een cerlificact tan goed gedrag, waerop sliptelyk wordt aengeduid dal zy gcenen maendag vieren, ter herberg hel Oud St. Sebastiacns Hof, len einde kennis le nemen der statuien, dezelve goed le keuren en ecu Comité le kiezen, o Te bekomen by J. VAN PETEGI1EM, Apotheker te Aclst, aen dc firootc Berk, DE LITER Fvnen Maeg-Bitter en Hollandscues Bitter, fr. 0.80 Voor 11 liters van deze bitters,8 00 Puuscb, Munt, Franschen, enz. fr. 1.00 en 1.80 De Muziek Sociëteit van Mylbeke, onder zinspreuk: Eendragt macht magt, zal op Zondag 10 July 1853, een BAL geven, in haer lukael De Arke van Aoë. De tremdelingen zullen er toegelaten worden mits 50 centimcn per boofd. BERIGT. P. J. LOMBAERTS-VAN DER GUCHT, in de Lange- Zoutstrael N" 208, hfeeft de eer het publiek kenbaer te maken daler by hem le bekomen zyn, alle soorten tan Meubels in inlands bout zooals: Kcrseiaere, Olmc, Nolelaere cn Abeelen, allen acn zeer gematigde pryzen en gctvacr- borgl voor een jacr. Hy beveelt zich acn dc gunst van een ieder. BERIGT. JEAN VAN SANTEN-LA UWER EYSSENS, kruyde- nirr in de Ivorte-Zoulstrael N" 196, te Aclst, heelt een Depót ingerigt, van Yzcr Keukcngcrief van een nieuw stelsel, aen geinalige pryzen. Dit Yzertvcrk moet nooyt gcschucrd worden, men moet dit enkelyk afwasschen om weder te gebrujken. De eetwaren mogen dacr in bly ven, zonder vrees-tan ongemak. te koop tc firpc. De Sekretaris DE SAEDELELR, te Erpe, zal met 2 Zitdagen, op Donderdag lien 21 July 1853, len 4 uren na middag, ter herberg liet Lindeken, aen den groolen steenweg, wvk Vyf Huizen tc Erpe, le koop bieden een per ceel Mccrsclt cn Bosch, groot 23 aren, gelegen Ie Erpe, in hel Allcmans Cosselkcn, in gebruik by Jacobus Dlierde. Openbare Verkooping Den Notaris J. DE SCHAEPDRYVER, residerende te Nieuw erkerken, kanton van Aclst, zal ten verzoeke tan Josephus Traiccels, landboutvr tc Erembodegem, en van Peti us Joannes De Wevtl, landbouwer le Hekelgem, in hunne respective hocdaniglieyd van voogd eu luezienden voogd oter de twee minderjarige kinderen nagelalen door wylcnl Jan Goc-tvinck cn wylenl Elisabeth Trauieelsbeyde te Meldert, wyk Nicvcl, overleden, openbaerljk terkoopen, ten overstacn van dc hcereii Vrcderegter cn Greilier tan 't kanton Aclst, de navolgende goederen, le welen Eersten Koop. Eene partyc Land. te Meldert op den Doorirck, groot 15 aren 38 centiaren, palende oost Frunciscus an den Bossche, zuyd Joscf Everaert en west tf erven De Coster. Ticeeden lump. 15 Aren 40 centiaren Land, tc Meldert, wyk Nicvcl, zuyd deel der iiofstedc van de voornoemde echtgenoten Goeltinck-Traireels, dc zeltc hofstede, in 'i geheel palende oost derven Rollier, zuyd Bernard Vun Keer en west dc stracl. Dc koopers van dc voorschrevcne goederen, zullen van stonden aen in 'l gebruvk konnen komen. ZITDAGEN: Telkens om 4 uren na middag, ter berberge van d'beer Willem Gooesens. le Meldert, wyk Dorp. "V ERR O O PI N G van le velde staende Yniglcn, Frujlen en Bouwmaterialen, tc Meldert. Op Woensdag G July 1853, om 2 uren na middag, zal er door het ambt tan den voornoemde Notaris DE SCHAEP DRYVER, binnen Meldert, te beginnen op d'Hoftlrde van wylent Jan Goetvinck~Traiccels, wyk Nievel, verkogl wor den, versclieyde tc velde wassende Vruglenbeslaende namenllyk in Koorn, Maslcluin, Tartve, Vlas. Aerdappels; alsmede Fruylen, wassende op de boomen van de voormelde hofstede, bestaende namenllyk in Keersen, Pcercn en Ap pels. als ook nog de Bouwmaterialen, van ccne afgebroken Scliuer. Men zal verborgen ter herberge van sieur Laurenliut Clauwaert, wyk Nicvcl. Openbare Verhooping van MEERSCH ES ROSCH, gelegen le Aelsl-ScliacrbekcErembodegem Deuüerleeuw, ilacllerl. Erpe, Lede en tticze. De Notarissen C. EV1T, tc Aclst, cn G. BRECKPOT, te Haellert, zullen door het ministerie van den cerslgcnoom- den ten verzoeke van dichcl behoort, roet gewin van palm slag en gelagen, openbaerlyk verkoopen, de naschreven goederen Aelsl-Séhaerbeke. I" Koop. Een party Land, gelegen te Aelst-Schaer- bcke, op den Siesegcmkauler regt over den houten ïnd- molcn, groot 30 aren 70 centiaren, sectie C. N" 1200, in gebruik geweest by juffrouw wed. De Coninck-Van Thie- Erembodegem. 2s Koop.Eene party Land. gelegen te Erembodegem op het Lokerenvcld, groot 1 hectare 28 aren 12 centiaren, sectie B. Nu 1239, in gebruik als de voorgaande party. Verdeeld indrykoopen: 1" deel hel derde ten zuide, 2" deel helderde tc midden. 3' deel het derde ten noorde. Denderleeuw. 3° Koop Eene party Land. gelegen tc Denderleeuw, in de Walcrle.dc, groot 30 aren 8u centiaren, tn gebruik by Franciscus Wynant en Judocus Duym. Uaellerl. 4" Joop.Eene paity Mcersch, gelogen te Flaeltcrt, wyk s'tiravenkerselacr, groot 22 aren 59 centiaren, sectie G. N' 517, voortyds in gebruik geweest by sieur Van Dammc. Erpe. 5' Koop. Eene party Mcersch. gelegen te Erpe, in da Koeihrugincerschcn, groot 63 aren 08 centiaren, sectie B. N" 295. in gebruik geweest by juilrouw wed. De Couinck voornoemd. Verdeeld in twee koopen1° deel, de helft ten zuiden, 2* deel dc helfl ten noorden. Lede. 6' Koop. Eene party Land, gelegen le Lede. wyk: t'Gehuiht, groot 15 aren 40 ctnliarcn, in gebruik by Fran ciscus Duquet. Wieze. 1° Koop. Eene party Bosch, gelegen le Wieze, in den ouden Meersch of Hamacrdcn. groot 38 aren, sectie A. N" 1083, in gebruik voor de garsingen, by P. J. De Loos- Gordyn. Telkens bm 3 ure na middag, ter cstaminct genaemd Het Vissehershui*bewoond by juilrouw weduwe IJeyvacrt, le Aclst acn dc Vischmcrkt. Om verdere inlichtingen te bekomen, zich te vervoegen by de notarissenEVIT te Aelst en den Notaris BllECKPUT te Hacitert. Harkten van Gent en Brussel van dex. 2-1 Jung. GENT. p. heel. Guld. B. C. BRUSSEL. Per 1,2/iec. Ta. we. H 19 a 13 0- Tetve n. C It 7 04 idem nieuw e. oo no a no uo M. meutv. 0 00 0 0 1 Kogge nieuw e. 7 U a 3 OH Koege 4 o0 4 05 BoeKtveil no k a no i 1 13 Id. meutv. 0 0 Hdvcr p. t.t 2 heel 7 00 a 8 II 2 02 2 <2 Itaepzaed p. beet. 12 02 4 12 10 Nieuw. 0 00 0 00 Lynzaed. lu a 12 01) Ktepolie per p. «era c. SI to 00 00 Lt notie. 39 os a 00 o.. 50 0'J - t.vnl, oi k p. een, st on C 1 p. 1215 k. 20 -000 00 Knepkohco ,'0 4 00 00 00 COuO jriESii£T vax laEntsx Den Aelsterschen zul:, inhoudende 1 lied. 30 lil. Tarwe1G-00-0 17-00-0 Maslcluin12-10-0 13-ln-O Bo 'ge10 00-0 IO-Ki-0 Geerst8-00 0 C-0 0 Haver7-OU-O 8-0 ou llaeuzaed per zak12- 0-0O-lö-O Lynzaed11- 0-0 13- 0-0 lüep-zaed-Olic per acm. 52-10-00-0-0 Lyn-zacd-Olic50-00-0 0- 0-0 Itaep-zacd Kuckcn, per 1215 kilo. 88- ü-0O- (1-0 Ltn-zacd Koeken135- 0-0O- 0-0 Hoppe (1852)33- 0-0 3G- 0-0 Aertlopp' (ronde) per 1/2 hcclol. 1-1 i-Ö2-00-0 Idem, wille (Nieuwe.) 1-10-0— 1-14-0 Boter, per 3 kilogram 2-10- 2-16-0 Eycrs per 250-12-0— 0-14-0 Viggenen, per stuk, l"e soort Fr.18, 0" ld. 2'" fr 15.00 Ljnwadeu tor merkt gebragt stuk» 505 Verkookt C86-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Verbond van Aelst | 1853 | | pagina 3